Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 15

Njira Yabwino Yakunamatira Mulungu

Njira Yabwino Yakunamatira Mulungu

1. Mbani omwe angatiuze njira yabwino yakunamatira Mulungu?

BZIPEMBEDZO bzizinji bzimbalewa kuti bzimbapfunzisa cadidi cakulewa bza Mulungu. Tsono bzimwebzi si cadidi, thangwe bzipembedzobzi bzimbapfunzisa bzinthu bzakusiyana-siyana pa nkhani ya momwe Mulungu an’funikira kunamatidwa. Tsono mbani omwe angatiuze njira yabwino yakunamatira Mulungu? Yahova yekha ndiye omwe angatiuze momwe tin’funikira kumunamata.

2. Kodi n’ciyani cingakuthandizeni kudziwa njira yabwino yakunamatira Mulungu?

2 Yahova adatipasa Bibliya kuti litithandize kudziwa njira yabwino yakumunamatira. Tenepo, pfunzani Bibliya, ndipo Yahova an’dzakuthandizani kubvesesa bzomwe iye ambafuna thangwe ambakusamalirani.—Zaiya 48:17.

3. N’ciyani comwe tin’funika kucita kuti tinamate Mulungu mu njira yakuthemera?

3 Wanthu winango ambakumbuka kuti Mulungu ambabvuma bzipembedzo bzense. Tsono ndibzo lini bzomwe Jezu adapfunzisa. Iye adati: ‘Si ali-wense omwe an’nditi: “Mbuya, Mbuya,” an’dzapita mu Umambo bwa kudzulu, koma ule omwe an’cita kufuna kwa Babangu.’ Tenepo, kuti tinamate Mulungu mu njira yakuthemera, cakuyamba tin’funikira kudziwa bzomwe Mulungu ambafuna, ticicita bzomwe ambafunabzo. Imweyi ni nkhani yakufunika kwene-kwene, thangwe Jezu adandendemeza wanthu omwe ambabvera lini Mulungu na wanthu omwe ambacita ‘mabasa yakusaya kubvera bzakutonga.’—Mateu 7:21-23.

4. Kodi Jezu adawacenjeza ciyani anyakupfunza wace?

4 Jezu adacenjeza anyakupfunza wace kuti bzingadakhala lini bzakupusa kucita kufuna kwa Mulungu. Iye adati: ‘Pitani na pa cipata cakupanikiza. Pakuti mseu ukulu na wakuthamuka ndiwo unkuyendesa ku infa, ndipo mbazinji  womwe wankufamba m’mwemo. Tsono cipata cakupanikizaco, na mseu wakupapatiza ndiwo umbayendesa ku moyo, ndipo mbang’ono-ng’ono womwe wankuugumana.’ (Mateu 7:13, 14) Tenepo, mseu wakupanikiza, umbaimira njira yakuthemera yakunamatira Mulungu, ndipo umbayendesa ku moyo. Ndipo mseu wakuthamuka, omwe umbaimira njira yakuphonyeka yakunamatira Mulungu, umbatsogolera ku infa. Tsono Yahova an’funa lini kuti munthu ali-wense afe. Ndipopa ambatipasa mpata kuti tipfunze bza iye.—2 Pedru 3:9.

NJIRA YABWINO YAKUNAMATIRA MULUNGU

5. Kodi tingawadziwe tani omwe ambanamata Mulungu mu njira yakuthemera?

5 Jezu adalewa kuti bzingakwanisike kuwadziwa Akristau wacadidi, omwe ambanamata Mulungu mu njira yakuthemera. Kodi bzingakwanisike tani? Mwakuwona bzomwe iwo ambacita na bzomwe ambakhulupira. Jezu adati: ‘Imwepo mun’dzawazindikira thangwe ra bzisapo bzawo.’ Ndipo adathumizirambo kuti: ‘Muti uli-wense wabwino umbabala bzisapo bzabwino.’ (Mateu 7:16, 17) Bzimwebzi bzinkuthandzauza lini kuti wale omwe ambanamata Mulungu mu njira yakuthemera ni wanthu wakulungamiratu. Tsono iwo ambalimbikira kucita bzabwino nthawe zense. Tsapano mbatiwoneni bzomwe Akristau wacadidi ambacita.

6, 7. Thangwe ranyi Akristau wacadidi ambateweza bzomwe bzidanembedwa m’Bibliya? Ndipo tinkupfunza ciyani na ciratizo ca Jezu?

6 Iwo ambateweza bzomwe bzidanembedwa m’Bibliya. Bibliya limbati: ‘Mafala yense yakunembedwa yadafuliziridwa na Mulungu, ndipo yana phindu pakupfunzisa, pakutsimula, pakulungamiza bzinthu, na pakulanga m’cirungamo, kuti munthu wa Mulungu akhale wakuthemera bwino na wakukonzeka mwakukwanira kuti acite basa liri-lense labwino.’ (2 Timotio 3:16, 17) Mpostolo Paulo adanembera Akristau anzace kuti: ‘Pomwe mudatambira mafala ya Mulungu, yomwe mudayabva kwa ife, imwe mudayatambira, sikuti ninga mafala ya wanthu, koma ninga momwe  yalidi, mafala ya Mulungu.’ (1 Watesalonika 2:13) Akristau wacadidi ambateweza bzomwe bzidanembedwa m’Bibliya, lomwe ni Fala la Mulungu. Iwo ambapfunzisa lini miyambo ya wanthu ayai bzinthu bza mu msolo mwawo.

7 Bzense bzomwe Jezu akhapfunzisa bzikhacokera m’Fala la Mulungu. (Werengani Juwau 17:17.) Iye akhambaguma bzinembo nthawe zense. (Mateu 4:4, 7, 10) Tenepo, atumiki wacadidi wa Mulungu ambatewezera Jezu mwa kumbaphatisa basa Bibliya pakupfunzisa wanthu.

8. Mwakutewezera Jezu, n’ciyani comwe Akristau wacadidi ambacita kuti anamate Mulungu mu njira yakuthemera?

8 Iwo ambanamata Yahova yekha basi. Pa Psalymo 83:18 pambati: ‘Kuti wanthu adziwe kuti imwepo dzina lanu ndimwe Yahova, ndimwe mwekha Mkululetu pa dziko lense la pansi.’ Jezu akhapfunzisa wanthu bza dzina la Mulungu thangwe iye akhafuna kuti wanthuwo ambanamate Mulungu wacadidi. (Werengani Juwau 17:6.) Iye adati: ‘Yahova Mulungu wako ndiye un’funika kumunamata, ndipo iye yekha ndiye omwe un’funika kumutumikira.’ (Mateu 4:10) Tenepo, Akristau wacadidi ambatewezera Jezu mwa kunamata Yahova yekha basi, ndipo ambaphatisa basa dzina lace. Omwe ambanamata Mulungu mu njira yakuthemera, ambapfunzisa wanthu bza dzina la Mulungu pabodzi na bzabwino bzense bzomwe Mulunguyo an’dzawacitira kutsogoloku.

9, 10. Kodi Akristau wacadidi ambalatiza tani kuti ambafuna wanthu wense?

9 Iwo ambafuna wanthu na mtima wense. Jezu adapfunzisa ateweri wace kuti ambafunane. (Werengani Juwau 13:35.) Kodi Akristau wacadidi ambalatiza tani kuti ambafunana? Cakuyamba, iwo ni wanthu wa mitundu na wa makhalidwe yakusiyana-siyana. Tsono alibe basa na bzimwebzo. Iwo ambafunana bzacadidi, ndipo ali ninga banja libodzi. (Wakoloso 3:14) Caciwiri, iwo ambapha lini anzawo, ndipo ambayenda lini ku nkhondo. Bibliya limbati: ‘Wana wa Mulungu na wana wa Dyabu ambadziwika pa  thangwe iri: ‘Munthu ali-wense omwe ankucita lini cirungamo ambacokera lini kwa Mulungu, kuphatanidza na ule omwe alibe lufoyi na m’bale wace.’ Ndipo limbalewambo kuti ‘timbafunane, ticireka kukhala ninga Kaini, omwe adacokera kwa nyakuipayo, ndipo adapha mbale wace.’—1 Juwau 3: 10-12; 4: 20, 21.

10 Cacitatu, Akristau wacadidi ambaphatisa basa nthawe yawo, mphanvu zawo na bzense bzomwe anabzo kuti athandize anzawo. (Wahebereu 10:24, 25) Iwo ‘ambacitira bzabwino wanthu wense’.—Wagalata 6:10.

11. Thangwe ranyi tin’funika kubvera Jezu?

11 Iwo ambakhulupira kuti an’funika kumbabvera Jezu kuti adzapulumuke. Bibliya limbati: ‘Palibe munthu ali-wense omwe angakwanise kupulumusa, thangwe palibe dzina linango pansi pano lomwe laperekedwa pakati pa wanthu kuti tipulumusidwe nalo.’ (Mabasa 4:12) Mu Msolo 5 wa m’bukhu lino, tidapfunza kuti Yahova adatumiza mwana wace kuti adzapereke moyo wace ninga nsembe yakulombolera wanthu wakubvera Mulungu. (Mateu 20:28) Ndipo Yahova adasankhula Jezu kuti akhale Mambo wa mu Umambo bwace. Ndipopa, tin’funika kumbabvera Jezu kuti tidzakhale na moyo wakusaya kumala.—Werengani Juwau 3:36.

12. Thangwe ranyi Akristau wacadidi ambapitira lini mu nkhani za ndale?

12 Iwo ambapitira lini mu nkhani za ndale. Jezu alibe kupitira mu nkhani za ndale. Pomwe akhatongedwa na Ponsiyo Pirato, Jezu adati: ‘Umambo bwangu bumbacita lini mbali ya dzikoli.’ (Werengani Juwau 18:36.) Mwakutewezera Jezu, Akristau wacadidi ambathandizira Umambo bwa Mulungu bokha. Ndipopa iwo ambapitira lini nkhani za ndale za dziko liri-lense. Tsono, Bibliya limbalewa kuti Akristau wacadidi an’funika kumbabvera ‘atongi akulu-akulu,’ omwe ni maboma. (Waroma 13:1) Tenepo, iwo ambabvera bzakutonga bza m’dziko liri-lense. Tsono bzikapitana na bzomwe Mulungu ambalewa, iwo ambatewezera apostolo  omwe adalewa kuti: ‘Tin’funika kubvera Mulungu ninga mtongi, kuposa wanthu.’—Mabasa 5:29; Marko 12:17.

13. Kodi Akristau wacadidi ambapalizira ciyani bza Umambo bwa Mulungu?

13 Iwo ambapalizira kuti Umambo bwa Mulungu bokha ndibo bun’dzamalisa mabvuto yense ya pa dziko lapansi. Jezu adalewa kuti ‘bzipsa bzabwino bza Umambo’ bzin’dzapalizidwa pa dziko lense la pansi. (Werengani Mateu 24:14.) Palibe boma la wanthu lomwe lingacite bzomwe Umambo bwa Mulungu bun’dzaticitira. (Psalymo 146:3) Jezu adatiuza kuti timbapembe kuti Umambo bwa Mulungu bubwere. Iye adati: ‘Umambo bwanu bubwere. Kufuna kwanu kucitike pansi pano ninga kudzuluko.’ (Mateu 6:10) Bibliya limbalewa kuti Umambo bwa Mulungu bun’dzapfudza maboma yense ya m’dzikoli, ‘bucidzakhala kwa muyaya.’—Danyeri 2:44

14. Mbani omwe imwepo munkuwona kuti ankunamata Mulungu mu njira yakuthemera?

14 Pambuyo pa kupfunza nfundo zitanthatuzi, bzibvunzeni kuti: ‘Mbani omwe ankuteweza bzomwe bzidanembedwa m’Bibliya? Mbani ankupfunzisa wanthu bza dzina la Mulungu? Mbani omwe ambafuna wanthu na mtima wense? Mbani ambakhulupira kuti Mulungu adatumiza Jezu kuti adzatipulumuse? Mbani omwe ambapitira lini nkhani za ndale? Mbani omwe ambapalizira kuti Umambo bwa Mulungu bokha ndibo bun’dzamalisa mabvuto ya wanthu?’ Ni Mboni za Yahova zokha.—Zaiya 43:10-12.

KODI N’CIYANI COMWE MUN’CITA?

15. Tin’funika kucita ciyani kuti tinamate Mulungu mu njira yakuthemera?

15 Wanthu winango ambakumbuka kuti mpsakukwanira kukhulupira kuti Mulungu alipo. Tsono mpsakukwanira lini. Bibliya limbalewa kuti napo madimonyo yambakhulupirambo kuti Mulungu alipo. Tsono yambam’bvera lini. (Tiyago 2:19) Bzimwebzi bzinkulatiza kuti pana bzinango bzomwe tin’funika kucita kuposa kundokhulupira  kuti Mulungu alipo. Kuti tinamate Mulungu mu njira yakuthemera, tin’funika kucita bzomwe iye ambalewa.

16. Thangwe ranyi tin’funika kutalikirana na bzipembedzo bzakunama?

16 Kuti Mulungu abvume kunamata kwathu, tin’funika kutalikirana na bzipembedzo bzakunama. Mpolofeta Zaiya adati: ‘Cokani pakati pawo, khalani wakucena.’ (Zaiya 52:11; 2 Wakolinto 6:17) Tenepo, tin’funika kucita bzimwebzi kuti kunamata kwathu kubvumidwe na Mulungu.

17, 18. Kodi ‘Babulo Mkulu’ n’ciyani? Ndipo thangwe ranyi mpsakufunika kucokeratu m’mwemo mwakamfulumize?

17 Kodi cipembedzo cakunama, tingacidziwe tani? Tingacidziwe kuti n’cakunama cikambapfunzisa wanthu kunamata Mulungu mu njira yakusiyana na momwe Bibliya limbalewera. M’Bibliya, bzipembedzo bzense bzakunama bzimbadziwika ninga ‘Babulo Mkulu.’ (Cibvumbulutso 17:5) Kodi dzina limweri lidacokera kuponi? Lidacokera mu mzinda munango omwe ukhacemeredwa Babulo. Kumweko ndiko kudayambira bzipfunziso bzakunama. Mwa ciratizo, wanthu wa kumweko akhambakhulupira cipfunziso ca utatu. Ndipo akhakhulupirambo kuti munthu akafa, ambapitiriza kukhala na moyo ku mbuto inango, ndipo omwe akhacita bzakuipa ambakathusidwa ku moto. Nsiku zino, bzipembedzo bzizinji bzimbapfunzisambo bzinthu bzibodzi-bodzibzi. Bzimbapfunzisa kuti Mulungu ni utatu, tsono Bibliya limbapfunzisa kuti pana Mulungu m’bodzi yekha wacadidi, omwe ni Yahova. (Juwau 17:3) Bzipembedzobzi bzimbapfunzisambo kuti mzimu umbafa lini, ndipo ungakathusidwe ku moto. Tsono, cipfunziso cimweci n’cakunama, ndipo cimbagumanika lini m’Bibliya.—Onani Mafala Yakuthumizira 14, 17, na 18.

18 Mulungu ambalewa kuti bzipembedzo bzense bzakunama bzin’pfudzidwa tsapanopapa. (Cibvumbulutso 18:8) Ndipopa mpsakufunika kucokeratu mwakamfulumize m’cipembedzo ciri-cense cakunama. Yahova an’funa kuti mucite bzimwebzi tsapanopa.—Cibvumbulutso 18:4.

Mukatumikira Yahova pabodzi na gulu lace, imwepo mun’dzakhala na abale pa dziko lense la pansi

19. Kodi Yahova an’dzakusamalirani tani mukasankhula kumutumikira?

 19 Mukatsimikiza kucoka m’cipembedzo cakunama kuti munamate Yahova, bzingacitike kuti wadzinza wanu pabodzi na axamwali wanu angaipidwe nabzo, aciyamba kukutsutsani. Tsono Yahova ambasamalira omwe akufunisisa kumutumikira. Iye cipo acidzakusiyani. Ndipo mun’dzakhala na abale bzulu na bzulu walufoyi omwe ambanamata Yahova. Kuthumizira bzimwebzi, mun’dzakhala na moyo wakusaya kumala m’paraizo. (Marko 10:28-30) Ndipo na kupita kwa nthawe, wanthu winango omwe angakutsutseni, angadzayambe kupfunza Bibliya.

20. Thangwe ranyi mpsakufunika kunamata Yahova mu njira yakuthemera kuyambira tsapanopa?

20 Tsapanopapa Mulungu an’malisa kuipa kwense, ndipo Umambo bwace bun’tonga dziko lense la pansi. (2 Pedru 3:9, 13) Bzinthu bzense bzin’dzakhala bwino! Wanthu wense an’dzanamata Yahova mu njira yomwe iye ambafuna. Tenepo, mpsakufunika kwene-kwene kuti imwepo muyambe kunamata Yahova mu njira yakuthemera kuyambira tsapanopa.