Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mafala Yakuyamba

Mafala Yakuyamba

MULUNGU WAMPHANVU-ZENSE ni Mweneciro wa bzense. Moyo wathu wa tsapanopa na wa kutsogolo uli m’manja mwace. Iye ana mphamvu yakubaira, na mphamvu yakupasa nyathwa. Ana mphamvu yakupasa moyo, na kuucosa. Akakomedwa nafe, bzin’dzatifambira bwino; akasaya kukomedwa nafe, bzin’dzatifambira kuipa. Mpsakufunika kwene-kwene kuti kunamata kwathu kubvumidwe na iye!

Wanthu wambanamata m’njira zakusiyana-siyana. Tsono penu cipembedzo ciri ningati njira, apa n’kulewa kuti njira za bzipembedzo bzense zimbabvumidwa na Mulungu? Ne, ne na pang’ono. Jezu, Mwana wa Mulungu, adalatiza kuti ziripo njira ziwiri zokha. Iye adati: “Pitani na pa cipata cakupapatiza. Pakuti nseu ukulu na wakuthamuka ndiwo unkuyendesa ku infa, ndipo mbazinji womwe wankufamba m’mwemo. Tsono cipata cakuyendesa ku moyo n’cakupapatiza, ndipo nseu wace ngwakupanikiza, ndipo mbang’ono-ng’ono womwe wankuugumana.”—Mateu 7:13, 14.

Bziripo bzipembedzo bza mitundu miwiri yokha: cibodzi cakutsogolera ku moyo na cinango cakutsogolera ku infa. Broxurali lin’kuthandizani kuigumana njira yomwe imbatsogolera ku moyo wakusaya kumala.