Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBVUNZO 5

Kodi Ndingacite Ciyani Wanthu Akambandiboneresa ku Xikola?

Kodi Ndingacite Ciyani Wanthu Akambandiboneresa ku Xikola?

PHINDU LA KUDZIWA

Bzomwe mungacite mukambaboneresedwa, bzingacitise kuti bzinthu bzikhale bwino ayai bziipiretu.

KODI MUNGADACITA TANI PA CAKUCITIKA NINGA ICI?

Mulumbwana munango omwe dzina lace ni Tomás, an’funa lini kuyenda pomwe ku xikola thangwe anzace amunamizira cinthu cakuipa kwene-kwene. Ndipo wanthu ayamba kumbamusinjirira thangwe ra bzinthu bzomwe adamunamizirabzo. Iwo ambamuphumisa mabukhu yace, acinamizira kuti bzandophonyekerambo. Nthawe zinango wanthu ambamugwesera pansi, ndipo iye akalamuka, ambadzadziwa lini kuti mbani wamugwesayo. Ndipo dzulo, bzinthu bzidaipiratu pomwe anzacewo adamunembera mafala yakumugopswa pa interneti . . .

Bzingadakhala kuti imwepo ndimwe Tomás, mungadacita tani?

KUMBUKIRANI IBZI

Sikuti imwepo mulibiretu mphanvu na ibodziyo! Kulewa cadidi, imwepo mungakwanise kukunda munthu omwe ambakuboneresani mwakusaya kumenyana naye. Kodi mungacite tani bzimwebzo?

  •   LEKANI KULATIZA KUTI BZAKUTOKONYANI. Bibliya limbati: ‘Munthu wakupusa ambacosa ukali bwace bwense, koma munthu wanzeru ambakhala wakuderekha na wakubziphata.’ (Mimwani 29:11) Mukaderekha, mucilatiza kuti mulibe kutokonyedwa na bzomwe bzalewedwabzo, napo penu bzakuwawanidi, nyakukuboneresaniyo an’dzacita utofu.

  • LEKANI KUBWEZERA. Bibliya limbati: ‘Lekani kubwezera cakuipa na cakuipa.’ (Waroma 12:17) Kubwezera kumbandocitisa kuti bzinthu bziipiretu.

  • TCHENKHANI MBUTO ZOMWE WANTHU ANGAKUBONERESENI. Bibliya limbati: ‘Nyakucenjera ngule omwe akawona tsoka ambabisalika.’ (Mimwani 22:3) Citani ciri-cense kuti muleke kukhala pafupi na wanthu ayai mbuto zomwe wanthu angakubonereseni.

  • TAWIRANI MU NJIRA YOMWE NYAKUKUBONERESANIYO AKHAIDIKHIRA LINI. Bibliya limbati: ‘Kutawira kwa kuderekha kumbabweza ukali.’ (Mimwani 15:1) Imwepo mungatawire mwa mthabwala. Mwa ciratizo, penu munthuyo akulewani kuti mudanenepa kwene-kwene, imwepo mungatawire kuti: “N’cadidi, ndin’funikadi kuwonda pang’ono.”

  • COKANI PA MBUTOPO. Mtsikana munango wa magole 19 yakubadwa omwe dzina lace ni Nora, adati: “Kunyamala, kumbalatiza kuti iwepo ndiwe munthu wakukhwima, ndipo una mphanvu kuposa munthu omwe ankukuboneresayo. Ndipo kumbalatizambo kuti ndiwe munthu wakudziwa kubziphata.”—2 Timotio 2:24.

  • LEKANI KUMBABZIPENUKIRA. Wanthu omwe ambaboneresa anzawo ambakwanisa kuwona kuti munthuyu ungamulokotere, iye acisaya kukucita cinthu. Tsono azinji omwe ambaboneresa anzawo, ambasiya kuboneresa wanthu omwe ambabzikhulupira na omwe ambawagopa lini.

  • UZANI AKULU-AKULU BZOMWE BZINKUKUCITIKIRANIBZO. Munthu munango omwe adasiya kupfunzisa, adati: “Inepano ndinkulimbisa munthu ali-wense omwe ankuboneresedwa na anzace kuti auze akulu-akulu bzomwe bzinkumucitikirabzo. Imweyi ni njira yabwino yomwe ingathandize kuti wanthuwo asiye kumbamuboneresa.”

Kubzikhulupira kun’dzacitisa kuti muwoneke ningati muna mphanvu kwene-kwene kuposa nyakukuboneresaniyo