Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 1

Kodi Bzipembedzo Bzense Bzimbapfunzisa Cadidi?

Kodi Bzipembedzo Bzense Bzimbapfunzisa Cadidi?

1. Mpsiponi bzipembedzo bzinango bzakugumanika mu Afrika?

TINGALEWE kuti wanthu wense wa mu Afrika wan’tawira kuti mpsakufunika kunamata Mulungu. Tsono pana kusiyana pang’ono pa nkhani ya momwe iye anganamatidwe. Winango wambanamata ku Meskita (nyumba yamapembero ya Amwenye), winango wambayenda ku kacisi. Ndipo winango wambayenda ku gereja. Tsono kungakhale lini kwakulongosoka kuyesa kuti mu Afrika muna bzipembedzo bzitatu bzokha. Pakati pa Amwenye, pana kusiyana kwa malamulo na bzibvero. Bzipembedzo bza mcimidzi bzimbasiyana-siyana mwakuyenderana na mbutoyo. Cinkusaikambo ciphatano cikulu pakati pa magereja Yacikristau. Kusiya bzipembedzo bzikulu-bzikulubzi, yalipombo magereja man’gomo-mang’ono mazinjisa mu Afrika mwense.

Cipembedzo Cathu Cin’funika Kupfunzisa Cadidi

2. (a) N’ciani cimbacitisa munthu akhale wa cipembedzo? (b) Njaponi mathangwe yomwe yan’gakhale lini umboni bwakuti cipembedzo cathu n’cabwino?

2 Kodi thangwe ranyi wanthu wambanamata mu njira yomwe wambanamatirayo? Wazinji wambatewera cipembedzo ca Wabereki wawo. Bzipembedzo bzomwe wazinji wambanamata lero, bzidayambukiridwa na misinda ya kale-kale. Bukhu lakuti The Africans—A Triple Heritage limbati: “Cisiramu cidamwazidwa ku mpoto kwa dambo la Sahara thangwe ra kukunda pa nkhondo, . . . Cikristau cidamwazidwa  ku mmwera kwa dambo la Sahara mwa njira ibodzi-bodziyo. Penu Cisiramu ca ku mpoto kwa dambo la Sahara cidamwazidwa na mphanga, tenepo Cikristau ca ku mmwera kwa Sahara cidamwazidwa na nfuti.” Na tenepo, wazinji wa ifepano timbakhulupira kuti cipembedzo cathu cin’kukondwesa Mulungu. Tsono cipembedzo si cabwino kokha thangwe n’ca wabereki wathu ayai kuti anyamuya wathu wadacita kupfunzisidwa na wanthu wa dziko linango.

3-5. There liponi lingatithandize kuwona kuti si bzipembedzo bzense bzimbapfunzisa cadidi?

3 Bzipembedzo bzizinji bzina nzeru zakusiyana-siyana, napo bzilewe kuti bzimbapereka utsogoleri bwakukhulupirika. Ibzo bzimbapfunzisa bzinthu bzizinji bzakusiyana-siyana bza momwe Mulungu aliri na bzomwe iye an’funa kwa ifepano. Kumbukirani ibzi: Yezezani kuti mwawona basa pa Empreza. Pa nsiku yanu yakutoma ya basa, mukudziwisidwa kuti bwana wanu wamanga ulendo. Tenepo, imwepo mukubvunza anyabasa wanzanu kuti akuuzeni basa lomwe muphate. Nyabasa wakutoma akuuzani kuti bwana wanu an’funa mumbapsaire. Waciwiri, akuti mupintari nyumba. Wacitatu akuti mumbapereke matsamba.

4 Patsogolo pace, imwepo munkuwabvunza anyabasawo kuti bwanayo adakhala tani. Wakutoma ule akuti bwanayo ni mtali, tswaka ndipo ngwakunesa. Waciwiri ule akuti iye ni mtcoti, mkhalamba na wakukoma mtima. Wacitatu akuti bwanayo ni mwamuna lini koma ni mkazi. Bzinkuwonekeratu kuti pa anyabasa atatuwo, si wense ankukuuzani cadidi. Penu mungadafuna kukhala pa basapo, imwepo mungadafuna kudziwa mwekha momwe bwanayo aliri na bzomwe iye an’funa kuti mucite.

5 Mpsibodzi-bodzi na cipembedzo. Pana nzeru zakusiyana-siyana zakufokotoza momwe Mulungu aliri na bzomwe iye an’funa kwa ifepano. Tenepo bzin’funika titsimikize kuti kunamata kwathu kumbabverana na cadidi. Tsono, kodi tingapfunze tani cadidi ca Mulungu?