Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBVUNZO 9

Kodi Ndin’funika Kukhulupira Kuti Bzinthu Bzidacita Kusandulika ayai Kulengedwa?

Kodi Ndin’funika Kukhulupira Kuti Bzinthu Bzidacita Kusandulika ayai Kulengedwa?

PHINDU LA KUDZIWA

Thangwe penu bzinthu bzidacita kusandulika, ndiye kuti moyo wathu ulibe thandauzo. Tsono, penu tidacita kulengedwa, tin’dzakwanisa kugumana mitawiro ya mibvunzo yomwe timbakhala nayo yakulewa bza moyo na tsogolo lathu.

KODI MUNGADACITA TANI PA CAKUCITIKA NINGA ICI?

Alexandre ambakhulupira kuti Mulungu ndiye omwe adalenga bzinthu. Tsono iye ankudziwa lini pomwe bzomwe an’funika kukhulupira thangwe mpfunzisi wace wa Biologia ambapfunzisa na mtima wense kuti bzinthu bza moyo bzidacita kusandulika, na kuti ana umboni bwa masiyentista. Alexandre an’funa lini kuwonedwa na anzace kuti ambakumbuka bzakusiyana. Ndipo iye ankulewa kuti: ‘Penu masiyentista yambalewa kuti bzinthu bza moyo bzidacita kusandulika, ndine yani ine kuti ndigaze bzimwebzo?’

Bzingadakhala kuti ndimwe Alexandreyo, mungadabvuma kukhulupira kuti bzinthu bza moyo bzidacita kusandulika thangwe rakuti bzidanembedwa m’mabukhu?

KUMBUKIRANI IBZI

Wanthu omwe ambakhulupira kuti bzinthu bzidacita kulengedwa na wale omwe ambakhulupira kuti bzinthu bzidacita kubwera bzokha, wense ambandothamangira kulewa bzomwe iwo ambakhulupira mwakusaya kudziwa thangwe lomwe limbacitisa kuti akhulupire bzimwebzo.

  • Wanthu winango ambakhulupira kuti bzinthu bzidacita kulengedwa thangwe ndibzo bzomwe iwo adapfunzisidwa ku gereja kwawo.

  • Winango ambakhulupira kuti bzinthu bzidacita kubwera bzokha thangwe ndibzo bzomwe iwo ambapfunzisidwa ku xikola.

MIBVUNZO 6 YAKUFUNIKIRA KUIKUMBUKIRA

Bibliya limbati: ‘Nyumba iri-yense idamangidwa na munthu, tsono omwe adakonza bzinthu bzense ni Mulungu.’ (Wahebereu 3:4) Kodi nfundo imweyi njakufunika lini kuikhulupira?

Kulewa kuti bzinthu bziribe kucita kulengedwa, kumbandendemerana na kulewa kuti nyumbayi iribe kucita kumangidwa

BZOMWE WANTHU AMBALEWA: Bzinthu bzense bzomwe bziripo kudzulu na pansi pano, bzidacita kubwera bzokha.

1. Tsono, n’ciyani cidacitisa kuti bzinthubzo bzibwere bzokha?

2. Kodi mungasankhule kukhulupira ciyani: kuti bzinthubzo bzidacita kubwera bzokha ayai kuti alipo omwe adacitisa kuti bzibwere?

BZOMWE WANTHU AMBALEWA: Wanthu adacokera kwa akolo.

3. Tsono, penu wanthu adacokeradi kwa akolo, thangwe ranyi wanthuwo ana nzeru kwene-kwene kuposa akolowo?

4. Thangwe ranyi bzinthu bzing’ono-bzing’ono bza moyo bzimbadabwisa kwene-kwene?

BZOMWE WANTHU AMBALEWA: Bulipo umboni bwakuti bzinthu bzidacita kusandulika.

5. Kodi wanthu omwe ambalewa bzimwebzowo, adacita kufufudza okha?

6. Wanthu azinji ambakhulupira bzimwebzi thangwe ra kundobva kuti munthu munango wakubvekera ambakhulupirambo bzimwebzi. Ndibzo lini bzomwe bzimbacitika?

“Tindendemezere kuti imwepo mukufamba m’thengo, ndipo mwagumana nyumba ya matabwa yakudeka kwene-kwene. Kodi mungadabwe, mucikumbuka kuti: ‘Pinango miti idagwa, icilongedzana bwino-bwino mpaka kukhala nyumbayi!’ Bzingakhale bziribe msolo, nandi! Tsono, thangwe ranyi wanthu ambakhulupira kuti bzinthu bza kudzulu na bza pansi pano bzidacita kubwera bzokha?”—Júlia.

“Tindendemezere kuti munthu wakuuzani kuti mtcini munango wakudindira mabukhu waphulika, ndipo tinta yamwazika, icisanganikirana na matsamba yomwe yakhali m’mwemoyo mpaka kusanduka dicionário ikulu. Kodi imwepo mungadakhulupira bzimwebzo?”—Gwen.

THANGWE RANYI TIN’FUNIKA KUKHULUPIRA KUTI MULUNGU ALIPO?

 Bibliya limbatiuza kuti ‘tiphatise basa mphanvu zathu zakukumbuka.’ (Waroma 12:1) Bzimwebzi bzin’funa lini kulewa kuti mun’funika kukhulupira kuti Mulungu alipo thangwe rakuti:

  • NDIMO MOMWE MUMBAWONERAMBO (Inepano ndimbawona kuti alipo Mulengi wa mphanvu kwene-kwene)

  • MUDAPFUNZISIDWA TENEPOYO (Ku mbuto yomwe ndimbakhala, wanthu azinji ambapemphera)

  • MUDALEREDWA MUCIMBAKHULUPIRA BZIMWEBZI (Abereki wangu ambandipfunzisa kuti Mulungu alipo, ndipo inepano ndimbakhulupira bzimwebzo)

Mwakusiyana na bzimwebzi, imwepo mun’funika kukhala na mathangwe yakubveka bwino ya kukhulupira kuti Mulungu alipo.

“Pomwe apfunzisi wathu akhatipfunzisa momwe thupi la munthu limbaphatira basa, inepano ndidawoneratu kuti Mulungu alipodi. Mbali iri-yense ya thupi la munthu, napo kambali kang’ono-ng’ono kana basa lace. Ndipo mbali zensezo zimbaphata basa bwino-bwino mu njira yakuti ifepano timbazindikira lini. Thupi lathu lidakonzedwa mu njira yakudabwisa!”—Teresa.

“Ndikambawona prédio zitali kwene-kwene, navio na karo, inepano ndimbabzibvunza kuti: ‘Kodi mbani adakonza bzimwebzi?’ Bzimbafunika luso kuti wanthu akonze karo, pakuti bzimbafunikira kuphatanidza tubzinthu tuzinjisa, tuciphata basa bwino-bwino kuti karoyo ikwanise kufamba. Penu bzimbafunika munthu waluso kuti akonze karo, ndiye kuti alipo omwe adatilenga, ndipo iye ana luso kwene-kwene.”—Ricárdo.

“Pomwe ndikhapfunza siyensiya, bzikhambandinesa kukhulupira kuti bzinthu bza moyo bzidacita kusandulika. . . . Tenepo, inepano ndimbawona kuti bziribe msolo kukhulupira kuti bzinthu bzense bzidacita kubwera bzokha, koma bzidacita kulengedwa.”—António.

KUTI MUKUMBUKIRE

Pambuyo pa magole mazinji yakufufudza, masiyentista yakanati kubverana pa nkhani yakuti bza moyo bzidacita kusandulika. Tenepo, penu masiyentistayo, yambabverana lini pa nkhaniyi, kodi mungawone kuti n’kwa nzeru kukhulupira kuti bzinthu bza moyo bzidacita kusandulika?