Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 13

Mbalemekezani Moyo

Mbalemekezani Moyo

1. Mbani adatipasa moyo?

YAHOVA ‘ni Mulungu wamoyo.’ (Jeremiya 10:10) Ndipo iye adatilenga, acitipasambo moyo. Ndipopa Bibliya limbati: ‘Ndimwe mudalenga bzinthu bzense, ndipo mwa kufuna kwanu bzidawoneka ndipo bzidalengedwa.’ (Cibvumbulutso 4:11) Moyo ni mphaso yomwe Yahova adatipasa mwa lufoyi.—Werengani Psalymo 36:9.

2. Kodi tin’funika kucita ciyani kuti tikhale na moyo wacikondweso?

2 Yahova ambatipasa cakudya na madzi kuti tipitirize kukhala na moyo. (Mabasa 17:28) Tsono iye ambafunambo kuti tikhale na moyo wacikondweso. (Mabasa 14:15-17) Tenepo, kuti tikhale na moyo wacikondwesoyo, tin’funika kubvera bzakutonga bza Yahova.—Zaiya 48:17, 18.

YAHOVA AMBALEMEKEZA MOYO

3. Kodi Yahova adacita ciyani pomwe Kaini adapha Abeli?

3 Bibliya limbapfunzisa kuti Mulungu ambalemekeza kwene-kwene moyo. Mwa ciratizo, pomwe Kaini adakalipa kwene-kwene na m’bale wace, Abeli, Yahova adamucenjeza kuti asamale na ukalibo. Tsono Kaini alibe kubvera, ndipo adadzafika pa kumumenya m’bale waceyo ‘acimupha.’ (Ciyambo 4:3-8) Yahova adalanga Kaini thangwe ra kupha m’bale waceyo. (Ciyambo 4:9-11) Tenepo, bzinkuwonekeratu kuti munthu omwe ambakoya ukali na ciwengo mu mtima mwace, angafike pakucita ciwembo. Ndipo munthu wa mtundu umweyo, an’dzatambira lini moyo wakusaya kumala. (Werengani 1 Juwau 3:15.) Kuti tikondwese Yahova, tin’funika kumbawafuna anzathu. —1 Juwau 3:11, 12.

4. Kodi Yahova adalatiza ciyani na bzakutonga bzomwe adapasa Mozeji?

 4 Pambuyo pa magole mazinji, Yahova adapasa Mozeji bzakutonga khumi. Ndipo cakutonga cibodzi cikhati: ‘Leka kupha munthu.’ (Bzakutonga 5:17) Na cakutongaci, Yahova adalatiza kuti iye ambalemekeza moyo. Pakati pa mtundu wa Jirayeri, munthu omwe angadapha mwanzace utowa, akhafunika kuphedwambo.

5. Kodi Mulungu ambakuwona tani kutaya mimba?

5 Kodi Mulungu ambakuwona tani kutaya mimba? Cakutonga cinango comwe Yahova adapereka kwa Ajirayeri cimbalatiza kuti moyo wa mwana omwe akanati kubadwa, ngwakufunika kwene-kwene. Yahova adalewa kuti munthu omwe angadapweteka mkazi omwe akhana pathupi, acipha mwana waceyo, munthuyo akhafunika kuphedwambo. (Werengani Kufuluka 21:22, 23; Psalymo 127:3.) Bzimwebzi bzimbalatiziratu kuti kutaya mimba, n’kuphonya.—Onani Mafala Yakuthumizira 28.

6, 7. Kodi tingalatize tani kuti timbalemekeza moyo?

6 Tikambalemekeza moyo ninga momwe Yahova ambacitira, tin’dzacita lini bzinthu bzomwe bzingaikhe pa ngozi moyo wathu na wa anzathu. Tenepo, tin’dzafumali lini fodya, mbanje ayai kuphatisa basa mankhwala yakudzungulumwisa msolo. Bzinthu bzimwebzi bzimbadzonga thanzi, ndipo bzimbapha.

7 Moyo ni mphaso yakucokera kwa Yahova. Ndipo iye an’funa kuti tisamalire bwino mphaso imweyi. Tin’funika kucita bzimwebzo kuti tikhale wakucena pa maso pa Mulungu. (Waroma 6:19; 12:1; 2 Wakolinto 7:1) Penu tin’funa kuti Yahova akomedwe na kunamata kwathu, tin’funika kusiya bzizolowezi bzakuipabzi. Napo  bzimbanesa kusiya, Yahova an’dzatithandiza tikacita nyongo kuti timbalemekeze moyo.

8. Kodi n’ciyani cinango comwe tin’funika kusamala naco kuti tireke kuikha pa ngozi moyo wathu na wa anzathu?

8 Kodi n’ciyani cinango comwe tin’funika kusamala naco kuti tireke kuikha pa ngozi moyo wathu na wa anzathu? Tin’funika kusamala na momwe timbafambisira kanderendere na kaphupha wathu. Tin’funika kutcenkha masenzeka ya ciwembo. (Psalymo 11:5) Ndipo tin’funikambo kuwonesesa kuti nyumba yathu iri bwino-bwino kuti ireke kubweresa ngozi. Yahova adauza Ajirayeri kuti: ‘Ukamanga nyumba ipsa, umangembo mpanda padzaulu pa nsodzi ya nyumbayo, kucitira kuti paleke kukhala na mulandu wa mulopa pa nyumbayo, munthu akagwa kucokera pa nsodzipo.’—Bzakutonga 22:8.

9. Kodi tin’funika kumbasamalira tani bzirombo?

9 Yahova ambacitambo thupo na momwe timbasamalira bzirombo. Iye ambatibvumiza kupha bzirombo kuti tidye nyama ayai kuti tibzikhotcerere pomwe bzin’funa kuticita kuipa. (Ciyambo 3:21; 9:3; Kufuluka 21:28) Tsono tin’funika lini kumbaboneresa ayai kupha bzirombo mwakundodekedwambo.—Mimwani 12:10.

MULOPA UMBAIMIRA MOYO

10. Kodi Yahova adalatiza tani kuti mulopa umbaimira moyo?

10 Mulopa ngwakupambulika kwa Yahova, ndipo umbaimira moyo. Pomwe Kaini adapha Abeli, Yahova adamuuza kuti: ‘Mulopa wa m’bale wako ukundilirira kucokera pa mataka.’ (Ciyambo 4: 10) Mulopa wa Abeli ukhaimira moyo wace, ndipo Yahova adalanga Kaini thangwe ra kupha Abeliyo. Pambuyo pa cigumula ca mu nsiku za Nowe, Yahova adalatiza pomwe kuti mulopa umbaimira moyo. Iye adauza Nowe na banja lace kuti  ayambe kumbadya nyama. Iye adati: ‘Cirombo ciri-cense camoyo cikhale cakudya canu. Ndinkukupasanimbo ninga momwe ndidakupasirani masamba yense kuti yakhale cakudya canu.’ Tsono pana cinthu cibodzi comwe Yahova adawaletsa. Iye adati: ‘Lekani kudya nyama pabodzi na mulopa, omwe ni moyo wace.’—Ciyambo 1: 29; 9: 3, 4.

11. Kodi Mulungu adauza ciyani Ajirayeri pa nkhani ya mulopa?

11 Yatapita magole 800 pambuyo pakucitika cigumula ca mu nsiku za Nowe, Yahova adadzauza Ajirayeri kuti: ‘Munthu ali-wense wa Ajirayeri ayai mulendo ali-wense omwe ankukhala pakati panu akapha nyama ayai mbalame yakubvumizika kudya, athire pansi mulopa wace, aciufucira na mataka.’ Ndipo Yahova adalewambo kuti: ‘Lekani kudya mulopa.’ (Mwambo 17:13, 14) Yahova akhalibe kucinja nzeru zace pa nkhani ya mulopayo. Ajirayeri angadadya nyama, tsono mulopa iwo akhafunika lini kuudya. Akapha nyama, iwo akhafunika kuthira pansi mulopayo, aciufucira na mataka.

12. Kodi Akristau ambauwona tani mulopa?

12 Magole mang’ono-ng’ono pambuyo pa kufa kwa Jezu, apostolo na akulu wa m’gwere Lacikristau, adatsonkhana ku Jeruzalemu kuti abverane mbali zinango za mu cakutonga ca Mozeji zomwe zikhafunika kumbatewezedwa na Akristau. (Werengani Mabasa 15:28, 29; 21:25.) Yahova adawathandiza kubvesesa kuti mulopa ngwakupambulika, ndipo ukhafunika kumbalemekezedwa. Akristau wakuyambirirawo akhafunika lini kudya ayai kumwa mulopa, ne kudya nyama yakusaya kucosedwa mulopa. Kudya mulopayo bzikhasiyana lini na pikado ya kunamata bzifanikiso ayai kucita bza unzazi. Kuyambira pamwepo, Akristau wacadidi akhalamba kudya na kumwa mulopa. Apa tani nsiku zinombo? Yahova akadafuna basi kuti timbalemekeze mulopa.

13. Thangwe ranyi Akristau ambabvuma lini kuikhidwa mulopa?

 13 Kodi bzimwebzi bzin’funambo kulewa kuti Akristau an’funika kulamba kumbaikhidwa mulopa? Inde. Yahova adalewa kuti tireke kuikha mulopa m’thupi mwathu mwakucita kuudya ayai kuumwa. Bziri ninga munthu omwe angauzidwe na dotolo wace kuti asiye kumbamwa mowa, kodi iye angafunikire kumbauikha m’thupi mwace na njeresau? Nee! Thangwe bzingadasiyana lini na kumwa. Tenepo, kuikha mulopa na njeresau, mpsibodzi-bodzi na kuudya ayai kuumwa.—Onani Mafala Yakuthumizira 29.

14, 15. Kodi bzina phindu kusaya kubvera Yahova pa nkhani ya mulopa?

14 Tsono, tani penu dotolo an’lewa kuti tinifa tikasaya kuikhidwa mulopa? Pamwepo munthu ali-wense an’dzasankhula yekha penu an’funa kubvera Mulungu. Tsono Akristau wacadidi ambabvuma lini kuikhidwa mulopa. Iwo ambalemekeza moyo, ndipo ambalinga njira zinango za ulapi kuti apitirize na moyo.

15 Ifepano timbafuna kukhala na thanzi labwino. Tsono bziri bwino kubvera Yahova mbuto mwa kuyezera kuthumizira pang’ono moyo wanthu mwakusaya kumubvera, pakuti Jezu adati: ‘Ali-wense omwe an’funa kupulumusa moyo wace, an’dzauluza, tsono ali-wense omwe an’luza moyo wace thangwe ra ine, an’dzaugumana.’ (Mateu 16:25) Ifepano timbabvera Yahova thangwe timbamufuna. Iye an’dziwa n’ciyani comwe n’cabwino kwa ifepano, ndipo ambatibaira tikambamubvera. (Wahebereu 11:6) Ninga Yahova, ifepanombo timbalemekeza moyo.

16. Thangwe ranyi Akristau wacadidi ambabvera Mulungu?

16 Ninga momwe tawonera, Akristau wacadidi ambadya lini ne kumwa mulopa. Ndipo ambabvumambo lini  kuikhidwa mulopa ninga njira yakulapira matenda. * Tsono iwo ambabvuma njira zinango za ulapi kuti apulumuse moyo wawo. Akristau wacadidi ambatsimikizira kubvera cakutonga ca Mulungu pa nkhani ya mulopa. Thangwe ranyi? Thangwe iwo ambakhulupira kuti Mulungu, omwe ni mweneciro moyo, ambadziwa bzomwe mpsabwino kwa iwo. Kodi mumbakhulupirambo bzimwebzo?

MULOPA UKHACENESA PIKADO ZA WANTHU

17. Kodi ni njira iponi yokha yomwe Ajirayeri akhabvumizidwa kuphatisa basa mulopa?

17 Cakutonga cibodzi comwe Yahova adapasa Mozeji cikhati: ‘Moyo wa nyama uli m’mulopa, ndipo ine ndakuikhirani mulopa pa mphatso ya nsembe kuti ukumpsinkhireni pikado, pakuti mulopa ndiwo umbampsinkha pikado.’ (Mwambo 17:11) Mjirayeri pomwe akhaphonyera Mulungu, kuti alekereredwe pikado yaceyo iye akhafunika kupha cirombo, acikumbira wansembe m’bodzi kuti atenge pang’ono mulopa wa ciromboco, aciuwazira pa mphatso ya mu tempwlo. Yahova akhabvumiza kuphatisa basa mulopa mwa njira imweyi yokha.

18. Kodi Yahova ambatipasa mpata wanyi thangwe ra infa ya Jezu?

18 Nsiku zino, ifepano tin’funikira lini pomwe kumbapereka nsembe za bzirombo kuti Mulungu alekerere pikado zathu. Jezu adatiperekera kale moyo wace ayai mulopa wace ninga nsembe kuti pikado zathu zilekereredwe. (Mateu 20:28; Wahebereu 10:1) Ndipo thangwe ra infa ya Jezu, Yahova ambatipasa mpata kuti tidzakhale na moyo wakusaya kumala.—Juwau 3:16; Wahebereu 9:11, 12; 1 Pedru 1:18, 19.

Kodi mungalatize tani kuti mumbalemekeza moyo na mulopa?

19. Kodi tin’funika kucita ciyani kuti tireke ‘kukhala na mulandu wa mulopa’?

 19 Moyo ni mphaso yabwino kwene-kwene yakucokera kwa Yahova! Pakuti tin’funa kuti wanthu winango adzakhalembo na moyo wakusaya kumala, ifepano timbawathandiza mwa njira iri-yense kuti akhulupirembo Jezu. Tikasaya kuwathandiza, mulandu un’dzakhala wathu. (Zakiyeri 3:17-21) Tsono tikawathandiza, ifepano tin’dzalewambo ninga momwe adalewera mpostolo Paulo kuti: ‘Ndine wakucena pa mulandu wa mulopa wa wanthu wense, pakuti ndiribe kukubisirani cinthu na cibodzico, koma ndidakuuzani malango yense ya Mulungu.’ (Mabasa 20:26, 27) Tikambauza anzathu bza Yahova na momwe iye ambauwonera moyo, timbalatiza kuti timbakumbuka ninga momwe iye ambakumbukira.

^ ndi. 16 Kuti mudziwe bzizinji pa nkhani ya kusaya kubvuma kuikhidwa mulopa, onani matsamba 77-79 m’bukhu lakuti Kodi Mungatani Kuti ‘Mulungu Apitirize Kukukondani’?, lakukonzedwa na Mboni za Yahova.