Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI ZAKUTHUMIZIRIKA

Bzomwe Tin’funika Kucita na Munthu Wakucosedwa

Bzomwe Tin’funika Kucita na Munthu Wakucosedwa

Bzimbawawa kwene-kwene m’bale wathu ayai xamwali wathu akacosedwa m’gwere thangwe ra kusaya kukungula pikado yace. Momwe ifepano tingacitire pa bzomwe Bibliya limbalewa pa nkhani imweyi, kungalatize penu timbamufunadi Mulungu na mtima wanthu wense, na penu timbabverambo makonzedwe yace. * Mbatiwoneni mibvunzo minango yomwe imbabwera pa nkhani imweyi.

Kodi tin’funika kucita ciyani na munthu wakucosedwa? Bibliya limbati: ‘Muleke kubverana na ali-wense wakucemeredwa m’bale omwe ngwaunzazi, waumbombo, wakunamata bzifanikiso, wakutukana, cidakwa ne nyakupamba, ndipo napo kudya naye munthu umweyo bzin’funika lini.’ (1 Wakolinto 5:11) Pakulewa bza munthu ali-wense omwe ‘ambacita bzinthu bzakusaya kubverana na bzomwe Kristu ambapfunzisa,’ Bibliya limbati: ‘Lekani kumutambira m’nyumba mwanu, ndipo lekani kumumusa. Pakuti ali-wense omwe amumuseyo ankucita naye mbali pa mabasa yace yakuipayo.’ (2 Juwau 9-11) Tenepo, ifepano timbaceza lini na wanthu wakucosedwa, ndipo timbacitambo lini nawo pabodzi bzinthu bzauzimu. Nsanza ya Mulindiri ya 15 Setembro, 1981, pa tsamba 25, idati: “Kundolewa kuti ‘Tani moyo?’ kwa munthu wakucosedwa, kungakhale cinthu cakuyamba kuti ticeze naye, ndipo pinango kuyambiratu uxamwali. Kodi tingafune kucita bzimwebzo na munthu wakucosedwa?”

Kodi mpsakufunikadi kulekaratu kucita cinthu na cibodzico na munthu wakucosedwa? Inde, pa mathangwe mazinji. Cakuyamba, ni nkhani yakulatiza kuti ndife wakukhulupirika kwa Mulungu na Fala lace. Ifepano timbafuna kubvera Yahova, bzinese, bzitani. Lufoyi lathu kwa Mulungu lin’dzatithandiza kubvera bzakutonga bzace bzense, ticizindikirambo kuti iye ngwakulungama na wa lufoyi, ndipo bzakutonga bzace mpsabwino kwa ifepano. (Zaiya 48:17; 1 Juwau 5:3) Caciwiri, n’cakuti kutalikirana na munthu wakucosedwa, kumbatikhotcerera, ndipo kumbathandizambo kuti gwere lireke kupswipizidwa  mwauzimu, licipitiriza kukhala na mbiri yabwino. (1 Wakolinto 5:6, 7) Cacitatu, n’cakuti kuphatisisa mitemo ya m’Bibliya, kungathandizembo munthu wakucosedwayo. Tikathandizira komiti yakutonga mulandu, ifepano tingatokonye mtima wa nyakuphonyayo omwe walamba kutambira thandizo la akulu. Munthu wakucosedwa, akaluza mbverano wabwino na wanthu womwe ambawafuna, ‘nzeru zace zingamubwerere,’ acizindikira kuphonya kwaceko, ndipo angafune kulungamiza kuphonya kwaceko kuti abwerere kwa Yahova.—Luka 15:17.

Kodi tani penu nyakucosedwayo n’gwa m’banja mwathu? Bzikakhala tenepoyo, bzingatinese pang’ono kuti tikhale wakukhulupirika kwa Mulungu. Kodi tingacite ciyani na munthu wakucosedwa omwe n’gwa m’banja mwathu? Tingafotokoze lini bzinthu bzense bzomwe bzingacitike, koma tindofotokoze bzinthu bziwiri basi.

Munthu wakucosedwayo angakhale munthu omwe timbakhala naye m’nyumba ibodzi thangwe pinango ni mkazi, mwamuna ayai mwana wathu. Tsono, pakuti kucosedwa kwa munthu m’gwere kumbamalisa lini udzinza, tingapitirize kumbacita bzinthu bza nsiku na nsiku na munthuyo ninga banja. Tsono, thangwe ra bzomwe wacitabzo, munthuyo wasankhula kugwata mbverano wauzimu wa pakati pa iye na banja lace lakukhulupirikalo. Tenepo, anzace wakukhulupirikawo an’funika lini kumbacita naye pabodzi bzinthu bzauzimu. Mwa ciratizo, munthu wakucosedwayo akakhala ali pa mui, iye an’dzacita lini mbali, pomwe banjalo linkucita kunamata ninga banja. Tsono, penu nyakucosedwayo ni mwana mng’ono, abereki wace an’dzapitiriza kumbamupfunzisa na kumbamupasa malango. Tenepo, abereki wa lufoyi angacite makonzedwe yakumbapfunzisa Bibliya mwana mn’gono wakucosedwa. *Mimwani 6:20-22; 29:17.

Nthawe zinango, munthu wakucosedwayo angakhale wa m’banja mwathu, koma ambakhala lini m’nyumba ibodzi na ifepano. Napo zingawoneke nthawe zomwe tingafunikire kulewalewa naye, tin’funika kusamala kuti bzireke kumbacitika kawiri-kawiri. Wanthu wakukhulupirika m’banjamo ambanyang’ana lini mathangwe kuti ambacite bzinthu na nyakucosedwa  omwe ambakhala lini naye m’nyumba ibodzi. Koma, thangwe ra kukhulupirika kwawo kwa Yahova na kwa gulu lace, iwo ambaphatisisa bzomwe Bibliya limbalewa bza momwe tingacitire na wanthu wakucosedwa. Kukhulupirika kwawoko kungatokonye mtima wa nyakuphonyayo, kucimuthandiza kugumana phindu na cirango comwe watambiraco. *Wahebereu 12:11.

^ ndi. 1 Mitemo ya m’Bibliya yakulewa bza munthu wakucosedwa m’gwere, in’funikambo kuphatisidwa basa mwakundendemerana kwa munthu omwe acita kubzicosa yekha.

^ ndi. 2 Kuti mudziwe bzinango bza kucosedwa kwa mwana mng’ono omwe ambakhala m’nyumba ibodzi na abereki wace, onani Nsanza ya Mulindiri ya 1 Outubro, 2001, tsamba 16 mpaka17, na Nsanza ya Mulindiri ya 15 Novembro, 1988, tsamba 20.

^ ndi. 3 Kuti mudziwe bzinango bza momwe tingacitire na munthu wa m’banja mwathu omwe wacosedwa, onani malango ya m’Bibliya mu Nsanza ya Mulindiri ya 15 Abril, 1988, pa tsamba 26 mpaka 31, na Nsanza ya Mulindiri ya 15 Setembro, 1981, tsamba 26 mpaka 31.