Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 9

Kodi Cimaliziro ca Dzikoli Ciri Pafupi?

Kodi Cimaliziro ca Dzikoli Ciri Pafupi?

1. Kodi tingapfunze kuponi bzinthu bza kutsogolo?

KODI mudabva kale nkhani pa cikasi ca mphepo ayai pa TV mucibzibvunza kuti, ‘Kodi dzikoli linkuyenda kuponi?’ Ngozi na uipi bziri pense-pense, mwakuti wanthu winango ambakhulupira kuti cimaliziro ca dzikoli ciri pafupi. Kodi bziridi tenepo? Kodi pana njira yakudziwira bzinthu bza kutsogolo? Inde. Napo wanthu angakwanise lini kuleweratu bzomwe bzin’dzacitika kutsogolo, Yahova Mulungu angakwanise ndipo M’Bibliya, iye ambatiuza bza tsogolo lathu na tsogolo la dzikoli.—Zaiya 46:10; Tiyago 4:14.

2, 3. Kodi anyakupfunza wa Jezu adafuna kudziwa ciyani, ndipo Jezu adawatawira tani?

2 Bibliya likambalewa bza kumala kwa dziko, limbathandauza lini kupfudzidwa kwa dziko cairoli, koma kupfudzidwa kwa wanthu wakuipa. Jezu adapfunzisa wanthu kuti Umambo bwa Mulungu bun’dzatonga dziko lense la pansi. (Luka 4:43) Tenepo, anyakupfunza wace akhafuna kudziwa nthawe yomwe Umambo bwa Mulungu bungadabwera, ndipo adamubvunza kuti: ‘Kodi ni lini pomwe bzimwebzi bzin’dzacitika, ndipo cizindikiro ca kukhala kwanu pabodzi na mamaliziro ya nthawe ino cin’dzakhala ciyani?’ (Mateu 24:3) Jezu alibe kuwauza nsiku caiyo, koma adawafotokozera bzinthu bzomwe bzingadadzacitika, cimaliziro ca dzikoli cinati kufika. Bzomwe Jezu adalewabzo, bzinkucitika m’nsiku zino.

3 Mu msolo uno tin’cezerana bza umboni bwakuti tinkukhaladi mu nsiku zakumaliza. Cakuyamba, tin’funika kudziwa bza nkhondo yomwe idacitika kudzulu  kuti tibvesese thangwe race bzinthu bzinkuipiratu pansi pano.

NKHONDO YOMWE IDACITIKA KUDZULU

4, 5. (a) Kodi n’ciyani cidacitika kudzulu Jezu atakhazikisidwa ninga Mambo? (b) Mwakubverana na Cibvumbulutso 12:12, n’ciyani cingadacitika pambuyo pa Sathani kuthusidwa pa dziko la pansi pano?

4 Mu Msolo 8 tidapfunza kuti Jezu adakhala Mambo kudzulu m’gole la 1914. (Danyeri 7:13, 14) Bukhu la Cibvumbulutso limbatiuza bzomwe bzidacitika: ‘Kudacitika nkhondo kudzulu, Migeli [omwe ni Jezu] na wanjo wace akhamenyana na cinyoka, ndipo cinyokaco [Sathani] na wanjo wace cikhacita nkhondo.’ * Sathani na madimonyo yace adaluza nkhondoyo ndipo adathusidwa pansi pano. Ndokumbukirani bza cikondweso comwe wanjo adakhala naco! Tsono tani bza dziko la pansi? Bibliya lidalewa kuti wanthu angadagumana na mabvuto mazinji. Thangwe ranyi? Thangwe rakuti Dyabu ana ukali bukulu ‘pakudziwa kuti ana kanthawe kakucepa.’—Cibvumbulutso 12: 7, 9, 12.

5 Dyabu ankucitisa mabvuto mazinji pa dziko la pansi. Iye ana ukali bukulu pakuti ‘ana kanthawe kakucepa’ kuti acosedwe na Mulungu. Mbatiwoneni bzomwe Jezu adalewa kuti bzingadacitika mu nsiku zakumalizira.—Onani Mafala Yakuthumizira 24.

NSIKU ZAKUMALIZIRA

6, 7. Kodi mafala ya Jezu yakulewa bza nkhondo na njala, yankukwanisika tani nsiku zino?

6 Nkhondo. Jezu adati: ‘Mtundu un’dzamukirana na mtundu unzace, ndipo boma lin’dzamukirana na boma linzace.’ (Mateu 24:7) Nsiku zathu zino, wanthu azinji aphedwa pa nkhondo kuposa kale-lense. Relatoriyo  inango ya bungwe lomwe limbapfunza bzakucitika pa dziko la pansi, imbalatiza kuti kuyambira gole la 1914, wanthu wakupitirira 100 midyau adaphedwa pa nkhondo. Kuyambira gole la 1900 mpaka 2000 wanthu azinji adaphedwa pa nkhondo, kuposa omwe adaphedwa m’mbuyo mwa magole yamweya. Ndokumbukirani kubonera na kuwawidwa komwe wanthu bzulu na bzulu adabva thangwe ra nkhondozi!

7 Njala. Jezu adati: ‘Kun’dzakhala njala.’ (Mateu 24:7) Napo nsiku zino kunkubvunidwa cakudya cizinji kuposa kale-lense, wanthu azinji alibe cakudya cakukwanira. Thangwe ranyi? Thangwe rakuti alibe kobiri zakugulira cakudyaco ayai alibe minda yakulima. Wanthu mabidyau mazinji pa dziko la pansi mbakusauka. Bungwe la Organização Mundial da Saúde limbalewa kuti gole liri-lense, wana mamidyau mazinji ambafa, ndipo kazinji ambafa thangwe ra kucepa kwa cakudya.

8, 9. Kodi n’ciyani comwe cimbalatiza kuti mapolofesiya ya Jezu yakulewa bza bziteke-teke na bzisi njacadidi?

8 Bziteke-teke. Jezu adaleweratu kuti: ‘Kun’dzawoneka bziteke-teke bzikulu.’ (Luka 21:11) Gole  liri-lense, kumbacitika bziteke-teke bzikulu. Kuyambira gole la 1900, wanthu wakupitirira 2 midyau ankumbafa na bziteke-teke. Napo mitcini ya nzeru inkuthandiza kudziwiratu kuti kun’citika citeke-teke, tsono wanthu ambafa basi.

9 Bzisi. Jezu adaleweratu kuti kun’dzakhala ‘bzisi.’ Matenda yakugopswa yangamwazike mwakamfulumize yacipha wanthu azinji. (Luka 21:11) Napo a dotolo ana njira zakulapira matenda yakusiyana-siyana, tsono yakalipo matenda yomwe yalibe mankhwala. Ndipo relatoriyo inango idalewa kuti wanthu azinji ambafa gole liri-lense na matenda ninga cifuwa ca befu, malaria, na kolera. Ndipo mpsimwebzi lini bzokha. M’magole 40 yapitaya, adotolo azindikira matenda yanango yakukwana 30 ndipo yanango yalibe mankhwala.

MAKHALIDWE YA WANTHU M’NSIKU ZAKUMALIZIRA

10. Kodi 2 Timotio 3:1-5 ankukwanisika tani nsiku zino?

10 Pa 2 Timotio 3:1-5, Bibliya limbati: ‘Nsiku zakumalizira, pan’dzakhala nthawe zakupambulika na zakunesa.’ Mpostolo  Paulo adafotokoza momwe wanthu angadakhalira mu nsiku zakumalizira. Iye adalewa kuti wanthu angadakhala

  • wadyera

  • wakufuna kobiri

  • wakusaya kubvera abereki

  • wakusaya kukhulupirika

  • wakusaya kufuna abale wawo

  • wakusaya kubziretsa

  • waciwembo na waukali

  • wakufunisisa kubzikondwesa m’mbuto mwa kukondwesa Mulungu

  • wakuwoneka ninga ambafuna Mulungu koma ambalamba kumubvera

11. Mwakubverana na Psalymo 92:7, n’ciyani comwe cin’dzacitikira wanthu wakuipa?

11 Kodi wanthu ali tenepoyo komwe mumbakhalako? Inde, pa dziko lense la pansi wanthu azinji ali tenepayu. Tsono Mulungu tsapanopapa ati acite cinthu cinango. Iye ankupicira: ‘Anyakuipa akambaphukira ninga bzakumera, ndipo wanthu wense wakucita bzinthu bzakupweteka anzawo akambaphuka  ninga maluwa, ambacita bzimwebzo kuti apfudzidwe mpaka kale-kale.’—Psalymo 92:7.

BZINTHU BZABWINO BZAKUCITIKA M’NSIKU ZAKUMALIZIRA

12, 13. Kodi Yahova watipfunzisa ciyani m’nsiku zakumalizira zino?

12 Bibliya lidaleweratu kuti m’nsiku zakumalizira zino, kubonera kungadakhala pense-pense. Tsono iro lidalewambo kuti pangadadzacitika bzinthu bzabwino.

‘Bzipsa bzabwino bza umambo, bzin’dzapaliziridwa pa dziko lense komwe kuna wanthu, ninga umboni wa mitundu yense.’ —Mateu 24:14

13 Kubvesesedwa kwa Bibliya. Mpolofeta Danyeri adanemba bza nsiku zakumalizira. Iye adati: ‘Cidziwiso cacadidi cin’dzawanda.’ (Danyeri 12:4) Mulungu angadathandiza wanthu wace kubvesesa Bibliya kuposa kale-lense. Yahova ankucita bzimwebzi, maka-maka kuyambira m’gole la 1914. Mwa ciratizo, iye watipfunzisa kufunika kwa dzina lace, cakulinga cace na dziko la pansi, cakulombolera, bzomwe bzimbacitika tikafa na cilamuso. Tapfunzambo kuti Umambo bwa Mulungu bokha ndibo bungamalise mabvuto yathu. Ndipo tapfunza pomwe momwe tingakhalire wakukondwa na bzomwe tingacite kuti tikondwese Mulungu. Kodi atumiki wa Mulungu ambacita ciyani na cidziwiso comwe anacoci? Polofesiya inango imbatipasa mtawiro.—Onani Mafala Yakuthumzira  21 na 25.

14. Kodi bzipsa bzabwino bzinkupaliziridwa kuponi, ndipo mbani omwe ankubzipalizira?

14 Kupaliziridwa kwa bzipsa bzabwino pa dziko lense. Pakulewa bza nsiku zakumalizira zino, Jezu adati: ‘Bzipsa bzabwino bza Umambo, bzin’dzapaliziridwa pansi pense pakukhala wanthu.’ (Mateu 24:3, 14) Bzipsa bzabwino bzinkupaliziridwa m’madziko yakuposa 230 ndipo m’bzirewedwe bzakupitirira 700. Inde, pa dziko lense la pansi, Mboni za Yahova zakucokera ‘m’mitundu na madzinza’ yense zinkuthandiza wanthu kubvesesa thandauzo la Umambobo na bzomwe bun’dzacitira  wanthu. (Cibvumbulutso 7:9) Ndipo izo zimbacita bzimwebzi fovolo. Napo wanthu azinji ambaziwenga na kuzizunza, palibe cinthu comwe cingatazise basa la kupalizira ninga momwe Jezu akhadaleweratu kale.—Luka 21:17.

KODI N’CIYANI COMWE MUN’FUNIKA KUCITA?

15. (a) Kodi n’ciyani comwe cimbakutsimikizirani kuti tinkukhaladi m’nsiku zakumalizira? (b) Kodi n’ciyani comwe cin’dzacitikira wale omwe ambabvera Yahova na wale omwe ambamubvera lini?

15 Kodi imwepo mumbakhulupira kuti tinkukhaladi m’nsiku zakumalizira? Mapolofesiya mazinji yakulewa bza nsiku zakumalizira yankukwanisika. Tsapanopapa Yahova aniyimisa kupaliziridwa kwa bzipsa bzabwino ndipo ‘cimaliziro’ cin’fika. (Mateu 24:14) Tsono kodi cimaliziroco n’ciyani? Ni nkhondo ya Armagedo, ndipo pa nkhondoyi Mulungu an’dzaphatisa basa Jezu pabodzi na wanjo wace kuti apfudze uipi bwense na wense omwe ambalamba kubvera Iye na Mwana wace. (2 Watesalonika 1:6-9) Patsogolo pace, Sathani na madimonyo yace an’dzapumpsa lini pomwe wanthu. Ndipo wense omwe ambabvera Mulungu na kubvuma Umambo bwace, an’dzawona kukwanisika kwa mapiciro yense ya Mulungu.—Cibvumbulutso 20:1-3; 21:3-5.

16. Pakuti ‘cimaliziro’ ciri pafupi, kodi imwepo mun’funika kucita ciyani?

16 Cimaliziro ca dziko lakutongedwa na Sathaniri cin’fika tsapanopapa. Tenepo n’kwanzeru kumbabzibvunza kuti: ‘N’ciyani comwe ndin’funika kucita?’ Yahova an’funa kuti mupfunze bzizinji kucokera m’Bibliya. Mun’funika kuwona pfunziro lanu kukhala lakufunika. (Juwau 17:3) Mdzinga uli-wense, Mboni za Yahova zimbakhala na mitsonkhano kuti zithandize wanthu kubvesesa Bibliya. Citani nyongo yakumbagumanika pa mitsonkhanoyo nthawe zense. (Werengani Wahebereu 10:24, 25.) Mukawona kuti mun’funika kucinja  bzinthu bzinango pa moyo wanu, lekani kuzeza kucita bzimwebzo. Mukacita tenepo, uxamwali bwanu na Yahova bun’dzalimba.—Tiyago 4:8.

17. N’thangwe ranyi kufika kwa cimaliziro ca dzikoli kun’dzadzidzimusa wanthu azinji?

17 Mpostolo Paulo adafotokoza kuti kupfudzidwa kwa wanthu wakuipa kungadadzafika mwadzidzidzi, ‘ninga mbava usiku.’ (1 Watesalonika 5:2) Ndipo Jezu adaleweratu kuti wanthu azinji angadapulumbudza bzizindikiro bzakuti tinkukhala m’nsiku zakumalizira. Iye adati: ‘Ninga momwe bzidacitikira mu nsiku za Nowe zire, ni momwe bzin’dzakhalira pa kukhala kwa Mwana wa munthu [ayai nsiku zakumalizira.] M’nsiku zomwe cigumula ca madzi cikhanati kucitika, wanthu akhadya, akhamwa; amuna akhalowola, akazi akhalowodwa, mpaka pa nsiku yomwe Nowe adapita m’cingalawa cire. Wanthu alibe kucita ciri-cense pa bzomwe bzikhacitika, mpaka pomwe cigumula cidafika ciciwapsairiratu wensewo.’—Mateu 24:37-39.

18. Kodi ni mcenjezo uponi omwe Jezu adatipasa?

18 Jezu adaticenjeza kuti tileke kutanganika na ‘kudya kwene-kwene, kumwa kwene-kwene pabodzi na thupo la pa moyo.’ Iye adalewa kuti cimaliziro cingadafika mwadzidzidzi, ‘ninga diwa.’ Ndipo iye adalewa pomwe kuti: ‘Cin’dzafikira wanthu wense wakukhala pa dziko la pansi.’ Patsogolo pace adathumizira kuti: ‘Khalani wakupenya, ndipo nthawe zense mumbapembe mwa kudandaulira kuti mudzakwanise kupulumuka pa bzinthu bzense bzomwe bzin’dzacitika na kuima pa maso pa Mwana wa munthu.’ (Luka 21:34-36) Tsono thangwe ranyi mpsakufunika kubvera mcenjezo wa Jezuyu? Thangwe ndakuti tsapanopapa dziko lakuipa la Sathaniri lin’pfudzidwa. Kokha wale omwe ambabvumidwa na Yahova pabodzi na Jezu an’dzapulumuka pa cimaliziroci ndipo an’dzakhala na moyo mpaka kale-kale mu dziko lipsa.—Juwau 3:16; 2 Pedru 3:13.

^ ndi. 4 Migeli ni dzina linango la Jezu Kristu. Kuti mudziwe bzizinji, onani Mafala Yakuthumizira 23.