Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 8

Kodi Umambo bwa Mulungu n’Ciyani?

Kodi Umambo bwa Mulungu n’Ciyani?

1. Kodi ni mpembo uponi wakudziwika omwe tin’cezerana tsapano?

WANTHU bzulu na bzulu ambadziwa mpembo wakudziwika omwe umbacemeredwa Baba Wathu, ayai Mpembo wa Mbuya. Jezu adaphatisa basa mpemboyu kuti apfunzise anyakupfunza wace kupemba. Kodi iye adapembera bzinthu bziponi? Ndipo thangwe ranyi mpemboyu ngwakufunika kwa ifepano lero-lino?

2. Kodi ni bzinthu bzitatu bziponi bzakufunika bzomwe Jezu adatipfunzisa kuti timbapembere?

2 Jezu adati: ‘Mbapembani tenepa: “Baba wathu wa kudzulu, dzina lanu licenesedwe. Umambo bwanu bubwere. Kufuna kwanu kucitike pansi pano ninga kudzuluko.”’ (Werengani Mateu 6:9-13.) Kodi thangwe ranyi Jezu adatipfunzisa kuti timbapembere bzinthu bzitatubzi?—Onani Mafala Yakuthumizira 20.

3. Kodi tin’funika kudziwa ciyani pakulewa bza Umambo bwa Mulungu?

3 Tidapfunza kuti dzina la Mulungu ni Yahova. Ndipo tacezerana kale bza cakulinga ca Mulungu kwa wanthu na dziko la pansi. Koma, kodi Jezu akhathandauza ciyani pomwe iye adalewa kuti: ‘Umambo bwanu bubwere?’ Tin’pfunza thandauzo la Umambo bwa Mulungu, bzomwe bun’dzacita na momwe bun’dzacenesera dzina la Mulungu.

KODI UMAMBO BWA MULUNGU N’CIYANI?

4. Kodi Umambo bwa Mulungu n’ciyani, ndipo Mambo wace ni mbani?

4 Yahova adakhazikisa boma kudzulu ndipo adasankhula Jezu kuti akhale Mambo wa bomalo. M’Bibliya, bomalo limbacemera kuti Umambo bwa Mulungu. Jezu ni ‘Mambo wa omwe ambatonga ninga wamambo na Mbuya wa  omwe ambatonga ninga ambuya.’ (1 Timotio 6:15) Jezu an’kwanisa kucita bzinthu bzizinji bzabwino kuposa mtongi ali-wense, ndipo iye ana mphanvu kwene-kwene kuposa atongi wense napo ataphatanidza mphanvu zawo.

5. Kodi boma la Mulungu lin’dzatonga kucokera kuponi? Kodi iro lin’dzatonga ciyani?

5 Pambuyo pa nsiku makumi manai Jezu atalamusidwa, iye adabwerera kudzulu. Patsogolo pace, Yahova adamukhazikisa ninga Mambo. (Mabasa 2:33) Boma la Mulungu lin’dzatonga dziko la pansi kucokera kudzulu. (Cibvumbulutso 11:15) N’thangwe race Bibliya limbacemera Umambo bwa Mulungu kuti: ‘Umambo . . . bwa kudzulu.’—2 Timotio 4:18.

6, 7. Kodi n’ciyani cimbacitisa Jezu kukhala mtongi wabwino kuposa atongi wense wa pa dziko la pansi?

6 Bibliya limbalewa kuti Jezu ambaposa atongi wense thangwe iye ‘ana moyo wakusaya kufa.’ (1 Timotio 6:16) Atongi wense wa m’dzikoli ambafa, koma Jezu cipo acidzafa. Bzinthu bzense bzomwe Jezu an’dzaticitira bzin’dzakhala bza muyaya.

7 Mapolofesiya ya m’Bibliya yambalewa kuti Jezu an’dzakhala Mambo wakulungama na wansisi: ‘Mzimu wa Yahova un’dzakhala pa iye, mzimu wa nzeru na wakubvesesa bzinthu, mzimu wa malango na wamphanvu, mzimu wa cidziwiso na wakugopa Yahova. Ndipo iye an’dzagumana cikondweso mwa kugopa Yahova. Iye an’dzatonga lini mwa kundowona na maso yace, an’dzayeruza lini bzinthu mwa kundobva na makutu yace. Iye an’dzayeruza na cirungamo.’ (Zaiya 11:2-4) Kodi mungafune kukhala na Mambo ninga umweyu?

8. Kodi timbadziwa tani kuti Jezu an’dzatonga lini yekha?

8 Mulungu adasankhula wanthu winango kuti adzatonge pabodzi na Jezu m’boma la kudzulu. Mwa ciratizo, mpostolo Paulo adauza Timotio kuti: ‘Tikapitiriza kupirira, tin’dzatonga naye pabodzi ninga wamambo.’ (2 Timotio  2:12) Kodi mbangasi omwe an’dzatonga pabodzi na Jezu?

9. Kodi mbangasi omwe an’dzatonga pabodzi na Jezu? Ndipo ni lini pomwe Mulungu adayamba kuwasankhula?

9 Ninga tidapfunzira mu Msolo 7, mpostolo Juwau adawona Jezu m’matsomphenya ninga Mambo kudzulu pabodzi na wamambo winango wakukwana 144.000. Kodi wa 144.000 ni mbani? Juwau adafotokoza kuti iwo ‘ana dzina la [Jezu] na la Babace lakunembedwa pa mikuma yawo.’ Ndipo iye adathumizira kuti: ‘Iwo ndiwo omwe ankutewera Mwana wa Bira kuli-kwense komwe iye ayende. Amwewa adagulidwa pakati pa wanthu.’ (Werengani Cibvumbulutso 14:1, 4.) Wa 144.000 ni Akristau wakukhulupirika omwe adasankhulidwa na Mulungu kuti ‘adzatonge dziko lense la pansi’ pabodzi na Jezu. Iwo akafa, ambalamusidwira kudzulu. (Cibvumbulutso 5:10) Kucokera mu nthawe ya apostolo, Yahova ankusankhula Akristau wakukhulupirika kuti acite mbali ya gulu la wamambo la 144.000.

10. Thangwe ranyi n’cinthu ca lufoyi Yahova kusankhula Jezu pabodzi na 144.000 kuti adzatonge wanthu?

10 Yahova ambatikumbukira, tenepo iye adacita makonzedwe kuti wanthu akatonge pabodzi na Jezu. Jezu an’dzakhala mtongi wabwino thangwe iye ambatidziwa bwino. Iye ambadziwa kakhalidwe ka wanthu wakuperewera na kubonera. Mpostolo Paulo adalewa kuti Jezu ambabvesesa bza ifepano, ndipo iye ‘sikuti ni munthu omwe angatibvere lini nsisi pa kutepa kwathu,’ pakuti iye ‘adayezedwambo ninga ifepano mu mtundu uli-wense.’ (Wahebereu 4:15; 5:8) Wa 144.000 ambadziwambo kakhalidwe ka wanthu wakuperewera, pakuti iwo adalimbanambo na kuperewera pabodzi na matenda. Tenepo tingatsimikize kuti Jezu pabodzi na 144.000 an’dzabvesesa momwe timbabvera pabodzi na mabvuto yomwe timbalimbana nayo.

 KODI UMAMBO BWA MULUNGU BUN’DZACITA CIYANI?

11. Thangwe ranyi Jezu adapfunzisa anyakupfunza wace kuti ambapembe kuti kufuna kwa Mulungu kucitike kudzulu?

11 Jezu adapfunzisa anyakupfunza wace kuti ambapembe kuti kufuna kwa Mulungu kucitike kudzulu. Thangwe ranyi? Mu Msolo 3 tidapfunza kuti Sathani Dyabu adapandukira Yahova. Atapanduka, Yahova adalekerera kuti iye pabodzi na wanjo wakusaya kukhulupirika ayai madimonyo, apitirize kukhala kudzulu kwa kanthawe. Tenepo ni wense lini omwe akhacita kufuna kwa Mulungu kudzulu. Mu Msolo 10, tin’dzapfunza bzizinji bza Sathani na madimonyo.

12. Kodi ni bzinthu bziwiri bziponi bzomwe bzimbafotokozedwa pa Cibvumbulutso 12:10?

12 Bibliya limbafotokoza kuti Jezu atakhazikisidwa ninga Mambo wa Umambo bwa Mulungu, iye adamenya nkhondo na Sathani. (Werengani Cibvumbulutso 12:7-10.) Vesi 10 limbafotokoza bzakucitika bziwiri bzakufunika kwene-kwene. Umambo bwa Mulungu budayamba kutonga pomwe Jezu Kristu adakhala Mambo, ndipo Sathani adathusidwira pansi pano. Ninga momwe tin’pfunzira, bzimwebzi bzidacitika kale.

13. Kodi n’ciyani cidacitika kudzulu pomwe Sathani adathusidwa pansi pano?

13 Bibliya limbafotokoza kuti wanjo wakukhulupirika adakondwa kwene-kwene, pomwe Sathani na madimonyo yace adathusidwa pansi pano. Timbawerenga kuti: ‘Kondwani kudzulu na imwe omwe mumbakhala kumweko!’ (Cibvumbulutso 12:12) Tsapano kudzulu kuna mtendere wakukwana na ciphatano pakuti ali-wense kudzuluko ankucita kufuna kwa Mulungu.

Kuyambira pomwe Sathani na madimonyo yace adathusidwa pansi pano, kubonera kudathumizirika. Kuboneraku kun’mala tsapanopapa

14. Kodi n’ciyani cidacitika Sathani atathusidwa pansi pano kucokera kudzulu?

14 Tsono pansi pano moyo udacinja. Bzinthu bzakuipa  bzinkucitikira wanthu ‘thangwe Dyabu adapolikira’ pansi pano, ndipo iye ana ‘ukali bukulu pakudziwa kuti ana kanthawe kakucepa.’ (Cibvumbulutso 12:12) Sathani ana ciya pakuti adathothedwa kudzulu ndipo akudziwa kuti wasala pang’ono kuti apfudzidwe. Iye akucita ciri-cense kuti abwerese mabvuto na kubonera pa dziko lense la pansi.

15. Kodi n’ciponi cakulinga ca Mulungu na dziko la pansi?

15 Koma cakulinga ca Mulungu na dziko la pansi ciribe kucinja. Iye akadafuna kuti wanthu wakulungamiratu akhale kwamuyaya m’paraizo pansi pano. (Psalymo 37:29) Tsono kodi Umambo bwa Mulungu bun’dzacitisa tani kuti bzimwebzi bzikwanisike?

16, 17. Kodi n’ciyani comwe Danyeri 2:44 ambatiuza bza Umambo bwa Mulungu?

16 Polofesiya ya pa Danyeri 2:44 imbati: ‘M’nsiku za atongi wale, Mulungu wa kudzulu an’dzakhazikisa umambo bomwe cipo bucidzapfudzidwa. Ndipo umambobo bun’dzaperekedwa lini kwa wanthu winango koma bun’dzaphwanya, bucimalisa umambo bwense bulipobu, bucidzakhala kwa muyaya.’ Kodi polofesiyayi inkutipfunzisa ciyani bza Umambo bwa Mulungu?

17 Cakuyamba, iyo inkutipfunzisa kuti Umambo bwa Mulungu bun’dzayamba kutonga ‘mu nsiku za atongi wale.’ Bzimwebzi bzinkuthandauza kuti Umambo bwa Mulungu bungadadzayamba kutonga, pomwe maboma ya wanthu yakalipo pansi pano. Caciwiri, imbatiuza kuti Umambo bwa Mulungu bun’dzakhala mpaka kale-kale ndipo cipo bucidzapitidwa nkhankha na boma linango. Ndipo cacitatu, pan’dzakhala nkhondo pakati pa Umambo bwa Mulungu na maboma ya dzikoli. Umambo bwa Mulungu ndibo bun’dzakunda bucidzatonga dziko lense la pansi. Tenepo, wanthu an’dzakhala na boma labwino kwene-kwene kuposa liri-lense.

18. Kodi nkhondo yakumalizira pakati pa Umambo bwa Mulungu na maboma ya dzikoli imbacemeredwa tani?

 18 Kodi n’ciyani cin’dzacitika inati kuyamba nkhondo pakati pa maboma ya dzikoli na Umambo bwa Mulungu? Inati kuyamba nkhondo yakumalizira yomwe imbacemeredwa Armagedo, madimonyo yan’dzapumpsa ‘wamambo wa pa dziko lense lakukhalidwa na wanthu kuti awakonkhanise pabodzi ku nkhondo ya nsiku ikulu ya Mulungu wamphanvu yense.’ Inde maboma ya wanthu yan’dzacita nkhondo na Umambo bwa Mulungu. Koma Umambo bwa Mulungu ndibo bun’dzakunda.—Cibvumbulutso 16:14, 16; onani Mafala Yakuthumizira 10.

19, 20. Thangwe ranyi tin’funa kuti Umambo bwa Mulungu butonge dziko lense la pansi?

19 Thangwe ranyi tinkufunikira Umambo bwa Mulungu? Pa mathangwe matatu. Lakuyamba, tina pikado, tenepo timbaduwala na kufa. Koma Bibliya limbalewa kuti mu Umambo bwa Mulungu, tin’dzakhala kwa muyaya. Tenepo, Juwau 3:16 ambati: ‘Mulungu adalifuna kwene-kwene dziko la pansi, mpaka kupereka Mwana wace wakubadwa-yekha, kuti ali-wense omwe alatize cikhulupiro kwa iye asaye kupfudzidwa, koma akhale na moyo wakusaya kumala.’

20 Thangwe laciwiri lomwe timbafunira Umambo bwa Mulungu ndakuti tidazunguliridwa na wanthu wakuipa. Azinji wa iwo ambanama, ambapumpsa anzawo na kucita bzinthu bza unzazi. Ifepano tingakwanise lini kuwacosa koma Mulungu an’dzakwanisa. Wanthu omwe ankupitiriza kucita bzinthu bzakuipa an’dzapfudzidwa pa nkhondo ya Armagedo. (Werengani Psalymo 37:10.) Thangwe lacitatu lomwe timbafunira Umambo bwa Mulungu ndakuti maboma ya wanthu yalibiretu mphanvu, njaciwembo ayai yakupondereza. Iyo yambathandiza lini wanthu kuti wabvere Mulungu. Bibliya limbalewa kuti: ‘Munthu  ambapweteka munthu mwanzace pakumutonga.’—Mpalizi 8:9.

21. Kodi Umambo bun’dzacitisa tani kuti cakulinga ca Mulungu cicitike pa dziko la pansi?

21 Pambuyo pa Armagedo, Umambo bwa Mulungu bun’dzacitisa kuti cakulinga ca Mulungu cicitike pa dziko la pansi. Mwa ciratizo, ibo bun’dzacosa Sathani na madimonyo yace. (Cibvumbulutso 20:1-3) Pa nthaweyo, palibe munthu omwe an’dzaduwala ayai kufa, ndipo thangwe ra cakulombolera, wanthu wense wakukhulupirika an’dzakhala wakuthemera kukhala kwa muyaya m’Paraizo. (Cibvumbulutso 22:1-3) Umambo bun’dzacenesa dzina la Mulungu. Kodi bzimwebzi bzinkuthandauza ciyani? Bzinkuthandauza kuti pomwe boma la Mulungu lin’dzatonga dziko la pansi, wanthu wense an’dzalemekeza dzina la Yahova.—Onani Mafala Yakuthumizira 21.

KODI NI LINI POMWE JEZU ADAKHALA MAMBO?

22. Kodi timbadziwa tani kuti Jezu alibe kukhala Mambo pomwe akhali pansi pano ayai atandofika kudzulu?

22 Jezu adapfunzisa anyakupfunza wace kumbapemba kuti: ‘Umambo bwanu bubwere.’ Tenepo bzikhawonekeratu kuti boma la Mulungu lingadadzabwera kutsogolo. Cakutoma Yahova angadakhazikisa boma lace aciikha Jezu kukhala Mambo. Kodi Jezu adakhazikisidwa ninga Mambo atandofika kudzulu? Ne, iye adafunika kudikhirira.  Patapita nthawe pambuyo pa Jezu kulamusidwa, Pedru na Paulo adafotokoza bwino nkhaniyi pomwe iwo adaphatisa basa polofesiya ya pa Psalymo 110:1 yakulewa bza Jezu. Pa polofesiyayi Yahova adati: ‘Khala ku boko langu la madidi mpaka nditaikha anyamadulanthaka wako ninga cakupondera minyendo yako.’ (Mabasa 2:32-35; Wahebereu 10:12, 13) Kodi Jezu akhafunika kudikhirira kwa nthawe itali tani kuti Yahova amukhazikise ninga Mambo?

Umambo bwa Mulungu bun’dzacitisa kuti cakulinga ca Mulungu cicitike pa dziko la pansi

23. (a) Kodi ni lini pomwe Jezu adayamba kutonga ninga Mambo wa boma la Mulungu? (b) Kodi tin’dzapfunza ciyani mu msolo wakutewera?

23 Kwa magole mazinji linati kufika gole la 1914, thimu la Akristau wakukhulupirika lidazindikira kuti limweri lingadakhala gole lakufunika kwene-kwene m’mapolofesiya ya m’Bibliya. Bzomwe bzidacitika mu 1914 bzidalatiziratu kuti iwo akhadalewa cadidi. Jezu adayambadi kutonga ninga Mambo m’gole limweri. (Psalymo 110:2) Bzitacitika bzimwebzi, Sathani adathusidwa pansi pano, ndipo tsapano iye ‘ana kanthawe kakucepa.’ (Cibvumbulutso 12:12) Mu msolo wakutewerayu, tin’dzawona umboni buzinji bwakulatiza kuti tinkukhaladi mu nthawe imweyi. Tin’dzapfunzambo kuti tsapanopapa Umambo bwa Mulungu bun’dzacitisa kuti cakulinga ca Mulungu cicitike pansi pano.—Onani Mafala Yakuthumizira 22.