Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBVUNZO 10

Kodi Bibliya Lingandithandize Tani?

Kodi Bibliya Lingandithandize Tani?

PHINDU LA KUDZIWA

Bibliya limbalewa kuti ‘mafala yense yakunembedwa yadafuliziridwa na Mulungu.’ (2 Timotio 3:16) Penu mafalaya njacadidi, ndiye kuti Bibliya lingakupaseni malango yomwe mungafunikire.

KODI MUNGADACITA TANI PA CAKUCITIKA NINGA ICI?

Davide ankufambisa karo ku mbuto yomwe ankuizindikira lini. Bzizindikiro bza mu mseu, bzinkulatiza kuti iye wasocera. Bzinkuwoneka kuti iye wapita mu mseu wakuphonyeka.

Bzingadakhala kuti imwepo ndimwe Davideyo, mungadacita tani?

KUMBUKIRANI IBZI

Pana bzinthu bzomwe mungacite, ninga ibzi:

  1. Mungakumbire wanthu kuti akulatizeni njira.

  2. Mungawone pa mapa ayai mungaphatise basa mtcini wakudziwika ninga GPS.

  3. Mungapitirize kundoyenda kutsogolo, mucidikhirira kugumana njira yakulongosoka.

Bzinkuwonekeratu kuti Njira yakumalizirayi in’thandiza lini na pang’onopo.

Njira yaciwiriyi, ingathandize kwene-kwene kuposa yakuyambayi. Ndipo kuphatisa basa mapa ayai GPS, bzingakuthandizeni kugumana mseu omwe ungakufikiseni komwe mun’funa kuyendako.

Bibliya lingakuthandizenimbo mwa njira ibodzi-bodziyi.

Bukhu limweri lingakuthandizeni:

  • kulimbana na mabvuto yanu

  • kudziwa momwe muliri na momwe mungakhalire munthu wabwino

  • kudziwa momwe mungakhalire na moyo wabwino kwene-kwene

MITAWIRO YA MIBVUNZO YAKUFUNIKA KWENE-KWENE PA MOYO WATHU

Tikandodziwa kulewa-lewa, ifepano timbacita mibvunzo.

  • Mbani adalenga kudzulu?

  • Thangwe ranyi nyenyezi zimbayetima?

Tsono tikakula, timbayamba kucita mibvunzo yakubverana na bzomwe bzimbaticitikira.

Apa tani penu mitawiroyo ikhalipo kale mu Bibliya nthawe zensenezi?

Wanthu azinji ambalewa kuti Bibliya ndakudzala na bzidapi na bzinzano, ndakusalira m’mbuyo ayai ndakunesa kwene-kwene kubvesesa. Tsono, kodi Bibliya lidanesadi kulibvesesa ayai ndibzo bzomwe wanthu ambandokumbuka?

Wanthu ambayesa kuti Bibliya limbapfunzisa kuti Mulungu ndiye omwe ankutonga dziko la pansi. Tsono, n’cadidi bzimwebzo? Dzikoli ladzongeka! Ladzala na kuwawa na kubonera. Matenda na infa, kusauka na malengwa ya pansi. Bzingakwanisike tani kuti Mulungu wa lufoyi acitise bzinthu bzensenebzi?

Kodi mun’funa kudziwa mtawiro wace? Bzomwe Bibliya limbalewa bzingakudabwiseni.

Pinango mwazindikira kuti malango yense ya mu broxurali yacokera m’Bibliya. Mboni za Yahova zimbakhulupira na mtima wense kuti Bibliya lina malango yakuthandiza. Ifepano tingalikhulupire Bibliya thangwe ‘lidafuliziridwa na Mulungu, ndipo lina phindu pakupfunzisa, pakutsimula, pakulungamiza bzinthu.’ (2 Timotio 3:16, 17) Mungacite bwino kulifufudza mwekha Bibliyalo, muciwona kuti napo lidanembedwa kale-kale, iro lina malango yakuthandiza kwene-kwene nsiku zino.