Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 4

Kodi Jezu Kristu ni Mbani?

Kodi Jezu Kristu ni Mbani?

1, 2. (a) Kodi kudziwa kokha dzina la munthu wakubvekera kumbathandauza kuti mumbamudziwadi munthuyo? Fotokozani. (b) Kodi wanthu ambati Jezu ni mbani?

PA DZIKO la pansi pana wanthu azinji wakubvekera. Ndipo pinango imwepo mumbadziwa dzina la m’bodzi mwa wanthu amwewa. Tsono kundodziwa dzina lace, bzimbathandauza lini kuti imwepo mumbamudziwa bwino, ayai mumbadziwa bza moyo wace.

2 Pinango imwepo mudabva kale kulewa bza Jezu Kristu, napo papita magole pafupi-fupi 2.000 kucokera pomwe iye adakhala pansi pano. Koma wanthu azinji ambadziwa lini kuti Jezu akhali yani maka-maka. Winango ambati iye akhali munthu wabwino, winango ambalewa kuti akhali mpolofeta ndipo winango ambakhulupira kuti iye ni Mulungu. Kodi imwepombo mungati tani?—Onani Mafala Yakuthumizira 12.

3. Thangwe ranyi mun’funika kudziwa Yahova na Jezu Kristu?

3 Mpsakufunika kuti imwepo mudziwe cadidi cakulewa bza Jezu. Thangwe ranyi? Bibliya limbatiuza kuti: ‘Pakuti moyo wakusaya kumala an’dzaugumana akafika pakukudziwani bwino imwe Mulungu yekha wacadidi na ule omwe mudamutuma Jezu Kristu.’ (Juwau 17:3) Inde, mukadziwa cadidi cakulewa bza Yahova na Jezu, mungadzakhale na moyo wakusaya kumala pa dziko la pansi m’paraizo. (Juwau 14:6) Kuthumizira bzimwebzi, kudziwa bza Jezu kungakuthandizeni thangwe iye ni ciratizo cabwino ca momwe mungakhalire pa moyo na momwe mungacitire bzinthu na winango. (Juwau 13:34, 35) Mu Msolo 1, tidapfunza cadidi cakulewa bza Mulungu.  Tsapano tin’pfunza bzomwe Bibliya limbapfunzisa pakulewa bza Jezu.

TAGUMANA MESIYA!

4. Kodi mafala yakuti “Mesiya” na “Kristu” yambathandauza ciyani?

4 Magole mazinji m’mbuyomu Jezu anati kubadwa, Yahova akhadaleweratu m’Bibliya kuti iye angadadzatumiza Mesiya, ayai Kristu. Fala lakuti “Mesiya” ndakucokera ku Cihebereu, ndipo fala lakuti “Kristu” ndakucokera ku Cigirego. Madzinaya yambathandauza kuti Mulungu angadasankhula Mesiya wakupiciridwayo, acimupasa mbuto yakupambulika. Mesiya an’dzacitisa kuti mapiciro yense ya Mulungu yakwanisike. Jezu angakuthandizenimbo kugumana phindu pakali-pano. Koma Jezu anati kubadwa, wanthu azinji akhambabzibvunza kuti: ‘Kodi mbani an’dzakhala Mesiya?’

5. Kodi anyakupfunza wa Jezu akhapenukira kuti iye akhali Mesiya?

5 Anyakupfunza wa Jezu akhapenukira lini kuti iye akhali Mesiya wakupiciridwa. (Juwau 1:41) Mwa ciratizo, Simau Pedru adauza Jezu kuti: ‘Imwepo ndimwe Kristu.’ (Mateu 16:16) Kodi tingatsimikize tani kuti Jezu ni Mesiya?

6. Kodi Yahova adathandiza tani wanthu wakukhulupirika kuzindikira Mesiya?

6 Jezu anati kubadwa, apolofeta wa Mulungu adanemba nfundo zizinji zomwe zingadadzathandiza wanthu kuzindikira Mesiya. Kodi nfundozi zingadawathandiza tani? Tiyezezere kuti imwepo mwatumidwa kuti mukatambire munthu omwe mun’mudziwa lini ku mbuto yakupakirira kandere-ndere. Bzingakupusireni kugumana munthuyo, munthu munango akakufotokozerani momwe iye aliri. Mpsibodzi-bodzimbo, Yahova adacitisa wapolofeta wace kuleweratu bzomwe Mesiya angadadzacita na bzomwe bzingadadzamucitikira. Kukwanisika kwa mapolofesiya  yenseya kudathandiza wanthu wakukhulupirika kuzindikira kuti Jezu akhali Mesiya.

7. Kodi ni mapolofesiya mawiri yaponi yomwe yambalatiza kuti Jezu ni Mesiya?

7 Mbatiwoneni mapolofesiya mawiri. Polofesiya yakutoma, magole 700 Jezu anati kubadwa, Mikeya adaleweratu kuti Mesiya an’dzabadwira mu kamzinda kang’ono ka Beremu. (Mikeya 5:2) Ndipo ndikodi komwe Jezu adabadwira! (Mateu 2:1, 3-9) Yaciwiri, Danyeri adaleweratu kuti Mesiya angadadzawonekera mu gole la 29 EC. (Danyeri 9:25) Yamweya ni mapolofisiya mawiri yokha pa mapolofesiya mazinji yomwe yambalatiza padeca kuti Jezu ni Mesiya wakupiciridwa.—Onani Mafala Yakuthumizira 13.

Pa batismo yace, Jezu adakhala Mesiya, ayai Kristu

8, 9. Kodi n’ciyani cidacitika pa batismo ya Jezu bzomwe bzidalatiza kuti iye ni Mesiya?

8 Yahova adalatiziratu padeca kuti Jezu ni Mesiya. Mulungu adapicira kupasa Juwau Batista cizindikiro kuti adzazindikire Mesiya. Pomwe Jezu adayenda kwa Juwau kuti akabatizidwe mu mkulo wa Joridano mu gole la 29 EC, Juwau adawona cizindikiroco. Bibliya limbatiuza bzomwe bzidacitika: ‘Ndidawona mzimu unkupolika kucokera kudzulu ninga nkhangaiwa ucipitiriza kukhala pa iye. . . . Omwe adandituma kudzabatiza m’madzi adandiuza kuti: “Ule omwe udzawone mzimu unkumumbutha ucikhala pa iye, umweyo ni omwe an’batiza na mzimu wakucena.” Ndipo ine ndidawona bzimwebzo, ndicicitira umboni bwakuti umweyu ni Mwana wa Mulungu.’ (Juwau 1:32-34; Mateu 3:16, 17) Pomwe Juwau adabva  na kuwona cizindikiroci, iye adadziwa kuti Jezu akhalidi Mesiya. Pomwe Yahova adatsanulira mzimu wace pa iye nsiku imweyire, Jezu adakhala Mesiya. Iye adakhala ule omwe Mulungu adamusankhula kuti akhale Mtsogoleri na Mambo.—Zaiya 55:4.

9 Mapolofesiya ya m’Bibliya, mafala ya Yahova caiyeyo na cizindikiro comwe Iye adapereka pa kubatizidwa kwa Jezu, bzidalatiza kuti Jezu ni Mesiya. Tsono kodi Jezu  adacokera kuponi, ndipo kodi iye akhali munthu wa mtundu wanyi? Mbatiwoneni bzomwe Bibliya limbalewa.

KODI JEZU ADACOKERA KUPONI?

10. Kodi Bibliya limbapfunzisa ciyani bza moyo wa Jezu anati kubwera pa dziko la pansi?

10 Bibliya limbapfunzisa kuti Jezu adakhala kudzulu nthawe itali anati kubwera pa dziko la pansi. Mikeya adalewa kuti ciyambi ca Mesiya n’ca ‘nthawe za kale-kale.’ (Mikeya 5:2) Jezu adalewa kazinji kense kuti iye adakhala kudzulu anati kubadwa ninga munthu. (Werengani Juwau 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5.) Anati kubwera pa dziko la pansi, Jezu akhali pa uxamwali bwakupambulika na Yahova.

11. Thangwe ranyi Jezu ambafunidwa kwene-kwene na Yahova?

11 Jezu ni mwana wakufunidwa kwene-kwene na Yahova. Thangwe ranyi? Thangwe rakuti Mulungu adayamba kulenga iye anati kukonza bzinthu bzinango bzense. Tenepo Jezu ambacemeredwa ‘wakuyamba kubadwa pa cirengedwe cense.’ * (Wakoloso 1:15) Jezu ambafunidwambo na Yahova thangwe ni yekhayo omwe adacita kulengedwa na Yahovayo. Ndipopa iye ambacemeredwa ‘Mwana wakubadwa-yekha.’ (Juwau 3:16) Jezu ni yekhambo omwe adaphatisidwa basa na Yahova pakulenga bzinthu bzinango bzense. (Wakoloso 1:16) Ndipo ni Jezu yekha omwe ambacemeredwa ‘Fala,’ thangwe Yahova adamuphatisa basa kuti apereke mafala na malango kwa wanjo na wanthu.—Juwau 1:14

12. Kodi timbadziwa tani kuti Jezu na Mulungu mbakundendemerana lini?

12 Wanthu winango ambakhulupira kuti Jezu na Mulungu adandendemerana. Tsono Bibliya limbapfunzisa lini  bzimwebzo. Iro limbalewa kuti Jezu adacita kulengedwa, kulatiza kuti iye ana ciyambi. Tsono Yahova omwe adalenga bzinthu bzense, alibe ciyambi. (Psalymo 90:2) Ninga Mwana wa Mulungu, Jezu cipo adakumbuka kale kufuna kundendemerana na Mulungu. Bibliya limbapfunzisa mwakubveka bwino kuti Baba ni mkulu kuposa Mwanayo. (Werengani Juwau 14:28; 1 Wakolinto 11:3) Yahova yekha ndiye ‘Mulungu Wamphanvu zensene.’ (Ciyambo 17:1) Iye ni mkululetu ndipo ngwamphanvu kwene-kwene m’cirengedwe cense.—Onani Mafala Yakuthumizira 14.

13. Thangwe ranyi Bibliya limbalewa kuti Jezu ni ‘cifanikiso ca Mulungu wakusaya kuwonekayo’?

13 Yahova na Mwana wace Jezu, adaphata basa pabodzi mabidyau ya magole anati kulenga bzinthu bzakudzulu na dziko la pansi. Iwo akhafunana kwene-kwene! (Juwau 3:35; 14:31) Jezu akhatewezera makhalidwe yabwino ya babace, ndipopa Bibliya limbamucemera kuti ‘cifanikiso ca Mulungu wakusaya kuwonekayo.’—Wakoloso 1:15.

14. Kodi bzidacitika tani kuti mwana wakufunidwa wa Yahova abadwe ninga munthu?

14 Mwana wakufunidwa wa Yahova adafunisisa kusiya kudzulu kuti adzabadwe pa dziko la pansi ninga munthu. Kodi bzidakwanisika tani? Yahova adacita cakudabwisa mwa kucosa moyo wa mwana wace kudzulu, aciwuikha m’mimba mwa dende lakucemeredwa Mariya. Mwa njira imweyi, Jezu alibe kukhala na baba waumunthu. Tenepo Mariya adabereka mwana wakulungamiratu, ndipo iye adamupasa dzina lakuti Jezu.—Luka 1:30-35.

KODI JEZU AKHALI MUNTHU WA MTUNDU WANYI?

15. Kodi mungacite tani kuti mumudziwe bwino Yahova?

15 Imwepo mungapfunze bzizinji bza moyo wa Jezu na makhalidwe yace mwa kuwerenga mabukhu ya m’Bibliya ninga Mateu, Marko, Luka na Juwau. Mabukhuya  yambacemeredwa Mavanjedyo. Mukayawerenga, mun’dzamudziwambo bwino Yahova, pakuti Jezu ana makhalidwe ninga ya Babace. N’thangwe race Jezu adalewa kuti: ‘Ule omwe an’ndiwona ine ambakhala ankuwonambo Baba.’—Juwau 14:9.

16. Kodi Jezu adapfunzisa ciyani? Ndipo bzomwe akhapfunzisabzo bzikhacokera kuponi?

16 Wanthu azinji akhacemera Jezu kuti ‘Mpfunzisi.’ (Juwau 1:38; 13:13) Cinthu cakufunika kwene-kwene comwe iye adapfunzisa ni ‘bzipsa bzabwino bza Umambo.’ Kodi Umambobo n’ciyani? Ni boma la Mulungu lomwe lin’dzatonga dziko lense la pansi kucokera kudzulu na kubweresa bzisimbo kwa wanthu omwe ambabvera Mulungu. (Mateu 4:23) Bzinthu bzense bzomwe Jezu adapfunzisa bzikhacokera kwa Yahova. Jezu adati: ‘Bzomwe ndimbapfunzisa mpsangu lini, koma mpsa ule omwe adandituma.’ (Juwau 7:16) Jezu akhadziwa kuti Yahova an’funa kuti wanthu abve bzipsa bzabwino bzakuti Umambo bwa Mulungu bun’dzatonga dziko lense la pansi.

17. Kodi Jezu akhapfunzisa kuponi? Thangwe ranyi iye akhaphata basa mwamphanvu kuti apfunzise winango?

17 Kodi Jezu akhapfunzisa kuponi? Kuli-kwense komwe iye akhagumana wanthu. Iye akhapfunzisa m’mizinda, m’midzi, m’mbuto za malonda, m’mbuto zakunamatira na m’nyumba za wanthu. Iye akhadikhira lini kuti wanthu abwere kuna iye. Koma iye nthawe zense akhayenda kuna wanthuwo. (Marko 6:56; Luka 19:5, 6) Jezu akhaphata basa mwamphanvu ndipo akhamala nthawe na mphanvu zace ankupfunzisa wanthu. Thangwe ranyi? Thangwe iye akhadziwa kuti ni bzomwe Mulungu akhafuna kuti acite ndipo iye nthawe zense akhabvera Babace. (Juwau 8:28, 29) Jezu akhapalizirambo thangwe iye akhabvera nsisi wanthu. (Werengani Mateu 9:35, 36.) Iye akhawona kuti atsogoleri wabzipembedzo akhapfunzisa lini cadidi ca Mulungu na Umambo bwace. Tenepo,  iye adafuna kuthandiza wanthu azinji kuti abve bzipsa bzabwino.

18. Kodi ni makhalidwe yaponi ya Jezu yomwe mumbakomedwa nayo?

18 Jezu akhafuna wanthu ndipo akhawakumbukira. Iye akhali wakudeka mtima na wakufikirika. Napo wana akhafuna kukhala naye pafupi. (Marko 10:13-16) Jezu akhali wakukhulupirika nthawe zense. Iye akhawenga cinyengo na kusaya cirungamo. (Mateu 21:12, 13) Iye adakhala mu nthawe yomwe akazi akhalemekezedwa lini ndipo akhana ugo bwakucepa, tsono iye nthawe zense akhawalemekeza. (Juwau 4:9, 27) Jezu akhalimbo wakubzicepswa. Mwa ciratizo, usiku bunango iye adasambisa nzayo za anyakupfunza wace, basa lomwe kawiri-kawiri likhacitidwa na nyabasa.—Juwau 13:2-5, 12-17.

Jezu akhapalizira kuli-kwense komwe akhagumana wanthu

19. Kodi n’cakucitika ciponi comwe cinkulatiza kuti Jezu akhafuna kuthandiza wanthu?

19 Jezu akhadziwa bzomwe wanthu akhafunikira, ndipo iye akhafuna kuwathandiza. Bzimwebzi bzidawonekera padeca pomwe iye adaphatisa basa mphanvu za Mulungu kuti apoze wanthu mwakudabwisa. (Mateu 14:14) Mwa ciratizo, mwamuna munango omwe akhana mapere adabwera kuna Jezu ndipo adati: ‘Penu mungafune, mungandipoze.’ Jezu adabva nsisi na kubonera kwa mwamunayo ndipo adamuthandiza. Jezu adafuthula boko lace, acimukhuya, ndipo adati kwa iye: ‘Ndin’funa! Pola.’ Ndipo mwamuna nyakuduwalayo adapola! (Marko 1:40-42) Kodi munkumbuka kuti mwamunayo adabva tani?

NTHAWE ZENSE ADAKHALA WAKUKHULUPIRIKA KWA BABACE

20, 21. Kodi Jezu adakhala tani ciratizo cabwino ca kubvera Mulungu?

20 Jezu ni ciratizo cabwino kwene-kwene ca kubvera Mulungu. Bziribe basa bzomwe bzidamucitikira ayai bzomwe anyamadulanthaka wace adamucitira, iye adapitiriza  kukhala wakukhulupirika kwa Babace. Mwa ciratizo, Jezu alibe kubvera Sathani pomwe iye damuyeza. (Mateu 4:1-11) Abale wace winango alibe kukhulupira kuti iye akhalidi Mesiya ndipo adamulewa kuti ‘wacita misala,’ koma Jezu adapitiriza kucita basa la Mulungu. (Marko 3:21) Pomwe anyamadulanthaka wace adamucitira bzakuipa, Jezu adapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu ndipo alibe kuyeza kuwabwezera.—1 Pedru 2:21-23.

21 Napo Jezu adabonera mpaka kufa, iye adapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. (Werengani Wafiripo 2:8.) Kumbukirani momwe iye adapiririra pa nsiku yomwe adafa. Iye adamangidwa, adanamiziridwa na mboni zakunama, adatongedwa na atongi wacinyengo, adasekedwa na wanthu wakunyoza, adazunzidwa na acikunda ndipo adakhomereredwa pa muti. Pomwe akhadasala pang’ono  kufa iye adakuwa aciti: ‘Bzakwanisika!’ (Juwau 19:30) Pambuyo pa nsiku zitatu Jezu atafa, Yahova adamulamusa ndipo adamupasa thupi lauzimu. (1 Pedru 3:18) Midzinga ming’ono-ng’ono pambuyo pace, Jezu adabwerera kudzulu, ndipo ‘adakhala ku boko la madidi la Mulungu,’ acidikhira kuti Mulungu amuikhe kukhala Mambo.—Wahebereu 10:12, 13.

22. Kodi tsapano tina mwayi uponi thangwe ra Jezu kukhala wakukhulupirika kwa Babace?

22 Pakuti Jezu adapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Babace, tsapano tina mwayi wakudzakhala na moyo wakusaya kumala m’paraizo pa dziko la pansi, ninga momwe Yahova akhafunira. Mu msolo unkutewerayu, tin’dzacezerana momwe bzidakwanisikira kuti tidzakhale na moyo wakusaya kumala na infa ya Jezu.

^ ndi. 11 Yahova ambacemeredwa Baba thangwe iye ni Mulengi. (Zaiya 64:8) Jezu ambacemeredwa Mwana wa Mulungu thangwe Yahova ndiye adamulenga. Adamu pabodzi na bzakulengedwa bzauzimu, bzimbacemeredwambo wana wa Mulungu.—Djobi 1:6; Luka 3:38.