Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

  PFUNZIRO 10

Kucinja-cinja Fala

Kucinja-cinja Fala

Mimwani 8:4, 7

BZOMWE MUNGACITE: Lewalewani mwakubveka bwino, mucimbacinja-cinjambo mphanvu, liwiro na kabvekedwe ka fala lanu mwakubverana na momwe nkhaniyo inkukutokonyerani.

MOMWE MUNGACITIRE:

  • Mbacinjani mphanvu ya fala. Thumizirani mphanvu ya fala lanu kuti mubvekese nfundo zikulu-zikulu na kulimbisa abveseri wanu kuti akutetekereni mwatceru. Ndipo mbacitanimbo bzimwebzi pomwe munkuwerenga mbali za m’Bibliya zakulewa bza ciyeruzo. Mbagwesani mphanvu ya fala lanu kuti mukonzekerese abveseri wanu pa bzomwe mulewe patsogolo pace, ayai kuti mulatize mantha na thupo.

  • Mbacinjani kabvekedwe ka fala lanu. Penu mpsakubvumizika m’cirewedwe canu, mungakwize kabvekedwe ka fala lanu kuti mulatize kukondwa, kukula, ayai mtantho wa cinthu. Ndipo mungagwese kabvekedwe ka fala lanu kuti mulatize msunamo ayai thupo.

  • Mbacinjani liwiro la fala lanu. Lewalewani mwakamkulumize kuti mulatize kukomedwa. Ndipo lewalewani pang’ono-pang’ono mukayamba kufotokoza nfundo zakufunika kwene-kwene.