Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI 8

Bzinzonzomtali Pa Dziko La Pansi

Bzinzonzomtali Pa Dziko La Pansi

ACIKUBWERERA munthu mtali kwene-kwene ninga ntsodzi ya nyumba yanu, iwepo ungamuwone tani? Munthu umweyo angadakhala cinzonzomtali! Nthawe inango bzikhalipo bzinzonzomtali pansi pano. Bibliya limbalatiza kuti azibabawo wakhali wanjo wa kudzulu. Tsono bzidacitika tani bzimwebzo?

Kumbukira kuti Sathani, anjo wakuipa ule, akhacita basa lakubweresera wanthu mabvuto. Iye akhayezambo kucitisa kuti wanjo wa Mulungu wakhale wakuipa. Na nthawe, winango wa wanjo wamwewo, wadayamba kutetekera Sathani. Iwo wadasiya basa lomwe Mulungu akhadawapasa kuti wacite kudzulu. Iwo wadabwera pansi pano, ndipo wadabzicitira mathupi ya umunthu. Un’dziwa thangwe ranyi?

Bibliya limbalewa kuti thangwe ndakuti wana wa Mulunguwo, wadawona akazi wakudeka pansi pano, ndipo wadafuna kukhala nawo. Tenepo, iwo wadabwera pansi pano, wacidzawalowola. Bibliya limbalewa kuti bzimwebzo bzikhali bzakuipa, thangwe Mulungu adalenga wanjo kuti wambakhale kudzulu.

Pomwe akaziwo wadabala wana, wanawo wakhadasiyana na anango. Pakuyambirira kukhawoneka lini kusiyana kwawoko. Tsono iwo wakhandoyenda wacikula, wacikhala wa mphanvu, mpaka kudzakhala bzinzonzomtali.

Bzinzonzomtalibzo bzikhali bzakuipa. Ndipo pakuti bzikhali bzikulu-bzikulu na bzamphanvu, ibzo bzikhambapweteka wanthu. Bzikhambangingimira ali-wense kukhala wakuipa ninga ibzo.

Inoki akhadafa kale, tsono akhalipo munthu munango wabwino pansi pano. Munthu umweyo dzina lace akhali Nowe. Iye nthawe zense akhacita bzomwe Mulungu akhafuna.

Nsiku inango, Mulungu adauza Nowe kuti ikhadafika nthawe yakupfudza wanthu wense wakuipa. Tsono Mulungu angadapulumusa Nowe, banja lace na bzirombo. Mbatiwone momwe Mulungu adacitira bzimwebzo.