Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 16

Tsutsani Dyabu Pabodzi na Njira Zace

Tsutsani Dyabu Pabodzi na Njira Zace

‘Mutsutseni Dyabu, ndipo iye an’dzakuthawani.’—TIYAGO 4:7.

1, 2. Kodi mbani ambakomedwa kwene-kwene na batismo?

PENU imwepo munkutumikira Yahova kwa magole mazinji, mwakusaya kupenukira mwabvesera nkhani zizinji za batismo pa mitsonkhano ya dera na ya cigawo. Pinango mudagumanika kale kazinji-kense pa mitsonkhano imweyi, tin’dziwa kuti nthawe zense imwepo mumbakomedwa pakuwona wanthu omwe ambakhala pa mipando yakutsogolo ankuima, kuti akabatizidwe. Pa nthawe imweyi, wanthu wakugumanika pa tsonkhanopo ambakondwa kwene-kwene, ndipo ambamenya m’manja mwakudekedwa. Misozi ingadzale m’maso pakuwona abale wathu omwe asankhula kukhala ku mbali ya Yahova. Imbakhaladi nthawe yakudekeza kwene-kwene!

2 Ifepano timbawona lini kawiri-kawiri batismo za wanthu, tsono, anjo ambawona kawiri-kawiri batismo za wanthu. Ndokumbukirani ‘cikondweso comwe cimbakhala kudzulu’ na anjo pakuwona wanthu azinjisa, ankubatizidwa pa dziko lense lansi, acimbathumizirika m’gulu la Yahova mdzinga uli-wense! (Luka 15:7, 10) Mwa kusaya kupenukira, anjo ambakondwa kwene-kwene akambawona wanthu ankubwera m’gulu la Yahova.

‘DYABU ANKUFAMBA-FAMBA NINGA MPHONDOLO YOMWE INKUBANGULA’

3. Thangwe ranyi Sathani ‘ankufamba-famba ninga mphondolo yomwe inkubangula,’ ndipo cakulinga cace n’ciponi?

3 Tsono, bziripo bzakulengedwa bzauzimu bzomwe bzimbakalipa bzikambawona wanthu ankubatizidwa. Sathani na madimonyo yace ambakalipa kwene-kwene akawona wanthu azinji ankusiya bzicito bza m’dziko lakuipali. Ndipo, Sathani adalewa mwakubzitumbiza kuti palibe munthu omwe ambatumikira Yahova thangwe ra lufoyi, ndipo adalewambo kuti palibe munthu  angakhale wakukhulupirika akayezedwa kwene-kwene. (Werengani Djobi 2:4, 5.) Tenepo, nthawe zense pomwe munthu an’bzipereka kwa Yahova, ambakhala ankulatiza kuti Sathani ngwakunama. Bzimbakhala ningati mdzinga uli-wense pa gole wanthu azinji ankumumenya mbama Sathaniyo. Ndipopa iye ‘ankufamba-famba ninga mphondolo yomwe inkubangula, icimbalinga munthu ali-wense kuti imukhabvule.’ (1 Pedru 5:8) ‘Mphondolo’ imweyi inkufunisisa kutidya mwauzimu, kutidzonga na kumalisa uxamwali bwathu na Mulungu.—Psalymo 7:1, 2; 2 Timotio 3:12.

Munthu ali-wense akambabzipereka na kubatizidwa, ambalatiziratu padeca kuti Sathani ni nyamagunkha

4, 5. (a) Kodi Yahova walatiza tani kuti adacepesa mphanvu za Sathani mu njira ziwiri? (b) Kodi Mkristau wacadidi an’funika kukhulupira ciyani?

4 Napo tinkulimbana na nyamadulanthaka wakulusa kwene-kwene, ifepano tiribe mathangwe yakukhala na mantha. Thangwe ranyi? Thangwe Yahova adacepesa mphanvu za ‘mphondolo’  yakubangulayi mu njira ziwiri zikulu-zikulu. Yakuyamba, Yahova adaleweratu kuti ‘thimu likulu’ la Akristau wacadidi an’dzapulumuka pa ‘citsautso cikulu’ comwe cinkubwera kutsogoloku. (Cibvumbulutso 7:9, 14) Mapiciro ya Mulungu cipo yacidzatazika. Tenepo, napo Sathani caiyeyo ambadziwa kuti angakwanise lini kusoceresa wanthu wense wa Mulungu.

5 Njira yaciwiri imbabverana na bzomwe munthu munango wakukhulupirika adalewa. Munthuyo ni mpolofeta Azariya omwe adati kwa Mambo Aza: ‘Yahova an’dzakhala namwe mukapitirizambo kukhala naye.’ (2 Nkhani 15:2; werengani 1 Wakolinto 10:13.) Bziratizo bzizinji bza m’Bibliya bzimbawonesa kuti m’mbuyomu, Sathani adatazira kupumpsa mtumiki ali-wense wa Mulungu omwe akhali pa uxamwali bwakulimba na Mulunguyo. (Wahebereu 11:4-40) Nsiku zinombo, omwe ambakhala pa uxamwali bwakulimba na Mulungu, angakwanise kutsutsa Sathani na kumukunda. Ndipopa Fala la Mulungu limbatitsimikizira kuti: ‘Mutsutseni Dyabu, ndipo iye an’dzakuthawani.’ —Tiyago 4:7.

‘TINKUMENYANA NA MIZIMU YAKUIPA’

6. Kodi Sathani ambacita tani kuti akwanise kukunda ali-wense payekha?

6 Sathani angawine lini nkhondoyi, tsono ticisaya kusamala, iye angatikunde. Sathani ambadziwa kuti angakwanise kutikhudyula atandokwanisa kudzonga uxamwali bwathu na Yahova. Kodi iye ambacita tani kuti akwanise bzimwebzi? Iye ambamukira gulu lense la atumiki wa Mulungu, ndipo ambamukirambo Mkristau ali-wense payekha, aciphatisa basa njira zacinyengo. Mbatifotokozeraneni njira zomwe Sathani ambaziphatisa basazo.

7. Thangwe ranyi Sathani ankumukira wanthu wa Yahova?

7 Ambamukira gulu lense la atumiki wa Yahova. Mpostolo Juwau adati: ‘Dziko lense liri m’manja mwa nyakuipayo.’ (1 Juwau 5:19) Mafala yamweya ni cenjezo kwa Akristau wacadidi. Pakuti Sathani wakhudyula kale dziko lense la wanthu wakusaya kugopa Mulungu, tsapano maso yace yali pa wanthu wa Yahova omwe ankulamba njira zace zacinyengo, ndipo ankuyeza kucita ciri-cense kuti akwanise kuwakunda. (Mikeya 4:1; Juwau 15: 19; Cibvumbulutso 12:12, 17) Iye adakalipa kwene-kwene thangwe akudziwa kuti andosala na kanthawe kakucepa. Ndipopa iye ankulimbana nafe kwene-kwene kusiyana na kale. Nsiku zino, Sathani ankulimbana nafe kwene-kwene pakufuna kudzonga uxamwali bwathu na Yahova.

8. Kodi mpostolo Paulo akhanthandauza ciyani pomwe adalewa kuti ‘tinkumenyana na mizimu yakuipa?’

8 Ambamukirambo Mkristau ali-wense payekha. Mpostolo Paulo adacenjeza Akristau anzace kuti: ‘Tinkumenyana . . . na mizimu yakuipa m’mbuto za kudzulu.’ (Wayefezo 6:12) Thangwe ranyi Paulo adaphatisa basa fala lakuti ‘kumenyana?’ Thangwe rakuti fala limweri limbabweresa nzeru yakuti ni kumenyana kwa thupi na thupi. Tenepo, mwa kuphatisa basa fala limweri, Paulo adabvekesa nfundo yakuti munthu ali-wense payekha ambamenyana na mizimu yakuipa. Penu tinkukhala mu dziko lomwe wanthu ambakhulupira bzamizimu ayai ne, tin’funika lini kuyebwa kuti pomwe tidabzipereka kwa Yahova, tidakhala ningati tapita m’bwalo lakumenyanirana. Kuyambira pomwe Mkristau akabatizidwa, iye ambayamba kumenya nkhondo imweyi. Ndipopa Paulo adauza Akristau wa ku Efezo katatu-kense kuti ‘khalani wakulimba.’—Wayefezo 6:11, 13, 14.

9. (a) Thangwe ranyi Sathani na madimonyo yace ambaphatisa basa njira zakusiyana-siyana zacinyengo? (b) Thangwe ranyi Sathani ambafuna kudzonga makumbukidwe yathu, ndipo tingacite ciyani kuti timutazise cakulinga caceco? (c) Kodi tin’cezerana njira iponi inango yomwe Sathani ambaphatisambo basa?

9 Ambaphatisa basa njira zacinyengo. Paulo adauza Akristau kuti alimbe, acileka kubvuma kupumpsidwa na bzicito bzacinyengo bza Sathani. (Wayefezo 6:11) Onani kuti Paulo adaphatisa basa fala lakulatiza kuti akhalewa bzinthu bzizinji. Mizimu yakuipa imbaphatisa lini basa njira ibodzi yokha, koma imbaphatisa basa njira zakusiyana-siyana, ndipo pana mathangwe yace yakucitira bzimwebzi. Mizimuyo imbadziwa kuti Mkristau omwe ambabvuma lini kugwa pa mayezo manango, na kupita kwa nthawe iye angadzagwe na mayezo ya mtundu munango. Tenepo, Sathani na madimonyo yace ambawona bzomwe timbacita kuti azindikire mbali zomwe tidatepa mwauzimu. Patsogolo pace, iye ambalokotera bzimwebzo kuti adzonge uxamwali  bwathu na Mulungu. Tsono, cabwino n’cakuti ifepano timbazidziwa kale njira zomwe Sathani ambaziphatisa basa thangwe zimbafotokozedwa m’Bibliya. (2 Wakolinto 2:11) Kumayambiriro kwa bukhu lino tidacezerana njira zimwezi zomwe ni kufuna kwene-kwene cuma, kubverana na wanthu wakuipa na kucita bza unzazi. Tsono, tsapano tin’cezerana bza njira inango yomwe Sathani ambaiphatisa basa, yomwe ni kukhulupira mizimu.

KUCITA BZAMIZIMU N’KUSAYA KUKHULUPIRIKA

10. (a) Kodi kukhulupira mizimu n’kutani? (b) Kodi Yahova ambaiwona tani nkhani ya kukhulupira mizimu, ndipo imwepo mun’funikambo kumbaiwona tani?

10 Wanthu omwe ambakhulupira mizimu ayai madimonyo, ambakhulupira ayai kucita bzinthu bzakubverana na mizimu yakuipa. Ndipo njira zinango za kukhulupira mizimu ni kuvima bzakutsogolo, kucita bza matsenga, kutsikitira pabodzi na kulewalewa na mizimu ya anyamuya. Ifepano timbadziwa kuti Yahova ‘ambanyansidwa’ na bzicito bzakukhulupira mizimu. (Bzakutonga 18:10-12; Cibvumbulutso 21:8) Ifepano tin’funika ‘kumbanyansidwambo na cakuipa,’ mwa kumbatcenkha bzinthu bzakubverana na mizimu yakuipa. (Waroma 12:9) Kucita bzamizimu n’kusaya kukhulupirika kwa Yahova, Baba wathu wa kudzulu.

11. Thangwe ranyi Sathani angakondwe kwene-kwene akakwanisa kutipumpsa kuti tiyambe kumbakhulupira mizimu? Perekani ciratizo.

11 Tsono, Sathani ambafuna kuti ifepano timbacite bzamizimu thangwe an’dziwa kuti kucita bzimwebzo n’kukhala lini wakukhulupirika kwa Yahova. Sathani ambakomedwa kwene-kwene akakwanisa kupumpswa Mkristau kuyamba kucita bzamizimu. Thangwe ranyi tikulewa tenepoyo? Kumbukirani ciratizoci: Mcikunda akapumpsidwa na anyamadulanthaka wace mpaka kucoka m’gulu lace, acikaphatana na anyamadulanthaka wacewo, mkulu wa gulu la anyamadulanthakayo angakomedwe kwene-kwene. Iye angacite mpikisano na mtsogoleri wa gulu la omwe ankumenyana nawowo kuti bzimuwawe. Mu njira ibodzi-bodziyi, Mkristau akayamba kumbakhulupira mizimu, iye ambasiya Yahova mwakucita kufuna, acikabzipereka kwa Sathani kuti ambakatongedwe naye. Sathani ambakomedwa  kwene-kwene akambafamba na munthu omwe adasiya Yahova. Kodi ifepano tingafune kuthandiza Sathaniyo kuti akunde? Nee, tingafune lini bzimwebzo thangwe ndife lini akapirikoni.

SATHANI AMBAFUNA KUTI TIMBAPENUKIRE BZINTHU

12. Kodi Sathani ambaphatisa basa njira iponi kuti akwanise kudzonga makumbukidwe yathu?

12 Tikambawenga bzamizimu, Sathani an’dzakwanisa lini kutikunda na msampha umweyu. Tenepo, iye an’dzasankhula njira inango. Njirayo ni kudzonga makumbukidwe yathu. Kodi ambacita tani bzimwebzi? Iye ambanyang’ana njira zakudzonga makumbukidwe ya Akristau mwakuti winango ambafika pakumbawona ‘cabwino kukhala cakuipa, ndipo cakuipa kukhala cabwino.’ (Zaiya 5:20) Kuti akwanise bzimwebzi, Sathani kawiri-kawiri ambaphatisa basa njira yomwe ankuiphatisa basa kwa nthawe itali. Njira imweyo ni kucita mibvunzo yomwe imbacitisa kuti munthu ayambe kumbapenukira bzinthu.

13. Kodi Sathani adaphatisa tani basa njira yakumbacitisa kuti wanthu ambapenukire bzinthu?

13 Onani momwe Sathani adaphatisira basa njira imweyi m’mbuyomu. Mu zunde la Edeni, Sathani adabvunza Eva kuti: ‘Kodi n’cadidi kuti Mulungu adalewa kuti muleke kudya cisapo ca muti na ubodziyo wa m’zundemu?’ Mu nthawe za Djobi, pa mtsonkhano wa wanjo kudzuluku, Sathani adabvunza kuti: ‘Kodi mumbakumbuka kuti Djobi ambagopa Mulungu papezi?’ Ndipo, pomwe Jezu adayamba utumiki bwace pansi pano, Sathani adamuyeza, mwakulewa kuti: ‘Penu ndiwedi mwana wa Mulungu, uza minyalayi kuti isanduke mkate.’ Onani kuti pa nkhani ya Jezu, Sathani adanyoza mafala ya Yahova caiyeyo yomwe akhadayalewa patandopita midzinga mitanthatu. Yahova adalewa kuti: ‘Uyu ndiye Mwanangu, wakufunidwa, omwe ndimbakondwa naye.’!—Ciyambo 3:1; Djobi 1:9; Mateu 3:17; 4:3.

14. (a) Kodi Sathani ambacitisa tani wanthu kupenukira penu kukhulupira mizimu n’kwakuipadi? (b) Kodi tin’cezerana ciyani tsapano?

14 Nsiku zino, Sathani ambaphatisambo basa njira ibodzi-bodziyi na cakulinga cakucitisa wanthu kupenukira kuti kukhulupira mizimu n’kwakuipadi. Ndipo bzakupasa nsisi mpsakuti  iye akwanisa kucitisa kuti Akristau winango ayambe kupenukira bzimwebzi. Iwo ayamba kupenukira penu njira zinango zakukhulupira mizimu n’zakuphonyekadi. (2 Wakolinto 11:3) Kodi mungawathandize tani wanthu amwewo kucinja makumbukidwe yawo? Kodi tingacite tani kuti Sathani aleke kutipumpsambo na njira imweyi? Kuti titawire mibvunzo imweyi, mbatiwoneni tsapano mbali ziwiri za moyo wathu zomwe Sathani ankuziphatisa basa na cakulinga ca kutipumpsa kuti tiyambe kumbacita bzamizimu. Mbali zimwezo ni (1) bzinthu bzakusenzeka nabzo, na (2) kusamalira thanzi lathu.

SATHANI AMBALOKOTERA PA BZOMWE TIMBAFUNA PA MOYO WATHU

15. (a) Kodi wanthu azinji wa m’madziko ya azungu ambaiwona tani nkhani yakukhulupira mizimu? (b) Kodi Akristau winango atengeka tani na makumbukidwe ya dzikoli pa nkhani ya kukhulupira mizimu?

15 M’mbuto zizinji, maka-maka m’madziko ya azungu, wanthu ambazipepusa kwene-kwene nkhani za matsenga, zaufiti na bzinthu bzinango bzomwe bzimbabverana na bzamizimu. Kawiri-kawiri mavidiyo, mabukhu, programa za pa TV na masenzeka ya pa mitcini ya nzeru yambalatiza bzinthu bzamizimu ninga bzakudekeza, ndipo bzimbabweresa lini bvuto liri-lense. Mavidiyo pabodzi na mabuku manango yakulewa bza matsenga yawanda kwene-kwene, ndipo wanthu azinji ambayawerenga na kuyawona m’mbuto zakusiyana-siyana. Kulewa cadidi, madimonyo yakwanisa kupumpsa wanthu azinji kuti matsenga si yakuipa. Kodi Akristau winango ayambambo kutengeka na makumbukidwe yamweya? Inde. Kodi adatengeka tani? Ciratizo ca bzimwebzi ni ca Mkristau munango omwe adawona firime ya bzamatsenga, aciti: “Ndidandowona firimeyo, koma ndiribe kucita bzamizimu.” Thagwe ranyi makumbukidwe yamweya ngakuipa kwene-kwene?

16. Thangwe ranyi ni ngozi ikulu kusenzeka na bzinthu bzakubverana na bzamatsenga?

16 Napo bzidasiyanadi pakati pa kucita bzamizimu na kuwona bzamizimubzo, bzimwebzi bzinkuthandauza lini kuti kuwona bzamatsenga kulibe ngozi. Thangwe ranyi tinkulewa tenepoyo. Kumbukirani nfundo iyi: Fala la Mulungu limbalatiza kuti  Sathani na madimonyo yace ambakwanisa lini kudziwa bzomwe timbakumbuka. * Tsono, ninga momwe tawonera kale, kuti mizimu yakuipa idziwe bzomwe timbakumbuka pabodzi na kutepa kwathu mwauzimu, mizimuyo imbanyang’anisisa bzicito bzathu pabodzi na bzinthu bzomwe timbafuna kusenzeka nabzo. Mkristau akambafuna kusenzeka na mafirime ayai mabukhu yakufotokoza bza wanthu omwe ambalewalewa na mizimu, bzamatsenga, bza wanthu omwe adapoteredwa na madimonyo ayai nkhani zinango zakubverana na madimonyo, iye ambakhala ankuuza madimonyoyo mbali zomwe iye adatepa. Ndipo madimonyoyo yangalimbane na Mkristauyo mwa kuphatisa basa mbali yace yakutepayo mpaka kumukunda. Ndipo, wanthu azinji adayamba kumbacita bzinthu bzamizimu thangwe ra kumbafuna kwene-kwene kuwerenga na kuwona bzinthu bzamatsenga.—Werengani Wagalata 6:7.

Bvumani thandizo la Yahova pomwe munkuduwala

17. Kodi Sathani angalokotere mpata uponi munthu akaduwala?

17 Ndipo, Sathani ambandolokoterambo pa bzinthu bzomwe timbacita tikaduwala. Kodi iye ambacita tani bzimwebzo? Mkristau akaduwala kwa nthawe itali, angakhumudwe akasaya kulimba, napo iye wayezera kuyenda ku nyumba zaulapi zakusiyana-siyana. (Marko 5:25, 26) Pakufuna kuti Mkristau omwe wasaya cakuphatayu aswe bzakutonga bza Mulungu, madimonyo yangacitise kuti iye akumbuke bza kuyenda kwa anyabezi ayai kubvuma njira zakulapira matenda zomwe zimbabverana na bzamizimu. (Zaiya 1:13) Munthu wakuduwalayo akatengeka na njira imweyi, uxamwali bwace na Mulungu bumbadzongeka. Thangwe ranyi?

18. Kodi ni njira ziponi zaulapi zomwe Mkristau an’funikira kumbazilamba, ndipo thangwe ranyi?

18 Yahova adauza Ajirayeri omwe akhaphatisa basa ‘mphanvu  za matsenga’ kuti: ‘Mukafuthula manja yanu, ndimbakubisirani maso yangu. Napo mucite mipembo mizinji.’ (Zaiya 1:15) Tenepo, nthawe zense timbatcenkhe kucita cinthu comwe cingacitise kuti Yahova aleke kubva mipembo yathu, acisiya kutithandiza, maka-maka pa nthawe yomwe tinkuduwala. (Psalymo 41:3) Ndipo, Akristau wacadidi akawona cizindikiro cakuti njira iri-yense ya ulapi imbabverana na bzamizimu, iwo ambailambiratu. * (Mateu 6:13) Tikambacita bzimwebzi, Yahova an’dzatithandiza.—Onani kwadru yakuti: “ Kodi Bzimwebzi Bzinkubveranadi na Kukhulupira Mizimu?

MBUTO ZOMWE NKHANI ZA MADIMONYO ZIDAWANDA KWENE-KWENE

19. (a) Kodi Sathani akwanisa kucitisa wanthu azinji kukhulupira kuti iye ana mphanvu za mtundu uponi? (b) Kodi Mkristau wacadidi ambatcenkha kucita ciyani?

19 Wanthu azinji wa m’madziko ya azungu ambagopa lini mphanvu za Sathani. Tsono, wanthu wa m’madziko manango ambagopa kwene-kwene mphanvu za Sathani. M’madziko yamweya Sathani wakwanisa kucitisa wanthu azinji kukhulupira kuti iye ana mphanvu zakusaya malire. Tenepo, wanthu winango ambagopa kwene-kwene akambabva nkhani za mizimu yakuipa mwakuti ambacita mantha pakudya, pakuphata basa na pakugona. Ndipo, kawiri-kawriri, nkhani  zimwezo zimbafotokozedwa na citsimikizo mwakuti wanthu azinji ambamalizira kutengeka nazo. Kodi mpsabwino kumbamwaza nkhani ninga zimwezo? Nee. Atumiki wa Mulungu wacadidi ambatcenkha kumwaza nkhani za mtundu umweyu pa mathangwe mawiriya.

20. Kodi munthu angamwaze tani magunkha ya Sathani mwakusaya kuzindikira?

20 Cakuyamba, munthu akambamwaza nkhani za madimonyo, ambakhala ankuthandiza Sathani kucita mabasa yace. Mwa njira iponi? Fala la Mulungu limbatitsimikizira kuti Sathani ambakwanisa kucita bzakudabwisa, liciticenjezambo kuti iye ambaphatisa basa ‘bzizindikiro bzakunama’ na ‘bzakudabwisa.’ (2 Watesalonika 2:9, 10) Pakuti Sathani ni mkulu wa cinyengo, iye ambadziwa momwe angadzongere makumbukidwe ya wanthu omwe ambakhulupira bzamizimu, ndipo ambadziwambo bzomwe angacite kuti wanthuwo akhulupire bzinthu bzakunama. Wanthu amwewo angafike pakukhulupira kuti ankuwona na kubva bzinthu, ndipo angambafotokozere anzawo  kuti bzimwebzo bzidawacitikiradi. Ndipo, thangwe kufotokoza nkhani zimwezo mwakubwereza-bwereza, wanthu ambayamba kuthumizirira bzinango. Mkristau akambamwaza nkhani ninga zimwezi, ambakhala ankucita kufuna kwa Sathani omwe ni ‘baba wa gunkha.’ Iye ambakhala ankutsatsa magunkha ya Sathani.—Juwau 8:44; 2 Timotio 2:16.

21. Kodi ni nkhani ziponi zomwe tin’funikira kumbafotokozera anzathu nthawe zense?

21 Caciwiri, napo penu Mkristau akhaboneresedwadi na mizimu yakuipa m’mbuyomu, iye an’funika kutcenkha kumbafotokozera Akristau anzace bza nkhani zimwezo. Thangwe ranyi? Thangwe ra timbauzidwa kuti tin’funika ‘kunyang’anisisa Mtumiki Mkulu na wakucitisa kuti cikhulupiro cathu cikhale cakukwana, Jezu Kristu.’ (Wahebereu 12:2) Nthawe zense tin’funika kumbakumbukira bza Kristu, sikuti bza Sathani. Pomwe Jezu akhali pansi pano, iye akhafotokozera lini anyakupfunza wace nkhani za mizimu yakuipa, napo iye angadakwanisa kulewa bzinthu bzizinji bzomwe Sathani angakwanise kucita na bzomwe angakwanise lini kucita. M’mbuto mwace, Jezu akhakomedwa kumbafotokozera anzace bzipsa bzabwino bza Umambo bwa Mulungu. Tenepo, mwa kutewezera Jezu na anyakupfunza wace, ifepano tin’funikambo kumbafotokozera anzathu ‘bzakudabwisa bza Mulungu.’—Mabasa 2:11; Luka 8:1; Waroma 1:11, 12.

22. Kodi tingapitirize tani kuthandiza kuti kudzulu kumbakhale na cikondweso?

22 N’cadidi kuti Sathani ambaphatisa basa njira zakusiyana-siyana kuti adzonge uxamwali bwathu na Yahova, ndipo ndjira ibodzi yakucitira bzimwebzi ni kucitisa wanthu kukhulupira mizimu. Tsono, tikambanyansidwa na cinthu cakuipa na kuphatisisa cinthu comwe n’cabwino, tin’dzamupasa lini Dyabu mpata wakutitepesa na kutitazisa kuteweza mitemo yomwe tidatsimikiza mu mtima mwathu, yomwe njakuti tin’dzabvuma lini kucita cinthu ciri-cense cakubverana na bzamizimu. (Werengani Wayefezo 4:27.) Kudzulu kun’dzakhala na ‘cikondweso cikulu’ tikapiriza ‘kukhala wakusaya kugwedezeka pomwe tinkulimbana na bzicito bzacinyengo bza Dyabu’ kufikira nthawe yomwe iye an’dzapfudzidwa!—Luka 15:7; Wayefezo 6:11.

^ ndi. 16 Madzina yakulewa bza bzicito bza Sathani (ninga Nyakutsutsa, Nyamagunkha, Nyakunyenga, Nyakupumpsa na Nyakunama) yambalatiza lini kuti iye ana mphanvu zakukwanisa kudziwa bza mumtima mwathu na bza m’makumbukidwe mwathu. Tsono, mwakusiyana na Sathani, Bibliya limbalewa kuti Yahova ‘ambapenda mu mitima,’ ndipo limbalewambo kuti Jezu ‘ambafufudza impso na mitima.’—Mimwani 17:3; Cibvumbulutso 2:23.

^ ndi. 18 Kuti mudziwe bzizinji, onani nkhani yakuti, “Kodi Kupima Matenda Kumeneko Nkoyenera kwa Inu?mu Nsanza ya Mulindiri ya 15 Dezembro, 1994, pa tsamba 19 mpaka tsamba 22; na nkhani yakuti “Lingaliro la Baibulo: Kusankha Chithandizo cha Mankhwala—Kodi N’kofunikira?” mu Galamukani ya 8 Janeiro, 2001.