Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Ndondomeko ya Mtsonkhano wa Cigawo wa 2017

Mafala kwa Anyakutsonkhana

Mafala kwa Anyakutsonkhana

MITSONKHANO YAKUPAMBULIKA

UTUMIKI BWA PA BETELI Apalizi wakubatizidwa omwe ni mbadwe za muno, wakusaya kupitirira magole 35 yakubadwa, omwe an’funa kukatumikira pa Beteli, angawonekere pa mtsonkhano wa anyakufuna kutumikira pa Beteli, pa Cixanu, ku masikati. Mbuto na nthawe ya mtsonkhanoyo bzin’dzacita kudziwisidwa.

XIKOLA YA APALIZI WA UMAMBO Apainiya wa magole 23 mpaka 65 yakubadwa, omwe an’funa kuthumizira utumiki bwawo, ankucemeredwa kuti adzawonekere pa mtsonkhano wa anyakufuna kuyenda ku Xikola ya Apalizi wa Umambo, ku masikati ya nsiku ya Mdzinga. Mbuto na nthawe ya mtsonkhanoyo bzin’dzacita kudziwisidwa.

 MAFALA KWA ANYAKUTSONKHANA

ALATIZI Alatizi alipo kuti akuthandizeni. Bveranani nawo pa ciri-cense mwakuteweza bzomwe akuuzenibzo pa nkhani ya komwe mungaimise njinga ayai ngolo yanu, mapitidwe ya wanthu m’mbuto ya mtsonkhanoyo, kasungidwe ka mbuto na bzinango.

BATISMO Mipando ya anyakuyenda ku batismo in’dzasungidwa kutsogolo, kupambula penu palatidwa mbuto inango. Anyakuyenda ku batismo, an’funika kudzakhala m’mipandoyo, ku macibese ya nsiku ya Malinkhuma, pomwe nkhani ya batismo ikanati kuyamba. Ali-wense adzabwerese tuwadya na bzakubvala bzakulongosoka kuti adzapite nabzo m’madzi.

BZAKUPEREKA Padzongedwa kobiri zizinji kuti tikhale na mbuto yabwinoyi, mitcini yakukuzira mafala, mitcini yakuwonesa vidiyo na bzinango kuti tipfatse kukhala pa mtsonkhanoyu, ticithandizidwa kufenderera Yahova. Bzakupereka bzanu bza ufulu, bzin’thandiza kulipira bzinthubzo na kuthandizambo basa la pa dziko lense. Mbuto yenseneyi yaikhidwa makaxa ya bzakupereka. Bzakupereka bzense mpsakufunika kwene-kwene ndipo Bungwe Lakutonga linkukutendani thangwe ra kuthandizira kwanu na mtima wense bzakufuna bza Umambo.

THANDIZO LA ULAPI Dziwani kuti thandizolo nda MATENDA YAKUGWA MWADZIDZI YOKHA.

CIPINDA CA BZAKUTAIKA Ciri-cense cakulokotedwa, cikasiyidwe ku Cipinda ca Bzakutaika. Mukataya cinthu, ndokoni ku cipindaco, mucikagumana cinthu canuco. Wana omwe asaya abereki wawo, ayendesedwe ku cipinda cimweci. Tsono, cipindaci cireke kuwonedwa ninga mbuto yakukoyera wana. Taphata minyendo, asamalireni wana wanu, mucikhala nawo pabodzi.

MBUTO YAKUKHALA Kumbukirani anzanu, taphata minyendo. Dziwani kuti mungakoyere mbuto wanthu wa m’banja mwanu okha ayai omwe mumbapfunza nawo Bibliya na ali-wense omwe mwabwera naye m’kandere-ndere ibodzi. Lekani kuikha bzinthu pa mbuto zomwe munkusungira lini munthu.

ATHANDIZI WAKUBZIPEREKA Mukafuna kubzipereka kuti muthandize mabasa ya pa mtsonkhanoyu, ndokoni ku cipinda cimweci mukawafotokozere bzimwebzo.

Wakulinganizidwa na Bungwe Lakutonga la Mboni za Yahova

 

Dziwani bzinango

MBANI ANKUCITA KUFUNA KWA YAHOVA LERO LINO?

Kodi Beteli N’ciyani?

Beteli ni mbuto yakupambulika yomwe ina cakulinga cakufunika kwene-kwene. Dziwani bzizinji bza wale womwe wambatumikira kumweko.

MBANI ANKUCITA KUFUNA KWA YAHOVA LERO LINO?

Kodi ni Xikola Ziponi Zomwe Ziripo kwa Apainiya?

Kodi ni xikola ziponi zomwe ziripo kwa womwe wambatumikira mwa nthawe zense pa basa lakupalizira Umambo?

MBANI ANKUCITA KUFUNA KWA YAHOVA LERO LINO?

Kodi Kobiri Zakuthandizira Basa Lathu Zimbacokera Kuponi?

Pa nkhani ya kobiri, kodi gulu lathu limbasiyana tani na bzipembedzo bzinango?