Bukhu Langu la Nkhani za m’Bibliya

Pfatsani na nkhani zakukwana 116 zomwe zatengedwa kucokera m’Bibliya. Izo n’zacadidi, n’zakusaya kunesa kuzibvesesa ndipo zidafotokozedwa m’njira yakudekeza.

Mafala Yakufungulira

Nkhani zakucokera m’Bibliya zakufotokoza bzinthu kuyambira pomwe Mulungu adalenga dziko la pansi kuyenda kutsogolo.

NKHANI 1

Mulungu Akuyamba Kulenga Bzinthu

Bzomwe bukhu la Ciyambo limbalewa pa nkhani ya cirengedwe mpsakudekeza na bzabveseseka napo kwa wana ang’ono.

NKHANI 2

Zunde Lakudeka

Mwakubverana na bukhu la Ciyambo, pomwe Mulungu adalenga zunde la Edeni, iro likhali mbuto yabwino kwene-kwene. Mulungu an’funa kuti dziko lense lidzakhale ninga zunde la Edeniro

NKHANI 3

Mwamuna Na Mkazi Wakutoma

Mulungu adalenga Adamu na Eva, aciwaikha mu zunde la Edeni ndipo iwo adakhala banja lakuyambirira.

NKHANI 4

Thangwe Ranyi Iwo Wadaluza Mui Wawo?

Bukhu la Ciyambo limbatiuza momwe Paraizo adaluzikira.

NKHANI 5

Wayamba Moyo Wakunesa

Pomwe Adumu na Eva akhali kunja kwa Zunde,adagumana na mabvuto mazinji. Angadakhala na Moyo wabwino, wakukondwa pabodzi na wana wawo, angadabvera Mulungu

NKHANI 6

Mwana Wabwino Na Mwana Wakuipa

Na nkhani ya kaini na Abeli yakunembedwa mu bukhu la Ciyambo, imbatipfunzisa bza mtundu wanyi wa munthu tinfunika kukhala, na kuti, bzinthu bziponi bzomwe tingacinje mwakankulumize pakanati kupita nthawe izinji.

NKHANI 7

Mwamuna Wakulimba Mtima

Pa ciratizo ca Inoki cinkutithandiza momwe tingacitire tikhala tazunguliridwa na wanthu omwe ambacita bzakuipa

NKHANI 8

Bzinzonzomtali Pa Dziko La Pansi

Pa Ciyambo 6 cimbalewa bza bzinzonzomtali bzomwe bzikhaboneresa wanthu. bzinzonzomtalibzi bzikhadziwika na dzina lakuti Anefili, omwe ni wana wa anjo wakupanduka omwe akhali kudzulu, kudzakala padziko lapansi pabodzi na wanthu.

NKHANI 9

Nowe Akukonza Cingalawa

Nowe pabodzi na banja lace adakhala na moyo pa nthawi ya cigumula thangwe adabvera Mulungu, napo winango napo wanthu winango alibe kubvera.

NKHANI 10

Cigumula Ca Madzi

Wanthu akhaseka bza mafala ya cigumula yomwe Nowe akhawacenjeza. Cakubvesa nsisi pomwe nvula ikhabvumba alibe kuseka ninga akhacitira pomwe akhacenjezedwa. Dziwani momwe cingalawa comwe Nowe adakonza cidapulumusa Nowe, ,banja lace na bzirombo.

NKHANI 11

Citaleza Cakutoma

Kodi imwepo mukambaona citaleza mumbakumbuka ciyani?

NKHANI 12

Wanthu Wakumanga Nsanza Ikulu

Mulungu alibe kukondwa, ndipo cirango cace cimbatokonya wanthu nsiku zino

NKHANI 13

Abalahamu—Xamwali Wa Mulungu

Thangwe ranyi Abulahamu adasiya nyumba ya bwino kuti ambakakhale m’matendi?

NKHANI 14

Mulungu Ankuyeza Cikhulupiro Ca Abalahamu

Thangwe ranyi Mulungu adakumbira kuti Abulahamu apereke nsembe mwana wace Izaki?

NKHANI 15

Mkazi Wa Loti Adaceuka

Bzomwe iye adacita tingagumane pfunziro likulu.

NKHANI 16

Izaki Wagumana Mkazi Wabwino

Ciyani comwe Rabeka adacita kuti akhale mkazi wabwino? Tingalewe kuti ni thangwe la kudeka kwace, ayai pana bzinango?

NKHANI 17

Wamamphase Womwe Wakhadasiyana

Esau akhafunidwa kwene-kwene na pai wace Izaki, koma Djakobi akhafunidwa na mai wace Rabeka.

NKHANI 18

Djakobi Akuyenda Ku Haramu

Djakobi adalowolana na Leya napo kuti akhafuna Rakeli

NKHANI 19

Banja Likulu La Djakobi

Madzinza 12 ya Jirayeri yambatengambo mbali mwa wana 12 wa Djakobi?

NKHANI 20

Dina Akubziikha M’mabvuto

Bzesene bzidayamba thangwe la axamwali wakuipa.

NKHANI 21

Zuze Awengedwa Na Abale Wace

N’ciyani comwe winango mwa iwo adacita pakufuna kupha m’bale wawo caiye?

NKHANI 22

Zuze Akuikhidwa M’kawoko

Iye adatumizidwa komweko, sikuti thangwe mambo akhafuna kumulanga ne, koma thangwe adacita bzomwe bzikhali bzakuthemera.

Nkhani 23

Maloto Ya Farawo

Farawo akhana maloto ya kusiyana ya n’gombe zinomwe na ngala zinomwe.

NKHANI 24

Zuze Akuyeza Abale Wace

Kodi iwo angadadziwa tani kuti iwo akhadacinja kucokera pomwe adagulisa m’bale wawo ninga kapolo?

NKHANI 25

Banja Linkufulukira Ku Edjipito

Thangwe ranyi wa banja la Djakobi ambacemeredwa Ajirayeri mbuto mwakucemeredwa Adjakobi?

NKHANI 26

Djobi Ankukhulupirika Kwa Mulungu

Djobi adaluza cuma cace, thanzi lace, na wana wace wense. Kodi Mulungu akhamulanga Djobi?

NKHANI 27

Mambo Wakuipa Akutonga Mu Edjipito

Thangwe ranyi Farawo adauza wanthu wace kuti aphe mwana ali wense wacimuna wa Ajirayeri?

NKHANI 28

Momwe Tcece Mozeji Lidapulumusidwira

Pomwe mambo adalewa kuti wana wense wacimuna wa Jirayeri aphedwe mai wace wa Mozeji Adakumbuka njira inango.

NKHANI 29

Thangwe Ranyi Mozeji Akuthawa

Mozeji akhakumbuka kuti pomwe adafikitsa magole 40 akhali wakuthemera kupulumutsa Ajirayeli.

NKHANI 30

Citsamba Cakugaka Moto

Mwa kuphatisa basa bzakudabwisa, Mulungu adauza Mozeji kuti ikhadakwana nthawe yakuti atsogolere Wajirayeri kucoka mu Edjipito.

NKHANI 31

Mozeji Na Aroni Wankuwonana Na Farawo

Thangwe ranyi Farawo alibe kutetekera Mozeji kuti Ajirayeri ayende?

NKHANI 32

Matsoka 10

Mulungu adabweresa miliri 10 kuna a Edjipito, thangwe mtongi wawo Farawo adalamba kulekerera Ajirayeri kucoka mu Edjipito.

NKHANI 33

Kuyambukidwa Kwa Nyanza Ifuira

Mozeji ankugawanisa madzi ya mu Nyanza Ifuira na mphanvu ya Mulungu ndipo Ajirayeri ankuyambuka pa mataka yakuuma.

NKHANI 34

Cakudya Ca Mtundu Munango

Cakudya cakupambulika cikugwa kucokera kudzulu.

NKHANI 35

Yahova Akupereka Bzakutonga Bzace

Kodi ni malamulo mawiri yaponi yomwe yan’posa bzakutonga khumi?

NKHANI 36

Ka Mphulu Ka Oro

Thangwe ranyi wanthuwa akhafuna kunamata bzinthu bzakucita kusungunuka?

NKHANI 37

Tendi Lakunamatira

Cipinda ca mkati cikhakhotcerera thungwa la cipangano.

NKHANI 38

Azondi 12

Azondi khumi ankulewa cinthu cibodzi, ndipo awiri ankulewa bzinango. Kodi Ajirayeri an’dzakhulupira mbani?

NKHANI 39

Mpsimbo Ya Aroni Ikuphukira Maluwa

Kodi bzingakwanisike tani mpsimbo kuphukira maluwa na bzisapo mkati mwa usiku bubozi basi?

NKHANI 40

Mozeji Akumenya Tsendwa

Mozeji adakwanisa kuwona madzi, koma adakalipisa Yahova.

NKHANI 41

Cinyoka Ca Mkuwa

Thangwe ranyi Mulungu adatumiza nyoka za ululu kuti zilume Ajirayeri?

NKHANI 42

Bulu Akulalewa

Bulu wa Balamu ankuwona cinthu comwe Balamu ankuciwona lini.

NKHANI 43

Djosuwe Akukhala Mtsogoleri

Mozeji adapitiriza kukhala wamphanvu, tsono thangwe ranyi Djosuwe adapita m’mbuto mwace?

NKHANI 44

Rahabi Akubisa Azondi

Kodi Rahabi adathandiza tani azondi awiri wale, ndipo adawakumbira kuti amucitire ciyani?

NKHANI 45

Kuyambuka Mkulo Wa Joridano

Cakudabwisa cinkucitika pomwe ansembe ankupita m’madzi ya mu mkulo wa Joridano.

NKHANI 46

Litsito La Jeriko

Kodi bzingakwanisike tani kuti cingwe cifuira cicitise mpanda kuleka kugwa?

NKHANI 47

Mbava Mu Jirayeri

Kodi munthu m’bodzi wakuipa angabwerese tani mabvuto kuna mtundu wense?

NKHANI 48

Wagibeyoni Wa Nzeru

Iwo adacitisa kuti Djosuwe na Wajirayeri acite nawo mpangano, koma Wajirayeri adakwanirisa mpangano wawo.

NKHANI 49

Dzuwa Likuima

Mulungu adacita cinthu cinango kuna Djosuwe comwe akanati kucita mpaka pano.

NKHANI 50

Akazi Awiri Wakulimba Mtima

Baraki ni omwe adatsogolera acikunda wa Jirayeri pakuyenda ku nkhondo, tsono n’thangwe ranyi Jayeri ni omwe adapasidwa mbiri yakukunda nkhondoyo?

NKHANI 51

Rute Na Naomi

Rute adasiya wadzinza wace ndipo adayenda ku Jirayeri na Naomi komwe adakakhala mtumiki wa Yahova.

NKHANI 52

Gideyoni na Amuna Wace Wakukwana 300

Mulungu adasankhula acikunda kucokera pa gulu lakucepa, pomwe iwo adayezedwa pakumwa madzi.

NKHANI 53

Piciro La Djafeti

Piciro lomwe Djafeti adacita lidatokonyambo mwana wace wacikazi.

NKHANI 54

Mwamuna Wamphanvu

Kodi Dalila adadzadziwa tani bza cinsi ca komwe kukhacokera mphanvu za Samusoni?

NKHANI 55

Mulumbwana Mng’ono Akutumikira Mulungu

Mulungu ankuphatisa basa mulumbwana Samuyeri kuti akauze Mkulu Wansembe Eli nkhani inango yakunesa kwene-kwene.

NKHANI 56

Sauli—mambo Wakutoma Wa Jirayeri

Pakuyamba Mulungu akhadasankhula Sauli kuti akhale mambo wa Jirayeri, koma patsogolo pace adadzamulamba. Bzomwe bzidacitikira Saulibzi bzingatipfunzise bzinthu bzakufunika kwene-kwene.

NKHANI 57

Mulungu Asankhula Davide

Kodi n’ciyani comwe Mulungu adawona mu mtima mwa Davide, bzomwe mpolofeta Samuel alibe kukwanisa kuwona?

NKHANI 58

Davide Na Goliyati

Davide adamenyana na Goliyati sikuti mwa mphanvu zace zokha ayai na sikopo yace, koma iye adacita bzimwebzo mwa mphanvu ya Mulungu.

NKHANI 59

Thangwe Ranyi Davide An’funika Kuthawa

Sauli akhafuna kwene-kwene Davide pakuyamba, koma na kupita kwa nthawe, iye adadzayamba kumuwenga mpaka kufika pakufuna kumupha. Thangwe ranyi?

NKHANI 60

Abigayeli Na Davide

Abigayeli adacemera bayace Nabala kuti psiru, bzomwe bzidacitisa kuti bayaceyo aleke kuphedwa.

NKHANI 61

Davide Akukhala Mambo

Davide ankulatiza kuti an’themera kukhala mambo wa Jirayeri mwa mafala na bzicito bzace.

NKHANI 62

Mabvuto M’nyumba Mwa Davide

Davide pabodzi na banja lace ankubonera thangwe ra pikado yomwe adacita.

NKHANI 63

Salomau, Mambo Wa Nzeru

Kodi Salomau akhafunadi kugwata mwanayu?

NKHANI 64

Salomau Akumanga Tempwlo

Napo kuti Salomau akhali wa nzeru, iye adapumpsidwa ndipo adacita bzinthu bzomwe bzikhali bzakuphonyeka.

NKHANI 65

Umambo Bukugawidwa

Pomwe Jerobuwamu adayamba kutonga, iye adacitisa kuti Ajirayeri ayambe kunamata mirungu yakunama.

NKHANI 66

Jazabeli—mkazi Wakuipa Wa Mambo

Jezabeli adafunisisa munda wa Nabote.

NKHANI 67

Jehosafati Akukhulupira Yahova

Kodi n’thangwe ranyi Jehosafati adayenda ku nkhondo na anyakuimba patsogolo pace?

NKHANI 68

Alumbwana Awiri Wakukhala Pomwe Na Moyo

Kodi munthu omwe adafa angakhale pomwe na moyo? Bzimwebzi bzidacitika kale m’mbuyomu!

NKHANI 69

Mtsikana Ankuthandiza Munthu Wamphanvu

Mtsikana kadakhwimika kacilewa bza Yahova, ndipo bzimwebzi bzidacitisa kuti Yahova acite cakudabwisa cinango.

NKHANI 70

Djona Na Cinsomba Cikulu

Djona adapfunza kufunika kwa kumbateweza bzomwe Yahova ambalewa.

NKHANI 71

Mulungu Akupicira Paraizo

Paraizo yomwe Mulungu akhadakonza pakuyamba ikhali ing’ono, tsono yomwe tinkudikhira kutsogoloku in’dzakhala pa dziko lense.

NKHANI 72

Mulungu Akuthandiza Mambo Ezekiya

Anjo wa Mulungu adapha acikunda wa Asiriya wakukwana 185.000 usiku bubodzi bokha.

NKHANI 73

Mambo Wabwino Wakumalizira Mu Jirayeri

Pomwe akhali tswaka Djosiya adacita bzinthu mwakukhwimika.

NKHANI 74

Mwamuna Wakusaya Mantha

Jeremiya akhakumbuka kuti angadakwanisa lini kukhala mpolofeta thangwe akhali tswaka, koma Mulungu akhadziwa kuti iye angadakwanisa.

NKHANI 75

Alumbwana Anai Ku Babulo

Iwo adapitiriza kukhala wakukhulupirika napo akhali kutali na abereki wawo.

NKHANI 76

Jeruzalemu Ankupfudzidwa

Kodi n’thangwe ranyi Mulungu adalekerera kuti Ababulo apfudze mzinda wa Jeruzalemu?

NKHANI 77

Iwo Wangadagodamira Lini

Kodi Mulungu angadapulumusa alumbwana atatuwa mu nthano ya moto ire?

NKHANI 78

Boko Linkunemba Pa Parede

Mpolofeta Danyeri ankuthumbudzulira mafala manayi yomwe boko lidanemba pa parede.

NKHANI 79

Danyeri M’dindi Mwa Mphondolo

Mambo adapereka lamulo lakuti Danyeri aphedwe, tsono kodi iye angadatcenkha tani bzimwebzi?

NKHANI 80

Wanthu Wa Mulungu Wankucoka Ku Babulo

Pomwe adakunda mzinda wa Babulo, Mambo Siro wa ku Perisiya adakwanirisa polofesiya ibodzi ndipo tsapano ankukwanirisa pomwe inango.

NKHANI 81

Wankukhulupira Thandizo La Mulungu

Ajirayeri ankubvera lini lamulo lomwe laperekedwa ndipo ankubvera Mulungu. Kodi Mulunguyo aniwathandiza?

NKHANI 82

Mordekai Na Esteri

Mkazi wa Mambo Asuwero Vasiti akhali wakudeka kwene-kwene, koma mamboyo adasankhula Esteri kuti akhale mkazace mupsa. Thangwe ranyi?

NKHANI 83

Litsito La Jeruzalemu

Pomwe litsito la Jeruzalemu linkumangidwa, Ajirayeri an’funika kumbaphata basa na mphanga pabodzi na madipa yawo m’manja, usiku na masikati .

NKHANI 84

Anjo Ankuzungira Mariya

Anjo Gabriyeli ankuuza Mariya kuti an’khala na mwana omwe an’dzakhala mambo mpaka muyaya.

NKHANI 85

Jezu Ankubadwa M’thanga

Thangwe ranyu mambo angadadzabadwa mu mbuto yakudyesera bzifuwo?

NKHANI 86

Amuna Wakutsogoledwa Na Nyenyezi

Kodi ni mbani omwe adatsogolera amuna atatu wale kuti ayende komwe Jezu akhadabadwira? Mtawiro wa mbvunzoyu pinango ungakudabwiseni.

NKHANI 87

Mulumbwana Jezu Mu Tempwlo

Jezu ankudabwisa akulu-akulu omwe ambapfunzisa mu templo na luso lace.

NHANI 88

Juwau Ankubatiza Jezu

Juwau akhambabatiza anyapikado, koma Jezu akhalibe pikado. Tsono n’thangwe ranyi Juwau adamubatiza

NKHANI 89

Jezu Ankucenesa Tempwlo

Jezu akhafuna kwene-kwene nyumba ya Yahova, ndipopa ankukalipira wanthu omwe ankugulisira bzinthu m’mwemo.

NKHANI 90

Na Mkazi Pa Mcera

Jezu akhafuna kulewanyi pomwe adauza mkazi Wacisamariya kuti angadamupasa madzi yomwe acimwa angadabva lini pomwe nyota?

NKHANI 91

Jezu Ankupfunzisa Pa Phiri

Pfunzani bzizinji mu upalizi bwa paphiri bwa Jezu.

STORY 92

Jezu Ankulamusa Anyakufa

Mwa mphavu ya Mulungu, Jezu adakwanisa kulamusa mwana wacikazi wa Jairo na mafala yokha.

NKHANI 93

Jezu Ankudyesa Wanthu Wazinjisa

Pomwe Jezu adadyesa bzulu na bzulu bza wanthu, kodi iye adapereka umboni pa nfundo yakufunika iponi?

NKHANI 94

Iye Ambafuna Wana

Jezu ankuthandiza anyakupfunza wace kuwona kuti pana bzinthu bzizinji bzomwe iwo an’funika kupfunza sikuti kokha na kamwanako, koma na wana wense.

NKHANI 95

Momwe Jezu Akhapfunzisira

There la Jezu lakulewa bza Msamariya wabwino likhabverana na bzomwe iye akhapfunzisa kawiri-kawiri.

NHANI 96

Jezu Ankupoza Atenda

Kodi ni bzinthu bziponi bzomwe Jezu adakwanirisa pomwe adacita bzakudabwisa?

NKHANI 97

Jezu Akubwera Ninga Mambo

Wanthu azinji ankumutambira mwakudekedwa, koma si wense omwe ankukomedwa na kubwera kwaceko.

NKHANI 89

Pa Phiri La Mioliva

Jezu ambafuna kwene-kwene nyumba ya Yahova, ndipo bzimwebzi bzidamucitisa kuti akalipe kwene-kwene na wanthu omwe akhacita malonda m’mwemo.

NKHANI 98

Mu Cipinda Ca Padzulu

Jezu ankuuza anyakupfunza wace anayibzinthu bzomwe bzingadadzacitika nsiku zathu zino.

NKHANI 100

Jezu Ku Zunde

N’thangwe ranyi Juda adampsompsona Jezu pakum’pereka kwa anyamadulanthaka wace?

NKHANI 101

Jezu Akuphedwa

Jezu adapicira bza bza paraizo pomwe akhali pa muti.

NKHANI 102

Jezu Ana Moyo

Pomwe anjo adacosa mwala omwe akhadafungira thenje lomwe Jezu akhaidwa, alindiri wa m’thenjemo adadabwa kwene-wene na bzomwe adawona mkatimo.

NKHANI 103

Mu Cipinda Cakufungidwa

Kodi n’thangwe ranyi anyakupfunza wa Jezu alibe kumuzindikira pomwe iye adalamusidwa?

NKHANI 104

Jezu Akubwerera Kudzulu

Jezu ankupereka lamulo lakumalizira kwa anyakupfunza wace anati kuyenda kudzulu.

NKHANI 105

Wankudikhirira Ku Jeruzalemu

Kodi n’thangwe ranyi Jezu adathululira mzimu wakucena anyakupfunza wace?

NKHANI 106

Wankucosedwa M’kawoko

Atsogoleri wa bzipembedzo wa Cijuda adakaikha ateweri wa Jezu mkawoko kuti awaletse kucita basa lakupalizira, tsono ndibzo lini bzomwe Mulungu akhafuna.

NKHANI 107

Sitefano Ankubomedwa

Sitefano ankuphedwa ndipo iye ankucita mpembo.

NKHANI 108

Pa Mseu Wakuyenda Ku Damasko

Ceza comwe pabodzi na mafala yomwe yadabveka kucokera kudzulu bzidacitisa kuti Saulo acinje moyo wace.

NKHANI 109

Pedru Akuzungira Korneliyo

Kodi Mulungu ambawona wanthu wa mtundu munango kukhala wakufunika kuposa winango?

NKHANI 110

Timotio—mthandizi Mupsa Wa Paulo

Timotio ankucoka kwawo ndipo ankuyenda kukapalizira pabodzi na Paulo.

NKHANI 111

Mulumbwana Omwe Adagona

Eutiko adayamba kuwodzira pomwe Paulo akhafotokoza nkhani yace yakuyamba, sikuti yaciwiri. Tsono bzomwe bzidadzacitika patsogolo pace bzikhali bzakudabwisa.

NKHANI 112

Ngalawa Idasweka Pa Ntsuwa

Pomwe bzikhawoneka ninga kuti palibe omwe an’pulumuka, Paulo adauzidwa mafala na Mulungu yomwe yadamupasa cikhulupiro cakuti angadafa lini.

NKHANI 113

Paulo Ku Roma

Kodi Paulo akhakwanisa tani kucita basa lace ninga mpostolo pomwe akhali mkawoko?

NKHANI 114

Kumala Kwa Uipi Bwense

Kodi n’thangwe ranyi Mulungu an’dzatumiza anyankhondo wace mwakutsogoleredwa na Jezu pa nkhondo ya Armagedo?

NKHANI 115

Paraizo Munango Pansi Pano

Wanthu an’dzakhala pomwe na moyo pansi pano, acidzapfatsa na moyo.

NKHANI 116

Momwe Tingakhalire Na Moyo Wakusaya Kumala

Kodi kundodziwa bza Jezu na Yahova n’kwakukwanira? Penu ne, kodi n’ciyani cinango comwe tin’funika kucita?

Mibvunzo Yakuphatisa Basa Pakupfuza Bukhu Langu la Nkhani za M’Bibliya

Mavesi na mibvunzo yakukonzedwa na cakulinga cakufuna kuthandiza maswaka kuti yambagumane phindu likulu pa nkhani iri-yense ya m’Bibliya.