Mitawiro ya Mibvunzo 10 ya Maswaka

Broxurali linkuthandizani kugumana malango yakuthandiza kuti bzinthu bzikufambire bwino pa moyo wanu.

MBVUNZO 1

Kodi Inepano Ndine Munthu wa Mtundu Wanyi

Kubzidziwa bzinthu bzomwe mumbakhulupira, bzinthu bzomwe mumbacita bwino, bzinthu bzomwe mumbacita lini bwino pabodzi na bzakulinga bzanu kun’dzakuthandizani kucita bzakusankhula bzabwino pomwe anzanu an’dzafuna kukupumpsani.

MBVUNZO 2

Kodi Ndin’funikadi Kucita na Thupo na Mawonekedwe Yangu?

Kodi mumbaipidwa na momwe mumbabziwonera pa supedyo? Kodi mpsiponi bzinthu bzakuthemera bzomwe mungacite kuti mukhale na mawonekedwe yabwino?

MBVUNZO 3

Kodi Ndingacite Tani Kuti Ndimbakwanise Kulewalewa Bwino na Abereki Wangu?

Nfundo zomwe zingakuthandizeni kulewalewa bwino na abereki wanu.

MBVUNZO 4

Thangwe Ranyi Ndin’funika Kumbabvuma Bzakuphonya Bzangu?

Munthu ali-wense ambaphonya. Tsono mun’dzacita ciyani pambuyo pa kuphonya?

MBVUNZO 5

Kodi Ndingacite Ciyani Wanthu Akambandiboneresa ku Xikola?

Sikuti imwepo mulibiretu mphanvu na ibodziyo! Kulewa cadidi, imwepo mungakwanise kukunda munthu omwe ambakuboneresani mwakusaya kumenyana naye.

MBVUNZO 6

Ndingacite Tani kuti Ndileke Kumbabvuma Kupumpsidwa na Anzangu?

Bzinganese kwene-kwene kucita cinthu cabwino pomwe munkupumpsidwa na anzanu.

MBVUNZO 7

Ndingacite Tani Munthu Akandingingimira kuti Ndigonane Naye?

Onani bzomwe bzomwe bzingacitike maswaka yakafulumiza kugonana pomwe yakanati kupita m’banja.

MBVUNZO 8

Kodi Ndingacite Ciyani Penu Ndidapswithidwa?

Maswaka ndiyo yomwe yambapswithidwa kawiri-kawiri. Kodi mungalimbane tani na bzimwebzi?

MBVUNZO 10

Kodi Bibliya Lingandithandize Tani?

Wanthu ambalewa kuti Bibliya lidzala na bzidapi na bzinzano, ndakusalira mbuyo ayai ndakunesa kwene-kwene kubvesesa.