Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBVUNZO 3

Kodi Ndingacite Tani Kuti Ndimbakwanise Kulewalewa Bwino na Abereki Wangu?

Kodi Ndingacite Tani Kuti Ndimbakwanise Kulewalewa Bwino na Abereki Wangu?

PHINDU LA KUDZIWA

Mukakwanisa kulewalewa bwino na abereki wanu, imwepo mun’dzakhala na moyo wabwino.

KODI MUNGADACITA TANI PA CAKUCITIKA NINGA ICI?

Pa Citatu, ku maulo, pambuyo pakumaliza kucita basa lace la pa mui, Jorge, omwe ana magole 17 yakubadwa, ankukhala pansi kuti awone TV.

Pa nthawe imweyi, pai wace ankufika, ndipo ankukomedwa lini kumuwona adakhala. Ndipo iwo ankumuuza kuti:

“Jorge! Thangwe ranyi udakhala, ucimbawona TV m’mbuto mwakuthandiza m’bale wako kunemba TPC? Iwepo umbabva lini, na!”

Jorge ankung’ung’udzika, acimbati: “Papa mwayamba ja!”

Pai wace akufendera pafupi, aciti: “Iwepo wati tani? Bwerezera bzomwe walewabzo!”

Jorge ankupuma mwakucosa mphuwe izinji, ndipo na nkhope yakuipidwa ankutawira, aciti: “Ndiribe kulewa cinthu ine.”

Ndipo pai waceyo na ciya, ankumuuza kuti: “Leka kumbalewalewa tenepoyo na inepano!”

Kodi bzingadakhala kuti imwepo ndimwe Jorgeyo, mungadacita tani pa cakucitika ninga cimweci?

KUMBUKIRANI IBZI

Kulewalewa na abereki wanu kuli ninga kufambisa kanderendere. Motorista akawona kuti mseu omwe ankufamba nayeyo udatcingidwa, iye ambanyang’ana njira inango kuti apitirize na ulendo bwacebo.

MWA CIRATIZO:

Mtsikana munango omwe dzina lace ni Leia, adalewa kuti: “Bzimbandinesa kulewalewa bwino na pai wangu. Nthawe zinango, ndikakhala ndinkuwauza cinthu, iwo ambadzandiuza kuti: ‘Pepa, kodi iwepo ukhalewalewa na inepano?’”

PANA BZINTHU BZITATU BZOMWE LEIA ANGACITE.

 1. Kukalipa na pai waceyo.

  Leia ankukalipa, aciti: “Papa bvani kani! Bzomwe ndinkulewabzi mpsakufunika-tu!”

 2. Kusiya kulewalewa na pai waceyo.

  Leia ankunyamala, acisiya kulewalewa na pai waceyo.

 3. Leia ankuyenda, acidikhirira nthawe yabwino kuti adzawauze nkhani yaceyo.

  Leia angalewelewe na pai waceyo maso na maso ayai anganembe tsamba lakuwafotokozera bvuto lacelo.

Kodi imwepo mungadafuna kuti Leiayo asankhule kucita ciyani?

DZIWANI KUTI: Pai wace wa Leia adatanganidwa na bzinthu bzinango, ndipopa ankutetekera lini bzomwe Leiayo ankuwauza. Tenepo, Leia akasankhula Njira A, pai waceyo angabvesese lini bzomwe bzinkucitikabzo. Ndipopa, kuphatisa basa njira imweyi kun’thandiza lini kuti pai waceyo amutetekere bwino-bwino, ndipo bzin’khalambo ninga kusaya ulemu. (Wayefezo 6:2) Tenepo, bzinkuwonekeratu kuti njira imweyi in’thandiza lini wense awiri.

Mukatcingiridwa mseu, imwepo mungapitirize ulendo bwanu na njira inango. Tenepo, munganyang’anembo njira zinango kuti mukwanise kumbalewalewa bwino na abereki wanu

Njira B inkuwoneka ninga njira yabwino, koma ndiyo lini. Thangwe ranyi? Thangwe Leia an’funikira thandizo la pai waceyo kuti amalise bvuto lomwe analo. Tsono akasaya kulewalewa nawo, bzin’nesa kuti bvutolo limale. Ndipo, kuti iwo amuthandize, iye an’funika kulewalewa nawo, m’mbuto mwa kundonyamala.

Tsono Leia akaphatisa basa Njira C, bzingakhale ninga kuthawa cinthu comwe cinkutcinga kuti iye akwanise kulewalewa na pai wace. Tenepo, iye angasankhule kulewalewa na pai wace pa nthawe inango. Ndipo akacita kuwanembera tsamba, bzin’thandiza kuti iye akwanise kuwafotokozera bwino-bwino nkhaniyo.

Kunemba tsambalo kungamuthandizembo kufotokoza bzinthu bzomwe bzinkumunesa maka-maka. Ndipo pai waceyo akawerenga tsambalo, iwo an’dzabvesesa bwino-bwino bzomwe akhafuna kuwauzabzo. Tenepo, kuphatisa basa Njira C kungathandize wense awiri. Bziribe basa penu an’lewalewa nawo maso na maso ayai mwa kucita kuwanembera tsamba, koma cakufunika kwene-kwene n’cakuti kuphatisa basa njira imweyi, n’kuteweza malango ya m’Bibliya yakuti ‘timbalimbikire pa bzinthu bzomwe bzimbabweresa mtendere.’—Waroma 14:19.

Kodi Leia angaphatisembo basa njira iponi?

Kumbukirani njira inango yomwe angaiphatisembo basa, muciinemba panyansipa. Ndipo patsogolo pace, nembani bzomwe bzingacitike akaphatisa basa njira imweyo.

MBALEWALEWANI NA ABEREKI WANU MU NJIRA YAKUTI AMBAKWANISE KUKUBVESESANI

Kumbukirani kuti bzomwe mungalewe, bzingasiyane na bzomwe abereki wanu ambakhala akubva pakuwauzapo.

MWA CIRATIZO:

Pinango abereki wanu angakubvunzeni kuti thangwe ranyi mudapsoma. Tsono imwepo mungawatawire kuti: “Ndisiyeni.”

Mukatawira tenepoyo, abereki wanu angabve ninga munkuwauza kuti: “Inepano ndimbakukhulupirani lini, ndipopa ndin’kuuzani lini cinthu. Ndin’kauza anzangu bza bvuto languli, koma imwepo ndin’kuuzani lini.”

Tsapano, kumbukirani kuti imwepo muna bvuto likulu ndipo abereki wanuwo an’funa kukuthandizani. Tsono imwe munkuti: “Lekani kucita thupo. Ndin’konza ndekha bvuto languli.”

 • Kodi ndicite ciyani kuti abereki wangu ambanditetekere?

 • Kodi ndingapereke tani mtawiro wabwino kuti abereki wangu andibvesese?