Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 12

Kodi Mungakhale Tani Xamwali Wa Mulungu?

Kodi Mungakhale Tani Xamwali Wa Mulungu?

1, 2. Kodi mbaponi wanthu winango omwe akhali axamwali wa Yahova?

KODI ni munthu uponi omwe mumbasankhula kuti akhale xamwali wanu? Mwakusaya kupenukira mumbasankhula munthu ule omwe mumbamufuna. Munthu omwe mumbabverana naye, ana unthu bwabwino na makhalidwe yomwe imwepo mumbayasirira.

2 Yahova Mulungu ambasankhulambo wanthu kuti akhale axamwali wace. Mwa ciratizo, Abalahamu akhali xamwali wa Mulungu. (Zaiya 41:8; Tiyago 2:23) Yahova akhafunambo Davide. Iye adalewa kuti Davide akhali ‘munthu wa pamtima pace.’ (Mabasa 13:22) Ndipo mpolofeta Danyeri akhali ‘munthu wakufunidwa kwene-kwene.’—Danyeri 9:23.

3. Kodi Abalahamu, Davide na Danyeri, adacita ciyani kuti akhale axamwali wa Yahova?

3 Kodi Abalahamu, Davide na Danyeri, adakhala tani axamwali wa Yahova? Yahova adauza Abalahamu kuti: ‘Wabvera mafala yangu.’ (Ciyambo 22:18) Tenepo, Yahova ambakhala xamwali wa wanthu wale omwe ambamubvera mwakubzicepswa. Ndipo bzingakwanisikembo kuti mtundu wense wa wanthu ukhale pa uxamwali na Yahova. Yahova adauza mtundu wa Jirayeri kuti: ‘Bverani fala langu, ndipo ine ndin’dzakhala Mulungu wanu, ndipo imwepo mun’dzakhala wanthu wangu.’ (Jeremiya 7:23) Tenepo, penu imwepo mun’funa kukhala xamwali wa Yahova, mun’funikambo kumbamubvera.

YAHOVA AMBAKHOTCERERA AXAMWALI WACE

4, 5. Kodi Yahova ambakhotcerera tani axamwali wace?

4 Bibliya limbalewa kuti Yahova ambanyang’ana mipata  kuti ‘alatize mphanvu zace kwa wale omwe mtima wawo ngwakusaya kugawanika.’ (2 Nkhani 16:9) Pa Psalymo 32:8, Yahova ambapicira axamwali wace kuti: ‘Ndin’dzakucitisa kukhala wakuzindikira ndipo ndin’dzakupfunzisa njira yomwe un’funikira kufamba. Ndin’dzakupasa malango ndicikunyang’anisisa.’

5 Nyamadulanthaka wathu Sathani, an’funa kutitazisa kukhala pa uxamwali na Mulungu. Tsono, Yahova an’funa kutikhotcerera. (Werengani Psalymo 55:22.) Timbatumikira Yahova na mtima wathu wense, pakuti iye ni xamwali wathu, ndipo timbakhala wakukhulupirika kwa iye, bziribe basa mabvuto yomwe tingagumane nayo. Tina citsimikizo ninga ca nyakunemba psalymo, omwe pakulewa bza Yahova adati: ‘Thangwe iye ali kumadidi kwangu, ndin’dzatekenyeka lini.’ (Psalymo 16:8; 63:8) Tsono, kodi Sathani ambacita ciyani kuti atitazise kukhala pa uxamwali na Mulungu?

BZOMWE SATHANI ADANAMIZIRA DJOBI

6. Kodi Sathani ambalewa kuti n’thangwe ranyi wanthu ambatumikira Mulungu?

6 Mu Msolo 11, tidapfunza kuti Sathani adatsutsa Yahova, ndipo adalewa kuti iye ni Mtongi wakuipa na wakusaya cirungamo, thangwe ra kusaya kupereka kwa Adamu na Eva, ufulu bwa kubzisankhulira wokha bzabwino na bzakuipa. Bukhu la m’Bibliya la Djobi, limbatiuza kuti Sathani ambanamizirambo wanthu womwe an’funa kukhala pa uxamwali na Mulungu, mwakulewa kuti iwo ambatumikira lini Mulungu thangwe ra lufoyi, koma thangwe ra bzinthu bzomwe Mulunguyo angawapase. Ndipo Sathani ambalewa kuti angakwanise kucitisa munthu ali-wense kupandukira Mulungu. Mbatiwoneni bzomwe tingapfunze kucokera kwa Djobi na momwe Mulungu adamukhotcererera.

7, 8. (a) Kodi Djobi akhali yani? (b) Kodi Sathani adati ciyani pakulewa bza Djobi?

7 Kodi Djobi akhali yani? Iye akhali munthu wakulungama omwe adakhala na moyo m’magole 3.600 m’mbuyomu. Yahova adalewa kuti pa nthawe imweyire, pa dziko la pansi  pakhalibe munthu wakundendemerana naye. Djobi akhalemekeza kwene-kwene Mulungu ndipo akhawenga bzinthu bzakuipa. (Djobi 1:8) Inde Djobi akhali xamwali wa Mulungu.

8 Sathani adalewa kuti Djobi akhatumikira Mulungu thangwe ra dyera. Sathani adati kwa Yahova: ‘Mulibe kumuikhira tsose m’mphepete mwace na mwa nyumba yace na mwa bzense bzomwe iye anabzo? Mwasimba basa la manja yace, ndipo bzifuwo bzace bzense bzawanda kwene-kwene pa dziko la pansi. Tsono ndaphata mwendo, futhulani boko lanu mukhuye bzense bzomwe iye anabzo, muniwona penu iye ankutukwanani lini pa maso panu.’—Djobi 1:10, 11.

9. Kodi Yahova adabvumiza Sathani kucita ciyani?

9 Sathani adanamizira Djobi kuti akhatumikira Yahova thangwe ra bzinthu bzomwe akhanabzo. Sathani adalewambo kuti angadakwanisa kucitisa Djobi kusiya kutumikira Yahova. Tsono Yahova akhadziwa kuti kukhali kunama, tenepo adabvumiza Sathani kuyeza Djobi kuti bziwoneke padeca penu Djobi akhatumikira Yahova thangwe ra lufoyi ayai ne.

MOMWE SATHANI ADABONERESERA DJOBI

10. Kodi Sathani adayeza tani Djobi, ndipo n’ciyani comwe Djobi adacita?

10 Cakutoma, Sathani adacitisa kuti bzifuwo bza Djobi bzibedwe ndipo bzinango bziphedwe. Patsogolo pace, Sathani adapha anyabasa azinji wa Djobi. Na tenepo, Djobi alibe kusala na cinthuco. Pakumalizira pace, Sathani adapha wana wa Djobi na cimphepo cikulu. Tsono iye adapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. Bibliya limbati: ‘Pa bzensebzi Djobi alibe kucita pikado ayai kulewa kuti Mulungu wacita bzakuipa.’—Djobi 1:12-19, 22.

Djobi adasimbidwa na Yahova thangwe ra kukhulupirika kwace

11. (a) Kodi Sathani adacita pomwe ciyani kuna Djobi? (b) Tsono n’ciyani comwe Djobi adacita?

11 Sathani alibe kuimira pamwepo. Iye adauza Mulungu kuti: “Khuyani mnonfu na mafupa yace, muwone penu  angaleke kukutukwanani m’maso muli gwa!’ Tenepo Sathani adacitisa kuti Djobi aduwale matenda yakuwawa kwene-kwene. (Djobi 2:5, 7) Tsono, Djobi adapitiriza kukhala wakukhulupirika. Iye adati: ‘Mpaka kufa kwangu, ndin’dzasiya lini kukhala na mtima wakusaya kugawanika!’—Djobi 27:5.

12. Kodi Djobi adalatiza tani kuti Sathani akhali wakunama?

12 Djobi akhadziwa lini bza magunkha ya Sathani ne bzomwe bzikhacitisa kuti iye abonere. Iye akhakumbuka kuti Yahova ndiye akhamuboneresa. (Djobi 6:4; 16:11-14) Napo iye akhakumbuka tenepo, iye adapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. Tsapano bzidawoneka padeca kuti Djobi akhatumikira lini Mulungu thangwe ra bzinthu bzomwe akhanabzo, koma thangwe ra lufoyi.

13. Kodi kukhulupirika kwa Djobi kudakhala na phindu liponi?

13 Napo Djobi akhadziwa lini bzomwe bzikhacitika kudzulu, iye adakhala wakukhulupirika kwa Mulungu aciratiza kuti Sathani akhali wakuipa kwene-kwene. Ndipo Yahova adasimba Djobi thangwe ra kukhulupirika kwace.—Djobi 42:12-17.

BZOMWE SATHANI AMBANAMIZIRA WANTHU

14, 15. Kodi Sathani ambawanamizira ciyani wanthu?

14 Imwepo mungapfunze bzizinji pa bzomwe bzidacitikira Djobi. Lero-lino Sathani ambalewa kuti ifepano timbatumikira lini Yahova thangwe ra lufoyi. Pa Djobi 2:4, Sathani adalewa kuti: ‘Munthu an’dzapereka ciri-cense comwe angakhale naco kuti apulumuse moyo wace.’ Na mafalaya Sathani ambalewa kuti wanthu wense mbadyera, sikuti Djobi yekha. Mpaka pano, Sathani ankupitiriza kutukwana Mulungu na kunamizira atumiki wace. Mwa ciratizo, pa Mimwani 27:11 timbawerenga kuti: ‘Mwanangu, khala wanzeru ucikondwesa mtima wangu, kuti ine ndimutawire ule omwe ambandinyaza.’

15 Imwepo mungasankhule kubvera Yahova, mucikhala xamwali Wace; ndipo mukacita bzimwebzi mun’dzalatiza  kuti Sathani ngwakunama. Kukhala pa uxamwali na Mulungu, ni cakusankhula cabwino kwene-kwene comwe mungacite pa moyo wanu, napo kuti pangafunike kucinja bzinthu bzizinji! Sathani ambalewa kuti imwepo mun’dzasiya kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu mukagumana na mabvuto, ndipo iye ambatipumpsa kuti tisiye kukhulupirikako. Kodi iye ambacita tani bzimwebzi?

16. (a) Kodi ni njira ziponi zomwe Sathani ambaphatisa basa kuti atazise wanthu kutumikira Yahova? (b) Kodi Sathani angayezere tani kukutazisani kutumikira Yahova?

16 Sathani ambaphatisa basa njira zakusiyana-siyana kuti atitazise kukhala axamwali wa Yahova. Iye ambakhala ninga ‘mphondolo yomwe inkubangula, icimbalinga munthu ali-wense kuti imukhabvule.’ (1 Pedru 5:8) Tenepo, lekani kudabwa axamwali wanu, adzinza ayai wanthu winango akayezera kukusiyisani kupfunza Bibliya na kucita bzomwe n’bzabwino. Ndipo bzimwebzi bzingakucitiseni kubzibva kuti munkubonera. * (Juwau 15:19, 20) Sathani ambanamizira kukhala ‘anjo wa ceza.’ Iye ambacita bzimwebzi mwa kuyezera kutipumpsa kutewera bzipfunziso bzace m’mbuto mwa kubvera Mulungu. (2 Wakolinto 11:14) Njira inango yomwe Sathani ambaphatisa basa kuti atitazise kutumikira Yahova, ndiyo kuticitisa kukumbuka kuti ifepano ndife wanthu wapezi-pezi mwakuti tingakondwese lini Yahova.—Mimwani 24:10.

MBABVERANI MITEMO YA YAHOVA

17. N’thangwe ranyi ifepano timbabvera Yahova?

17 Tikambabvera Yahova, timbalatiza kuti Sathani ngwakunama. Kodi n’ciyani cin’dzatithandiza kukhala wanthu  wakubvera? Bibliya limbati: ‘Ndipo umufune Yahova Mulungu wako na mtima wako wense, na moyo wako wense na mphanvu zako zense.’ (Bzakutonga 6:5) Timbabvera Yahova thangwe ra lufoyi. Pomwe lufoyi lathu kwa Yahova linkukula, lin’dzaticitisa kufuna kucita cinthu ciri-cense comwe Yahovayo angatiuze. Mpostolo Juwau adanemba kuti: ‘Pakuti kufuna Mulungu kumbathandauza kusunga malamulo yace; ndipo malamulo yaceyo njakulemera lini.’—1 Juwau 5:3.

18, 19. (a) Kodi ngaponi makhalidwe yanango yomwe Yahova ambayawenga? (b) Kodi timbadziwa tani kuti Yahova ambatikumbira lini kucita bzinthu bzomwe tingakwanise lini?

18 Kodi ngaponi makhalidwe yanango yomwe Yahova ambawenga? Makhalidwe yanango ni yomwe yankugumanika mu kwadru yakuti “ Mbawengani Bzomwe Yahova Ambawenga.” Pakuyamba, pinango mungawone kuti makhalidwe yanango yomwe yali pa kwadruyo yalibe kuipiratu. Tsono mukawerenga Bibliya, mucikumbuka bza makhalidweyo, mun’dzabvesesa phindu la kubvera malamulo  ya Mulungu. Ndipo mun’dzawonambo kufunika kwa kucinja bzinthu bzinango pa moyo wanu. Nthawe zinango bzimbanesa, koma mukacita bzimwebzi, imwepo mun’dzagumana cikondweso thangwe ra kukhala pa uxamwali na Mulungu. (Zaiya 48:17, 18) Kodi timbadziwa tani kuti tingakwanise kucinja makhalidwe yathu?

19 Yahova ambatikumbira lini kucita cinthu comwe ifepano tingakwanise lini. (Bzakutonga 30:11-14) Ninga xamwali, iye ambatidziwa bwino kuposa ifepano. Iye ambadziwa bzinthu bzomwe tingakwanise kucita na bzomwe tingakwanise lini. (Psalymo 103:14) Mpostolo Paulo adanemba kuti: ‘Mulungu ngwakukhulupirika, ndipo iye an’dzalekerera lini kuti muyezedwe mpaka pomwe mungwakwanise lini kupirira, koma pabodzi na mayezoyo iye an’dzafungulambo njira yakupulumukira, kuti mukwanise kupirira.’ (1 Wakolinto 10:13) Tenepo, tingatsimikize kuti Yahova an’dzatipasa mphanvu kuti tikwanise kucita bzabwino. Mukagumana na mabvuto, Iye an’dzakupasani ‘mphanvu yakuposa yacibadwa’ kuti mukwanise kupirira. (2 Wakolinto 4:7) Pambuyo  pakutambira thandizo lakucokera kwa Yahova, Paulo adalewa kuti: ‘M’bzinthu bzense, ndimbagumana mphanvu kucokera kwa ule omwe ambandipasa mphanvu.’—Wafiripo 4:13.

MBAFUNANI BZOMWE YAHOVA AMBAFUNA

20. Kodi ngaponi makhalidwe yabwino yomwe imwepo mun’funika kuyatewezera, ndipo n’thangwe ranyi?

20 Penu tin’funa kukhala xamwali wa Yahova, tin’funika kutcenkha kucita bzinthu bzomwe iye ambawenga. Tsono mpsokhabzi lini. (Waroma 12:9) Axamwali wa Mulungu ambafunambo bzomwe iye ambafuna. Ndipo bzimwebzi bzidanembedwa pa Psalymo 15:1-5. (Werengani.) Axamwali wa Mulungu ambatewezera makhalidwe yace yabwino yomwe ni ‘lufoyi, cikondweso, mtendere, kupirira, kudeka mtima, ubwino, cikhulupiro, kufatsa na kubziretsa.’—Wagalata 5:22, 23.

21. Kodi n’ciyani cingakuthandizeni kulatiza makhalidwe yabwino?

21 Kodi n’ciyani cingakuthandizeni kulatiza makhalidwe yabwinoya? Imwepo mun’funika kupfunza Bibliya mwakukhazikika kuti mudziwe bzomwe Yahova ambafuna. (Zaiya 30:20, 21) Mukacita bzimwebzi, lufoyi lanu kwa Yahova lin’dzathumizirika, ndipo mun’dzafunambo kumubvera.

22. Mukasankhula kubvera Yahova, kodi n’ciyani cin’dzacitika?

22 Kucinja komwe imwepo mungacite pa moyo wanu tingakundendemezere na kukhundula cakubvala cakale mucibvala cipsa. Bibliya limbalewa kuti imwepo mun’funika ‘kukhundula unthu bwanu bwakale’ mucibvala ‘unthu bwatsapano.’ (Wakoloso 3:9, 10) Napo kucinja makhalidwe yathu na kubvera Yahova kungakhale kwakunesa, koma tikacita bzimwebzo, Yahova ambapicira kutipasa ‘mabaibai mazinji.’ (Psalymo 19:11) Inde, sankhulani kubvera Yahova, muciratiza kuti Sathani ngwakunama. Tumikirani Yahova, sikuti thangwe ra kufuna kudzatambira mabaibai, koma thangwe ra lufoyi lanu kwa iye. Mukacita bzimwebzi mun’dzakhala xamwali caiye wa Yahova!

^ ndi. 16 Bzimwebzi bzimbathandauza lini kuti wanthu omwe ambayezera kukusiyisani kupfunza Bibliya ambatsogoledwa na Sathani. Tsono Sathani ni ‘mulungu wa mkonzedwe uno wa bzinthu’ ndipo ‘dziko lense liri m’manja mwa nyakuipayo.’ Tenepo mpsakudabwisa lini wanthu winango akambayezera kutiletsa kutumikira Yahova.—2 Wakolinto 4:4; 1 Juwau 5:19.