Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 17

Mpembo ni Mphaso Yakucokera kwa Mulungu

Mpembo ni Mphaso Yakucokera kwa Mulungu

‘Omwe adakonza kudzulu na dziko la pansi’ ambabva mipembo yathu.—Psalymo 115:15

1, 2. Thangwe ranyi mumbawona kuti mpembo ni mphaso ikulu? Ndipo n’thangwe ranyi tin’funika kudziwa bzomwe Bibliya limbapfunzisa pa nkhaniyi?

DZIKO nding’ono kwene-kwene tikalindendemezera na nyenyezi zizinji kudzulu, ndipo Yahova akanyang’anisa pa dziko la pansi, wanthu wa mitundu yense ambawoneka ninga thotho la madzi mu msuko. (Psalymo 115:15; Zaiya 40:15) Napo ifepano ndife ang’ono tingandendemezera na cirengedweci, Psalymo 145:18, 19 ambati: ‘Yahova ali pafupi na wense omwe ambamucemera, kwa wense omwe ambamucemera mwacadidi. Iye an’dzacita bzakukhumba bza wale omwe ambamugopa. Iye an’dzabva kukuwa kwawo kwakukumbira thandizo ndipo an’dzawapulumusa.’ Umweyu ni mwayi ukulu kwene-kwene! Yahova, Mulengi wamphanvu m’cirengedwe cense, an’funa kukhala pafupi na ifepano na kubva mipembo yathu. Inde, mpembo ni mphaso ikulu yomwe Mulungu adatipasa.

2 Tsono Yahova angabve mipembo yathu pokha-pokha tikapemba mu njira yakuthemera. Kodi tingacite tani bzimwebzi? Mbatiwoneni bzomwe Bibliya limbalewa pa nkhani ya mpembo.

N’THANGWE RANYI TIN’FUNIKA KUMBAPEMBA KWA YAHOVA?

3. Thangwe ranyi mun’funika kumbapemba kwa Yahova?

3 Yahova ambafuna kuti timbapembe, ayai kulalewa naye. Kodi timbadziwa tani bzimwebzi? Taphata minyendo, werengani Wafiripo 4:6, 7. Ndokumbukirani mafalaya! Mulengi wa cirengedwe cense ambakukumbukirani kwene-kwene, ndipo an’funa kuti imwepo mumbamufotokozere bza mumtima mwanu na mabvuto yanu.

4. Kodi n’ciyani comwe cin’dzacitika mukambapemba kwa Yahova nthawe zense?

 4 Mpembo umbatithandiza kukhala pa uxamwali na Yahova. Nthawe zense, axamwali akambacezerana bza mabvuto yawo na bzomwe ankubva mumtima, uxamwali bwawobo bumbalimba. Mpsibodzi-bodzimbo na kupemba kwa Yahova. Mwakuphatisa basa Bibliya, iye ambatifotokozera makumbukidwe yace, momwe iye ambatiwonera na bzomwe an’dzacita kutsogolo. Imwepo mungamufotokozerembo bza mumtima mwanu mwakumbalalewa naye nthawe zense. Mukacita bzimwebzi, uxamwali bwanu na Yahova mun’dzalimba kwene-kwene.—Tiyago 4:8.

BZOMWE TINGACITE KUTI MULUNGU AMBABVE MIPEMBO YATHU

5. Kodi timbadziwa tani kuti Yahova ambabva lini mipembo yense?

5 Kodi Yahova ambabva mipembo yense? Ne. Mu nthawe ya mpolofeta Zaiya, Yahova adauza Ajirayeri kuti: ‘Napo mupereke mipembo mizinji, ine ndimbabvesera lini. Manja yanu yadzala na mulopa omwe mwacosa.’ (Zaiya 1:15) Tenepo tikasaya kusamala, tingacite bzinthu  bzomwe Yahova ambabziwenga, bzicimucitisa kuleka kubva mipembo yathu.

6. Thangwe ranyi cikhulupiro n’cakufunika? Kodi mungalatize tani kuti imwepo muna cikhulupiro?

6 Penu tin’funa kuti Yahova ambabve mipembo yathu, tin’funika kumbamukhulupira. (Marko 11:24) Mpostolo Paulo adati: ‘Mwakusaya cikhulupiro bzingakwanisike lini kukondwesa Mulungu. Pakuti ali-wense wakufika kuna Mulungu an’funika kukhulupira kuti iye alipodi na kuti ambapereka mabaibai kuna wanthu wakumulinga na mtima wense.’ (Wahebereu 11:6) Tsono kundolewa kuti tina cikhulupiro n’kwakukwanira lini. Tin’funika kulatiza cikhulupiro cathu mwa kumbabvera Yahova nsiku zense.—Werengani Tiyago 2:17.

7. (a) Thangwe ranyi tin’funika kukhala wakubzicepswa na waulemu pomwe tinkupemba kwa Yahova? (b) Pomwe tinkucita mpembo, kodi tingalatize tani kuti tinkulalewa kucokera pansi pa mtima?

7 Pomwe tinkupemba kwa Yahova, tin’funika kukhala wakubzicepswa na waulemu. Thangwe ranyi? Tikakhala kuti tinkulalewa na mambo ayai prezidenti, timbalalewa naye mwa ulemu. Tsono, Yahova ni Mulungu Wamphanvu-zense, tenepo, tikakhala kuti tinkulalewa naye mu mpembo, tin’funika kumbabzicepswa na kumbalatiza ulemu bukulu. (Ciyambo 17:1; Psalymo 138:6) Tin’funika kumbapemba kucokera pansi pa mtima, m’mbuto mwakundobwerezera mafala mabodzi-bodzi.—Mateu 6:7, 8.

8. Tikakumbira cinthu mu mpembo, kodi n’ciyani comwe tin’funika kucita?

8 Tikakumbira cinthu mu mpembo, tin’funika kumbacita bzinthu mwakubverana na mkumbiro wathuyo. Mwa ciratizo, tikakumbira Yahova kuti atipase bzinthu bzakufunika pa moyo wathu, tin’funika kucita ciri-cense kuti tigumane bzomwe takumbirabzo, m’mbuto mwa kumbandokhala. Tin’funika kuphata mwamphanvu basa liri-lense lomwe liwonekero. (Mateu 6:11; 2 Watesalonika 3:10) Ayai, tikakumbira Yahova kuti atithandize kusiya kucita cinthu  cakuipa, tin’funika kutcenkha mbuto ayai bzinthu bzomwe bzingatiikhe pa mayezo. (Wakoloso 3:5) Tsapano mbaticezeraneni mibvunzo inango yakulewa bza mpembo.

MIBVUNZO YOMWE WINANGO AMBACITA PA NKHANI YA MPEMBO

9. Kodi tin’funika kumbapemba kwa mbani? Kodi Juwau 14:6 ambatipfunzisa ciyani pakulewa bza mpembo?

9 Kodi tin’funika kumbapemba kwa mbani? Jezu adapfunzisa ateweri wace kuti ambapembe kwa ‘Baba wathu’ wa kudzulu. (Mateu 6:9) Ndipo iye adalewa pomwe kuti: ‘Inepano ndine njira, cadidi na moyo. Palibe omwe angafike kuna Baba, acisaya kupita na mwa inepano.’ (Juwau 14:6) Tenepo tin’funika kumbapemba kwa Yahova yekha, m’dzina la Jezu. Kodi kupemba m’dzina la Jezu kumbathandauza ciyani? Kumbathandauza kulemekeza udindo bwakupambulika bomwe Yahova adapasa Jezu, ndipo bzimwebzi bzimbacitisa kuti Yahova ambabve mipembo yathu. Ninga momwe tidapfunzira, Jezu adabwera pansi pano kuti adzatitumikire na kutifera. (Juwau 3:16; Waroma 5:12) Yahova adakhazikisa Jezu ninga Muyeruzi na Mkulu wa Ansembe omwe ambacitisa kuti tilekereredwe pikado zathu.—Juwau 5:22; Wahebereu 6:20.

Imwepo mungapembe nthawe iri-yense

10. Kodi pana kakhalidwe kakupambulika komwe tin’funika kulatiza pomwe tinkucita mpembo? Fotokozani.

10 Kodi pana kakhalidwe kakupambulika komwe tin’funika kulatiza pomwe tinkucita mpembo? Ne, Yahova ambatikumbira lini kuti timbapembe tidagodama, tidakhala ayai tidaima. Bibliya limbatiuza kuti tingalalewe naye mu mkhalidwe uli-wense waulemu. (1 Nkhani 17:16; Nehemiya 8:6; Danyeri 6:10; Marko 11:25) Cakufunika kwene-kwene kwa Yahova n’kulalewa naye mwaulemu na mwakucokera pansi pamtima. Tingapembe pa mbuto iri-yense na pa nthawe iri-yense, mwakucita kulalewa mwakubveka ayai ca mumtima. Pomwe tinkucita mpembo,  tingakhale na citsimikizo cakuti Yahova ankutibva napo munthu munango ankutibva lini.—Nehemiya 2:1-6.

11. Kodi tin’funika kumbapembera bzinthu bziponi?

11 Kodi tin’funika kumbapembera bzinthu bziponi? Ifepano tingapembere cinthu ciri-cense comwe cinkubverana na kufuna kwa Yahova. Bibliya limbati: ‘Ciri-cense comwe timukumbireco mwakubverana na kufuna kwace, iye ambatibva.’ (1 Juwau 5:14) Kodi tingapembere bzinthu bzomwe ifepano tikufuna? Inde. Kupemba kwa Yahova tingakundendemezere na kuceza na xamwali wanu wa ponda-mpondembo. Tingafotokozere Yahova bzense bza mumtima mwathu. (Psalymo 62:8) Tingamukumbire kuti atipase mzimu wace wakucena kuti utithandize kucita bzinthu bzabwino. (Luka 11:13) Tingamukumbirembo nzeru kuti timbacite bzakusankhula bzabwino nakuti atithandize kulimbana na bzineso. (Tiyago 1:5) Tin’funika kumbakumbira Yahova kuti atilekerere pikado zathu. (Wayefezo 1:3, 7) Tin’funikambo kumbapembera wanthu winango ninga banja lathu na abale wathu wa m’gwere.—Mabasa 12:5; Wakoloso 4:12.

12. Kodi ni nkhani ziponi zakufunika kwene-kwene zomwe tin’funika kumbazirewa m’mipembo yathu?

12 Kodi ni nkhani ziponi zakufunika kwene-kwene zomwe tin’funika kumbazirewa m’mipembo yathu? Ni nkhani zakulewa bza Yahova na cakulinga cace. Tin’funika kumbamutenda na mtima wense pa bzinthu bzense bzomwe iye ambaticitira. (1 Nkhani 29:10-13) Timbadziwa bzimwebzi, thangwe pomwe Jezu akhali pansi pano, iye adapfunzisa anyakupfunza wace momwe iwo angadapembera. (Werengani Mateu 6:9-13.) Jezu adalewa kuti cinthu cakuyamba cikhali kucenesedwa kwa dzina la Mulungu. Patsogolo pace, iye adalewa kuti tin’funika kumbapemba kuti Umambo bwa Mulungu bubwere nakuti kufuna kwa Yahova kucitike pansi pano. Pambuyo pa kulewa bzinthu bzakufunika bzimwebzi, Jezu adalewa kuti tingapemberembo bzakufuna bzathu. Tikambaikha Yahova na cakulinga cace  pa mbuto yakutoma m’mipembo yathu, timbalatiza kuti bzimwebzi ndibzo bzakufunika pa moyo wathu.

13. Kodi mipembo yathu in’funika kumbatalimpha tani?

13 Kodi mipembo yathu in’funika kumbatalimpha tani? Bibliya limbalewa lini. Mipembo yathu ingatalimphe ayai ingafupike mwakubverana na momwe bzinthu bziriri pa nthaweyo. Mwa ciratizo, tingacite mpembo ufupi tinati kudya, ndipo tingacite mpembo utali pomwe tinkutenda Yahova ayai tinkumufotokozera bzinthu bzomwe bzinkutinesa. (1 Samuweri 1:12, 15) Tin’funika lini kucita  mipembo itali kuti tibziwonesere kwa wanthu, ninga momwe akhacitira wanthu winango m’nthawe ya Jezu. (Luka 20:46, 47) Yahova ambadekedwa lini na mipembo ya mtundu umweyu. Koma iye ambakomedwa na mipembo yomwe imbacitidwa na mtima wense.

14. Kodi tin’funika kupemba kangasi pa nsiku, ndipo bzimwebzi bzimbatipfunzisa ciyani pakulewa bza Yahova?

14 Kodi tin’funika kupemba kangasi pa nsiku? Yahova ambatikumbira kuti timbalalewe naye nthawe zense. Bibliya limbatiuza kuti tin’funika ‘kumbapemba nthawe zense’ na ‘kulimbikira kumbapemba.’ (Mateu 26:41; Waroma 12:12; 1 Watesalonika 5:17) Yahova ngwakukonzeka kubva mipembo yathu, ndipo nthawe zense tingamutende thangwe ra lufoyi lace na bzinthu bzomwe iye ambatipasa. Tingakumbirembo kuti atitsogolere, atipase mphanvu na kutitsangalaza. Tikambalemekeza mwayi omwe tinawo  wakupemba kuna Yahova, tin’dzalokotera mpata uli-wense kuti timbalalewe naye.

15. Thangwe ranyi tin’funika kumbalewa “ameni” pa kumala kwa mpembo?

15 Thangwe ranyi tin’funika kumbalewa “ameni” pa kumala kwa mpembo? Fala lakuti “ameni” limbathandauza kuti “ni cadidi” ayai “bzikhale tenepoyo.” Tikambalewa “ameni” timbathandauza kuti bzomwe talewa mu mpembo wathu bzinkucokeradi pansi pa mtima. (Psalymo 41:13) Ndipo Bibliya limbalatiza kuti ni bwino kumbalewambo “ameni” na mafala yakubveka ayai ca mumtima pa mpembo wa pagulu kuti tilatize kuti tinkutawiriza bzomwe bzalewedwabzo.—1 Nkhani 16:36; 1 Wakolinto 14:16.

KODI MULUNGU AMBATAWIRA TANI MIPEMBO YATHU?

16. Kodi Yahova ambatawiradi mipembo yathu? Fotokozani.

16 Kodi Yahova ambatawiradi mipembo yathu? Inde. Bibliya limbalewa kuti iye ni ‘Mbveseri wa mpembo.’ (Psalymo 65:2) Yahova ambabva ndipo ambatawira mipembo ya wanthu bzulu na bzulu, yakucitidwa mwakucokera pansi pa mtima, m’njira zakusiyana-siyana.

17. Kodi Yahova ambaphatisa tani basa wanjo na atumiki wace kuti atawire mipembo yathu?

17 Yahova ambaphatisira basa wanjo na atumiki wace wa pa dziko la pansi kuti atawire mipembo yathu. (Wahebereu 1:13, 14) Pana bziratizo bzizinji bza wanthu omwe adapemba acikumbira kubvesesa Bibliya ndipo mwakusaya kutenga nthawe, adacezeredwa na Mboni za Yahova. Bzimwebzi bzimbalatiza kuti wanjo ankutsogolera basa la kupalizira ‘bzipsa bzabwino’ pa dziko lense la pansi. (Werengani Cibvumbulutso 14:6.) Ndipo, pinango ifepano tidapemba kale kwa Yahova bza bvuto linango ayai bzinthu bzinango bzomwe tikhafuna, patsogolo pace ticitambira thandizo lomwe tikhafunalo kwa abale wathu Wacikristau.—Mimwani 12:25; Tiyago 2:16.

Yahova angaphatise basa Akristau anzathu kuti atawire mipembo yathu

18. Kodi Yahova ambaphatisa tani basa mzimu wace wakucena na Bibliya kuti atawire mipembo yathu?

 18 Yahova ambaphatisambo basa mzimu wace wakucena kuti atawire mipembo yathu. Tikakumbira Yahova thandizo kuti tilimbane na bvuto linango, iye angaphatise basa mzimu wace wakucena kuti atitsogolere na kutilimbisa. (2 Wakolinto 4:7) Yahova ambaphatisambo basa Bibliya kuti atawire mipembo yathu, acitithandiza kucita bzakusankhula bza nzeru. Pakuwerenga Bibliya, tingagumane mavesi yomwe yangatithandize. Yahova angacitisembo abale pa mtsonkhano wa gwere kupereka mtawiro wakutilimbisa ayai akulu angatilimbise mwakuphatisa basa Bibliya.—Wagalata 6:1.

19. N’thangwe ranyi nthawe zinango bzingawoneke ninga kuti Yahova ankutawira lini mipembo yathu?

19 Tsono, nthawe zinango tingabzibvunze kuti: ‘N’thangwe ranyi Yahova akanati kutawira mpembo wangu?’ Kumbukirani kuti iye ambadziwa nthawe yakuthemera yomwe angatawire mpembo wathu na momwe angautawirire. Iye ambadziwa bzomwe tikufunikira. Pinango tingafunike kupitiriza kupemba kuti tilatize kuti ifepano tikufunadi cinthu comwe tinkukumbiraco nakuti timbamukhulupiradi. (Luka 11:5-10) Tsono, nthawe zinango Yahova ambatawira mipembo yathu mu njira yomwe ifepano tinkuidikhirira lini. Mwa ciratizo, pinango ifepano tingapembere bza bvuto linango lomwe tinkugumana nalo, tsono m’mbuto mwa kumalisa bvutolo, Yahova angatipase mphanvu yakuti tipirire.—Werengani Wafiripo 4:13.

20. N’thangwe ranyi tin’funika kumbapemba kwa Yahova nthawe zense?

20 Kulewa cadidi, mpembo ni mphaso ikulu kwene-kwene yomwe Yahova adatipasa! Tingatsimikize kuti iye ambabva mipembo yathu. (Psalymo 145:18) Ndipo tikambapemba nthawe zense mwakucokera pansi pa mtima, uxamwali bwathu na iye bumbayenda bucilimba.