Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Bibliya Limbapfunzisa

 MSOLO 5

Cakulombolera—Mphaso Ikulu Yakucokera kwa Mulungu

Cakulombolera—Mphaso Ikulu Yakucokera kwa Mulungu

1, 2. (a) Kodi n’ciyani cimbacitisa kuti mphaso ikhale yakufunika kwa imwepo? (b) Thangwe ranyi cakulombolera ni mphaso ikulu kwene-kwene yomwe Mulungu adatipasa?

KODI njiponi mphaso yabwino kwene-kwene yomwe imwepo mudatambira kale? Mphaso imbafunika lini kukhala yakuumira kuti ikhale yakufunika. Iyo ikakukondwesani ayai ikakuthandizani pa moyo wanu, imwepo mumbatenda.

2 Pa mphaso zense zomwe Mulungu adatipasa, pana mphaso ibodzi yomwe njikululetu na yakufunika kwene-kwene kwa ifepano. Mu msolo uno, tin’pfunza kuti Yahova adatumiza Mwanace Jezu Kristu, kuti tidzakhale na moyo wakusaya kumala. (Werengani Mateu 20:28.) Pakutitumizira Jezu pansi pano ninga cakulombolera, Yahova adalatiza kuti iye ambatifunadi.

KODI CAKULOMBOLERA N’CIYANI?

3. Thangwe ranyi wanthufe timbafa?

3 Cakulombolera ni njira ya Yahova yakutsudzulira wanthu ku pikado na infa. (Wayefezo 1:7) Kuti tibvesese thangwe race pakhafunika cakulombolera, tin’funika kudziwa bzomwe bzidacitika mu zunde la Edeni, magole bzulu na bzulu m’mbuyomu. Abereki wathu wakuyamba, Adamu na Eva, adaphonya. Thangwe ra kuphonyako, iwo adafa. Tenepo, ifepano timbafambo thangwe rakuti tidatambira pikado kucokera kwa iwo.—Onani Mafala Yakuthumizira 9.

4. Kodi n’ciyani comwe Yahova akhadapasa Adamu?

4 Pomwe Yahova adalenga mwamuna wakutoma Adamu, Iye adamupasa cinthu cakufunika kwene-kwene —moyo wakulungamiratu. Iye akhana thupi pabodzi na makumbukidwe yakulungamiratu. Tenepo, iye angadaduwala lini, kukalamba ayai kufa. Pakuti Yahova ndiye omwe akhadalenga Adamu, Iye akhali ninga Babace. (Luka 3:38) Nthawe zense, Yahova akhambalalewa naye, ndipo akhadamupasambo basa labwino kuti ambaphate, acimuuza bzomwe iye akhafuna kuti Adamuyo ambacite.—Ciyambo 1:28-30; 2:16, 17.

5. Kodi Bibliya limbathandauzanyi likambalewa kuti Adamu adalengedwa ‘m’cifanikiso ca Mulungu’?

5 Adamu akhadalengedwa ‘m’cifanikiso ca Mulungu.’ (Ciyambo 1:27) Yahova adamupasa makhalidwe yomwe iye anayo, ninga lufoyi, nzeru, cirungamo na mphanvu. Yahova adapasambo Adamu ufulu bwa kusankhula. Iye akhali lini ninga mtcini omwe umbandophata basa kokha pa cinthu comwe udakonzedwera kucita. Tenepo iye angadasankhula kucita bzomwe iye akhafuna, bzabwino ayai bzakuipa. Bzingadakhala kuti Adamu adasankhula kubvera Mulungu, iye angadakhala mpaka kale-kale m’Paraizo.

6. Pomwe Adamu adasiya kubvera Mulungu, kodi n’ciyani comwe iye adaluza? Ndipo bzimwebzi bzimbatitokonya tani?

6 Pomwe Adamu adasiya kubvera Mulungu acipasidwa nyathwa ya infa, iye adalipira mtengo wakuumira kwene-kwene. Iye adaluza uxamwali bwace na Yahova, moyo wace wakulungamiratu na mui wace m’Paraizo. (Ciyambo 3:17-19) Adamu na Eva adasankhula kuleka kubvera Mulungu, tenepo iwo akhalibe cidikhiro ciri-cense. Thangwe ra bzomwe Adamu adacitabzo, ‘pikado idapita m’dziko mwa munthu m’bodzi, idabwerambo infa thangwe ra pikado ndipo infayo idafikira wanthu wense thangwe rakuti wense ana pikado.’ (Waroma 5:12) Pomwe Adamu adaphonya, ‘adabzigulisa’ iye pabodzi na ifepano ku pikado na infa. (Waroma 7:14) Tsono, kodi tina cidikhiro ciri-cense? Inde tinaco pakuti Yahova adapereka cakulombolera.

7, 8. Kodi cakulombolera n’ciyani?

 7 Kodi cakulombolera n’ciyani? Fala lakuti cakulombolera limbaphatanidza bzinthu bziwiri. Posi, cakulombolera ni mtengo omwe umbalipiridwa kuti munthu atsudzulidwe ayai kuti cinthu cigulidwe pomwe. Piri, cakulombolera ni mtengo wakundendemera omwe umbaperekedwa pakulipira cinthu.

8 Palibe munthu omwe angadalipira bzinthu bzomwe Adamu adadzonga pomwe iye adacita pikado, acitibweresera infa. Tsono Yahova, adapereka njira yakutitsudzulira ku pikado na infa. Mbatiwoneni momwe cakulombolera cimbaphatira basa na momwe tingagumanire naco phindu.

MOMWE YAHOVA ADAPEREKERA CAKULOMBOLERA

9. Kodi pakhafunika cakulombolera ca mtundu uponi?

9 Palibe na m’bodzi wa ifepano omwe angadakwanisa kulipira cakulombolera pa moyo wakulungamiratu omwe Adamu adaluza. Thangwe ranyi tinkulewa tenepo? Thangwe tensenefe ndife wakuperewera. (Psalymo 49:7, 8) Cakulombolera comwe cikhafunika kuperekedwa, cikhafunika kukhala moyo unango wakulungamiratu. Ndipopa cimbacemeredwa ‘cakulombolera cakundendemera.’ (1 Timotio 2:6) Cakulomboleraco cikhafunika kukhala na mtengo wakundendemera na moyo omwe Adamu adaluza.

10. Kodi Yahova adapereka tani cakulombolera?

10 Kodi Yahova adapereka tani cakulomboleraco? Iye adatumiza pa dziko la pansi Mwana wace wakufunidwa kwene-kwene. Mwana umweyu, omwe ni Jezu, akhali cakulengedwa cace cakuyamba. (1 Juwau 4:9, 10) Jezu adafunisisa kusiya Babace pabodzi na mui wace kudzulu. (Wafiripo 2:7) Yahova adatumiza moyo wa Jezu kucokera kudzulu, aciuikha m’mimba mwa Mariya pansi pano, ndipo Jezu adabadwa ninga munthu wakulungamiratu na wakusaya pikado.—Luka 1:35.

Yahova adapereka Mwana wace wakufunidwa ninga cakulombolera kwa ifepano

11. Kodi bzidacitika tani kuti munthu m’bodzi akhale cakulombolera kwa wanthu wense?

 11 Pomwe mwamuna wakutoma Adamu adasiya kubvera Mulungu, iye adaluza moyo wakulungamiratu kwa wanthu wense. Kodi akhalipo munthu omwe angadapulumusa wana wense wa Adamu ku infa? Inde akhalipo. (Werengani Waroma 5:19.) Jezu omwe alibe kuphonya, adapereka moyo wace wakulungamiratu ninga cakulombolera. (1 Wakolinto 15:45) Moyo wace wakulungamiratu, ungadaphatisidwa basa kuti upulumuse wana wense wa Adamu ku infa.—1 Wakolinto 15:21, 22.

12. Thangwe ranyi Jezu adabonera kwene-kwene?

12 Bibliya limbafotokoza momwe Jezu adazunzikira anati kufa. Iye adamenyedwa, adakhomeredwa pa muti wakuzunzidwira ndipo adapirira infa yakuwawa. (Juwau 19:1, 16-18, 30) Thangwe ranyi Jezu adabonera tenepayu? Ni thangwe rakuti Sathani adalewa kuti palibe munthu omwe angadakhala wakukhulupirika pakuyezedwa. Jezu adalatiza padeca kuti munthu wakulungamiratu angakhale wakukhulupirika kwa Mulungu napo pa mabvuto makulu. Ndokumbukirani momwe Yahova adakondwera pakuwona kupirira kwa Jezu!—Mimwani 27:11; onani Mafala Yakuthumizira 15.

13. Kodi cakulombolera cidalipiridwa tani?

13 Kodi ni lini pomwe cakulombolera cidaperekedwa? Cakulombolera cidaperekedwa, pomwe Jezu adayenda kuna Baba wace kudzulu. Mu gole la 33, pa nsiku 14 ya mwezi wa Nisani ya kalendariyo Yacijuda, Yahova adalekerera kuti Jezu aphedwe na anyamadulanthaka wace. (Wahebereu 10:10) Pambuyo pa nsiku zitatu, Yahova adalamusa Jezu na thupi lauzimu. Atabwerera kudzulu, Jezu adapereka kwa Mulungu mtengo wa moyo wace wakulungamiratu, omwe akhadaupereka ninga nsembe ya cakulombolera wana wa Adamu. (Wahebereu 9:24) Pakuti cakulombolera cidalipiridwa, tsapano tina mwayi wakutsudzulidwa ku pikado na infa.—Werengani Waroma 3:23, 24.

 MOMWE IMWEPO MUNGAGUMANIRE PHINDU NA CAKULOMBOLERA

14, 15. Kodi tin’funika kumbacita ciyani kuti tikhululukidwe bzakuphonya bzathu?

14 Tinkugumana kale bzisimbo thangwe ra mphaso ikulu yomwe Mulungu adatipasayi. Tenepo mbatiwoneni bzisimbo bzimwebzi na bzomwe tin’dzabzigumana kutsogolo.

15 Timbakhululukidwa bzakuphonya bzathu. Mpsakunesa kucita bzinthu bzakulungama nthawe zense. Ifepano timbaphonya ndipo nthawe zinango timbalewa ayai kucita bzinthu bzakuipa. (Wakoloso 1:13, 14) Tsono kodi tingakhululukidwe tani? Ifepano tingapepese pa bzinthu bzakuipa bzomwe tacita, ticikumbira Yahova mwakubzicepswa kuti atilekerere. Patsogolo pace, tingakhulupire kuti pikado zathu zalekereredwa.—1 Juwau 1:8, 9.

16. Kodi n’ciyani comwe tin’funika kucita kuti tikhale na cikumbu-ntima cakucena?

16 Tingakhale na cikumbu-mtima cakucena. Cikumbu-mtima cathu cikatiuza kuti tacita cinthu cakuphonyeka, ifepano timbabzipasa mulandu, timbabzibva kukhala wapezi-pezi ayai pinango tingakhale wakusaya cidikhiro. Tsono tin’funika lini kumbabzibva tenepo. Tikakumbira Yahova kuti atilekerere na mtima wense, tingakhulupire kuti iye an’tibvera acitilekerera. (Wahebereu 9:13, 14) Yahova an’funa kuti timbamuuze mabvuto yathu na bzinthu bzomwe bzimbatitepesa. (Wahebereu 4:14-16) Tikacita bzimwebzo, tingakhale pa mtendere na Mulungu.

17. Kodi tin’dzatambira bzisimbo bziponi thangwe ra Jezu kutifera?

17 Tina cidikhiro cakudzakhala na moyo wakusaya kumala. ‘Malipo ya pikado ni infa, koma mphaso yomwe imbaperekedwa na Mulungu ndiyo moyo wamuyaya mwa Kristu Jezu, Mbuya wathu.’ (Waroma 6:23) Pakuti Jezu adatifera, ifepano tin’dzakhala na moyo wakusaya kumala ticipfatsa na thanzi labwino. (Cibvumbulutso 21:3, 4)  Tsono n’ciyani comwe tin’funika kucita kuti tidzatambire bzisimbo bzimwebzi?

KODI IMWEPO MUN’BVUMA CAKULOMBOLERACI?

18. Kodi timbadziwa tani kuti Yahova na Jezu ambatifuna?

18 Ndokumbukirani momwe mumbabvera munthu akakupasani mphaso yabwino kwene-kwene. Cakulombolera ni mphaso yakufunika kwene-kwene pa mphaso zense, ndipo ifepano tin’funika kumbatenda Yahova na mtima wense. Pa Juwau 3:16 pambatiuza kuti: ‘Mulungu adalifuna kwene-kwene dziko la pansi, mpaka kupereka Mwana wace wakubadwa-yekha.’ Inde, Yahova ambatifuna mpaka adapereka Mwana wace Jezu. Ndipo timbadziwa kuti Jezu ambatifunambo, thangwe iye adatifera mwakucita kufuna. (Juwau 15:13) Tenepo, mphaso ya cakulombolera in’funika kumbakutsimikizirani kuti Yahova na Jezu ambakufunanidi.—Wagalata 2:20.

Tikambapfunza bza Yahova, tin’dzakhala axamwali wace ndipo lufoyi lathu kwa iye lin’dzathumizirika

19, 20. (a) Kodi mungakhale tani xamwali wa Mulungu? (b) Kodi mungalatize tani kuti mwabvuma nsembe ya cakulombolera ya Jezu?

19 Pakuti tsapano mwapfunza bza lufoyi likulu la Mulungu, kodi mungakhale tani xamwali wace? Mpsakunesa kufuna munthu omwe mumbamudziwa lini. Tsono pa Juwau 17:3 pambalewa kuti tingafike pakudziwa Yahova. Mukacita bzimwebzo, lufoyi lanu kwa iye lin’dzathumizirika, mun’dzafuna kumukondwesa ndipo mun’dzakhala xamwali wace. Tenepo, pitirizani kupfunza Bibliya kuti mumudziwe Yahova.—1 Juwau 5:3.

20 Khulupirani nsembe ya cakulombolera ya Jezu. Bibliya limbati: ‘Omwe an’khulupira Mwanayo anawo moyo wakusaya kumala.’ (Juwau 3:36) Kodi kukhala na cikhulupiro kumbathandauza ciyani? Kumbathandauza kucita bzomwe Jezu adatipfunzisa kuti timbacite. (Juwau 13:15) Mpsakukwanira lini kundolewa kuti timbakhulupira Jezu. Kuti tibvume cakulomboleraci tin’funika kucita mabasa yakulatiza cikhulupiro cathu. Pa Tiyago 2:26 timbawerenga kuti: ‘Cikhulupiro cakusaya mabasa yace, n’cakufa.’

21, 22. (a) Thangwe ranyi tin’funika kumbagumanika pa Cikumbuso ca infa ya Kristu gole liri-lense? (b) Kodi n’ciyani comwe tin’dzapfunza mu Msolo 6 na 7?

 21 Mbagumanikani pa Cikumbuso ca infa ya Kristu. Jezu adauza anyakupfunza wace kuti ambakumbukire infa yace. Ifepano timbacitadi bzimwebzi ndipo mwambo umweyu umbacemeredwa kuti Cikumbuso ayai ‘Cilaliro ca Mbuya.’ (1 Wakolinto 11:20; Mateu 26:26-28) Jezu an’funa kuti timbakumbukire kuti iye adapereka moyo wace wakulungamiratu ninga cakulombolera kwa ifepano. Iye adati: ‘Pitirizani kumbacita bzimwebzi pakundikumbukira.’ (Werengani Luka 22:19.) Mukambagumanika pa Cikumbuso, imwepo mumbalatiza kuti mumbakumbukira cakulomboleraco pabodzi na lufoyi likulu lomwe Yahova na Jezu analo kwa ifepano.—Onani Mafala Yakuthumizira 16.

22 Cakulombolera ni mphaso ikulu kwene-kwene yomwe ifepano tidatambira pa moyo wathu. (2 Wakolinto 9:14, 15) Mphaso yakufunika imweyi, in’dzagumanisa phindu wanthu bzulu na bzulu, napo omwe adafa kale. Tin’dzapfunza momwe bzimwebzi bzin’dzakwanisikira mu Msolo 6 na 7.