Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 16

Siyani Kucita Bzinthu Bzomwe Yahova Ambakomedwa Lini Nabzo

Siyani Kucita Bzinthu Bzomwe Yahova Ambakomedwa Lini Nabzo

1, 2. Kodi mun’funikira kubzibvunza ciyani? Thangwe ranyi mpsakufunikira kubzibvunza bzimwebzo?

IMWEPO mwapfunza kucokera m’Bibliya kuti wanthu azinji omwe ambakumbuka kuti ankunamata Mulungu, ambapfunzisa na kucita bzinthu bzomwe Mulungu ambawenga. (2 Wakolinto 6:17) Ndipopa Yahova ambalewa kuti mucoke m’Babulo Mkulu, omwe ni bzipembedzo bzakunama. (Cibvumbulutso 18:2, 4) Kodi mun’sankhula kucita ciyani? Imwepo mun’funikira kubzibvunza kuti: ‘Kodi ndin’funa kunamata Mulungu ninga momwe iye ambafunira, ayai ndin’pitiriza kumbamunamata ninga momwe ndimbacitira kalemu?’

2 Penu mwapfudzisa kale dzina lanu m’cipembedzo cakunama, mwacita bwino. Tsono bzingacitike kuti mukadafuna basi kumbacita bzinthu bzinango bzomwe bzimbabverana na bzipembedzo bzakunama. Tenepo, mbatiwoneni kuti mpsiponi bzinthu bzimwebzo pabodzi na thangwe lomwe mun’funikira kubzisiya kuti Yahova akomedwe namwe.

KUNAMATA BZIFANIKISO NA ANYAMUYA

3. (a) Thangwe ranyi wanthu winango anganeseke kusiya kumbaphatisa basa bzifanikiso? (b) Kodi Bibliya limbalewa ciyani bza kuphatisa basa bzifanikiso pakunamata Mulungu?

3 Wanthu winango adacita magole mazinji akumbaphatisa basa bzifanikiso pakunamata Mulungu. Penu mukhabzicitambo, pinango mungawone ningati n’kuphonya kunamata Mulungu mwakusaya kubziphatisa basa. Tsono, kumbukirani kuti Yahova ndiye omwe ambatiuza momwe tin’funikira kumbamunamata. Ndipo Bibliya limbalewa kuti Yahova an’funa lini kuti timbaphatise basa bzifanikiso pa kumunamata. Werengani Kufuluka 20:4, 5; Psalymo 115:4-8; Zaiya 42:8; 1 Juwau 5:21.

4. (a) Thangwe ranyi tin’funikira lini kumbanamata anyamuya? (b) Thangwe ranyi Yahova adauza Ajirayeri kuti aleke kumbalinga kulewalewa na anyakufa?

4 Wanthu winango ambadzonga kobiri zizinji na nthawe yawo pa kupemba na kuthirira nsembe anyamuya wawo. Ndipo winango ambafika pa kuwanamata. Tsono ifepano tapfunza kuti anyakufa angaticite lini cinthu, cabwino ayai cakuipa. Iwo alibe pomwe moyo ku mbuto iri-yense. Kale-kale, Yahova adauza Ajirayeri kuti aleke kumbalinga kulewalewa na anyakufa ayai kucita cinthu ciri-cense cakubverana na bzamizimu. Iye adawauza bzimwebzo thangwe rakuti ciri-cense comwe cingawoneke ningati cinkucokera kwa anyakufa, cimbacokera kwa madimonyo.—Bzakutonga 18:10-12; onani Mafala Yakuthumizira 26 na 31.

5. N’ciyani cingakuthandizeni kusiya kumbaphatisa basa bzifanikiso na kumbanamata anyamuya?

5 Kodi n’ciyani cingakuthandizeni kusiya kumbaphatisa basa bzifanikiso na kumbanamata anyamuya? Mun’funika kumbawerenga Bibliya na kumbakumbukira na tceru momwe Yahova ambaiwonera nkhani imweyi. Bzinthu bzimwebzi ‘mpsakunyansa kwa Yahova.’ (Bzakutonga 27:15) Mbapembani kwa Yahova nsiku zense kuti akuthandizeni kuwona nkhaniyi ninga momwe iye ambaiwonera, nakuti akuthandizenimbo kumunamata mu njira yomwe iye ambafuna. (Zaiya 55:9) Imwepo mungakhulupire kuti Yahova an’dzakupasani mphanvu kuti musiyiretu kumbaphatisa basa cinthu ciri-cense cakubverana na cipembedzo cakunama.

KODI TIN’FUNIKA KUMBASEKERERA NATALE?

6. Kodi bzidacitika tani kuti nsiku ya 25 Dezembro isankhulidwe ninga nsiku ya kusekerera kubadwa kwa Jezu?

6 Pa dziko lense la pansi, wanthu ambasekerera cikondweso ca Natale. Azinji ambakumbuka kuti cikondwesoci n’cakusekerera nsiku ya kubadwa kwa Jezu. Tsono Natale n’cikondweso comwe cimbabverana na cipfunziso cakunama. Bukhu  linango lidafotokoza kuti wanthu wakukhulupira bzinthu bzacikunja wa ku dziko la Roma, akhasekerera nsiku ya kubadwa kwa dzuwa pa 25 Dezembro. Ndipo atsogoleri wa bzipembedzo omwe akhabziti ateweri wa Jezu, akhadziwa kuti Jezu akhalibe kubadwa pa nsiku imweyo. Na tenepo, iwo adayamba kumbasekerera nsiku ya 25 Dezembro ninga nsiku ya kubadwa kwa Jezu. Mun’dziwa thangwe ranyi? Kuti wanthu wa bzipembedzo bzinango asandukembo Akristau. (Luka 2:8-12) Anyakupfunza wakuyambirira wa Jezu akhasekerera lini Natale. Bukhu linango lidafotokoza kuti napo yatapita magole 200 pambuyo pa kufa kwa Jezu, “palibe omwe akhaidziwa nsiku caiyo yomwe Jezu adabadwa, ndipo mbang’ono-ng’ono omwe akhanabzo basa bzimwebzo.” (Sacred Origins of Profound Things) Kulewa cadidi, wanthu adadzayamba kumbasekerera Natale pambuyo pa magole mazinji ya kufa kwa Jezu.

7. Thangwe ranyi Akristau wacadidi ambasekerera lini Natale?

7 Wanthu azinji ambadziwa kuti kusekerera Natale pabodzi na mwambo wace wakumbapasana mphaso, ni bzinthu bzacikunja. Ndipopa, ku dziko la Inglaterra na m’madziko manango ya ku América, wanthu akhaletsedwa kumbasekerera Natale, thangwe ra kudziwa kuti bzikhali bzinthu bzacikunja. Munthu ali-wense omwe akhasekererayo, akhalangidwiratu. Tsono, na kupita kwa nthawe, wanthuwo adadzayamba pomwe kumbasekerera Nataleyo. Kodi thangwe ranyi Akristau wacadidi ambasekerera lini Natale? Thangwe iwo ambafuna kukondwesa Mulungu m’bzinthu bzense bzomwe ambacita.

KODI TIN’FUNIKA KUMBASEKERERA NSIKU YA KUBADWA KWA MUNTHU?

8, 9. Thangwe ranyi Akristau wakuyambirira akhasekerera lini nsiku ya kubadwa kwa munthu ali-wense?

8 Cinthu cinango comwe wanthu azinji ambafuna kusekerera, ni nsiku ya kubadwa kwa munthu. Kodi n’kuphonya kucita bzimwebzo? Bibliya limbalewa bza wanthu awiri omwe adasekerera nsiku za kubadwa kwawo. Ndipo wanthu amwewo akhanamata lini Yahova. (Ciyambo 40:20; Marko  6:21) Kale-kale, wanthu akhambasekerera nsiku za kubadwa kwawo kuti alemekeze mirungu yakunama. Ndipopa, Akristau wakuyambirira “akhawona kuti kukumbukira nsiku ya kubadwa kwa munthu ali-wense, bzikhali bzinthu bzacikunja.”—The World Book Encyclopedia.

9 Wanthu omwe akhakhala m’madziko ya Roma na Grécia, akhakhulupira kuti kusekerera nsiku ya kubadwa kwa munthu, kukhacitisa kuti mirungu ikhotcerere munthuyo. Iwo akhakhulupira kuti pakhana mzimu omwe ukhawona kubadwa kwa munthu ali-wense, ndipo mzimuyo ukhambamuperekeza na kumbamukhotcerera pa moyo wace wense.

10. Thangwe ranyi Akristau wacadidi wa nsiku zino ambasekerera lini nsiku ya kubadwa kwa munthu?

10 Yahova ambabvuma lini bzikondweso bzomwe bzimbabverana na bzipembedzo bzakunama. (Zaiya 65:11, 12) Ndipopa, Akristau wacadidi ambasekerera lini nsiku ya kubadwa kwa munthu ayai feriado iri-yense yakubverana na bzipembedzo bzakunama.

KODI BZIN’FUNIKA KUDZIWA MOMWE FERIADO ZIDAYAMBIRA?

11. Thangwe ranyi wanthu winango ambapitiriza kusekerera nsiku za feriado napo acidziwa kuti mpsacikunja? Kodi n’ciyani cakufunika kwene-kwene kwa ifepano?

11 Wanthu winango ambadziwa kuti mpsacikunja kusekerera Natale na nsiku za feriado, tsono iwo ambapitiriza basi kumbasekerera. Iwo ambati nsiku zimwezi zimbawapasa mpata kuti ambakhale na banja lawo. Kodi mumbakumbukambo tenepoyo? Mpsakuphonyeka lini kufuna kupfatsa na banja lathu, pakuti ni Yahova omwe adayambisa banja, ndipo iye ambafuna kuti timbabverane m’banja. (Wayefezo 3:14, 15) Tsono, Yahova ambafunambo kuti timbamubvere. Ndipopa timbasekerera lini nsiku za feriado. Tin’dzasiya lini kubvera Yahova kuti tikondwese wadzinza wathu. Kwa ifepano, cakufunika kwene-kwene n’kucita bzinthu bzomwe bzimbakondwesa Yahova. Ndipo mpostolo Paulo adati: ‘Pitirizani  nthawe zense kutsimikiza kuti cinthu cakubvumizika kwa Mbuya n’ciponi.’—Wayefezo 5:10.

12. Thangwe ranyi Yahova ambafuna lini kuti timbasekerere nsiku za feriado?

12 Wanthu azinji ambati bziribe basa momwe idayambira nkhani yakusekerera feriado. Tsono Yahova ambaiwona lini tenepoyo nkhaniyi. Iye ambafuna lini kuti timbasekerere nsiku za feriado thangwe zizinji zidayambisidwa na bzipembedzo bzakunama, ndipo zinango zimbatumbiza wanthu na madziko. Mwa ciratizo, wanthu wa ku Edjipito akhacitira mirungu yawo bzikondweso bzizinji. Ndipo pomwe Ajirayeri adacoka ku Edjipitoko, iwo adatewezera cikondweso cawo cibodzi, ndipo adacicemera kuti: ‘Madyo ya Yahova.’ Tsono Yahova adakalipa nabzo, ndipo adapha wense omwe adacita bzimwebzowo. (Kufuluka 32:2-10) Tenepo, ninga momwe adalewera mpolofeta Zaiya, ifepano tin’funika lini ‘kukhuya ciri-cense comwe n’cakupswipa.’—Werengani Zaiya 52:11.

MOMWE MUNGAUZIRE WINANGO BZOMWE MUMBAKHULUPIRA

13. Kodi njiponi mibvunzo yomwe mungakhale nayo mukafuna kusiya kumbasekerera nsiku za feriado?

13 Mukafuna kusiya kumbasekerera nsiku za feriado, imwepo mungabzicite mibvunzo mizinji ninga iyi: ‘Kodi ndin’dzawauza ciyani anzangu wa ku basa akafuna kudziwa thangwe lomwe ndimbasekerera lini Natale? Ndin’dzacita tani munthu akafuna kundipasa mphaso ya Natale? Ndin’dzacita tani pomwe bayangu ayai mkazangu an’funa kuti ndisekerere naye nsiku ya feriado? Ndingawathandize tani wana wangu kuti aleke kusunama thangwe ra kusaya kusekerera nsiku ya feriado ayai nsiku za kubadwa kwawo?’

14, 15. Kodi mungacite ciyani munthu akalewa kuti mukhale na cikondweso cabwino ca nsiku ya feriado? Ndipo mungacitembo ciyani akafuna kukupasani mphaso?

14 Kuti mudziwe bzomwe mungacite ayai bzomwe mungatawire, mun’funika kukhala wakuzindikira pa cakucitika ciri-cense. Mwa ciratizo, munthu akakuuzani kuti “cikondweso cabwino,” imwepo lekani kundonyamala. Mungandolewe  kuti: “Ndatenda.” Tsono, nthawe zinango, munthuyo angafune kudziwa bzizinji. Tenepo, mufotokozereni thangwe lomwe mumbasekerera lini nsiku za feriadozo. Koma nthawe zense mbatawirani mwa ulemu. Bibliya limbati: ‘Mafala yanu nthawe zense yan’funika kukhala yabwino, yakuikhidwa munyu, kuti mudziwe momwe mungatawirire ali-wense.’ (Wakoloso 4:6) Pinango mungamuuze kuti mumbafuna kupfatsa na anzanu na kumbapasana mphaso. Tsono, mumbasankhula kucita bzimwebzo pa nsiku zomwe si za feriado.

15 Kodi mungacitembo tani munthu akafuna kukupasani mphaso? Bibliya limbalewa lini cibodzi na cibodzi ca bzomwe mungacite, koma limbalewa kuti tin’funika kupitiriza kukhala na cikumbu-mtima cabwino. (1 Timotio 1:18, 19) Bzingacitike kuti munthu omwe an’funa kukupasani mphasoyo an’dziwa lini kuti imwepo mumbasekerera lini nsiku za feriado. Ayai iye angalewe kuti: “Ndin’dziwa kuti mumbasekerera lini nsiku za feriado, koma ndin’funa basi kukupasani mphasoyi.” Pa cakucitika ninga cimweci, mungasankhule ndimwe kutambira ayai ne. Tsono ciri-cense comwe muciteco, onesesani kuti munkupitiriza kukhala na cikumbu-mtima cabwino. Tin’dzacita lini cinthu comwe cingadzonge uxamwali bwathu na Yahova.

MOMWE MUNGACITIRE NA WANTHU WA M’BANJA MWANU

Wanthu omwe ambatumikira Yahova ambakhala wakukondwa

16. Kodi mungacite tani penu banja lanu lin’funa kuti musekererembo nsiku ya feriado?

16 Kodi mungacite tani penu banja lanu lin’funa kuti musekererembo nsiku ya feriado? Imwepo mun’funika lini kulimbana nawo. Kumbukirani kuti ali-wense ana ufulu bwakusankhula bzomwe acite. Tenepo, lemekezani cakusankhula cawo ninga momwe mun’funirambo kuti iwo alemekeze cakusankhula canu. (Werengani Mateu 7:12.) Tsono mungacite tani penu banja lanu lin’funa basi kupfatsa namwe pa nsiku ya feriado? Pomwe mukanati kucita cinthu, tomani mwapemba kwa Yahova kuti akuthandizeni kucita cakusankhula cabwino. Onani momwe bzinthubzo bziriri, ndipo  fufudzani m’mabukhu yathu nfundo zakubverana na bzimwebzo. Tsono, kumbukirani kukondwesa Yahova nthawe zense.

17. Kodi mungawathandize tani wana wanu kuti aleke kusunama thangwe ra kusaya kumbasekerera nsiku za feriado?

17 Kodi mungawathandize tani wana wanu kuti aleke kusunama thangwe ra kusaya kumbasekerera nsiku za feriado? Mungasankhule nsiku zakusiyana-siyana kuti mumbawacitire festa na kumbawapasambo mphaso. Tsono kumbukirani kuti mphaso yakufunika kwene-kwene yomwe mungawapase wana wanuwo, ni lufoyi na nthawe yanu.

BZINANGO BZOMWE YAHOVA AN’FUNA KUTI MUCITE

18. Kodi n’ciyani tin’funikambo kucita kuti tikondwese Yahova?

18 Kuti tikondwese Yahova, tin’funika kusiyana na cipembedzo ciri-cense cakunama pabodzi na bzicito bzense bzakubverana naco. Tsono tin’funikambo kunamata Yahova mwa kucita bzinthu bzomwe iye ambafuna. Mwa ciratizo, Yahova an’funa kuti timbayende ku mitsonkhano mwakukhazikika. (Werengani Wahebereu 10:24, 25.) Mitsonkhano njakufunika kwene-kwene. (Psalymo 22:22; 122:1) Ifepano timbalimbisana na anzathu pa mitsonkhano.—Waroma 1:12.

19. Thangwe ranyi mun’funika kumbauza anzanu bzinthu bzomwe mumbapfunza m’Bibliya?

19 Yahova an’funambo kuti timbauze anzathu bzinthu bzomwe timbapfunza m’Bibliya. Wanthu azinji ankusunama thangwe ra bzinthu bzakuipa bzomwe bzinkucitika m’dzikoli. (Zakiyeri 9:4) Kodi mumbam’dziwa munthu omwe ali tenepoyo? Muuzeni bzomwe Bibliya limbalewa bza kutsogolo. Mukambayenda ku mitsonkhano na kuuzambo anzanu bzinthu bzomwe mumbapfunza m’Bibliya, mun’dzakwanisa kumalisiratu cikhumbo ciri-cense comwe mungakhale naco cakufuna kucita bzinthu bzakubverana na cipembedzo cakunama. Sankhulani kunamata Yahova mu njira yomwe iye ambafuna kuti akusimbeni, ndipo mun’dzakhala munthu wakukondwa.—Malakiya 3:10.