Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 9

Cipembedzo Cacadidi Cin’kupasani Phindu Lakusaya Kumala!

Cipembedzo Cacadidi Cin’kupasani Phindu Lakusaya Kumala!

1. N’ciani cin’dzacitika ‘tikamufenderera Mulungu’?

YAHOVA ambafuna womwe wambamutumikira. Mukanamata Yahova, iye an’dzakusimbani kuyambira lero mpaka kutsogolo. Bibliya limbati: “Mufenderereni Mulungu ndipo iye an’dzakufendereranimbo.”—Tiyago 4:8.

2. Tingamufenderere tani Mulungu, ndipo kodi mipembo yathu in’dzatokonyedwa tani na bzimwebzo?

2 Kuti mumufenderere Mulungu, bzin’funika mumbapfunze Fala lace, na kubziphatisa basa. Mukambapemba mwakubverana na kufuna kwace, Yahova an’dzatetekera mipembo yanu na kuyitawira. Mpostolo Juwau adanemba kuti: “Ici ndico cikhulupiro comwe tinaco kwa iye [Mulungu], cakuti ciri-cense comwe timukumbireco mwakubverana na kufuna kwace, iye ambatibva. Ndipo kuposa bzimwebzi, tikadziwa kuti iye ambatibva pa ciri-cense comwe timukumbireco, ifepano timbadziwa kuti tin’dzakhala na bzinthu bzomwe takumbirabzo, pakuti tamukumbira.”—1 Juwau 5:14, 15.

3-7. Tingaigumane tani nzeru ya Mulungu, ndipo ingatithandize tani?

3 Padzulu pa bzense, mukamufenderera Mulungu, iye an’dzakupasani nzeru kuti mumbalimbane na bzinthu bza nsiku na nsiku. Bibliya limbati: “Penu alipo omwe ankusaya nzeru, apitirize kukumbira kwa Mulungu.”—Tiyago 1:5.

4 Kodi nzeru ya Mulungu ingakuthandizeni tani? Ingakuthandizeni kuzindikira bzinthu bzomwe bzin’kondwesa lini Yahova. Mungadziwembo thangwe ranyi bzinthu bzimwebzo mpsakuipa, na bzomwe mungacite kuti mutcenkhe kubzicita. Cidziwiso cimweco cingakukhotcerereni pa mabvuto mazinji yomwe yambagwera wanthu. Mwa ciratizo, kubvera Mulungu pa nkhani ya kutcenkha bza unzazi, kumbakhotcerera wanthu wa Mulungu kuti waleke kutenga mimba za pa thengo, kupasirana matenda ya pamphasa na kukhala na malowozi yakusaya kukondwa ayai yakusaya kukhalisa.

5 N’ciani cinango comwe nzeru ya Mulungu ingakucitireni? Ingakuthandizeni kukhala na moyo wa phindu. Ingakuthandizenimbo kucita bzakusankhula bza nzeru m’bzinthu bza nsiku na nsiku, ninga kaphatisidwe basa ka kobiri yanu. Mun’dzatsungira bzinthu bzakulongosoka, mucilamba kutsungira bzinthu bzakusaya phindu.

6 Nzeru ya Mulungu ingakuthandizenimbo kukhala na axamwali wabwino. Mungakhale na banja lakukondwa. Mungamange uxamwali wabwino na wanzanu, ucikhalisa; ndipo mungalemekezedwe napo na womwe wambatumikira lini Mulungu.

7 Padzulu pa bzense, kukhala na nzeru ya Mulungu, kun’dzacinja momwe mukhauwonera moyo wanu. In’dzakuthandizani kulimbana na bzineso bza pa moyo wanu. Ndipo tsogolo lanu mun’dzaliwona na maso yabwino. Bzimwebzo bzin’dzakuthandizani kukhala na thupi na bzakukumbuka bza thanzi.—Mimwani 14:30; Zaiya 48:17.

8. Mukamutumikira Mulungu, imwepo mun’dzagopa lini ciani?

8 Mukamutumikira Mulungu wacadidi, imwepo mun’dzatsudzulidwa ku mantha yomwe yambagwera wanthu wakusaya kumutumikira. Imwepo mun’dzagopa lini anyakufa, pakuti mun’dziwa kuti iwo walibe moyo ku thenje komwe waliko. Mun’dzagopambo lini kufa, pakuti mumbakhulupira piciro la Mulungu lakudzalamusa anyakufa.  Ndipo mun’dzagopambo lini ufiti ayai kucitiridwa bza matsenga, thangwe mun’dziwa kuti Yahova, ngwamphanvu zense.—Juwau 8:32.

Anyakulungama Wan’dzatambira Dziko la Pansi

9-11. Mbani an’dzakhala m’Paraizo, ndipo mbani an’dzakhala lini?

9 Mukamufenderera Mulungu, mun’dzagopa lini bzakutsogolo. Ninga momwe tawonera kale, Bibliya lidaleweratu bza bzinthu bzizinji bzomwe tinkubziwona lero pansi pano. Yahova ambatiuza kuti bzinthu bzimwebzi mpsakanthawe; tsapanopapa, Umambo bwa Mulungu bunisandusa dzikoli kukhala paraizo.—Luka 21:10, 11, 31; 23:43.

10 Womwe wambafenderera Yahova na kumutumikira, ndiwo wokha womwe wan’dzakhala m’Paraizomo. Bibliya limbati: “Kandosala ka nthawe pang’ono, ndipo nyakuipa ule si an’dzawoneka pomwe; un’dzamunyang’ana komwe iye akhakhala, ndipo an’dzawoneka lini. Tsono anyakulungama wan’dzatambira dziko la pansi, wacipfatsa na mtendere muzinjisa.”—Psalymo 37:10, 11.

11 Wale womwe wambafunisisa kusaya kubvera bzakutonga bzakulungama bza Mulungu, wan’dzaluziratu moyo wawo. (2 Watesalonika 1:8, 9) Iwo wan’dzawoneka lini pomwe. Wan’dzaphedweratu pabodzi na Sathani na madimonyo yace, ndipo cipo wacidzawoneka pomwe. (Cibvumbulutso 20:10, 14) Tsono wale womwe wambapfunza bza Yahova na kumutumikira, wan’dzapfatsa na moyo m’Paraizo pansi pano.

Tsogolo Labwino!

12. Kodi Bibliya limbalewa ciani bzakutsogolo?

12 Yahova ankukoya bzinthu bzabwino kuna wale womwe wambamufuna! Onani bzomwe Fala lace limbalewa bza moyo wa mu Paraizo pansi pano:

  • Kuwanda kwa Cakudya: “Pan’dzakhala pana phoso lizinji pansi pano; mu ntsonga za mapiri bzin’dzakhala bziri mbwee.”—Psalymo 72:16.

  • Nyumba Zabwino: “Ndipo wan’dzamanga nyumba, wacikhala m’mwemo.”—Zaiya 65:21.

  • Basa Labwino: “Wan’dzapfatsa na mabasa yakuphatidwa na manja yawo. Si wan’dzaphatira basa pa pezi.”—Zaiya 65:22, 23.

  • Moyo wakusaya Matenda: “Palibe wakukhala m’mwemo an’dzalewa kuti: ‘Ndinkudwala.’”—Zaiya 33:24.

  • Moyo wakusaya ulema: “Pa nthaweyo, yan’dzafunguka maso ya waboli-boli, yacidzafunguka makutu ya nkhuthu. Pa nthaweyo, nyakulemala an’dzakwira phiri ninga momwe imbacitira mbalale, ndipo lirime la bewewe lin’dzakuwa mwakukondwa.”—Zaiya 35:5, 6.

  • Moyo wakusaya bzakuwawa, msunamo ne infa: “[Mulungu] an’dzapukuta misozi yense m’maso mwawo, ndipo infa in’dzawoneka lini pomwe. Pan’dzawoneka lini pomwe kulira, ayai kubuula ne kuwawidwa. Thangwe bzinthu bzakale bzire bzapita.”—Cibvumbulutso 21:4.

  • Moyo wakusaya nkhondo: “[Mulungu] ankuletsa nkhondo mpaka kumamaliziro ya dziko la pansi.”—Psalymo 46:9.

  • Moyo wakusaya kumala: “Anyakulungama wan’dzatambira dziko la pansi, wacidzakhala m’mwemo mpaka muyaya.”—Psalymo 37:29.

13. Mbani yekha angacitise dzikoli kukhala Paraizo, ndipo thangwe ranyi?

13 Cipo wanthu wacidzakwanisa kubweresa bzinthu bzimwebzi; tsono Yahova, iye ana mphamvu yakucita ciri-cense comwe alewe. Palibe cinthu comwe cingamuletse kucita bzomwe iye an’funa. Bibliya limbati: “Bzomwe Mulungu an’lewa, palibe comwe cingatazike”.—Luka 1:37.

14. Mungaigumane tani njira yakutsogolera ku moyo wakusaya kumala?

14 Mwakuphatisa basa Mboni zace, Yahova ankupereka kuna wanthu wense, mpata wa ku ‘pita na pa cipata cakupapatiza,’ wacifamba mu njira yakutsogolera ku moyo wakusaya kumala. Khalani pakati pa wanthu womwe wankubvuma mcemo umweyu. Namatani mu cipembedzo cacadidi, mucipfatsa na bzisimbo bza Yahova mpaka muyaya!—Mateu 7:13, 14.