Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBVUNZO 2

Kodi Ndin’funikadi Kucita na Thupo na Mawonekedwe Yangu?

Kodi Ndin’funikadi Kucita na Thupo na Mawonekedwe Yangu?

PHINDU LA KUDZIWA

Pana bzinthu bzakufunika kwene-kwene bzomwe mungakwanise lini kubziwona pa supedyo.

KODI MUNGADACITA TANI PA CAKUCITIKA NINGA ICI?

Abereki na axamwali wa Júlia ambamulewa kuti iye adawonda kwene-kwene ninga mbaliro. Tsono Júliayo, akambabziwona pa supedyo, ambawona ningati adanenepa kwene-kwene ninga mulambe. Ndipo iye ambati: “Bzin’funika ndiwonde.”

Júlia wakumbuka bza kuleka kudya nsiku zinango kuti awonde pang’ono.

Kodi bzingadakhala kuti imwepo ndimwe Júliayo, mungadacita tani?

KUMBUKIRANI IBZI

Momwe mumbabziwonera mwekha, bzingakhale ninga momwe mumbawonera cithunzi-thunzi canu m’madzi

Si kuphonyeka kucita thupo na mawonekedwe yanu. Bibliya limbalewa bza mawonekedwe ya atumiki winango wa Mulungu wa kale-kale ninga Sara, Rakeli, Zuze, Davide, na Abigayeli. Ndipo limbalewambo kuti mkazi munango omwe dzina lace akhali Abisagi, ‘akhali wakudeka kwene-kwene.’—1 Wamambo 1:4.

Tsono, maswaka mazinji yambacita thupo kwene-kwene na mawonekedwe yawo. Bzimwebzo bzingawabweresere mabvuto mazinji. Mbatiwoneni ibzi:

  • Pa kafukufuku munango, bzidawoneka kuti pa atsikana 100, 58 akhabziwona kuti akhadanenepesa, pomwe cadidi cace n’cakuti atsikana 17 okha ndiwo akhalidi wakunenepa.

  • Ndipo pa kafukufuku munango pomwe, bzidawonekambo kuti pa akazi 100, akazi 45 omwe akhalibe kunenepesa, akhabziwona ninga wakunenepa kwene-kwene.

  • Ndipo atsikana azinji adafika pa kuduwala thangwe ra kuleka kudya kuti awonde. Ndipo bzimwebzi bzingaikhe moyo wa munthu pa ngozi.

 Penu munkuwona kuti munkuduwala thangwe ra kuleka kudya na cakulinga cakuti muwonde, kumbirani thandizo. Mungayambe kulewalewa na abereki wanu ayai munthu winango wakukhulupirika. Bibliya limbati: ‘Xamwali wacadidi ambakufuna nthawe zense, ndipo iye ni m’bale omwe adabadwira kuti akuthandize pakawoneka mabvuto.’—Mimwani 17:17.

CINTHU COMWE MUN’FUNIKIRADI KUCITA NACO THUPO

Comwe cimbacitisa kuti munthu adeke ayai ne, ni bzomwe iye ali mkati mwace, sikuti mawonekedwe yace yakunja. Ciratizo ca nfundo imweyi, ni Abisalomu, mwana wa mambo Davide. Bibliya limbati:

‘Pakhalibe munthu wakutumbizidwa kwene-kwene thangwe ra kudeka kwace ninga Abisalomu. . . . Iye akhalibe cirema ciri-cense.’—2 Samuweri 14:25.

Tsono iye akhali munthu wakubzikuza kwene-kwene, wadyera na wacinyengo! Bibliya limbalewa lini bzabwino bza Abisalomu, koma limbalewa kuti iye akhali munthu wakusaya manyazi, wakusaya kukhulupirika na wakupha.

Ndipopa Bibliya limbatipasa malango aya:

‘Bvalani unthu bwatsapano.’—Wakoloso 3:10.

‘Kubzidekesa kwanu kuleke kukhala kwakunja . . . , koma kukhale kwa munthu wakubisika wa mu mtima.’1 Pedru 3:3, 4.

N’cadidi kuti kufuna kukhala na mawonekedwe yabwino kulibe kuipa. Tsono kukhala na makhalidwe yabwino, ndico cinthu cakufunika kwene-kwene. Makhalidwe yanu yabwino ndiyo yan’dzacitisa kuti wanthu adekedwe namwe, sikuti kudeka kwa thupi lanu. Mtsikana munango omwe dzina lace ni Felícia, adati: “Wanthu ambadiza lini kutengeka na munthu wa mawonekedwe yabwino. Tsono munthu wa makhalidwe yabwino ndiye omwe ambakumbukiridwa mu nthawe itali.”

KODI MUMBABVA TANI MUKAMBABZIWONA PA SUPEDYO?

Mumbaipidwa na momwe mumbawonekera?

Kodi mudakumbuka kale bza kukacitisa operasau ayai kucinja bzakudya bzanu kuti mumbawoneke bwino?

Kodi bzicikwanisika, n’ciyani comwe mungafune kucinja pa thupi lanu? (Sankhulani Bzomwe Bzikukutokonyani.)

  • MSINKHU

  • KUNENEPA

  • TSISI

  • MASO

  • NKHOPE

  • MPHUNO

Penu mwatawira kuti inde pa mibvunzo miwiri yakuyambirirayi ndipo mwasankhula bzinthu bzitatu ayai bzakupitirira pa mbvunzo wacitatuyu, kumbukirani kuti pinango wanthu azinji ambakuwonani lini ninga momwe imwepo mumbabziwonera mwekha. Samalani kuti muleke kucita bzinthu bzakunyanyirira ayai kukhala na thupo kwene-kwene na mawonekedwe yanu.—1 Samuweri 16:7.