Njira ya ku Moyo Wakusaya Kumala​—Mwaigumana Kale?

Pana mitundu miwiri yokha ya cipembedzo: Cibodzi comwe cimbatsogolera ku moyo ndipo cinango ku infa. Broxura lino linkuthandizani kugumana njira yomwe imbatsogolera ku moyo wakusaya kumala.

Mafala Yakuyamba

Moyo wathu, kuyambira tsapano napo kutsogolo timbafunikira thandizo la Mulungu. Tenepo, mpsakufunika kwene-kwene kuti kunamata kwathu kubvumidwa na iye!

MBALI 1

Kodi Bzipembedzo Bzense Bzimbapfunzisa Cadidi?

Wanthu wa m’bzipembedzo ambakhulupira bzinthu bzizinji bzakusiyana. Kodi bzense bzomwe ambakhulupirabzo mpsacadidi?

MBALI 2

Mungapfunze Tani Cadidi Cakulewa bza Mulungu?

Kodi pana bzomwe wanthu angacite kuti akhale m’cipembedzo cadidi?

MBALI 3

Mbani Ana Moyo wa Uzimu?

Kukhulupira mizimu kuna mphanvu kwene-kwene pa bzikhulupiro bza bzipembedzo bza m’cimidzi. Kodi bzikhulupiro bzimwebzi mpsacadidi? Bibliya limbatipasa mtawiro.

MBALI 4

Kodi Anyamuya Wathu Wali Kuponi?

Wanthu azinji ambakhulupira kuti infa sikuti n’kumala kwa moyo, ni kucinja kwa moyo ucikhala ku mbuto inango. Kodi Bibliya limbalewa ciyani pa nkhaniyi?

MBALI 5

Cadidi Ca Kulewa Bza Matsenga na Ufiti

Mizimu yakuipa njamphanvu koma tin’dzafunika lini kucita mantha.

MBALI 6

Kodi Mulungu Ambabvuma Bzipembedzo Bzense?

Wanthu winango ambakumbuka kuti bzipembedzo bzense bzimbakondwesa Mulungu. Kodi Bibliya limbapfunzisa ciyani maka-maka?

MBALI 7

Mbani Ankunamata m’Cipembedzo Cacadidi?

Bibliya lingakuthandizeni kuzindikira omwe ankucita kufuna kwa Mulungu.

MBALI 8

Siyani Cipembedzo Cakunama; Namatani M’cipembedzo Cacadidi

Jezu adati: “Omwe ali kumbali yangu, ankugazana.” Kodi mungalatize tani mbali yomwe imwepo muli?

MBALI 9

Cipembedzo Cacadidi Cin’kupasani Phindu Lakusaya Kumala!

enu imwepo mun’funa kunamata Yahova na kukhala na nzeru yakucokera kwa iye, iye an’dzakusimbani kuyambira tsapano napo kutsogolo.