Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Tsamba Lakucokera ku Bungwe Lakutonga

Tsamba Lakucokera ku Bungwe Lakutonga

Xamwali Wakufunidwa na Yahova:

Jezu adati: ‘Mun’dzacidziwa cadidi, ndipo cadidico cin’dzakutsudzulani.’ (Juwau 8:32) Mafalaya njakulimbisa kwene-kwene! Inde, bzin’kwanisika kucidziwa cadidi napo tinkukhala mu ‘nsiku zakumalizira’ zomwe n’zakunesa, ndipo bzawanda bzinthu bzakunama. (2 Timotio 3:1) Kodi munkuikumbukira nsiku yomwe mudayamba kuzindikira cadidi ninga momwe cimbafotokozedwera m’Fala la Mulungu? Mwakusaya kupenukira, imwepo mudakomedwa kwene-kwene!

Tsono, ninga momwe mpsakufunikira kukhala na cidziwiso cacadidi na kuuzambo anzathu cadidico, ifepano tin’funika kukhalambo na moyo wakubverana na cidziwisoco. Kuti tikwanise kucita bzimwebzo, tin’funika kucita bzinthu bzomwe bzingacitise kuti Mulungu apitirize kutifuna. Kodi tingacite tani bzimwebzo? Mafala yomwe Jezu adalewa pa nsiku yomwe angadadzaphedwa mangwana yace, yambatawira mbvunzo umweyu. Iye adauza apostolo wace wakukhulupirika kuti: ‘Mukasunga bzakutonga bzangu, mun’dzakhala mu lufoyi langu, ninga momwe inepano ndasungira bzakutonga bza Baba, ndicikhala mu lufoyi lace.’—Juwau 15:10.

Onani kuti Jezu adapitiriza kufunidwa na Mulungu thangwe iye akhabvera bzakutonga bza Baba wace. Mpsibodzi-bodzimbo na ifepano nsiku zino. Kuti tipitirize kumbafunidwa na Mulungu, tin’funika kukhala na moyo wakubverana na bzomwe timbapfunza m’Bibliya nsiku zense. Ndipo pa nsiku ibodzi-bodziyo, Jezu adalewambo kuti: ‘Mukadziwa bzinthu bzimwebzi, mun’dzakhala wakukondwa, mukambabzicita.’—Juwau 13:17.

Mwa kucokera pansi pa mtima, ifepano tin’funa kuti bukhuli likuthandizeni kupitiriza kuphatisa basa pa moyo wanu bzinthu bzomwe mumbapfunza m’Bibliya, mucipitiriza ‘kucita bzinthu bzomwe bzingacitise kuti Mulungu akufuneni . . . kuti mudzakhale na moyo wakusaya kumala.’—Juda 21.

Bungwe Lakutonga la Mboni za Yahova