Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 8

Siyani Cipembedzo Cakunama; Namatani M’cipembedzo Cacadidi

Siyani Cipembedzo Cakunama; Namatani M’cipembedzo Cacadidi

1. Kodi pa nkhani yakunamata, lero wanthu wan’funika kusankhula ciani?

JEZU adati: “Omwe si ali ku mbali yangu, ankugazana nane.” (Mateu 12:30) Ifepano tingakhale ku mbali ya Yahova ayai ku mbali ya Sathani. Wanthu wazinji wambayesa kuti wankutumikira Mulungu mwakubvumidwa; tsono Bibliya limbalewa kuti Sathani “ankupambusa wanthu pa dziko lense la pansi.” (Cibvumbulutso 12:9) Wanthu wazinjisa wambakhulupira kuti wankunamata Mulungu, koma cadidi n’cakuti wankunamata Sathani, Dyabu. Lero wanthu wan’funika kusankhula: Kutumikira Yahova, “Mulungu wa cadidi,” ayai Sathani “baba wa gunkha.”—Psalymo 31:5; Juwau 8:44.

Lekani Kumangidwa na Cipembedzo Cakunama

2. Njiponi njira ibodzi yomwe Sathani ambaiphatisa basa kuti aphingize wanthu kunamata Mulungu?

2 Nkwanzeru kusankhula kutumikira Yahova, ndipo kumbacitisa kuti tibvumidwe naye. Tsono Sathani ambakomedwa lini na womwe wambatumikira Mulungu; iye ambabweresa mabvuto kuna womwe wambacita bzimwebzo. Njira ibodzi yomwe iye ambaphatisa basa, njakucitisa kuti wanthu watinyaze na kutizunza; ndipo iwo wangakhale axamwali wathu ayai wadzinza wathu caiwo. Jezu adacenjeza kuti: “Kulewa cadidi, anyamadulanthaka wa munthu, wan’dzakhala wanthu wa m’banja lace cairo.”—Mateu 10:36.

3. Mungacite ciani penu wadzinza wanu ayai axamwali wanu wankutsutsa kunamata kwanu Yahova?

3 Kodi bzicikucitikirani imwepo, mungacite ciani? Wanthu wazinji wambadziwa kuti kunamata kwawo nkwakuphonyeka; tsono  iwo wambagopa kusiya kunamata kwawoko. Iwo wambayesa kuti kucita bzimwebzo n’kukhulupirika lini kwa wadzinza wawo. Kodi kumweko nkulongosoka? Kodi mucidziwa kuti wanthu wa m’banja lanu ankumwa mankhwala yakupha, mungadawacenjeza lini kuti mankhwalayo njakuipa? Mungadamwa lini nawo pabodzi mankhwalayo, n’tenepo lini?

4. Kodi Djosuwe adauza ciani Wajirayeri pa nkhani ya kunamata?

4 Djosuwe adalimbisa Wajirayeri kuti wasiye mabasa ya bzipembedzo bzakunama pabodzi na miyambo ya azibabawo. Iye adati: “Ndipo tsapano, mugopeni Yahova, mucimutumikira mwakulungama na mwacadidi, ndipo cosani mirungu yomwe azibabanu wadaitumikira ku ng’ambu ire ya Mkulo wa Joridano na ku Edjipito, mucimutumikira Yahova.” (Djosuwe 24:14) Djosuwe akhali wakukhulupirika kwa Mulungu, ndipo Yahova adamusimba. Tikakhulupirika kwa Yahova, iye an’dzatisimbambo.—2 Samuweri 22:26.

Pfudzani Bzinthu Bzense Bzakubverana na Cipembedzo Cakunama

5. Thangwe ranyi bzin’funika tipfudze bzinthu bzakucitira matsenga?

5 Imwepo mun’funika kupfudza bzinthu bzakucitira nabzo matsenga bzomwe munabzo ninga bzithumwa, mphete na bzipulsera bza matsenga, na bzinango. Mpsakufunika kucita tenepoyo kufuna kulatiza kuti mumbakhulupira Yahova.

6. Kodi Wakristau wakutoma wadacita ciani na mabukhu yawo ya matsenga?

6 Onani bzomwe Wakristau wakutoma wadacita pomwe iwo wakhafuna kunamata m’cipembedzo cacadidi. Bibliya limbati: “Wazinjisa womwe wakhambacita bza matsenga wadabweresa mabukhu yawo, waciyatentha pa maso pa wense. Ndipo watalewenga mtengo wace, wadadziwa kuti ukhali wa kobiri 50.000 za siliva.”—Mabasa 19:19.

7. Kodi tingacite ciani madimonyo yakafuna kutiboneresa?

7 Winango womwe wakhacita ufiti na bza matsenga, wakayamba kutumikira Yahova, iwo wangaboneresedwe na madimonyo. Bzikakucitikirani, mbapembani kwa Yahova mwakukuwa, mucimbaphatisa basa dzina lace. Iye an’dzakuthandizani.—Mimwani 18:10; Tiyago 4:7.

8. Kodi Wakristau wambaiwona tani nkhani yakuphatisa basa bzifanikiso pakunamata?

8 Womwe wan’funa kutumikira Yahova, wan’funika lini kusunga ne kuphatisa basa bzifanikiso bza m’bzipembedzo bzakunama. Wakristau wacadidi ‘wambafamba mwa cikhulupiro, sikuti mwakuwoneka na maso.’ (2 Wakolinto 5:7) Iwo wambabvera bzakutonga bza Mulungu bzakuletsa kuphatisa basa bzifanikiso pakunamata.—Kufuluka 20:4, 5.

Phatanani na Wanthu wa Yahova

9. Kodi Bibliya limbaticenja ciani pa nkhani yakukhala mdziwi?

9 Bibliya limbati: “Omwe an’famba na adziwi, an’dzakhala mdziwi.” (Mimwani 13:20) Penu tin’funa kukhala adziwi, bzin’funika timbafambe ayai tiphatane na wa Mboni za Yahova. Iwo ni wanthu womwe wankufamba mu njira yakutsogolera ku moyo.—Mateu 7:14.

10. Kodi wa Mboni za Yahova wangakuthandizeni tani kutumikira Mulungu?

10 Wa Mboni za Yahova wambasamaladi wanzawo. Basa lawo n’kuthandiza wanthu wa mitima yabwino kuti wabvesese cadidi ca m’Bibliya, comwe cimbatsogolera ku moyo wakusaya kumala. Iwo wangakuthandizeni mwakupfunza namwe Bibliya fovolo. Iwo wan’dzatawira mibvunzo yanu na kukulatizani momwe mungaphatise basa cidziwiso ca m’Bibliya pa moyo wanu.—Juwau 17:3.

11. Kodi mitsonkhano ya Cikristau, in’dzakuthandizani tani?

11 M’mitsonkhano yawo, yomwe kawiri-kawiri imbacitidwa m’Nyumba za Umambo, imwepo mun’dzapfunza bza njira za Yahova. Cikhumbo canu cakunamata m’cipembedzo cacadidi cin’dzalimbisidwa. Ndipo mun’dzapfunzisidwambo momwe mungathandizire winango kupfunza cadidi ca m’Bibliya.—Wahebereu 10:24, 25.

12. Kodi kucita mpembo kungakuthandizeni tani kutumikira Yahova?

12 Pomwe munkupfunza bzizinji bza kufuna kwa Yahova na mpangano wace, imwepo mun’dzazidziwa na kuzitenda njira zace za lufoyi. Cikhumbo canu cakumukondwesa cin’dzakula,  ndipo mun’dzatcenkha bzinthu bzomwe iye ambaipidwa nabzo. Kumbukirani kuti imwepo mungamufenderere Yahova mwa mpembo, mucimukumbira kuti iye akuthandizeni kucita bzabwino na kutcenkha bzakuipa.—1 Wakolinto 6:9, 10; Wafiripo 4:6.

Munganamate tani m’cipembedzo cacadidi?

13. Kodi mungakondwese tani mtima wa Yahova?

13 Na nthawe, uxamwali bwanu na Mulungu bukakula, imwepo mun’dzafuna kubzipereka na kubatizidwa ninga Mboni ya Yahova. Mukaphatana na wanthu wa Yahova, imwepo mun’dzakondwesa mtima wa Yahova. (Mimwani 27:11) Mun’dzakhala pakati pa wanthu wakukondwa womwe Mulungu ambalewa kuti: “Ndin’dzakhala nawo pabodzi, ndipo ndin’dzakhala pakati pawo, ndicidzakhala Mulungu wawo, ndipo iwo wan’dzakhala mbumba yangu.”—2 Wakolinto 6:16.