Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBVUNZO 4

Thangwe Ranyi Ndin’funika Kumbabvuma Bzakuphonya Bzangu?

Thangwe Ranyi Ndin’funika Kumbabvuma Bzakuphonya Bzangu?

PHINDU LA KUDZIWA

Mukambabvuma bzakuphonya bzanu, wanthu an’dzakulemekezani, ndipo an’dzakukhulupiranimbo.

KODI MUNGADACITA TANI PA CAKUCITIKA NINGA ICI?

Pomwe Gabriel ankubzina mpira na anzace, iye ankumenya mpirayo na mphanvu, ucikaswanya vidru ya karo ya anikaciro.

Bzingadakhala kuti imwepo ndimwe Gabrieliyo, mungadacita tani?

KUMBUKIRANI IBZI

PANA BZINTHU BZITATU BZOMWE MUNGADACITA:

 1. Kuthawa.

 2. Kunamizira mwanzanu.

 3. Kuwauza anikacirowo bzomwe mwacita, mucibvuma kukonzesa bzomwe mwadzongabzo.

Pinango mungakumbuke bza kusankhula kucita Cinthu Cakuyamba. Tsono, dziwani kuti pana mathangwe yabwino kuti mumbabvume kuphonya kwanu, mucikonza bzomwe bzadzongekabzo.

MATHANGWE MATATU YOMWE YANGAKUCITISENI KUBVUMA BZAKUPHONYA BZANU

 1. Ni cinthu cabwino kucita.

  Bibliya limbati: ‘Tinkufuna kucita bzinthu bzense mwa cirungamo.’—Wahebereu 13:18.

 2. Wanthu azinji ambalekerera munthu omwe ambabvuma bzakuphonya bzace.

  Bibliya limbati: ‘Omwe anibisa pikado zace, bzinthu bzin’dzamufambira lini bwino, koma omwe an’zimbula, acizisiya, an’dzacitiridwa nsisi.’—Mimwani 28:13.

 3. Cakufunika kwene-kwene ni kukondwesa Mulungu.

  Bibliya limbati: ‘Munthu wacinyengo Yahova ambaipidwa naye, tsono iye ambafuna munthu wakulungama.’—Mimwani 3:32.

Karina wa magole 20 yakubadwa, adayezera kubisa multa omwe akhadapasidwa na wa mphanvu za umangi. Koma patapita nthawe bzidadzadziwika. Karina adati: “Patapita pafupi-fupi gole libodzi pai wangu adadzawona kuti ndikhana tsamba la multa lomwe likhali m’dzina langu lomwe ndidapasidwa thangwe ra kuthamangisa kanderendere. Ndikhadabzipitisa m’mabvuto!”

Kodi n’ciyani comwe tinkupfunza? Karina adati: “Kubisa bzomwe waphonya kumbandothumizira mabvuto. Pakuti na kupita kwa nthawe umbadzagumana na bzakutewera bzace!”

MBAPFUNZANI NA BZAKUPHONYA BZANU

Bibliya limbati: ‘Tensenefe timbaphonya kazinji kense.’(Tiyago 3:2) Ninga momwe tawonera kale, munthu angalatize kuti ngwakubzicepswa na wakukumbuka bwino, akambabvuma bzakuphonya bzace pa nthawe imweyo.

Cinthu cinango cakufunika ni kupfunza na bzakuphonya bzathu. Mtsikana munango wakucemeredwa Vera adati: “Ndimbayeza kupfunza na bzomwe ndaphonyesa, kuti bzindithandize kukhala munthu wabwino nakuti ndidzacite bzinthu mwanzeru, ndikadzagumana pomwe na bzinthu bzakundendemerana na bzomwe ndaphonyesabzo.” Mbatiwoneni momwe mungacitire bzimwebzi.

Mwakumbira njinga pai wanu ndipo mwaidzonga. Kodi mungacite tani?

 • Mungalewe lini cinthu, mucidikhira kuti pai wanuwo anizindikira lini.

 • Mungauze pai wanu bzense bzomwe bzacitika.

 • Mungauze pai wanu bzomwe bzacitika koma mucipasa mulandu munthu munango.

Mwatazira prova thangwe mulibe kukonzekera. Kodi mungacite tani?

 • Mungapase mulandu provayo.

 • Mungabvume kutaza kwanuko.

 • Mungalewe kuti apfunzisi wanu ambakuwengani.

Munthu omwe ambandokhala acikumbukira bzakuphonya bzakale-kale, ali ninga motorista omwe ankufambisa karo yomwe inkuyenda kutsogolo, uku ankunyang’anisa m’mambuyo na pa supedyo

 Tsapano kumbukirani bziratizo bza padzulubzi, ndipo bzindendemezereni kuti (1) imwepo ndimwe pai ayai (2) ndimwe mpfunzisi. Kodi pai wanu ayai mpfunzisi wanu angadakukumbukirani tani mungadabvuma bzakuphonya bzanu? Kodi iwo angadakukumbukirani tani penu imwepo mungadabisa bzakuphonyabzo?

Tsapano kumbukirani bzomwe mudaphonyesa mkati mwa gole lidamalali, mucitawira mibvunzo inkutewerayi.

N’ciyani comwe mudaphonyesa? Ndipo n’ciyani comwe mudacita?

 • Ndidabisa.

 • Ndidapasa mulandu munthu munango.

 • Ndidabvuma kuphonya kwanguko.

Penu mulibe kubvuma kuphonya kwanuko, kodi mudabva tani patsogolo pace?

 • Ndidakomedwa thangwe ndidapulumuka.

 • Bzidandiwawa thangwe ndikhafunika kulewa cadidi.

Kodi munkumbuka kuti mukhafunika kucita ciyani?

Kodi mudapfunza ciyani na bzakuphonya bzanu?

BZOMWE NDINGACITE

Thangwe ranyi wanthu winango ambabvuma lini bzakuphonya bzawo?

Kodi iwo an’dzakukumbukirani tani mukambabvuma bzakuphonya bzanubzo?—Luka 16:10.