Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Mitawiro ya Mibvunzo 10 ya Maswaka

 MBVUNZO 6

Ndingacite Tani kuti Ndileke Kumbabvuma Kupumpsidwa na Anzangu?

Ndingacite Tani kuti Ndileke Kumbabvuma Kupumpsidwa na Anzangu?

PHINDU LA KUDZIWA

Mukambalamba kupumpsidwa na anzanu, imwepo mun’dzakhala munkusankhula mwekha bzakucita pa moyo wanu, m’mbuto mwakulekerera kuti winango ambakusankhulireni bzakucita.

KODI MUNGADACITA TANI PA CAKUCITIKA NINGA ICI?

Bruno ankuipidwa kwene-kwene pomwe anzace awiri wa ku xikola ankubwera kuna iyeko. Kawiri-kense pa mdzingayo, anzacewo ayezera kumupumpsa kuti afumali, ndipo tsapano iwo an’funa pomwe kumuyeza.

Mulumbwana wakuyamba ankuti:

“Ukadapitiriza kumbafamba wekha basi? Ndakubweresera mwanzako kuti umbaceze naye.”

Pakulewa bzimwebzi, iye ankucosa sigaro, acipereka kwa Brunoyo.

Bruno ankubveratu ciya kwene-kwene pomwe ankuwona sigaroyo m’manja mwa mulumbwanayo.

Ndipo iye ankuwauza kuti: “Pepani, koma ndidakuuzani kale kuti ndimbafumali lini.”

Tsono, mulumbwana waciwiriyo ankutawiriratu kuti: “Iwepo una mantha, na?”

Ndipo Bruno ankulimba mtima, aciti: “Ndiribe mantha ine.”

Mulumbwana waciwiriyo ankumuphata pa phewa, acimuuza mwakumunyengerera kuti: “Pfuwa pang’ono basi.”

Ndipo mulumbwana wakuyambayo ankufendeza sigaroyo pa mulomo pa Brunoyo, acimuuza mwakazewe-zewe kuti: “Leka kugopa. Tiniuza lini munthu.”

Bzingadakhala kuti imwepo ndimwe Bruno, mungadawatawira tani anzanuwo?

 KUMBUKIRANI IBZI

Kodi alumbwana amwewa akudziwa bzomwe akucita? Kodi iwo adacita kusankhula wokha kufumaliko? Pinango nee. Bzingacitike kuti iwo akundotewezera wanthu winango. Maswaka mazinji yambafuna lini kunyala pakati pa anzawo, ndipopa yambafika pa kulekerera kuti anzawowo ambawasankhulire bzakucita.

Bzingadakhala kuti bzimwebzi bzinkukucitikiranimbo, kodi mungadasankhula kucita ciyani kuti muleke kupumpsidwa na anzanuwo?

 1. KHALANI WAKUKONZEKA

  Bibliya limbati: ‘Nyakucenjera ngule omwe akawona tsoka ambabisalika, tsono nyakusaya kudziwa bzinthu, ambandoyenda kutsogolo, acikalangidwa.’—Mimwani 22:3.

  Nthawe zizinji bzingakwanisike kulizindikira bvuto pomwe likanati kuwonekeratu padeca. Mwa ciratizo, tiyezeze kuti imwepo munkufika ku xikola, ndipo munkuwona anzanu wa ku xikola adagwezekana, acimbafumali. Kundowawonako, kungakuthandizeni kudziwa bvuto lomwe mungagumane nalo, mucikonzeka kuti mukalimbane nalo.

 2. KUMBUKIRANI BZA KUTSOGOLO

  Bibliya limbati: ‘Pitirizani kukhala na cikumbu-mtima cabwino.’—1 Pedru 3:16.

  Bzibvunzeni kuti: ‘Ndikatewezera bzomwe winango ambacita, kodi patsogolo pace ndin’dzabzibva tani?’ N’cadidi kuti mukatewezera bzomwe anzanu ambacita, iwo an’dzakuzunzani lini. Tsono, kodi patsogolo pace, imwepo mun’dzabzibva tani? Kodi mungasiye kukondwesa Mulungu na cakulinga cakundokondwesa anzanu wa ku xikolawo?—Kufuluka 23:2.

 3. SANKHULANI BZAKUCITA MWA NZERU

  Bibliya limbati: ‘Munthu wanzeru ambakhala tceru.’—Mimwani 14:16.

  Munthu ali-wense ambafunika kucita bzakusankhula, ndipo bzakusankhulabzo bzingamubweresere bzisimbo ayai mabvuto. Bibliya limbalewa bza wanthu ninga Zuze, Djobi na Jezu, omwe adacita bzakusankhula bzabwino. Ndipo limbalewambo bza wanthu ninga Kaini, Esau na Juda Sikaliyoti, omwe adacita bzakusankhula bzakuipa. Kodi imwepo mun’dzafuna kukhala ninga yani?

Bzomwe Danyeri adacita, bzingakuthandizembo kumbacita bzinthu mwakutsimikiza. (Danyeri 1:8) Mukambakumbukira mabvuto yomwe yangabwere, mucisankhulambo bzomwe mungacite, bzin’dzakunesani lini kulewa bzomwe mumbakumbuka pa nkhaniyo.

Mungafunikire lini kulewa bzinthu bzizinji. Kundowauza mwamphanvu kuti NDANYONYO, bzingakhale bzakukwanira. Ayai mungalewe mafala manango yomwe yan’latiza kuti mun’cinja lini makumbukidwe yanu pa nkhaniyo. Mungawauze kuti:

 • “Inepano nee.”

 • “Inepano ndimbacita lini bzimwebzo!”

 • “Imwepo mun’dziwa kale kuti inepano ndimbacita lini bzinthu bzimwebzi.”

Cinsinsi cace n’kutawira mwamphanvu na citsimikizo. Mukacita bzimwebzo, mun’dzawona kuti anzanuwo an’dzasiya kumbafuna kukupumpsani.

BZOMWE MUNGACITE ANZANU AKAMBAKUNYOZANI

Mukambalekerera kuti anzanu ambakupumpseni, mun’dzakhala ninga ciboneka cawo

Kodi mungacite ciyani anzanu akambakunyozani thangwe ra kulamba kucita bzomwe iwo akhafuna? Pinango iwo angalewe kuti: “Iwepo una mantha, na?” Kodi mungawatawire tani? Mungawatawire mwa njira ziwirizi:

 • Mungandotawirize bzomwe ankulewabzo. (“Inde, inepano ndina mantha!” Patsogolo pace, auzeni thangwe lomwe munkucitira manthayo.”)

 • Mungalewe bzinthu bzomwe bzingawathandize kukumbuka bwino. Auzeni anzanuwo thangwe lomwe munkulambira kucita bzomwe iwo an’funabzo, ndipo patsogolo pace, athandizeni kukumbuka bwino. (“Ndikukhulupira lini kuti wanthu wa nzeru ninga imwepo mumbafumalimbo!”)

Anzanuwo akapitiriza kukunyozani, bziri bwino kundowasiya, mucicoka. Kumbukirani kuti mukasaya kucoka pa mbutoyo, iwo an’dzapitiriza basi kukunyengererani mpaka mun’dzatazira kulamba. Tsono mukacoka, mun’dzalatiza kuti mumbabvuma lini kuti wanthu winango ambakusankhulireni bzakucita.

N’cadidi kuti bzingakwanisike lini kuwathawiratu wanthu omwe ambakupumpsaniwo, koma mungasankhule bzomwe mungafune kucita. Imwepo ndimwe muna udindo bwakusankhula bzomwe mungacite pa moyo wanu.—Djosuwe 24:15.