Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 19

Pitirizani Kulimbisa Uxamwali Bwanu na Yahova

Pitirizani Kulimbisa Uxamwali Bwanu na Yahova

1, 2. Kodi mbani omwe angatikhotcerere m’nsiku zathu zino?

YEZEZERANI kuti munkufamba mu njira ndipo conzi cinkuyamba. Kudzulu kwacita mdima. Mphezi zinkung’anima kucimbabveka bziphaliwali ndipo nvula ya conzi inkuyamba kubvumba. Imwepo munkunyang’ana mbuto yakuwosera. Ndipo munkukondwa pakugumana mbuto yacisungiko.

2 Ifepano timbagumana na mabvuto mazinji yomwe tingayandendemeze na cinvula camphanvuci. Bzinthu m’dzikoli bzinkuyenda bziciipiratu. Tenepo, pinango imwepo mungabzibvunze kuti: ‘Kodi n’kuponi ndingagumane mbuto yakukhotcerereka?’ Nyakunemba psalymo adati: ‘Ndin’dzauza Yahova kuti: “Imwepo ndimwe mbuto yangu yakuthawira na mbuto yangu yakukhotcerereka, Mulungu wangu omwe ndimbamukhulupira.”’ (Psalymo 91:2) Inde, Yahova angatikhotcerere m’dziko lakudzala na mabvuto lino, acitipasa cidikhiro ca tsogolo labwino.

3. Kodi Yahova angakhale tani pakuthawira pathu?

3 Kodi Yahova angatikhotcerere tani? Iye angatithandize kulimbana na mabvuto yathu, ndipo iye ngwamphanvu kuposa ali-wense omwe angafune kutipweteka. Napo ciciticitikira cinthu cakuipa, tingatsimikize kuti kutsogoloku iye an’dzamalisa bvutolo. Tin’funika kupitiriza kukhala pafupi na Yahova kuti timbatambire thandizo lace pa nthawe ya mabvuto. Bibliya limbatiuza kuti: ‘Pitirizani kucita bzinthu bzomwe bzingacitise kuti Mulungu akufuneni.’ (Juda 21) Kodi tingacite tani bzimwebzi?

MULUNGU AMBATIFUNA

4, 5. Kodi Yahova ambalatiza tani kuti ambatifuna?

4 Kuti tikhale pafupi na Yahova, tin’funika kubvesesa  momwe iye ambatifunira. Ndokumbukirani bzomwe iye ambaticitira. Iye adatipasa dziko lakudeka ndipo adalidzaza na miti yakudeka na bzirombo. Ambatipasambo bzakudya bzakukoma na madzi. Mwakuphatisa basa Bibliya Yahova ambatiuza dzina lace na makhalidwe yace yabwino. Ndipo kuposa bzensene, iye adalatiza lufoyi lace kwa ifepano mwa kutumiza Mwana wace wakufunidwa Jezu, kuti adzatifere. (Juwau 3:16) Ndipo thangwe ra nsembe ya Jezuyo, ifepano tina cidikhiro ca tsogolo labwino.

5 Yahova adakhazikisa boma kudzulu lomwe lin’dzamalisa kubonera kwense. Bomalo lin’dzacitisa dzikoli kukhala paraizo, ndipo wanthu an’dzakhala mwa mtendere na mwakukondwa mpaka muyaya. (Psalymo 37:29) Ndipo Yahova ambalatiza pomwe kuti ambatifuna mwa kutipfunzisa momwe tingakhalire na moyo wabwino pakali pano. Iye ambatiuzambo kuti timbapembe kwa iye, ndipo ngwakukonzeka kubvesera mipembo yathu. Inde, Yahova ambalatiza lufoyi lace kwa munthu ali-wense.

6. Kodi mun’funika kucita ciyani na lufoyi lomwe Yahova ambakulatizani?

6 Tin’funika kumbatenda lufoyi lomwe Yahova analo kwa ifepano. Yahova ambaticitira bzinthu bzizinji, koma mpsakupasa nsisi kuti wanthu azinji ambatenda lini. Ndipo mu nthawe ya Jezu wanthu akhalimbo tenepoyo. Nsiku inango, Jezu adapoza amuna khumi omwe akhana mapere, tsono munthu m’bodzi yekha ndiye adatenda Jezu. (Luka 17:12-17) Ifepano tin’funika kukhala ninga munthu umweyu, mwa kumbatenda Yahova nthawe zense.

7. Kodi tin’funika kumufuna Yahova mpaka paponi?

7 Ifepano tin’funikambo kulatiza lufoyi kwa Yahova. Jezu adauza anyakupfunza wace kuti ambafune Yahova na mtima wawo wense, moyo wawo wense, na nzeru zawo zense. (Werengani Mateu 22:37.) Kodi mafalaya yambathandauzanyi?

8, 9. Kodi tingamulatize tani Yahova kuti timbamufuna?

 8 Kodi kundolewa kuti timbafuna Yahova n’kukwanira? Ne. Penu timbafunadi Yahova na mtima wathu wense, moyo na nzeru zathu, tin’dzalatiza bzimwebzi mwa bzicito bzathu. (Mateu 7:16-20) Bibliya limbapfunzisa mwakubveka bwino kuti penu timbafuna Mulungu, tin’funika kubvera mitemo yace. Kodi n’kwakunesa kucita bzimwebzi? Ne, pakuti ‘malamulo yaceyo njakulemera lini.’—Werengani 1 Juwau 5:3.

9 Tikambabvera Yahova timbakhala na moyo wakukondwa. (Zaiya 48:17, 18) Tsapano, mbatiwoneni cinthu comwe cingatithandize kulimbisa uxamwali bwathu na iye.

PITIRIZANI KULIMBISA UXAMWALI BWANU NA YAHOVA

10. N’thangwe ranyi mun’funika kupitiriza kupfunza bza Yahova?

10 Kodi mudakhala tani xamwali wa Yahova? Mwa kupfunza Bibliya, imwepo mudafika pa kumudziwa Yahova na kukhala pa uxamwali na iye. Tsono, uxamwalibu buli ninga moto omwe umbafunika kuukombezera kuti upitirize kugaka. Ninga momwe moto umbafunikira nkhuni kuti ugake, imwepo mun’funikambo kupitiriza kupfunza bza Yahova kuti mulimbise uxamwali bwanu na iye.—Mimwani 2:1-5.

Uxamwali bwanu na Yahova buli ninga moto omwe umbafunika kuukombezera kuti upitirize kugaka

11. Kodi mun’dzabva tani pa bzomwe mun’dzapfunza Bibliya?

11 Pomwe munkupitiriza kupfunza Bibliya, imwepo mun’dzadziwa bzinthu bzomwe bzin’dzatokonya mtima wanu. Onani momwe anyakupfunza awiri wa Jezu adabvera, pomwe iye akhawafotokozera mapolofesiya ya m’Bibliya. Iwo adati: ‘Kodi pale mitima yathu iribe kutetemera pomwe akhalalewa nafe mu mseu, na kutifokotozera bzinembo mwakubveka bwino?’—Luka 24:32.

12, 13. (a) Kodi n’ciyani comwe cingacitike na lufoyi lathu kwa Mulungu? (b) Kodi tingalimbise tani uxamwali bwathu na Yahova?

12 Ninga momwe ikhatetemerera mitima ya anyakupfunza  wa Jezu wale thangwe ra kubvesesa Bzinembo, pinango imwepo mudakondwambo pomwe mudayamba kubvesesa Bibliya. Kupfunzaku kudakuthandizani kumudziwa Yahova muciyamba kumufuna. Kulewa cadidi, imwepo mungalekerere lini kuti lufoyiri limale.—Mateu 24:12.

13 Tsapano pakuti ndimwe xamwali wa Yahova, imwepo mun’funika kucita nyongo ya kulimbisa uxamwalibu. Mun’funika kupitiriza kupfunza bza iye na Jezu, mucimbakumbukira bzomwe munkupfunzabzo na momwe mungabziphatisire basa pa moyo wanu. (Juwau 17:3) Pomwe munkupfunza Bibliya, mbabzibvunzani kuti: ‘Kodi bzimwebzi bzinkundipfunzisa ciyani pakulewa bza Yahova Mulungu? Thangwe ranyi ndin’funika kufuna Mulungu na mtima wangu wense na moyo wangu wense?’—1 Timotio 4:15.

14. Kodi mpembo umbalimbisa tani uxamwali bwathu na Yahova?

14 Imwepo mukakhala na xamwali wabwino, mumbalalewa  naye nthawe zense, ndipo bzimwebzi bzimbalimbisa uxamwali bwanubo. Mpsibodzi-bodzimbo mukambapemba kwa Yahova kawiri-kawiri, lufoyi lanu kwa iye lin’dzakulambo. (Werengani 1 Watesalonika 5:17.) Mpembo ni mphaso yabwino kwene-kwene yomwe Baba wathu wa kudzulu adatipasa, tenepo, tingalalewe naye nthawe zense kucokera pansi pa mtima. (Psalymo 62:8) Tin’funika lini kumbandobwerezera mipembo ibodzi-bodziyo, koma timbamufotokozere bzomwe tinkubva mumtima mwathu. Inde, tikapitiriza kupfunza Bibliya ticimbapemba na mtima wathu wense, tin’dzalimbisa uxamwali bwathu na Yahova.

MBAUZANI WINANGO BZA YAHOVA

15, 16. Kodi mumbaliwona tani basa la kupalizira?

15 Penu tin’funa kupitiriza kukhala pafupi na Yahova, tin’funikambo kumbauza winango bza cikhulupiro cathu. Ni mwayi ukulu kwene-kwene kuuza winango bza Yahova. (Luka 1:74) Ndipo ni udindo bomwe Jezu adapasa Akristau wense wacadidi. Ali-wense wa ife, an’funika kupalizira bzipsa bzabwino bza Umambo bwa Mulungu. Kodi imwepo munkucita kale bzimwebzi?—Mateu 24:14; 28:19, 20.

16 Mpostolo Paulo akhawona basa la kupalizira kukhala lakufunika kwene-kwene; ndipo adalicemera kuti ‘cuma.’ (2 Wakolinto 4:7) Kuuza winango bza Yahova na cakulinga cace ni basa lakufunika kwene-kwene lomwe imwepo mungacite. Ni njira ibodzi ya kutumikira Yahova, ndipo iye ambatenda kwene-kwene bzomwe imwepo mumbamucitira. (Wahebereu 6:10) Basa la kupalizira lingathandize imwepo pabodzi na wanthu omwe ankubveserani, kukhala pa uxamwali na Yahova, mucikhala na cidikhiro ca kudzatambira moyo wakusaya kumala. (Werengani 1 Wakolinto 15:58.) Kulewa cadidi, palibe basa linango lomwe lingakubweresereni cikondweso kuposa limweri.

17. Thangwe ranyi basa la kupalizira lin’funika kucitidwa mwakamfulumize?

 17 Basa la kupalizira lin’funika kucitidwa mwakamfulumize. Tin’funika ‘kupalizira fala’ ticikhala ‘wakutanganika pa bzimwebzi.’ (2 Timotio 4:2) Wanthu an’funika kubva bza Umambo bwa Mulungu. Bibliya limbati: ‘Nsiku ikulu ya Yahova iri pafupi! Iri pafupi ndipo inkufika mwakamfulumize!’ Ndipo cimaliziro cin’fika ‘mwakusaya kucedwa.’ (Sofoniya 1:14; Habakuki 2:3) Inde, tsapanopapa Yahova an’pfudza dziko lakuipa la Sathaniri. Tsono pomwe bzimwebzi bzinati kucitika, tin’funika kucenjeza wanthu kuti asankhule kutumikira Yahova.

18. Thangwe ranyi tin’funika kumbanamata Yahova pabodzi na Akristau anzathu?

18 Yahova an’funa kuti timbamunamate pabodzi na Akristau anzathu. Bibliya limbati: ‘Bwerani timbakumbukirane kuti tilimbisane pa lufoyi na pa mabasa yabwino. Tireke kusiya kutsonkhana kwathu pabodzi ninga momwe winango ambacitira, koma timbalimbisane maka-maka pomwe tinkuwona kuti nsikuyo inkufika.’ (Wahebereu 10:24, 25) Tin’funika kumbacita nyongo kuti timbagumanike pa mitsonkhano yense. Mitsonkhano imbatipasa mpata wa kulimbisana mwauzimu.

19. Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kumbafuna Akristau anzathu?

19 Mukambagumanika pa mitsonkhano, mun’dzakhala na axamwali wabwino omwe an’dzakuthandizani kunamata Yahova. Mun’dzagumana abale na mpfumakazi wakusiyana-siyana omwe mbakubzipereka pakunamata Yahova ninga imwepo. Mwakundendemerana na imwepo, iwo mbakuperewera ndipo ambaphonyambo. Tenepo akakuphonyerani, khalani wakukonzeka kuwalekerera. (Werengani Wakoloso 3:13.) Nthawe zense, mbawonani bzabwino bzomwe Akristau anzanu ambacita, ndipo kucita bzimwebzi kun’dzakuthandizani kuwafuna na kufendererambo Yahova.

 MOYO CAIWO

20, 21. Kodi moyo caiwo n’ciyani?

20 Yahova an’funa kuti axamwali wace akhale na moyo wabwino. Bibliya limbalewa kuti kutsogoloku, moyo wathu un’dzakhala wakusiyaniratu na omwe tinawo nsiku zinoyu.

Yahova an’funa kuti mupfatse na moyo caiwo. Kodi imwepo mun’funambo?

21 M’dziko lipsa tin’dzakhala kwa muyaya, sikuti magole 70 ayai 80 yokha. Tin’dzapfatsa na ‘moyo wakusaya kumala,’ thanzi labwino na mtendere m’paraizo wakudeka. Bzimwebzi ni bzomwe Bibliya limbacemera ‘moyo caiwo.’ Yahova ankupicira kutipasa moyo umweyu, tenepo tin’funika kucita bzomwe tingakwanise kuti ‘tiuphatisise mwa mphanvu.’—1 Timotio 6:12, 19.

22. (a) Kodi tingaphatisise tani ‘mwa mphanvu moyo caiwo’? (b) Kodi tin’dzatambira moyo wakusaya kumala thangwe ra bzomwe timbacita?

22 Kodi tingaphatisise tani ‘mwa mphanvu moyo caiwo’? Tin’funika ‘kumbacita bzinthu bzabwino.’ (1 Timotio 6:18) Bzimwebzi bzinkuthandauza kuti tin’funika kumbaphatisa basa bzomwe timbapfunza m’Bibliya. N’cadidi kuti tin’dzatambira lini moyo wakusaya kumala thangwe ra kucita bzimwebzi, pakuti ifepano tiribe kuthemera moyo wakusaya kumala. Iwo ni mphaso ya fovolo yomwe Yahova an’dzapasa atumiki wace wakukhulupirika, ndipo n’ciratizo ca ‘kudeka mtima’ kwace kukulu. (Waroma 5:15) Ndipopa, Baba wathu wa kudzulu an’dzapereka mphasoyi kwa atumiki wace wakukhulupirika.

23. N’thangwe ranyi mun’funika kucita cakusankhula cabwino pakali pano?

23 Bzibvunzeni kuti: ‘Kodi ndimbanamata Mulungu ninga momwe iye ambafunira?’ Mukazindikira kuti mun’funika kucinja bzinthu bzinango, lekani kucedwa kucita bzimwebzo. Tikakhulupira Yahova ticicita bzomwe tingakwanise kuti timukondwese, iye an’dzakhala mbuto yathu yakuthawira. Iye an’dzakhotcerera atumiki wace  wakukhulupirika m’nsiku zakumalizira za dziko la Sathaniri. Ndipo Yahova an’dzakwanirisa cakulinga cace, cakuti tikhale m’paraizo kwa muyaya ninga momwe adapicirira. Mukacita cakusankhula cabwino, imwepo mungadzakhale na moyo caiwo!