Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 7

Mbani Ankunamata m’Cipembedzo Cacadidi?

Mbani Ankunamata m’Cipembedzo Cacadidi?

1. Kuti tikondwese Mulungu, bzin’funika ticite ciani?

KUTI tikondwe kukhala pa uxamwali wabwino na wa lufoyi na Mulungu, bzin’funika tileke kubverana na cipembedzo cakunama. Bzin’funika tinamate m’cipembedzo cacadidi. Lero, wanthu wazinjisa kuzungulira dziko lense, wankucita bzimwebzo.

2. Kodi Mboni za Yahova zimbagumanika kuponi, ndipo zinkucita basa liponi?

2 Ninga momwe Bibliya lidalewera, anyakunamata wacadidi wankukhala “thimu likulu” lomwe ndakucokera kwa “wanthu wa mitundu, madzinza na bzirewedwe bzense.” (Cibvumbulutso 7:9) M’madziko yakukwana 235, Mboni za Yahova zakuposa 7.000.000, zinkucita basa lakuthandiza winango kupfunza bza njira na bzakutonga bza lufoyi bza Yahova.

Momwe Mungawazindikire Anyakunamata Wacadidi

3. Kodi wa Mboni za Yahova wambanamata mbani yekha, ndipo wambalamba kucita ciani?

3 Wa Mboni za Yahova, wambazindikira kuti Yahova yekha ndiye an’thema kunamatidwa. Iwo wambalamba kugodamira bzifanikiso ayai bzithunzi-thunzi. (1 Juwau 5:21) Iwo wambalemekeza lini anyakufa mwakucita bona ayai misinda inango yomwe imbathandizira bzibvero bzakunama bza cipembedzo na “mapfunziso ya madimonyo.” (1 Timotio 4:1) Napo bziri tenepo, iwo wambatsangalaza womwe wasaikidwa mwakuwafokotozera piciro la Mulungu lakuti iye an’dzalamusa anyakufa, wacidzakhala m’paraizo pansi pano.—Juwau 5:28, 29; Mabasa 24:15.

4. Kodi Mboni za Yahova zimbaiwona tani nkhani ya matsenga?

4 Mboni za Yahova zimbacita lini bza matsenga ne ufiti, pakudziwa kuti bzinthu bzimwebzo mpsakucokera kwa Madimonyo. Iwo wambathemba lini anyakucita bza matsenga kuti awakhotcerere; wambakhulupira Yahova yekha.—Mimwani 18:10.

5. Kodi Mboni za Yahova zimbacita lini “mbali ya dziko” m’njira iponi?

5 Jezu adalewa kuti anyakupfunza wace ‘wangadacita lini mbali ya dziko.’ (Juwau 17:16) Jezu caiyeyo adalamba kucita mbali mu ndale za m’nthawe yaceyo. (Juwau 6:15) Bzibodzi-bodzimbo, Mboni za Yahova zimbacita lini mbali mu ndale, zimbatumbiza lini dziko lawo ne kupitira m’minesano ya wanthu m’dzikoli. Napo bziri tenepo, iwo wambapereka mtsonkho na kubvera malamulo ya m’dziko lomwe wambakhalalo.—Juwau 15:19; Waroma 13:1, 7.

6. Kodi atumiki wa Mulungu wambateweza mitemo iponi pa nkhani ya malowozi na kulambana?

6 Pakufuna kubvera bzakutonga bza boma, wa Mboni za Yahova wambanembesa malowozi yawo. (Tito 3:1) Iwo wambabverambo utsogoleri bwa Mulungu, ndipopa wambacita lini cipali. (1 Timotio 3:2) Malowozi ya atumiki wa Mulungu yambakhalisa ndipo si wambalambana kawiri-kawiri, thangwe wambaphatisa basa mitemo ya m’Bibliya.

7. Kodi wa Mboni za Yahova wambalatiza tani kuti wambafunana?

7 Wa Mboni za Yahova wambafunana wokha-wokha. Kufuna wanzawo na Mulungu, kumbawaphatanidza pa ubale wacadidi, napo iwo ngwa madzinza na mitundu yakusiyana-siyana. Pakawoneka matsoka na pa nthawe ya bzineso, wa Mboni za Yahova wambathandizana mwakanfulumize. Iwo wambalatiza lufoyi na bzomwe wambacita pa moyo wawo.—Juwau 13:35.

Mboni za Yahova zidaphatana pa ubale wa pa dziko lense

8. N’bzinthu bziponi atumiki wa Mulungu wambatcenkha kucita?

8 Wanthu wa Yahova wambacita nyongo kuti wakhale na moyo wakulungama. Iwo wambatcenkha kuba, kunama, kucita bza unzazi, kuledzera na kukhulukha pa malonda. Amuna wambamenya lini akazawo. Winango pomwe wakhanati kukhala Mboni, wakhacita bzinthu bzimwebzi. Tsono Yahova adawathandiza kubzisiya. Iwo ‘wadasambisidwa, wacicena’ pa maso pa Mulungu.—1 Wakolinto 6:9-11.

Anyakucita Kufuna kwa Mulungu

9. Kodi bukhu linango lidalewa ciani bza magereja ya cikristau ya ku Afrika?

9 Cadidi n’cakuti bzipembedzo bzizinji bzimbalewa  kuti bzina cadidi. Bzimbacita mabasa yakudabwisa kufuna kutsimikiza bzimwebzo. Mwa ciratizo, pakulewa bza magereja ya Cikristau ya ku Afrika, bukhu linango lidati: “Maka-maka (mathimu yacitsapano ya Wakristau) yambacita bza matsenga na bza unyabezi . . . Iwo wambalewa kuti wambakwanisa kuvima bzakutsogolo na kucita bzakudabwisa. Wapolofeta wawo wambawauza bzomwe awona m’masomphenya na kufokotoza maloto. Iwo wambaphatisa basa madzi na mafuta yakucena, dotha lakupambulika na bzakununkiza kuti wambacize na kutcenkha matenda.”

10, 11. Thangwe ranyi bzakudabwisa bzomwe bzimbacitidwa lero si umboni bwakuti cipembedzoco n’cakubvumidwa na Mulungu?

10 Wanthu wa m’magereja yamweya, wambalewa kuti bzakudabwisa bzawobzo, ni umboni bwakuti cipembedzo cawo n’cakusimbidwa na Mulungu. Tsono bzakudabwisabzo si umboni bwakuti Yahova ambabvuma cipembedzoco. Sathani ambapasa mphamvu anyakunamata wakunama kuti wambacite ‘mabasa yakudabwisa.’ (2 Watesalonika 2:9) Padzulu pa bzense, Bibliya lidaleweratu kuti mphaso yakucita bzakudabwisa ninga yakumbapolofetizari, kulewa-lewa bzirewedwe na kukhala na cidziwiso cakupambulika, ‘ingadadzamala.’—1 Wakolinto 13:8.

11 Jezu adacenjeza kuti: “Si ali-wense omwe anditi: ‘Mbuya, Mbuya’, an’dzapita mu umambo bwa kudzulu, koma ule omwe an’cita kufuna kwa Babangu omwe ali kudzulu. Nsiku imweyo, wazinji wan’dzandiuza: ‘Mbuya, Mbuya, kodi tiribe ife kupereka fala m’dzina lanu? Ndipo tiribe ifepano kucosa madimonyo m’dzina lanu, ticicitambo mabasa yakudabwisa m’dzina lanu?’ Tsono ine ndin’dzawauziratu padeca kuti: Ndin’kudziwani lini! Cokani pa maso pangu, imwe anyakucita mabasa yakusabvera bzakutonga.”—Mateu 7:21-23.

12. Mbani an’dzapita mu Umambo bwa Mulungu?

12 Tsono mbani omwe an’dzapita mu Umambo bwa Mulungu? Mbale omwe ambacita kufuna kwa Mulungu.

Wapalizi wa Umambo bwa Mulungu

13. Ndiponi basa lomwe Mulungu ankuuza wanthu wace kuti wacite lero, ndipo mbani ankucita bzimwebzo?

13 N’ciani comwe Mulungu an’funa kwa wanthu wace lero? Jezu adati: “Bzipsa bzabwino bza umambo, bzin’dzapaliziridwa pansi pense pakukhala wanthu, ninga umboni kwa mitundu yense, ndipo pamwepo cimaliziro cin’dzafika.” (Mateu 24:14) Limweri ndiro basa lomwe Mboni za Yahova zinkucita na nyongo.

14. Kodi Umambo bwa Mulungu n’ciani, ndipo mbani an’dzatonga mu Umambomo?

14 Kuzungulira ‘dziko lense lakukhalidwa na wanthu,’ wa Mboni za Yahova wankupalizira Umambo bwa Mulungu ninga boma lakudzulu lomwe lin’dzatonga pansi pense na cirungamo. Iwo wambapfunzisa kuti Yahova adasankhula Jezu Kristu kuti akhale Mambo wa Umambo bumwebo, pabodzi na atongi winango wakusankhulidwa pansi pano wakukwana 144.000.—Danyeri 7:14, 18; Cibvumbulutso 14:1, 4.

15. Kodi Umambo bwa Mulungu bun’dzamalisa ciani?

15 Mwakuphatisa basa Bibliya, Mboni za Yahova zimbalatiza wanthu kuti Umambo bwa Mulungu bun’dzapfudza mkonzedwe wense wa Sathani. Bzipembedzo bzakunama bzin’dzamala pabodzi na bzipfunziso bzawo bzomwe bzimbalemekeza lini Mulungu koma kupasa mbiri Sathani! (Cibvumbulutso 18:8) Maboma yense ya wanthu yomwe yambatsutsana na Mulungu yan’dzapfudzidwambo!—Danyeri 2:44.

16. Mbani an’dzatongedwa na Jezu Kristu, ndipo wan’dzakhala kuponi?

16 Kuposa bzensebzi, Mboni za Yahova zimbadziwisa kuti Jezu Kristu an’dzabweresa bzisimbo bzizinji kwa wense womwe wambacita bzomwe Mulungu ambafuna. Iwo wan’dzatongedwa na iye pansi pano. Bibliya limbapicira kuti: “[Iye] an’dzapulumusa nyakusauka omwe ankulirira thandizo, pabodzi na nyakutsautsika na ali-wense omwe wasaya nyakumuthandiza. An’dzabvera nsisi anyakusaya mphanvu, na anyakubzicepsa. Wamphawi An’dzawapulumusira moyo wawo.”—Psalymo 72:12, 13.

17. Mbani wokha womwe wankupalizira Umambo bwa Mulungu?

17 Palibe gulu linango la wanthu lomwe linkucita kufuna kwa Mulungu mwa kupalizira bzipsa bzabwino bza Umambo. Wa Mboni za Yahova, ndiwo wokha womwe wankudziwisa Umambo bwa Mulungu kuzungulira dziko lense.