Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 2

Mungapfunze Tani Cadidi Cakulewa bza Mulungu?

Mungapfunze Tani Cadidi Cakulewa bza Mulungu?

1, 2. N’ciratizo ciponi cinkuwonesa kufunika kwa njira ibodzi yomwe wanthu wangabverane pa nkhani za bzipembedzo?

TINGAFIKE tani pakumudziwa Mulungu? Kodi bzingafunike kucita kudziwa mapfunziso ya bzipembedzo bzense? Bzingakwanisike lini. Napo penu bzingadakwanisika, apa tingadadziwa tani kuti cipfunziso cacadidi n’cici?

2 Tenepo, pakuti pana nzeru zakusiyana-siyana zakulewa bza Mulungu, ifepano tin’funikira njira yakudziwa kuti cadidi n’cici, njira yomwe wense wangaitawire. Ciratizo: Yezezani kuti wanthu awiri wankunesana pa msika pa nkhani yakutalimpha kwa nguwo. Nyakugulisa akuti nguwoyo ina metro zitatu, tsono nyakugulayo ankuyesa kuti nguwoyo njifupi. Kodi nkhaniyi ingamalisidwe tani? Mwa kuipima nguwoyo.

3. Thangwe ranyi Bibliya lidanembedwa?

3 Kodi iripo njira ayai mphimo yakuthandiza wanthu kubverana pa nkhani za bzipembedzo? Inde iripo, ni Bibliya. Mulungu adanembesa Bibliya kuti wanthu wapfunze cadidi ca iye, kuli-kwense komwe iwo wagumanike. Yadadindidwa kale ma Bibliya mabiliyau mazinjisa. Iro limbasanduliziridwa lense ayai m’bzipande bzace, m’bzirewedwe bzakuposa 2.400. Tingalewe kuti ali-wense angapfunze cadidi ca Mulungu m’cirewedwe cace.

4. Kodi Bibliya limbafokotoza ciani?

4 Bibliya ni mphaso yakufunika yakucokera kwa Mulungu. Iro limbafokotoza bzinthu bzomwe mwa njira inango tingadabzidziwa lini. Limbatiuza bza wale womwe wana moyo wa  uzimu. Limbatipfunzisa nzeru za Mulungu, makhalidwe yace pabodzi na kufuna kwace. Limbatiuzambo momwe iye ambasamalira wanthu magole yenseneya. Limbalewa bzinthu bzakudzacitika kutsogolo. Ndipo limbalatiza momwe ifepano tingaigumanire njira yakuyendesa ku moyo wakusaya kumala.

Thangwe Ranyi Mungalikhulupire Bibliya?

5. N’ciani cinkulatiza kuti Bibliya limbabverana na siyensiya?

5 Pana mathangwe mazinji yakukhulupira kuti Bibliya ni Faladi la Mulungu. Thangwe libodzi ndakuti Bibliyalo limbabverana na siyensiya. Kale-kale, wanthu kuzungulira dziko lense wakhakumbuka kuti dziko la pansi likhadakhazika pa cinthu. Mwa ciratizo, Kumadokero kwa Afrika, wanthu wakhakhulupira kuti dziko la pansi likhaphatiriridwa na cinyoka cikulu, comwe cikhadabzifunyiza pansi cinyau 3500 na padzulu pace, cinyau 3.500. Tsono mwakubverana na siyensiya, magole yakuposa 3.500 m’mbuyomu, munembi wa Bibliya adanemba kuti Mulungu ‘adamanika dziko la pansi pa pezi.’—Djobi 26:7.

6. Nguponi umboni bukulu bwakulatiza kuti Bibliya ndakucokeradi kwa Mulungu?

6 Umboni bukulu bwakulatiza kuti Bibliya ndakucokeradi kwa Mulungu, ni nkhani zace zakunembedwa zomwe zimbaleweratu bzakutsogolo. Kusiyana na wanthu anyakuvima, Mulungu ambadziwiratu bzakutsogolo; bzense bzomwe iye an’lewa bzimbacitikadi.

7. Njaponi mapolofesiya yanango yomwe yadakwanisika kale-kale?

7 Madzana ya mapolofesiya ya m’Bibliya yadakwanisika nthawe za kale-kale. Mwa ciratizo, magole 700 Jezu akanati kubadwa, Bibliya likhadaleweratu kuti Jezu angadadzabadwa mu mzinda wa Beremu, ndipo ndibzo bzomwe bzidacitikadi. (Mikeya 5:2; Mateu 2:3-9) Kuthumizira pa mapolofesiya yanango yakulewa bza Jezu, Bibliya lidaleweratumbo kuti iye angadaberekedwa na dende, na kuti angadadzaphindukiridwa na kobiri 30 za siliva. Mapolofesiya yamweyo, yadacitikadi. Cadidi, palibe munthu angadalewa bzinthu bzimwebzo!—Zaiya 7:14; Zakariya 11:12, 13; Mateu 1:22, 23; 27:3-5.

8. Njaponi mapolofesiya ya m’Bibliya yomwe yankukwanisika m’nthawe zathu zino, ndipo yankulatiza ciani?

8 Mapolofesiya mazinji ya m’Bibliya yankukwanisika mu nthawe zathu zino. Manango ya mapolofesiyayo njaya:

  •   “Dzinza lin’dzamukira dzinza linzace [m’nkhondo], ndipo umambo bun’dzamukira umambo bun’dzace; mun’dzawoneka bziteke-teke bzikulu, ndipo m’mbuto zakusiyana-siyana, mun’dzawoneka bzisi na njala.”—Luka 21:10, 11.

  • Pan’dzawoneka “kuthumizirika kwa kusaya kubvera malamulo.”—Mateu 24:12.

  • “M’nsiku zakumalizira, . . . wanthu wan’dzakhala wakubzifuna, wakufuna kobiri, . . . wakusabvera wabereki, . . . wakusaya kubziphata, wakulusa, wakusaya kufuna ubwino, . . . wakubzikuza, wakufunisisa kudzikondwesa iwo mwene kuposa kukondwesa Mulungu.”—2 Timotio 3:1-5.

Kodi mun’tawira lini kuti bzinthu bzimwebzi bzinkucitika lero? Mapolofesiya ya m’Bibliya yambalatiza kuti Bibliyalo ni bukhu lakusiyana na mabukhu manango. Ni Fala lakucokera kwa Mulungu!—2 Timotio 3:16.

Kodi Bibliya Lidacinjidwa?

9, 10. N’ciani cimbalatiza kuti Mulungu alibe kulekerera kuti wanthu wacinje Bibliya?

9 Yezezani kuti ndimwe mweneciro fabrika, ndipo mwamanika tsamba lakundandalika bzomwe anyabasa wanu an’funika kuteweza. Kodi nyamadulanthaka wanu acicinja bzomwe mwanembabzo, imwepo mungadacitanyi? Mungadalungamiza bzomwe bzacinjidwabzo, n’tenepo lini? Mwa njira ibodzi-bodziyo, Mulungu ambalekerera lini kuti wanthu wacinje cadidi ca m’Fala lace, Bibliya.

10 Wanthu wadayeza kucinja mapfunziso ya m’Fala la Mulungu, tsono walibe kukwanisa. Tikafuna kundendemeza Bibliya lomwe tinalo lero na ma Bibliya yakale-kale, tin’dzawona kuti yense njabodzi-bodzi. Bzimwebzi bzimbalatiza kuti Bibliya liribe kucinjidwa na kupita kwa magole yenseneya.