Ndondomeko ya Mtsonkhano wa Dera wa 2018-2019—Na Nyakuimira Mthambi

Onani pa ndondomeko ya mtsonkhano wa derayu, nkhani zomwe zin’dzafotokozedwa na nyakuimira mthambi.

Khalani Wamphanvu!

Mtsonkhanoyu un’dzafotokoza momwe tingagumanire mphanvu kuti tipitirize kukhala wakulimba m’cikhulupiro.

Gumanani Mitawiro ya Mibvunzoyi

Mibvunzoyi in’dzatawiridwa pa mtsonkhano wa dera.