Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Kodi ni Nthawe Iponi Yomwe Akazi An’funika Kubvala Cinthu mu Msolo? Ndipo Thangwe Ranyi?

Kodi ni Nthawe Iponi Yomwe Akazi An’funika Kubvala Cinthu mu Msolo? Ndipo Thangwe Ranyi?

Kodi ni nthawe iponi yomwe mkazi Mkristau an’funika kubvala cinthu mu msolo pakunamata? Ndipo thangwe ranyi? Mbatiwoneni bzomwe mpostolo Paulo adalewa pa nkhani imweyi. Iye adapereka malango yakufunika yomwe yangatithandize kucita bwino bzinthu kuti tilemekeze Mulungu. (1 Wakolinto 11:3-16) Paulo adalewa bzinthu bzitatu bzomwe bzin’funika kuwonedwa: (1) mabasa yomwe yangacitise kuti mkazi afunikire kubvala cinthu mu msolo, (2) mbuto yomwe iye angafunikire kucita bzimwebzo, na (3) mathangwe yakucitira bzimwebzo.

Mabasa. Mpostolo Paulo adalewa bza mabasa mawiri: kupemba na kulewa polofesiya. (Mavesi 4 na 5) Kupemba n’kulewalewa na Yahova. Nsiku zino, kulewa polofesiya kungakhale kupfunzisa Bibliya kwa mtundu uli-wense komwe Mkristau angacite. Tsono, kodi mpostolo Paulo akhalewa kuti mkazi an’funika kumbabvala cinthu mu msolo nthawe zense pomwe iye an’pemba ayai an’pfunzisa wanthu bzinthu bza m’Bibliya? Nee. Bzimbathemba mbuto yomwe iye ali.

Mbuto. Mpostolo Paulo adalewa bza mbuto ziwiri: kumui na m’gwere. Iye adati: ‘Msolo wa mkazi ni mwamuna; . . . ndipo mkazi ali-wense omwe an’pemba ayai an’lewa polofesiya mwakusaya kubvala cinthu mu msolo, an’citisa manyazi msolo wace.’ (Mavesi 3 na 5) M’banja, Yahova adasankhula mwamuna kuti akhale msolo wa mkazace. Tenepo, mkaziyo akambacita bzinthu  bzomwe Yahova adalewa kuti bzimbacitidwe na bayace, iye anganyazise bayaceyo, ndipo kungalatize lini kuti ankumuzindikira ninga msolo wace. Mwa ciratizo, tiyezezere kuti mkazi an’funa kucitisa pfunziro la Bibliya, ndipo bayace ali pamwepombo. Iye an’funika kubvala cinthu mu msolo mwa kulemekeza bayaceyo ninga msolo. Iye an’funikira kucita bzimwebzo napo penu bayaceyo ngwakubatizidwa ayai ne, pakuti iye ni msolo wa banja. * Mkaziyo akafuna kupemba ayai kupfunzisa pomwe ali pabodzi na mwana wace mng’ono wacimuna omwe ngwakubatizidwa, iye an’funikambo kubvala cinthu mu msolo. An’cita bzimwebzo, sikuti mwanayo ni msolo wa banja, koma ni thangwe rakuti bzomwe ankucitabzo ni bzinthu bzakufunika kucitidwa na amuna wakubatizidwa.

Pa kulewa bza m’gwere, Paulo adati: ‘Tsono, penu alipo omwe ankuwoneka kuti ankutsutsa bzimwebzi pakufuna macitidwe manango, adziwe kuti tiribe macitidwe manangoyo, ne ifepano, ne magwere ya Mulungu.’ (Vesi 16) M’gwere Lacikristau, amuna okha ndiwo omwe ambatsogolera. (1 Timotio 2:11-14; Wahebereu 13:17) Amuna okha ndiwo omwe ambasankhulidwa kuti atumikire ninga akulu na atumiki wakuthandiza pa basa la kusamalira mabira ya Mulungu. (Mabasa 20:28) Tsono, nthawe zinango, bzingafunike kuti mkazi Mkristau acite basa lomwe lingadafunika kucitidwa na mwamuna wakubatizidwa. Mwa ciratizo, bzingafunike kuti mkazi atsogolere mtsonkhano wa utumiki bwa kumunda, thangwe palibe m’bale wakubatizidwa wakuthemera. Ayai mkaziyo angacitise pfunziro la Bibliya pabodzi na m’bale wakubatizidwa. * Tsono, pakuti kupfunzisa munthu Bibliya mpsibodzi-bodzi na kupfunzisa m’gwere, mkaziyo an’funika kubvala cinthu mu msolo pakuzindikira kuti ankucita basa lomwe likhafunika kucitidwa na mwamuna.

Tsono, pana nthawe zinango zomwe mkazi angafunikire lini kubvala cinthu mu msolo. Mwa ciratizo, iye an’funika lini kubvala cinthu mu msolo pomwe ankutawira pa mitsonkhano, pomwe ankupalizira nyumba na nyumba pabodzi na bayace  ayai mwamuna munango wakubatizidwa, ayai pomwe ankupemba pabodzi na wana wace wakusaya kubatizidwa. N’cadidi kuti ingawoneke mibvunzo minango, ndipo penu mkaziyo ankudziwa lini bzomwe angacite, an’funika kuifufudza nkhaniyo. * Tsono akapitiriza kusaya kudziwa bzomwe angacite pa nkhani zinango, iye angabvale cinthu mu msolo penu cikumbu-mtima cace cinkumuuza kuti acite bzimwebzo, ninga momwe tinkuwonera pa cithunzi-thunzipa.

Mathangwe. Pa vesi 10, pambalewa mathangwe mawiri yomwe yangacitise kuti mkazi abvale cinthu mu msolo. Pambati: ‘Mkazi an’funika kukhala na cizindikiro ca utongi bwace mu msolo thangwe ra wanjo.’ Cakuyamba, onani kuti vesiri lalewa bza ‘cizindikiro ca utongi.’ Mkazi ambabvala cinthu mu msolo ninga njira yakulatiza kuti iye ankuzindikira utongi bomwe Yahova adapereka kwa amuna wakubatizidwa m’gwere. Ndipo akacita bzimwebzo, ambalatiza kuti ambafuna Yahova na kuti ankukhulupirika kwa iye. Thangwe laciwiri limbagumanika pa mafala yakuti ‘thangwe ra wanjo.’ Kodi mkazi akambabvala cinthu mu msolo, wanjo ambatokonyedwa tani na bzimwebzo?

Wanjo ambawonesesa kuti wanthu ankuzindikira utongi bwa Mulungu m’gulu lace lense, kudzulu na pansi pano. Iwo ambathandizidwambo na bziratizo bza wanthu wakuperewera pa nkhani imweyi. Ndipo kuthumizira bzensebzi, wanjowo ambafunikambo kubvera makonzedwe ya Yahova, mwakusiyana na wanjo wale omwe adatazira kucita bzimwebzi m’mbuyomu. (Juda 6) Tenepo, wanjo angapfunze kucokera kwa mkazi Mkristau omwe ana cidziwiso kwene-kwene kuposa kwa mwamuna wakubatizidwa m’gwere; napo bziri tenepoyo mkaziyo ambakhala wakukonzeka kubvera utongi bwa bayace. Nthawe zinango, mkaziyo angakhale Mkristau wakudzozedwa omwe kutsogoloku an’dzatonga pabodzi na Kristu. Mkazi umweyo an’dzakhala  na udindo bukulu kwene-kwene kuposa bomwe wanjo anabo. Tenepo, iye n’ciratizo cabwino kwa wanjo omwe ambakhala ankumuwona! Kulewa cadidi, akazi wense an’funika kumbabvera mwakubzicepswa pamaso pa wanjo azinjisa wakukhulupirika!

^ ndi. 3 Mkazi Mkristau angapembe lini mwakucita kubveka pomwe bayace omwe ni Mboni ali pafupipo, kupambula penu bayaceyo ankutazira kulewalewa thangwe ra kuduwala.

^ ndi. 1 Mkazi an’funika lini kubvala cinthu mu msolo pomwe ankucitisa pfunziro la Bibliya pabodzi na m’bale wakusaya kubatizidwa omwe si bayace.

^ ndi. 2 Kuti mudziwe bzinango, onani Nsanza ya Mulindiri, ya 15 Julho, 2002, pa tsamba 26 mpaka 27, na Nsanza ya Mulindiri ya 15 Agosto, 1977, pa tsamba 509 mpaka 511.