Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 10

Malowozi ni Mphaso ya Mulungu wa Lufoyi

Malowozi ni Mphaso ya Mulungu wa Lufoyi

‘Cingwe cakuposedwa na bzingwe bzitatu cingabwedzeke lini mwakamfulumize.’—MPALIZI 4:12.

1, 2. (a) Kodi tingabzibvunze ciyani tikambawona wanthu ankulowolana, ndipo thagwe ranyi? (b) Kodi ni mibvunzo iponi yomwe tin’cezerana mu nkhani ino?

KODI mumbafuna kuyenda ku malowozi? Wanthu azinji ambafuna kuyenda ku malowozi, thangwe malowozi yambadekeza. Ku malowoziko timbawona anyakulowolanawo adabvalira bwino, ndipo nkhope zawo zimbalatiza cikondweso comwe anaco. Pa nsiku imweyo, iwo ambakhala wakukondwa kwene-kwene, ndipo tsogolo lawo limbawoneka kukhala labwino kwene-kwene.

2 Tsono, nsiku zino mabanja mazinji yankugumana na mabvuto. Ndipo, napo timbafuna kuti wanthu omwe ankulowolana adzakhale wakukondwa kwene-kwene, ifepano timbabzibvunza basi kuti: ‘Kodi amwewa an’dzakhaladi wakukondwa? An’dzapitiriza kukhala pabodzi?’ Mitawiro ya mibvunzo imweyi, imbathemba momwe mwamuna na mkaziyo an’dzakhulupirira na kuphatisa basa mitemo ya Mulungu yakulewa bza malowozi. (Werengani Mimwani 3:5, 6.) Iwo an’dzafunika kucita bzimwebzo kuti apitirize kufunidwa na Mulungu. Mbatiwoneni tsapano momwe Bibliya limbatawirira mibvunzo minaiyi: Thangwe ranyi munthu an’funika kulowola ayai kulowodwa? Kodi mun’funika kusankhula munthu wa mtundu wanyi kuti mumange naye banja? Kodi mungakonzekere tani kuti mupite m’banja? Ndipo n’ciyani comwe mwamuna na mkazi an’funika kucita kuti banja lawo lipitirize kukhala lakukondwa?

MATHANGWE YAKUTHEMERA KUTI MUNTHU ALOWOLE AYAI ALOWODWE

3. Thangwe ranyi bzingakhale lini bwino kulowola ayai kulowodwa na mathangwe yapezi-pezi?

3 Wanthu winango ambakhulupira kuti kulowola ayai kulowodwa n’kwakufunika kuti munthu akhale wakukondwa. Iwo  ambayesa kuti munthu angakhale lini wakunkondwa akasaya kugumana munthu kuti amange naye banja. Tsono bzimwebzi n’kunama! Jezu, alibe kulowola, ndipo iye adalewa kuti ni mphaso kukhala wakusaya kulowola ayai wakusaya kulowodwa. Ndipo iye adalimbisambo wale omwe angadafuna kuti apitirize kukhala tenepoyo. (Mateu 19:11, 12) Mpostolo Paulo adalewambo bza ubwino bwakusaya kulowola ayai kusaya kulowodwa. (1 Wakolinto 7:32-38) Tsono, ne Jezu ne Paulo alibe kupereka lamulo pa nkhani imweyi. Ndipo kuletsa wanthu kulowolana ni ‘bzipfunziso bza madimonyo.’ (1 Timotio 4:1-3) Tsono, tidziwe basi kuti munthu wakusaya kulowola ayai kulowodwa, ambakhala na mipata yakutumikira Mulungu mwakusaya kuceukisidwa. Tenepo, kungakhale lini kwanzeru munthu kufuna kupita m’banja na mathangwe yapezi-pezi, ninga kukakamizidwa na wanthu winango.

4. Thangwe ranyi banja labwino ndakufunikira kuti wana aleredwe bwino?

4 Tsono, kodi pana mathangwe yakubveka yakuti munthu alowole ayai alowodwe? Inde, yalipo. Malowozi ni mphaso yakucokera kwa Mulungu wathu wa lufoyi. (Werengani Ciyambo 2:18.) Ndipo, malowozi yambakhala na bzabwino bzace, ndipo yambabweresambo cikondweso. Mwa ciratizo, banja labwino ndakufunika kuti wana aleredwembo bwino. Banja likakhala labwino, bzingathandize kuti abereki alerembo bwino wana wawo, acikwanisambo kuwalatiza lufoyi, kuwalanga na kumbawatsogolera bwino. (Psalymo 127:3; Wayefezo 6:1-4) Tsono, kubereka wana ndiro lini thangwe lokha lomwe lingacitise kuti munthu afune kupita m’banja.

5, 6. (a) Mwakubverana na Mpalizi 4:9-12, ndiponi phindu lakukhala pa uxamwali bwakulimba kwene-kwene na munthu? (b) Kodi banja lingandendemezedwe tani na cingwe cakuposedwa na bzingwe bzitatu?

5 Kumbukirani kuti vesi lomwe linkutsogolera nkhani ino limbati: ‘Awiri ambaposa m’bodzi, thangwe ambagumana mabaibai yabwino pa basa lawo lomwe ambaliphata na nyongo. M’bodzi wa iwo akagwa, munangoyo angamuthandize kuima. Tsono, n’ciyani cingacitike na munthu omwe anigwa, ndipo palibe munango kuti amuthandize kuima? Tenepo, pomwe awiri an’gona pabodzi ambabva kuthuma, tsono munthu m’bodzi  yekha angabve tani kuthuma? Penu munango angakunde munthu m’bodzi, wanthu awiri angakwanise kulimbana naye. Ndipo cingwe cakuposedwa na bzingwe bzitatu cingabwedzeke lini mwakamfulumize.’—Mpalizi 4:9-12.

6 Mavesiya yambalewa cakuyambirira bza kufunika kwa axamwali wabwino. Tsono, timbadziwa kuti malowozi n’kuphatana kwa axamwali awiri. Ndipo, mavesiya yambafotokoza kuti ciphatano ca mtundu wakulewedwa pamwepayu umbacitisa kuti wanthuwo ambathandizane, kutsangalazana na kukhotcererana. Tsono kuti banja lirimbe, bzimbandofunikira lini wanthu awiri wokha basi. Vesiri limbalewa kuti bzingwe bziwiri, bzinganese lini kubwedzeka. Tsono bzingwe bzitatu bzakuphatanidzidwa, mpsakunesa kubwedzeka. Mwamuna na mkazi akambafuna kukondwesa Yahova, banja lawo limbakhala ninga lidaposedwa na bzingwe bzitatu. Yahova ana mbali ikulu m’banja, ndipo akacita mbali imweyo, banja limbakhala lakulimba kwene-kwene.

7, 8. (a) Kodi Paulo adanemba malango yaponi kwa Akristau wakusaya kulowola ayai kulowodwa omwe ankulimbana na bzikhumbo bzakugonana? (b) Kodi Bibliya limbalewa kuti wale omwe ambasankhula kupita m’banja an’dzakhala na ciyani?

7 Ndipo, wanthu wokha omwe ali pa banja ndiwo omwe an’funika kumbagonana. Kucita bzimwebzi mkati mwa banja, bzimbacitisa kuti kugonanako kukhale kwakudekeza. (Mimwani 5:18) Munthu omwe akanati kupita m’banja, bzikakhala kuti cikhumbo cace cakufuna kugonana na munthu n’cikulu kwene-kwene, iye an’funikira kulimbana na cikhumbo caceco. Kusaya kubziretsa, kungacitise kuti cikhumboco cimutsogolere ku mkhalidwe wakuipa. Mpostolo Paulo adanemba malango yabwino kwa wale omwe akanati kupita m’banja. Iye adati: ‘Penu an’kwanisa lini kubziretsa, alowole, pakuti bziri bwino kulowola kuposa kundobonera na cikhumbo.’—1 Wakolinto 7:9, 36; Tiyago 1:15.

8 Thangwe liri-lense lomwe lingacitise kuti munthu afune kupita m’banja, lin’funika kukhala labwino na lakubveka, pakuti mpostolo Paulo adalewa kuti wale omwe an’funa kupita m’banja ‘an’dzakhala na matsautso m’thupi mwawo.’ (1 Wakolinto 7:28) Wanthu omwe akanati kupita m’banja, ambagumana lini na bzineso bzomwe wanthu wakulowolana ambagumana nabzo. Mukasankhula kulowola ayai kulowodwa, kodi mungacite tani kuti  mucepese bzinesobzo, mucikhala na cikondweso m’banjamo? Njira ibodzi ndiyo kusankhula mwanzeru munthu omwe mumange naye banjalo.

MBANI MUNGASANKHULE KUTI MUMANGE NAYE BANJA?

9, 10. (a) Kodi Paulo adaindendemeza na ciyani ngozi ya kumanga banja na munthu omwe ambatumikira lini Yahova? (b) N’ciyani comwe cimbacitika thangwe ra kusaya kubvera malango ya Mulungu yakuletsa kumanga banja na munthu omwe ambatumikira lini Yahova?

9 Mpostolo Paulo, mwa kutsogoleredwa na mzimu adanemba mtemo wakufunika kwene-kwene omwe mungaphatise basa pomwe mun’funa kusankhula munthu wakulowolana naye. Iye adati: ‘Lekani kumangidwa pa djoki libodzi na omwe an’khulupira lini.’ (2 Wakolinto 6:14) Paulo adalewa bzimwebzi pakundendemeza na mulimi omwe ankugaula munda na bzifuwo. Nfundo yace njakuti bzirombo bziwiri bzakusiyana mphanvu, bzikamangiriridwa pa djoki libodzi, bzensenebzo bzin’dzabonera. Tenepo, Mkristau akabzimangirirambo pa djoki libodzi na munthu omwe ambatumikira lini Yahova, iwo an’dzabonera kwene-kwene. Mkristauyo akambafuna kucita bzinthu bzomwe bzingacitise kuti Mulungu apitirize kumufuna, pomwe mwanzaceyo alibe nabzo basa bzimwebzo, moyo wawo un’dzakhala wakusiyana, ndipo bzakutewera bzace yan’dzakhala mabvuto yokha-yokha. Ndipopa, Paulo adalimbisa Akristau kuti ambalowole ayai kulowodwa ‘kokha mwa Mbuya.’— 1 Wakolinto 7:39.

10 Akristau winango omwe akanati kupita m’banja, nthawe zinango iwo ambafika pakukumbuka kuti: ‘bziri bwino kulowodwa na munthu wakunja kuposa kukhala ndekha.’ Tenepo, winango ambasankhula kusaya kubvera malangoya, acimanga banja na munthu omwe ambatumikira lini Yahova. Ndipo, mamaliziro yace yambakhala yakuwawa nthawe zense. Iwo ambadzazindikira kuti amanga banja na munthu omwe angambacite lini naye pabodzi bzinthu bzakufunika kwene-kwene pa moyo wawo. Tenepo, napo ali m’banja, Mkristauyo ambabzibva kukhala yekha, ndipo bzimwebzo bzimbamuwawa kwene-kwene kuposa pa nthawe yomwe akhanati kupita m’banjamo. Tsono, bzabwino mpsakuti Akristau azinji omwe ni maswaka, iwo ambakhulupira  malango ya m’Bibliyaya, acisankhula kuyabvera. (Werengani Psalymo 32:8.) Ndipo, napo an’funa kudzalowodwa kutsogolo, iwo ambapitiriza kukhala wokha mpaka adzagumane munthu omwe ambanamata Yahova kuti adzalowolane naye.

11. Kodi n’ciyani cingakuthandizeni kusankhula mwanzeru munthu wakumanga naye banja? (Onani kwadru ya msolo wakuti “ Kodi Ndin’funika Kunyang’ana Ciyani kwa Munthu Omwe Ndin’funa Kumanga Naye Banja?”)

11 N’cadidi kuti kukhala mtumiki wa Yahova bzinkulewa lini kuti munthuyo an’dzakhaliratu mwamuna ayai mkazi wabwino. Penu munkukumbuka bza kupita m’banja, nyang’anani munthu omwe ana makhalidwe na bzakulinga bzauzimu bzomwe munabzo, ndipo ambafunambo Yahova. Kapolo wakukhulupirika na wanzeru adanemba kale nkhani zizinji bza nkhani imweyi, ndipo imwepo mungacite bwino kuwerenga nkhani zimwezo, mucipembambo kwa Yahova kuti iye akutsogolereni pakucita cakusankhula cakufunikaci. *Werengani Psalymo 119:105.

12. Kodi m’madziko mazinji, ni mwambo uponi omwe abereki ambateweza pa nkhani ya malowozi? Kodi iwo angathandizidwe na ciratizo ca yani?

12 M’madziko mazinji, abereki ambateweza mwambo wakusankhulira mwana wawo munthu omwe angamange naye banja. M’madziko yamweya, wanthu ambakhulupira kuti aberekiwo ana nzeru, ndipo ambadziwa bzomwe mpsakufunika kuti munthu acite cakusankhula cikuluci. Malowozi yakucita kukonzeredwa yambafamba bwino ninga momwe bzikhacitikira mu nthawe zakale. Abalahamu adatumiza mtumiki wace kuti akanyang’anire mkazi mwana wace, Izaki. Cimweci ni ciratizo cabwino kwa abereki omwe ambakhala m’mbuto zomwe angafunikire kucitambo bzibodzi-bodzi. Abalahamu akhalibe thupo na kobiri ne penu mkaziyo akhali wa m’banja lakudala ayai lakusauka. M’mbuto mwace, iye adacita nyongo kuti mwana wace agumane mkazi pakati pa wanthu omwe akhanamata Yahova. *Ciyambo 24:3, 67.

 KODI MUNGAKONZEKERE TANI KUTI MUDZAKHALE NA BANJA LABWINO?

13-15. (a) Kodi mtemo wa pa Mimwani 24:27 ungathandize tani mwamuna omwe an’funa kumanga banja? (b) Kodi mkazi omwe an’funa kulowodwa an’funika kukonzekera ciyani?

13 Penu munkukumbuka bza kupita m’banja, mungacite bwino kubzibvunza kuti: ‘Kodi ndinedi wakukonzeka kuti ndipite m’banja?’ Kukhala wakukonzeka bzimbathemba lini momwe munkubvera mu mtima mwanu pa nkhani ya lufoyi, kugonana, kufuna xamwali ayai kufuna kulera wana. Koma, mun’funika kukumbukira bza maudindo yomwe mun’dzakhala nayo mukadzapita m’banjamo.

14 Mwamuna omwe ankunyang’ana mkazi kuti amulowole, an’funika kukumbukira bwino mtemo wa pa Mimwani 24:27 omwe umbati: ‘Konzekera basa lako la panja, ndipo konza munda wako; patsogolo pace umange nyumba yako.’ Kodi mtemo umweyu umbabvekesa nfundo iponi? Kale-kale, mwamuna akafuna kumanga banja, iye akhafunikira kubzibvunza kuti: ‘Kodi ndidakonzeka kuti ndidzasamalire mkazi pabodzi na mwana ali-wense omwe angadzabadwe?’ Cakuyamba, iye akhafunikira kuphata basa mwa kusamalira munda wace. Mtemo umweyu ungaphatisidwembo basa nsiku zino. Mwamuna omwe an’funa kulowola, an’funika kubzikonzekeresa pa maudindo yomwe an’dzakhala nayo m’banja. Ndipo, penu iye ana thanzi labwino, an’funika kumbaphata basa. Fala la Mulungu limbalewa kuti munthu omwe ambasamalira lini banja lace mwa kuthupi na mwauzimu, n’gwakuipa kuposa munthu wakusaya kukhulupira!—Werengani 1 Timotio 5:8.

15 Mkazi omwe an’funa kulowodwa, nayembo an’funika kutsimikizira kuti an’dzayakwanisadi maudindo yomwe an’dzakhala nayo m’banja. Bibliya limbatumbiza makhalidwe ya mkazi munango omwe akhathandiza bayace na kusamalira mui wace. (Mimwani 31:10-31) Amuna na akazi omwe ambathamangira kupita m’banja mwakusaya kutoma akonzekera kudzakhala na maudindo ya m’banja, kulewa cadidi iwo ni wanthu omwe ambandokumbukira bzakufuna bzawo, m’mbuto mwa kukumbukira bzomwe angadzamucitire mwanzawo wa m’banjamo. Ndipo, kuposa bzense, wale omwe an’funa kupita m’banja, an’funika kukhalambo wakukonzekera mwauzimu.

16, 17. Kodi omwe ankukonzekera kupita m’banja, an’funika kukumbukira mitemo iponi?

 16 Wanthu omwe ankukonzekera kupita m’banja, ambafunikirambo kukumbukira maudindo yomwe Yahova adapasa mwamuna na mkazi m’banjamo. Mwamuna wacikristau an’funika kudziwa bzomwe bzimbathandauza kukhala msolo wa banja. Kukhala msolo wa banja bzimbathandauza lini kuti iye an’funika kumbapondereza anzace. M’mbuto mwace, iye an’funika kutewezera momwe Jezu ambatsogolerera ateweri wace. (Wayefezo 5:23) Ndipo, mkazi wacikristau an’funikambo kubvesesa mbali yomwe anayo m’banjamo. Kodi iye an’dzafunisisa kubvera ‘lamulo la mwamuna wace?’ (Waroma 7:2) Mkazi ali kale pansi pa lamulo la Yahova na Jezu. (Wagalata 6:2) Ndipo utsogoleri bwa bayace m’banjamo, bumbaimira lamulo linango. Kodi mkaziyo an’dzakwanisa kubvera akadzakhala pansi pa lamulo la mwamuna wace wakuperewera? Akawona kuti an’dzakwanisa lini, bziri bwino kuleka kulowodwako.

17 Kuthumizira bzimwebzi, mwamuna na mkazi an’funika kukhala wakukonzekera kudzasamalira bzakusaya bza mwanzace. (Werengani Wafiripo 2:4.) Mpostolo Paulo adanemba kuti: ‘Munthu ali-wense ambamufune mkazace, ninga momwe an’bzifunira iye yekha; ndipo mkazimbo ambamulemekezambo mwamuna wace.’ Mwa kutsogoleredwa na mzimu wa Mulungu, Paulo adawona kuti mwamuna an’funika kumbalemekezedwa kwene-kwene na mkazace. Ndipo, mkazi ambafunika kulatizidwa lufoyi na bayace.—Wayefezo 5:21-33.

Pa nthawe ya umakhadzi, nthawe zense mbakhalani na munthu wakukuperekezani

18. Thangwe ranyi wanthu omwe ali pa umakhadzi an’funika kumbabziretsa?

18 Tenepo, nthawe ya umakhadzi, si nthawe yakusenzeka, koma ni nthawe yakuti mwamuna na mkazi apfunze momwe angadzasamalirire mwanzace, acitsimikizira penu bzingakhaledi bwino kulowolana. Ndipo, ni nthawembo ya kumbabziretsa! Wanthu omwe ali pa umakhadzi angakhale na cikhumbo cikulu cakufuna kumbacitiratu bzinthu bzomwe bzimbandocitidwa na wanthu omwe adalowolana kale. Cikhumbo cimweci n’cacibadwa, tsono wale omwe ambafunanadi bzacadidi an’dzafunika kutcenkha bzicito bzense bzomwe bzingadzonge uxamwali bwa mwanzawoyo na Mulungu. (1 Watesalonika 4:6) Penu muli pa umakhadzi,  mun’funika kumbabziretsa, ndipo kucita bzimwebzo kun’dzakuthandizani pa moyo wanu wense, napo mupite m’banja ayai ne.

KODI MUNGACITE CIYANI KUTI BANJA LANU LIDZAKHALISE?

19, 20. Kodi Akristau an’funika kumbayawona tani malowozi mwakusiyana na momwe ambawonera wanthu azinji ku dzikoku? Perekani ciratizo.

19 Mwamuna na mkazi akafuna kuti banja lawo likhalise, iwo an’funika kumbaiwona bwino nkhani ya kukhulupirika m’banjamo. Mafirime na manovela, yambalatiza kuti wanthu wense omwe ambalowolana ambamalizira kugumana cikondweso comwe iwo akhakhumba. Tsono kulewa cadidi, malowozi si mamaliziro; koma n’ciyambi ca makonzedwe yomwe Yahova adakonza kuti yambakhalise. (Ciyambo 2:24) Bzakupasa nsisi mpsakuti ndimo lini momwe wanthu ambaiwonera nkhaniyi nsiku zino. M’mbuto zinango, wanthu azinji ambalewa kuti kupita m’banja n’kumanga pfundo. Tsono iwo ambazindikira lini kuti pfundo ambalilewalo limbaimira bwino malowozi. Pfundo lakumangidwa bwino limbalimba, tsono pa nthawe ibodzi-bodziyo limbanesambo lini kutsudzula.

20 Wanthu azinji nsiku zino ambawona malowozi ninga cinthu comwe cin’funikira lini kukhalisa. Iwo ambafuna kupita m’banja thangwe ra kukumbuka kuti an’dzakwanisa bzikhumbo bzawo bzense, acikhalambo wakukonzeka kumalisa malowoziyo yakandoyamba kuwoneka mabvuto m’banjamo. Tsono, lekani kuyebwa kuti Bibliya limbalewa kuti malowozi yan’funika kukhala cingwe cakuposedwa na bzingwe bzitatu. Bzingwe bzomwe bzimbaphatisidwa basa na wanthu omwe ambafambisa ngalawa, bzimbakonzedwa kuti bzikhalise, sikuti bzibvunde ayai bzibwedzeke pa nthawe za conzi camphanvu. Mwakundendemerana na bzimwebzi, malowozi yadakonzedwa kuti yambakhalise. Kumbukirani kuti Jezu adalewa kuti ‘comwe Mulungu wacimanga pabodzi, munthu aleke kucilekanisa.’ (Mateu 19:6) Tenepo, mukapita m’banja, mun’dzafunikirambo kukhala na makumbukidwe yamweya. Kodi kuwona malowozi mu njira imweyi, bzinkulatiza kuti banja ni mtolo? Nee.

21. Kodi mwamuna na mkazi an’funika kumbawonana tani? N’ciyani cingawathandize kuti akwanise kumbacita bzimwebzo?

21 Mwamuna na mkazi an’funika kumbawonana bwino. Ali-wense  akambalinga kuwona makhalidwe yabwino ya mwanzace pabodzi na nyongo yomwe iye ambacita, banja lawo lin’dzakhala lakukondwa. Kodi bzingakwanisike kumbawona bzabwino kwa mwanzathu wa m’banja omwe ngwakuperewera? Yahova ambatikumbira lini kuti ticite bzinthu bzomwe tingakwanise lini. Iye ambandolinga kuwona bzabwino bzomwe tingacite. Mnembi m’bodzi wa Psalymo adapemba kwa Yahova, aciti: ‘Bzingadakhala kuti mumbanyang’anisa bzakuphonya bzathu, mbani omwe angadaima pa maso panu, imwe Yahova?’ (Psalymo 130:3) Mwamuna na mkazi an’funika kumbawonanambo  tenepoyo, acimbalekererana bzakuphonya bzawo.—Werengani Wakoloso 3:13.

22, 23. Kodi Abalahamu na Sara adakhala tani ciratizo cabwino kwa mabanja ya nsiku zino?

22 Wanthu omwe adalowolana ambakhala wakukondwa akambapirira pabodzi mabvuto kwa magole mazinji. Bibliya limbalewa bza banja la Abalahamu na Sara pomwe iwo akhadakalambirana. Iwo akhagumanambo bzineso pa moyo wawo. Kumbukirani momwe bzikhaliri bzakunesa kwa Sara, omwe pa nthawe yomwe pinango akhana magole 60 yakubadwa, iye adasiya mui wace mu mzinda wabwino wa Uri, kuti ambakakhale m’matendi kwa moyo wace wense! Tsono, napo bzikhali tenepoyo, iye akhabvera basi utsogoleri bwa bayace. Sara akhali mthandizi wacadidi wa Abalahamu, ndipo iye akhamuthandiza kuti bzakusankhula bzawo bzimbawafambire bwino. Ndipo, Sara akhambabvera Abalahamu kucokera pansi pa mtima. Iye akhambamuwona Abalahamu ninga mbuya wace. (Ciyambo 18:12; 1 Pedru 3:6) Sara akhambalemekeza Abalahamu kucokera pansi pa mtima.

23 Bzimwebzi bzin’funa lini kulewa kuti Abalahamu na Sara akhambawona bzense mu njira ibodzi-bodzi. Pa nthawe inango Sara adapereka nzeru yace yomwe Abalahamu alibe kudekedwa nayo. Tsono, mwakutsogoleredwa na Yahova, Abalahamuyo adabzicepswa, acibvera nzeru ya mkazaceyo, ndipo banja lawo lidasimbidwa thangwe ra bzimwebzo. (Ciyambo 21:9-13) Nsiku zino, amuna na akazi, napo kwa wale omwe ana magole mazinji adalowolana, angapfunze bzizinji na banja limweri lomwe likhagopa Mulungu.

24. Kodi Yahova ambalemekezedwa na mabanja ya mtundu wanyi, ndipo thangwe ranyi?

24 Mu gwere lacikristau, muna mabanja mazinji yakukondwa, yomwe akazi ambalemekeza kwene-kwene azimuna wawo, ndipo amuna ambafuna na kulemekezambo azikazi wawo. Wense ambaphata basa pabodzi kuti aikhe kufuna kwa Yahova patsogolo pa bzinthu bzense. Mukasankhula kupita m’banja, sankhulani mwanzeru munthu omwe mumange naye banjalo, konzekerani bwino-bwino, ndipo dzaciteni nyongo yakukhala na banja la mtendere na la lufoyi lomwe lin’dzalemekeza Yahova. Mukacita bzimwebzi, banja lanulo lin’dzakuthandizani kuti mupitirize kufunidwa na Mulungu.

^ ndi. 11 Onani msolo 2 m’bukhu lakuti Chinsinsi cha Chimwemwe cha Banja, lakukonzedwa na Mboni za Yahova.

^ ndi. 12 Atumiki winango wakukhulupirika akhana akazi azinji. Yahova adabvumiza kuti iwo pabodzi na amuna wa mtundu wa Ajirayeri acite cipali. Napo si Yahova omwe adayambisa cipali, iye adapereka basi bzakutonga bzomwe bzikhatsogolera wanthu omwe akhali pa cipalico. Tsono, nsiku zino, Akristau wacadidi ambadziwa kuti Yahova ambabvumiza lini cipali pakati pa atumiki wace.—Mateu 19:9; 1 Timotio 3:2.