Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBVUNZO 7

Ndingacite Tani Munthu Akandingingimira kuti Ndigonane Naye?

Ndingacite Tani Munthu Akandingingimira kuti Ndigonane Naye?

PHINDU LA KUDZIWA

Bzomwe mungacite pa nkhani imweyi, bzingacinje tsogolo lanu lense.

KODI MUNGADACITA TANI PA CAKUCITIKA NINGA ICI?

Helena na Miguel ana minyezi miwiri yokha ankunamorari. Tsono momwe iwo ambacezera, bzimbakhala ningati adadziwana kale-kale. Iwo ambanemberana mensaje nthawe zense, ndipo ambamala nthawe ikulu acimbaceza pa mtedwe. Akambaceza, bzimbakhala ningati m’bodzi an’dziwa kale bzomwe mwanzaceyo an’funa kulewa napo akanati kumaliza kulewalewako. Tsono Migueliyo akufuna kuti iwo ambacitembo bzinthu bzinango m’mbuto mwa kumbandoceza basi.

Mkati mwa minyezi miwiriyo, Miguel na Helena akhambandoceza, kuphatana manja na kumbampsompsonana basi. Helena an’funa lini kuti iwo apitirire malire, tsono bzinkumunesambo kumuuza Migueliyo thangwe an’funa lini kumuluza. Migueliyo ambacitisa kuti Helena abzibve kukhala munthu wabwino na wakudeka kwene-kwene. Ndipo Helena ambati: ‘Inepano na Migueliyu timbafunana kwene-kwene.’

Penu imwepo muna msinkhu wa ku namorari, ndipo muli pa cakucitika ninga ca Helenaci, mungacite ciyani?

KUMBUKIRANI IBZI

Kugonana na munthu omwe tidalowolana naye, ni mphaso yakucokera kwa Mulungu. Tsono kugonana na munthu omwe mulibe kulowolana naye, si kulemekeza mphaso imweyi. Bziri ninga kutenga cakubvala cabwino comwe munthu winango wakupasani, muciciphatisira basa pa kucita limpeza

Imwepo mukasaya kubvera cakutonga ciri-cense, mungagumane na mabvuto. Mpsibodzi-bodzimbo na bzomwe bzingacitike mukasaya kubvera cakutonga ca Mulungu pa nkhani ya kugonana. Bibliya limbaticenjeza kuti: ‘Khalani wakucena mucireka kucita unzazi.’—1 Watesalonika 4:3.

Kodi ngaponi mabvuto yomwe yangawoneke thangwe ra kusaya kubvera nfundo imweyi? Bibliya limbati: ‘Omwe an’cita bza unzazi, ankuphonyera thupi lace cairolo.’ (1 Wakolinto 6:18) Kodi bzimbacitika tani bzimwebzi?

 Kafukufuku munango omwe adacitidwa, adalatiza kuti maswaka mazinji yomwe yadagonana na munthu pomwe yakhanati kupita m’banja, yadagumana na mabvuto aya:

  • KUTSAUTSIKA MU MTIMA. Maswaka mazinji yomwe yadagonana na munthu pomwe yakhanati kupita m’banja, yadadzadandaula pakumalizira pace.

  • KUSAYA KUKHULUPIRANA. Pambuyo pa kugonana na munthu, maswaka mazinji yambabzibvunza kuti: ‘Kodi munthu ndagonana nayeyu, adacita kale bzimwebzi na wanthu angasi m’mbuyomu?’

  • KUKHUMUDWA. Atsikana azinji ambafuna mwamuna omwe angawakhotcerere, sikuti amuna wa seka ndikudyere. Ndipo alumbwana azinji akagonana na mtsikana, iwo ambadzamufuna lini pomwe mtsikanayo, ndipo ambadzamuwona ninga wapezi-pezi.

  • Dziwani ibzi: Thupi lanu ndakufunika kwene-kwene. Tenepo, mukagonana na munthu pomwe mukanati kupita m’banja, mumbakhala munkubzipswipiza, ndipo mumbalatizambo kuti ndimwe munthu wakusaya kubzilemekeza.—Waroma 1:24.

Latizani kuti ndimwe munthu wakulimba, mucilamba kucita bza unzazi. (1 Watesalonika 4:3) Ndipo, kutsogoloku, mukadzalowola ayai kulowodwa, mun’dzakhala pa ufulu kuti mugonane na mwanzanu wa m’banjayo. Ndipo mun’dzacita bzimwebzo mwakupfatsa, mwakusaya kudandaula ne kugopa cinthu ciri-cense, mwakusiyana na wale omwe ambabzifulumizira.—Mimwani 7:22, 23; 1 Wakolinto 7:3.

KODI MUN’TI TANI?

  • Kodi munthu omwe ambakufunani bzacadidi, angafune kuti mucite cinthu comwe cingakubweresereni mabvuto?

  • Kodi munthu omwe ambakufunanidi, angafune kuti mucite cinthu comwe cingadzonge uxamwali bwanu na Mulungu?—Wahebereu 13:4.