Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 18

N’thangwe Ranyi Ndin’funika Kubzipereka Kwa Mulungu na Kubatizidwa?

N’thangwe Ranyi Ndin’funika Kubzipereka Kwa Mulungu na Kubatizidwa?

1. Pambuyo pa kupfunza bukhu lino, kodi n’ciyani comwe imwepo mungabzibvunze?

KUPFUNZA bukhu lino kwakuthandizani kudziwa bzizinji bza m’Bibliya, ninga piciro la Mulungu la moyo wakusaya kumala, mkhalidwe wa anyakufa na cidikhiro ca cilamuso. (Mpalizi 9:5; Luka 23:43; Juwau 5:28, 29; Cibvumbulutso 21:3, 4) Pinango imwepo mwayamba kale kugumanika pa mitsonkhano ya Mboni za Yahova ndipo munkukhulupira kuti iwo ambanamatadi Yahova mwacadidi. (Juwau 13:35) Pinango mwayamba kale kukulisa uxamwali bwanu na Yahova, ndipo  tsapano mun’funa kumutumikira. Tenepo, pinango mungabzibvunze kuti: ‘N’ciyani comwe ndin’funika kucita kuti ndiyambe kutumikira Mulungu?’

2. N’ciyani cidacitisa kuti mwamuna wa ku Etiyopia afune kubatizidwa?

2 Bzimwebzi ni bzomwe mwamuna m’bodzi wa ku Etiyopia adabzibvunzambo m’nthawe ya Jezu. Pambuyo pa kulamusidwa kwa Jezu, nyakupfunza wace wakucemeredwa Firipi adapalizira mwamunayu, ndipo adamuthandiza kuwona kuti Jezu akhali Mesiya. Iye adatokonyedwa na bzomwe adapfunzabzo ndipo adati: ‘Onani madziya! N’ciyani cin’ndiletsa kuti ndibatizidwe?’—Mabasa 8:26-36.

3. (a) Kodi Jezu adapereka lamulo liponi kwa ateweri wace? (b) Kodi munthu ambabatizidwa tani?

3 Bibliya limbapfunzisa mwakubveka bwino kuti penu mun’funa kutumikira Yahova, imwepo mun’funika kubatizidwa. Jezu adauza ateweri wace kuti: ‘Kapfunziseni wanthu wa mitundu yense, muciwabatiza.’ (Mateu 28:19) Ndipo Jezu adaperekambo ciratizo mwa kubatizidwa. Iye adamizidwa m’madzi, sikuti kundothululidwa madzi mu msolo. (Mateu 3:16) Tenepo, Mkristau an’funika kumizidwa thupi lense m’madzi pa kubatizidwa.

4. Kodi batismo imbalatiza ciyani?

4 Mukabatizidwa, mumbalatiza kwa winango kuti mukufuna kukhala xamwali wa Mulungu na kumutumikira. (Psalymo 40:7, 8) Tenepo, pinango imwepo mungabzibvunze kuti: ‘Kodi ndin’funika kucita ciyani kuti ndibatizidwe?’

KHALANI NA CIDZIWISO CACADIDI NA CIKHULUPIRO

5. (a) Kodi Bibliya limbalewa kuti mun’funika kucita ciyani munati kubatizidwa? (b) N’thangwe ranyi mitsonkhano yacikristau njakufunika?

5 Pomwe munati kubatizidwa, imwepo mun’funika kufika pa kudziwa Yahova na Jezu. Imwepo mwayamba kale kucita bzimwebzi mwa kupfunza Bibliya. (Werengani Juwau  17:3.) Tsono bzimwebzi mpsakukwanira lini. Bibliya limbalewa kuti mun’funika kukhala na ‘cidziwiso caico’ ca kufuna kwa Yahova. (Wakoloso 1:9) Mitsonkhano ya Mboni za Yahova in’dzakuthandizani kukhala xamwali wa Yahova. Limweri ni thangwe libodzi lakuti imwepo mumbagumanike pa mitsonkhanoyi mwakukhazikika.—Wahebereu 10:24, 25.

Mun’funika kupfunza Bibliya munati kubatizidwa

6. Kodi mun’funika kudziwa bzinthu bzense bza m’Bibliya kuti mubatizidwe?

6 N’cadidi kuti Yahova ambadikhira lini kuti mudziwe bzinthu bzense bza m’Bibliya kuti mubatizidwe. Ndipo iye alibe kudikhirambo kuti mwamuna wa ku Etiyopia ule adziwe bzinthu bzizinji kuti abatizidwe. (Mabasa 8:30, 31) Ifepano tin’dzapitiriza kupfunza bza Mulungu mpaka muyaya. (Mpalizi 3:11) Tenepo kuti mubatizidwe, imwepo mun’funika kudziwa nfundo zakufunika za m’Bibliya.—Wahebereu 5:12.

7. Kodi pfunziro la Bibliya lakuthandizani tani?

7 Bibliya limbati: ‘Mwakusaya cikhulupiro bzingakwanisike lini kukondwesa Mulungu.’ (Wahebereu 11:6) Tenepo, imwepo mun’funikambo kukhala na cikhulupiro kuti mubatizidwe. Bibliya limbatiuza kuti wanthu winango mu mzinda wa Kolinto adapaliziridwa na ateweri wa Jezu, ndipo iwo ‘adayamba kukhulupira acibatizidwa.’ (Mabasa 18:8) Mpsibodzi-bodzimbo na kupfunza kwanu Bibliya, iko kwakuthandizani kukhala na cikhulupiro pa mapiciro ya Mulungu na pa cakulombolera ca Jezu comwe cingatipulumuse ku pikado na infa.—Djosuwe 23:14; Mabasa 4:12; 2 Timotio 3:16, 17.

MBAUZANI WINANGO BZA CADIDI CA M’BIBLIYA

8. Kodi n’ciyani cin’dzakulimbisani kuuza winango bzomwe munkupfunza?

8 Pomwe munkupitiriza kupfunza Bibliya, na kuwona momwe iro linkukuthandizirani pa moyo wanu,  cikhulupiro canu cin’dzalimba. Bzimwebzi bzin’dzakucitisani kufuna kuuza winango bzomwe munkupfunzabzo. (Jeremiya 20:9; 2 Wakolinto 4:13) Kodi mbani omwe mungayambe kuwauza bza cadidi ca m’Bibliya?

Cikhulupiro canu cin’dzakucitisani kuuza winango bzomwe mumbakhulupira

9, 10. (a) Kodi mbani omwe mungayambe kuwauza bzomwe munkupfunza? (b) Kodi mun’funika kucita ciyani penu mun’funa kupalizira pabodzi na gwere?

9 Pinango imwepo mungafune kuuza adzinza wanu, axamwali, anyakufendererana nawo nyumba ayai anzanu wakubasa bzomwe munkupfunza. Mpsabwino kucita bzimwebzi, tsono nthawe zense mbacitani mwaulemu na mwalufoyi. Na kupita kwa nthawe imwepo mungadzathemerembo kupalizira pabodzi na gwere. Mukabzibva kuti mudakonzeka, uzani munthu omwe ambakupfunzisani Bibliyayo. Iye akawona kuti imwepo mudathemeradi kucita bzimwebzo, nakuti munkukhala mwakubverana na mitemo ya m’Bibliya, akulu awiri wa m’gwere an’dzaceza namwe.

10 Kodi mun’dzacezerana ciyani na akuluwo? Iwo an’dzaceza namwe kuti awone penu mumbabvesesa na kukhulupira nfundo zakufunika za m’Bibliya. Ndipo an’dzafunambo kuwona penu imwepo mumbabvera mitemo ya m’Bibliya pa moyo wanu, ndipo penu mukufunadi kukhala Mboni ya Yahova. Kumbukirani kuti akulu ndiwo ambasamalira abale wense wa m’gwere, kuphatanidzambo imwepo, tenepo lekani kugopa kulalewa nawo. (Mabasa 20:28; 1 Pedru 5:2, 3) Pambuyo pa maceza yamweya, akuluwo an’dzakuuzani penu mungayambe kupalizira na gwere.

11. N’thangwe ranyi mpsakufunika kucinja bzinthu bzinango pa moyo wanu pomwe munati kuyamba kupalizira na gwere?

11 Pinango akulu angakuuzeni kuti mun’funika kucinja bzinthu bzinango pa moyo wanu, pomwe munati kuyamba kupalizira na gwere. N’thangwe ranyi imwepo mun’dzafunika  kucita bzimwebzo? Thangwe rakuti pomwe imwepo muniyenda kukapalizira, mumbakhala kuti munkuimira Yahova, tenepo mun’funika kukhala na moyo omwe umbamulemekeza.—1 Wakolinto 6:9, 10; Wagalata 5:19-21.

KUNGULANI MUCIZUNGUNUKA

12. Thangwe ranyi wanthu wense an’funika kukungula?

12 Pana cinthu cinango comwe mun’funika kucita munati kubatizidwa. Mpostolo Pedru adalewa kuti: ‘Kungulani, mucizungunuka kuti pikado zanu zipfudzidwe.’ (Mabasa 3:19) Kodi kukungula kumbathandauza ciyani? Kumbathandauza kuipidwa na bzinthu bzakuipa bzomwe tikhacita. Mwa ciratizo, penu mukhambacita bza unzazi, imwepo mun’funika kukungula. Tsono tani penu imwepo mumbalimbikira kucita bzinthu bzabwino nthawe zense? Mun’funika kukungula basi, pakuti tensenefe ndife wanthu wakuperewera ndipo tin’funika kukumbira Mulungu kuti atilekerere.—Waroma 3:23; 5:12.

13. Kodi ‘kuzungunuka’ kumbathandauza ciyani?

13 Kodi kundoipidwa na bzinthu bzakuipa bzomwe tikhacita n’kwakukwanira? Ne. Mpostolo Pedru adalewa kuti imwepo mun’funikambo ‘kuzungunuka.’ Bzimwebzi bzimbathandauza kusiya moyo wanu wakale muciyamba kucita bzinthu bzabwino. Kuti tibvesese nfundo imweyi, tindendemezere kuti imwepo munkuyenda ku mbuto yomwe munati kuiyenda kale. Pambuyo pa kufamba mtantho pang’ono, mukuzindikira kuti mwasocera. Kodi mungacitenyi? Mwakusaya kupenukira imwepo mungadaime, ndipo mungadazungunuke mucipita na njira yakulondoza. Mpsibodzi-bodzi pomwe munkupfunza Bibliya, imwepo mun’dzazindikira kuti pana bzicito ayai bzinthu bzinango pa moyo wanu bzomwe mun’funika kucinja. Tenepo, khalani wakukonzeka  ‘kuzungunuka’—bzomwe ni kucita macinjidwe pa moyo wanu—muciyamba kucita bzinthu bzabwino.

BZIPEREKENI KWA YAHOVA

Kodi mungamupicire tani Mulungu kuti mun’funa kumutumikira?

14. Kodi imwepo mungabzipereke tani kwa Yahova?

14 Cinthu cinango comwe mun’funika kucita munati kubatizidwa ni kubzipereka kwa Yahova. Imwepo mungabzipereke kwa Yahova mwa kucita mpembo wakupicira kuti mun’dzanamata iye yekha, nakuti kufuna kwace kun’dzakhala cinthu cakufunika pa moyo wanu.—Bzakutonga 6:15.

15, 16. Kodi n’ciyani cimbacitisa munthu kubzipereka kwa Mulungu?

15 Kupicira kutumikira Yahova kuli ninga kupicira kukhala moyo wanu wense na munthu omwe mumbamufuna. Kumbukirani bza mwamuna na mkazi omwe ali pa umakhadzi. Mwamuna akafika pa kumudziwa bwino mkaziyo, iye ambadzamufuna kwene-kwene acimulowola. Napo kucita bzimwebzi ni cakusankhula cikulu kwene-kwene, mwamunayo ambadzamulowola mkaziyo thangwe ra lufoyi.

16 Pomwe munkupfunza bza Yahova, imwepo mumbafika pa kumudziwa bwino mucifuna kumutumikira. Bzimwebzi ndibzo bzin’dzakucitisani kuti mucite mpembo mucipicira kutumikira Yahova. Bibliya limbalewa kuti ali-wense omwe an’funa kukhala mteweri wa Jezu ‘abzirambe yekha.’ (Marko 8:34) Kodi bzimwebzi bzimbathandauza ciyani? Bzimbathandauza kuikha pa mbuto yakutoma kubvera Yahova pa moyo wanu, muciwona kuti kufuna kwa Yahova n’cinthu cakufunika kwene-kwene kuposa bzakufuna bzanu.—Werengani 1 Pedru 4:2.

LEKANI KUBVA MANTHA NA KUPHONYA

17. N’thangwe ranyi wanthu winango ambazeza kubzipereka kwa Yahova?

17 Wanthu winango ambazeza kubzipereka kwa Yahova, thangwe ra kugopa kuti an’dzakwanisa lini kukwanirisa  piciro lawo la kumutumikira. Iwo ambafuna lini kumukhumudwisa, ayai pinango iwo ambakumbuka kuti iye an’dzawapasa lini mulandu pa bzakucita bzawo, pakuti iwo akanati kubzipereka.

18. N’ciyani comwe cin’dzakuthandizani kukunda mantha ya kuphonyera Yahova?

18 Lufoyi lanu kwa Yahova lin’dzakuthandizani kukunda mantha ya kumuphonyera. Pakuti mumbamufuna, imwepo mun’dzacita nyongo kuti mukwanirise piciro lanu la kumutumikira. (Mpalizi 5:4; Wakoloso 1:10) Mun’dzawona lini kutumikira Yahova ninga kwakunesa kwene-kwene. Mpostolo Juwau adanemba kuti: ‘Pakuti kufuna Mulungu kumbathandauza kusunga malamulo yace; ndipo malamulo yaceyo njakulemera lini.’—1 Juwau 5:3.

19. N’thangwe ranyi mun’funika lini kugopa kubzipereka kwa Yahova?

19 Mun’funika lini kukhala wakulungamiratu kuti mubzipereke kwa Yahova. Iye ambadikhira lini kuti ticite bzinthu bzomwe ifepano tingabzikwanise lini. (Psalymo 103:14) Iye an’dzakuthandizani kucita bzinthu bzabwino. (Zaiya 41:10) Khulupirani Yahova na mtima wanu wense, ndipo ‘iye an’dzalungamiza njira zanu.’—Mimwani 3:5, 6.

DZIWISANI PADECA KUBZIPEREKA KWANU

20. Mukabzipereka kwa Yahova, kodi mun’dzafunika kucita ciyani?

20 Kodi munkubzibva kuti ndimwe wakukonzeka kubzipereka kwa Yahova? Mukabzipereka kwa Yahova, imwepo mun’dzafunika kucita cinthu cakumalizira. Mun’funika kubatizidwa.

21, 22. Kodi imwepo ‘mungadziwise’ tani padeca bza cikhulupiro canu?

21 Dziwisani nyakubveranisa bungwe la akulu wa m’gwere lanu kuti imwepo mwabzipereka kwa Yahova ndipo tsapano mukufuna kubatizidwa. Iye an’dzakumbira  akulu winango kuti acezerane namwe nfundo zinango za m’Bibliya. Iwo akawona kuti imwepo mudathemeradi, an’dzakuuzani kuti mungadzakabatizidwe pa mtsonkhano wa dera ayai wa cigawo wa Mboni za Yahova omwe uti udzacitidwe. Pa mtsonkhanoyo pan’dzafotokozedwa nkhani yakulewa bza thandauzo la batismo. Mfotokozi wa nkhaniyo an’dzacita mibvunzo miwiri yakusaya kunesa kwa anyakuyenda kukabatizidwawo. Mukadzatawira mibvunzo imweyi, imwepo  mun’dzakhala ‘munkudziwisa padeca’ bza cikhulupiro canu.—Waroma 10:10.

22 Patsogolo pace imwepo mun’dzabatizidwa. Imwepo mun’dzamizidwa m’madzi thupi lense. Batismo yanu in’dzalatiza kwa munthu ali-wense kuti imwepo  mwabzipereka kwa Yahova ndipo tsapano ndimwe m’bodzi wa Mboni za Yahova.

THANDAUZO LA BATISMO YANU

23. Kodi kubatizidwa ‘m’dzina la Baba, na la Mwana na la mzimu wakucena’ kumbathandauza ciyani?

23 Jezu adalewa kuti anyakupfunza wace angadabatizidwa ‘m’dzina la Baba, na la Mwana, na la mzimu wakucena.’ (Werengani Mateu 28:19.) Kodi bzimwebzi bzimbathandauza ciyani? Bzimbathandauza kuti imwepo mumbazindikira utongi bwa Yahova na udindo bomwe Jezu anabo m’cakulinga ca Mulungu, na momwe Mulunguyo ambaphatisira basa mzimu wace wakucena kuti akwanirise kufuna kwace.—Psalymo 83:18; Mateu 28:18; Wagalata 5:22, 23; 2 Pedru 1:21.

Pomwe munkubatizidwa, mumbalatiza kuti imwepo mun’funa kucita kufuna kwa Mulungu

24, 25. (a) Kodi batismo imbaimira ciyani? (b) Kodi tin’dzacezerana ciyani mu msolo wakumalizira?

24 Batismo imbaimira cinthu cinango cakufunika kwene-kwene. Mukamizidwa m’madzi, bzimbathandauza kuti mwafa, ayai mwasiya, moyo wanu wakale, ndipo mukanulidwa, imwepo mumbakhala kuti munkuyamba moyo upsa wakucita kufuna kwa Mulungu, kulatiza kuti mun’dzatumikira Yahova kuyambira tsapano mpaka kutsogolo. Kumbukirani kuti imwepo, mulibe kubzipereka kwa munthu, kwa gulu ayai basa. Imwepo mwapereka moyo wanu kwa Yahova.

25 Kubzipereka kwanu kwa Yahova kun’dzakuthandizani kulimbisa uxamwali bwanu na iye. (Psalymo 25:14) Tsono kubatizidwako n’kwakukwanira lini kuti imwepo mudzapulumusidwe. Mpostolo Paulo adanemba kuti: ‘Pitirizani kukonza cipulumuso canu na mantha na mwakutetemera.’ (Wafiripo 2:12) Batismo n’cinthu cakuyamba kuti munthu adzapulumusidwe. Tsono, mungapitirize tani kulimbisa uxamwali bwanu na Yahova? Msolo wakumalizira wa bukhu lino un’dzatawira mbvunzo umweyu.