Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 3

Mbani Ana Moyo wa Uzimu?

Mbani Ana Moyo wa Uzimu?

1. Kodi bzipembedzo bza mcimidzi bzimbandendemezedwa na ciani?

BZIBVERO bza bzipembedzo bza mcimidzi bza mu Afrika bzimbandendemezedwa na phiri. Pa ntsonga pana Mulungu, omwe ana mphamvu zizinji za uzimu. Ku mbali kuna mirungu ayai mizimu yomwe yimbatumikira Mulungu. M’nyansi mwace muna anyamuya, womwe wambakumbukira wadzinza wawo wa pansi pano na kucita ciri-cense kuti awathandize. Pa tsinde pace pana mphamvu zing’ono-zing’ono za uzimu, zakuphatisidwa basa pakucita bza matsenga na ufiti.

2. Kodi Mwani m’bodzi wa mu Afrika umbalatiza tani kuti bzibvero bza mcimidzi bzimbayambukira m’bzipembedzo?

2 Bzibvero bza mcimidzibzi, bzidayambukira mwa mphamvu m’bzipembedzo bzinango bza mu Afrika. Mwani m’bodzi wa mu Afrika umbati: “Kukhala na Cikhulupiro (ca Cikristau ayai ca Cisiramu) kumbatiletsa lini kunamata mirungu ya kwathu.”

3. N’kuponi komwe tingapfunze cadidi cakulewa bza wale womwe wana moyo wa uzimu?

3 Kodi bzibvero bza mcimidzi bza mu Afrika mpsacadidi? Bibliya limbatiuza cadidi bza wale womwe wana moyo wa uzimu.

Yahova, Mulungu Wacadidi

4. Kodi bzipembedzo bzizinji bza mu Afrika bzimbatawira ciani?

4 Bzipembedzo bzitatu bzikulu-bzikulu bza mu Afrika, bzimbatawira kuti Mulungu alipo na kuti iye ni mkulu. Bibliya limbamufokotoza ninga “Mulungu wa mirungu na Mbuya wa ambuya. Mulungu mkulu, wa mphanvu na wakupasa mantha.” (Bzakutonga 10:17) Amwenye wambakhulupirambo Mulungu m’bodzi, omwe ni mkulu. Pakulewa bza bzipembedzo bza mcimidzi bza mu Afrika, Mpfunzisi Geoffrey Parrinder adati: “Wazinji wa mu Afrika wambakhulupira Mulungu mkulu, baba wa mirungu na wanthu, Mulengi wa bzense.”

5. Njaponi madzina yanango yakuphatisidwa basa pakucemera Mulungu?

5 Tsono napo kukhulupira Mulungu kuli kwense-kwense, wanthu wazinji walibe nzeru yabwino-bwino yakuti Mulungu mbani. Tikafuna kumudziwa munthu, cakutoma timbafuna kudziwa dzina lace. M’bzipembedzo bzizinji muna phiringu pa nkhani ya dzina la Mulungu. M’bzipembedzo bza Cikristau, iye kawiri- kawiri ambacemeredwa Mulungu, lomwe ni dzina la umbiri lakuthandauza “Wamphanvu.” Kwa Amwenye, iye ni Allah. Pakati pa womwe wambanamata m’bzipembedzo bza mcimidzi, dzina lomwe limbaphatisidwa basa pakucemera ule omwe ni Mkulu, limbasiyana-siyana mwakubverena na cirewedweco. M’bukhu lakuti Concepts of God in Africa, John S. Mbiti adandandalika madzina yakusiyana-siyana yakuposa 500 yakupasidwa kwa Mulungu. Mwa ciratizo, m’cirewedwe ca Ciyoruba (ku Nigeriya), Mulungu ambacemeredwa Olodumare; m’Cikikuyu (ku Keniya), iye ni Ngai; ndipo m’cizulu (ku Afrika do Suli), iye ni Unkulunkulu.

6, 7. Kodi dzina la Mulungu mbani, ndipo tin’dziwa tani?

 6 Kodi Mulungu ambati ciani bza dzina lace? Pomwe Mulungu adauza Mozeji kuti akatsogolere wana wa Jirayeri pakucoka mu Edjipito, Mozejiyo adabvunza: “Tiyezeze kuti ndayenda kwa wana wa Jirayeri, ndiciwauza kuti: ‘Mulungu wa azibabanu wanditumiza kwa imwepo’, ndipo iwo wacindibvunza kuti: ‘Dzina lace mbani?’ Ndin’kawatawira tani?”—Kufuluka 3:13.

7 Mulungu adamutawira kuti: “Ibzi ndibzo ukawauze wana wa Jirayeri, kuti: ‘Yahova, Mulungu wa azibabanu, Mulungu wa Abalahamu, Mulungu wa Izaki, Mulungu wa Djakobi, ndiye wanditumiza kubwera kuna imwepo.’ Limweri ndiro dzina langu nthawe zense, ndipo ndico cakundikumbukira naco m’mibadwo na mibadwo.” (Kufuluka 3:15) Dzina lakuti Yahova, limbagumanika m’Bibliya cinyau 7.000, napo anyakusandulizira wa ma Bibliya manango wadalicinja na madzina ya umbiri yakuti “Mulungu” ayai “Mbuya.”

8. Kodi Yahova adakhala tani, ndipo bzin’funika ticite ciani kuti tibvumidwe na iye?

8 Kodi Yahova adakhala tani? Iye ni mzimu, wamphanvu-zense, na wa mbiri. Iye ni mkulu, ndipo palibe omwe angandendemerane naye. (Bzakutonga 6:4; Zaiya 44:6) Yahova adati kwa Mozeji: “Inepano Yahova, Mulungu wako, ndine Mulungu wakufuna kuti wanthu wanamate ine ndekha basi.” M’mafala yanango, tingalewe kuti, penu tin’funa kubvumidwa na Yahova, bzin’funika tinamate iye yekha basi. Iye an’funa lini kuti ifepano tinamate cinthu ayai munthu munango.—Kufuluka 20:3-5.

Jezu Kristu, Mambo wa Umambo Bwa Mulungu

9. Thangwe ranyi tingalewe kuti Jezu alibe kundendemerana na Yahova?

9 Lero pana phiringu likulu pa nkhani yakuti Jezu mbani. Wazinji wa m’bzipembedzo bza Cikristau wambakhulupira kuti Jezu ambacita mbali ya Utatu. Tsono Bibliya limbapfunzisa lini kuti Mulungu ni mirungu mitatu mwa m’bodzi yekha. Ndipo si limbapfunzisambo kuti Jezu andandendemerana na Yahova. Jezu caiyeyo adati: “Babayo ni mkulu kuposa inepano.”—Juwau 14:28.

10. Kodi Jezu akhali kuponi pomwe akhanati kubwera pansi pano?

10 Bibliya limbapfunzisa kuti pomwe Jezu akhanati kukhala ninga munthu pansi pano, iye akhakhala kudzulu ninga cakulengedwa ca uzimu ca mphamvu. Ninga momwe Yahova adalengera Adamu na Eva pansi pano, iye adalengambo bzakulengedwa bza uzimu kudzulu. Jezu akhali mzimu wakutoma kulengedwa na Yahova.—Juwau 17:5; Wakoloso 1:15.

11. Kodi Jezu adadzabadwa tani ninga munthu pansi pano?

11 Magole 2.000 m’mbuyomu, Yahova adafulusa moyo wa cakulengedwa ca uzimuco, acikauikha m’mimba mwa dende, dzina lace Mariya. Anjo Gabiriyeri adati kuna iye: “un’dzatenga pathupi, ucidzabereka mwana wamwamuna, ucidzamucemera dzina lakuti Jezu. Ndipo iye an’dzatonga ninga mambo. . . , ndipo Umambo bwace bun’dzamala lini.”—Luka 1:31, 33. *

12. Ndiponi thangwe libodzi lakucitisa Jezu kubwera pansi pano?

12 Tenepo Jezu adabadwa, adakula, acipfunzisa wanthu bza kufuna kwa Yahova pabodzi na mpangano wace. Iye adati kwa ntongi wa ku Roma: “Ndidabadwa, ndicibwera pansi pano kuti ndidzacitire umboni cadidi.” (Juwau 18:37) Mwa kuwonesesa bzomwe Jezu adapfunzisa, ifepano tingapfunze bza kufuna kwa Mulungu pabodzi na mpangano wace. Tingapfunzembo momwe tingabvumidwe na Mulungu.

13. Ndiponi thangwe laciwiri lakucitisa Jezu kubwera pansi pano?

13 Thangwe ra ciwiri lakucitisa Jezu kubwera pansi pano, likhali lakudzapereka moyo wace ninga cakulombolera wanthu. (Mateu 20:28) Iye adacita bzimwebzo kuti ifepano titsudzulidwe ku cakuipa comwe tidapasidwa na  babathu Adamu. Tenepo, cakulomboleraco cingadafungula mpata kuti tidzakhale na moyo wakusaya kumala. Mpostolo Juwau adanemba kuti: “Thangwe Mulungu adalifuna pakulisa dziko la pansi, mpaka kuliperekera Mwana wace wakubadwa-yekha, kuti munthu ali-wense omwe alatize cikhulupiro kwa Iye asaye kupfudzidwa, koma akhale na moyo wakusaya kumala.”—Juwau 3:16.

14. (a) N’ciani cidacitika pomwe Jezu adafa pansi pano? (b) Kodi Jezu ni yani tsapano kudzuluku?

14 Pomwe Jezu adafa pansi pano, iye adalamusidwa, aciyenda kudzulu komwe adakapitiriza kukhala na moyo ninga cakulengedwa ca mphanvu ca uzimu. (Mabasa 2:32, 33) Patsogolo pace, Yahova adamupasa “Utongi, na Ukulu, na Umambo, kuti zimutumikire mbumba zense, na madzinza yense, na mitundu ya bzirewedwe bzense.” (Danyeri 7:13, 14) Jezu adaikhidwa kukhala Mambo wa mphamvu wa boma la Yahova la kudzulu. Tsapanopa iye an’latiza mphanvu zace pa dziko lense la pansi.

Wanjo, Atumiki wa Mulungu

15. Kodi wanjo wadalengedwa lini, ndipo wadalengedwa kuponi?

15 Yahova na Jezu ndiwo lini wokha womwe wana moyo wa uzimu. Yahova adalengambo bzakulengedwa bzinango bza uzimu, womwe ni wanjo. Gabiriyeri, omwe adalewa-lewa na Mariya, ni m’bodzi wa iwo. Wanjowo walibe kutoma kukhala na moyo ninga wanthu pansi pano. Iwo wadalengedweratu kudzuluko, pomwe wanthu wakhanati kulengedwa pansi pano. (Djobi 38:4-7) Wanjowo walipo bzulu na bzulu.—Danyeri 7:10.

Wanjo wakukhulupirika wambalamba kunamatidwa

16. Thangwe ranyi wanthufe tin’funika lini kunamata wanjo?

16 Wanjo wakukhulupirika wambafuna lini kuti ifepano tiwanamate. Pomwe mpostolo Juwau adayeza kawiri-kense kunamata wanjo, iwo wadamuletseratu, waciti: “Samala! Leka kucita bzimwebzi! . . . Namata Mulungu.”—Cibvumbulutso 19:10; 22:8, 9.

17. N’ciani cimbalatiza kuti wanjo wa Mulungu wangatikhotcerere, ndipo thangwe ranyi bzimwebzi bzimbatitsangalaza?

17 Wanjo wambawonekera lini pomwe kwa wanthu wa Mulungu pansi pano, ninga momwe wadacitira pakucosa mpostolo Pedru m’kawoko. (Mabasa 5:18, 19) Tsono, tikamunamata Yahova mwakubverana na Fala lace, Bibliya, ifepano tingakhulupire kuti wanjo wa mphamvu wa Mulungu, wan’dzatithandiza. Bibliya limbati: “Anjo wa Yahova ambalindira wense womwe wambamugopa, kuti awapulumuse.” (Psalymo 34:7; 91:11) Thangwe ranyi bzimwebzi bzin’funika kutitsangalaza? Thangwe walipo anyamadulanthaka wakuipa wa uzimu womwe wan’funa kutipweteka!

Sathani, Nyamadulanthaka wa Mulungu

18. (a) Thangwe ranyi anjo m‘bodzi adapandukira Mulungu? (b) Kodi anjo omwe adapandukayo adacemeredwa na madzina yaponi?

18 Si wanjo wense wadapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu. Wanjo winango wadamupandukira. Iwo wadabzicitisa anyamadulanthaka wa Mulungu na wa wanthu pansi pano. Kodi bzimwebzi bzidacitika tani?  Wanjo wense womwe Yahova adalenga, wakhali wabwino na wakulungama. Tsono, m’bodzi wa wana wakulungamiratu wa uzimuwa, adafuna kuti wanthu wambamunamate. Ndipo adacita ciri-cense kuti cikhumbo cace cakuipaco cikwanisike. Cakulengedwa ca uzimuco, cidadzacemeredwa Sathani, bzomwe bzin’thandauza “Nyamadulanthaka [wa Mulungu].’ Iye ambacemeredwambo Dyabu, bzomwe bzin’thandauza “Nyamagunkha,” pakuti iye ambalewa bzakuipa kunamizira Mulungu.

19. Thangwe ranyi Sathani adazunza Djobi, ndipo adacita tani?

19 Sathani ambakakamiza wanthu kuti wamuthandize kupandukira Mulungu. Onani bzomwe iye adacita na Djobi, mtumiki wakukhulupirika wa Mulungu. Djobi akhali munthu wakudala kwene-kwene. Iye akhana mabira 7.000, ngamira 3.000, ng’ombe 1.000 pabodzi na mabulu 500. Iye akhana wana khumi na atumiku wazinji. Cakutoma, Sathani adapha bzifuwo pabodzi na atumiki wa Djobi. Patsogolo pace, iye ‘adacitisa conzi’ comwe cidagwesa nyumba, wacifa wana wense wa Djobi. Bzitamala bzimwebzi, Sathani adazunza Djobi “na bzironda bzakupweteka, kuyambira ku nzayo kwace mpaka mu msolo.”—Djobi 1:3-19; 2:7.

20. (a) Kodi Djobi adabairidwa tani thangwe ra kukhulupirika kwace? (b) Napo Djobi adakhulupirika kwa Mulungu, n’ciani Sathani ankucita na wanthu winango?

20 Napo Djobi adawonekeredwa na mabvuto yakunesaya, iye adapitiriza kukhulupirika kwa Mulungu. Tenepo, Yahova adamuciza, ‘acimupasa kawiri-kense bzense bzomwe Djobi akhanabzo.’ (Djobi 42:10) Sathani adatazira kuti Djobi akhale na mtima wakugawanika. Tsono iye ankukwanisa kupambusa wanthu winango wakutumikira Mulungu. Bibliya limbati: “dziko lense liri m’manja mwa nyakuipayo.”—1 Juwau 5:19.

21. (a) Kodi Sathani adalatiza tani cikhumbo cace cakufuna kunamatidwa? (b) Thangwe ranyi Jezu adalamba kunamata Sathani?

21 Sathani an’funa kuti timunamate. Bzimwebzi bzidawoneka padeca pomwe iye adayeza Jezu magole 2.000 m’mbuyomu. Bibliya limbati: “Dyabu ule adamutenga pomwe Iye, aciyenda naye pa phiri lomwe likhali litali kwene-kwene, acimulatiza ma umambo yense ya pansi pano, na mbiri zawo, acimuuza kuti: ‘Bzensenebzi ndin’kupasa, malinge ungagodama, ucindinamata kabodzi kokha.’” Tsono Jezu adalamba, aciti: ‘Coka Sathani! Pakuti bzidanembedwa: ‘Yahova Mulungu wako ndiye un’dzamunamata; ndipo iye yekha ndiye un’dzatumikira.’” (Mateu 4:8-10) Jezu akhacidziwiratu cakutonga ca Yahova, ndipo alibe kucita bzomwe Sathani akhafuna.

Madimonyo, Mizimu Yakuipa

22. Kodi n’ciani comwe madimonyo yadacitira wanthu?

22 Wanjo winango wadathandiza Sathani kupandukira Mulungu. Wanjo wakuipayo mbanyamadulanthaka wa wanthu pansi pano. Iwo wadaipa kwene-kwene. Kale-kale, iwo wadacitisa kuti wanthu winango wakhale abewewe na waboli-boli. (Mateu 9:32, 33; 12:22) Winango adawadwalisa, ndipo winango adawadzedzemwesa. (Mateu 17:15, 18; Marko 5:2-5) Iwo wadazunzambo napo wana wang’ono.—Luka 9:42.

23. (a) N’ciani comwe mizimu yakuipa yin’funa kwa wanthu? (b) Kodi Sathani na madimonyo yace wambakhulukha wanthu kuti wacite ciani?

23 Ninga Sathani, mizimu yakuipayi imbafunambo kunamatidwa. M’mbuto mwa kulamba kunamatidwa na wanthu—thangwe ra kuzindikira kuti Yahova yekha ndiye an’funika kunamatidwa—iwo wambalinga na kulimbisa wanthu kuti awanamate. Sathani na madimonyo, wambakhulukha, wambanamiza na kugopsa wanthu kuti awanamate. Cadidi n’cakuti mbazinji lini omwe wan’dziwa kuti wan’kunamata Sathani na madimonyo yace. Wazinji wangadzidzimuke pakuzindikira kuti cipembedzo cawo cimbalemekeza Sathani. Tsono Bibliya limbacenjeza kuti: “bzinthu bzomwe wa mitundu wambapereka ninga nsembe, iwo wambapereka kwa madimonyo, sikuti kwa Mulungu.”—1 Wakolinto 10:20.

24. Njiponi njira ibodzi yomwe Sathani ambaphatisa basa kuti apambuse wanthu?

24 Njira ibodzi yomwe Sathani na madimonyo yace wambaphatisa basa kuti wanamatidwe, njakumwaza nzeru zakunama zakulewa bza anyakufa. Mbatiwoneni bzomwe Bibliya limbalewa bza nkhani imweyi.

^ ndi. 11 Alcorão (bukhu lakucena la Amwenye) limbalewa bza kubadwa kwakudabwisa kwa Jezu, pa Surah 19 (Mariya). Iro limbati: “Tidatumiza mzimu Wathu kuna [Mariya] na mawonekedwe ya mwamuna mkulu. Ndipo mkaziyo atamuwona, adati: ‘Wansisiyo andikhotcerere kwa imwepo! Penu mumbagopa Mbuya, ndisiyeni, muciyenda njira yanu.’ Iye adatawira aciti: ‘Ndine mtumiki wa Mbuya wako, ndipo ndabwera kudzakupasa mwana wakucena.’ Mkazi ule adatawira kuti: ‘Ndingabereke tani mwana pomwe ndine dende, wakusaya kudziwa mwamuna?’ Iye adati: ‘Kumweko ndiko kufuna kwa Mbuya.’ ‘Cimweco si cinthu cakunesa kwa Iye.’ Mbuya akuti: “Iye an’dzakhala cizindikiro kwa wanthu, na cisimbo cakucokera kwa Ifepano. Cimweci ndico cakutonga Cathu.” ’ ”