Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 6

Momwe Tingasankhulire Bzinthu Bzabwino Kuti Tisenzeke Nabzo

Momwe Tingasankhulire Bzinthu Bzabwino Kuti Tisenzeke Nabzo

‘Citani bzinthu bzense kuti mupase mbiri Mulungu.’—1 WAKOLINTO 10:31.

1, 2. Kodi n’ciyani comwe tingasankhule kucita pa nkhani ya masenzeka?

YEZEZERANI kuti mun’funa kudya cisapo comwe cimbakoma kwene-kwene, tsono munkuwona kuti cisapoco cidabvunda ku mbali kwace. Kodi mungacite tani? Pana bzinthu bzitatu bzomwe mungasankhule kucita: Mungadye cisapoco pabodzi na mbali yakubvundayo; mungataye cisapo censeneco; ayai mungagwate mbali yakubvundayo, mucidya mbali yabwinoyo. Kodi mungasankhule kucita ciyani?

2 Bzinthu bzomwe timbasenzeka nabzo bziri ninga cisapo cimweco. Nthawe zinango, imwepo mungafune kusenzeka na cinthu, tsono lekani kuyebwa kuti masenzeka mazinji ya nsiku zino njakuipa, ndipo yali ninga cisapo cakubvunda. Kodi n’ciyani comwe mungacite? Wanthu winango ambabvuma kusenzeka na cinthu ciri-cense cakuipa comwe dzikoli limbapereka. Winango ambasankhula kutcenkheratu kusenzeka na cinthu ciri-cense kuti aleke kukhala pa ngozi. Tsono winango ambakwanisa kutcenkha bzinthu bzomwe bzingawadzonge, acisenzeka na bzinthu bzabwino. Kodi n’ciyani comwe mungasankhule kucita kuti mupitirize kufunidwa na Mulungu?

3. Kodi tin’cezerana nfundo ziponi?

3 Azinji wa ifepano tingadasankhula kucita cinthu cakumaliziraci. Timbadziwa kuti kusenzeka n’kwakufunika, tsono tin’funika kumbasenzeka na bzinthu bzabwino. Tenepo, tin’cezerana momwe tingadziwire bzinthu bzomwe mpsabwino  kusenzeka nabzo ayai ne. Tsono, cakuyamba, mbatiwoneni momwe masenzeka yathu yangatokonyere kunamata kwathu Yahova.

‘CITANI BZINTHU BZENSE KUTI MUPASE MBIRI MULUNGU’

4. Kodi kukumbukira kuti tidabzipereka kwa Yahova kungatithandize tani pa kusankhula bzakusendzeka nabzo?

4 M’bale munango wacikulire omwe adabatizidwa mu gole la 1946 adalewa kuti: “Ndimbafuna lini kulova pa nkhani iri-yense ya batismo, ndipo ndimbaibvesera mwa tceru kwene-kwene ningati ni nsiku ya batismo yangu.” Thangwe ranyi iye ambacita bzimwebzo? Iye adati: “Kukumbukira nthawe zense kuti inepano ndidabzipereka kwa Yahova, kumbandithandiza kuti ndipitirize kukhala wakukhulupirika.” Tinkupenukira lini kuti imwepombo munkubverana na bzomwe adalewabzi. Kukumbukira kuti mudapicira kutumikira Yahova kwa moyo wanu wense, kungakuthandizeni kuti mupitirize kukhala wakukhulupirika. (Werengani Mpalizi 5:4.) Kulewa cadidi, kukumbukira bwino-bwino kuti mudabzipereka kwa Mulungu kumbatokonya momwe mumbawonera utumiki bwanu pabodzi na mbali zense za moyo wanu, kuphatanidzambo bzinthu bzomwe mungasankhule kusenzeka nabzo. Mpostolo Paulo adatsimikizira bzimwebzi pomwe adanembera Akristau wa mu nsiku zace kuti: ‘Penu mukumwa, penu mukudya, ayai mukucita cinthu  ciri-cense, citani bzinthu bzense kuti mupase mbiri Mulungu.’—1 Wakolinto 10:31.

5. Kodi mafala ya pa Mwambo 22:18-20 yambatithandiza tani kubvesesa cenjezo lakubisika la pa Waroma 12:1?

5 Bzense bzomwe timbacita pa moyo wathu bzimbatokonya kunamata kwathu Yahova. Paulo adanembera tsamba Akristau wa ku Roma, aciphatisa basa fala lamphanvu pakufuna kubvekesa nfundo imweyi. Iye adawacenjeza kuti: ‘Mupereke mathupi yanu ninga nsembe ya moyo, yakucena na yakubvumika kwa Mulungu, yomwe ni utumiki bwakupambulika mwa kuphatisira basa mphanvu zanu zakukumbuka.’ (Waroma 12:1) Thupi lathu limbaphatanidza nzeru zathu, mtima wathu, na mphanvu zathu. Bzensenebzi timbabziphatisa basa pa kutumikira Mulungu. (Marko 12:30) Paulo adalewa kuti kutumikira Mulungu na moyo wathu wense kuli ninga nsembe. Fala lakuti ‘nsembe,’ lina cenjezo lakubisika. Mu Cakutonga ca Mozeji, Mulungu akhalamba nsembe ya bzifuwo bzakupunduka. (Mwambo 22:18-20) Mwakundendemera na bzimwebzi, nsembe yauzimu ya Mkristau ikapswipizidwa mwa mtundu uli-wense, Mulungu an’dzailamba. Kodi bzimwebzi bzingacitike tani?

6, 7. Kodi Mkristau angapswipize tani thupi race, ndipo n’ciyani cingamucitikire?

6 Paulo adauza Akristau wa ku Roma kuti aleke kumbapereka thupi lawo ku pikado. Ndipo adawauzambo kuti aphe bzicito bza thupi lawo. (Waroma 6:12-14; 8:13) Kumayambiriro kwa tsamba laceri, Paulo adapereka bziratizo bza ‘bzicito bza thupi.’ Pakulewa bza wanthu wa pikado, iye adati: ‘Pa miromo pawo pana ululu bwa nyoka.’ ‘Minyendo yawo imbathamangira kucosa mulopa anzawo.’ ‘M’maso mwawo mulibe mantha na Mulungu.’ (Waroma 3:13-18) Mkristau angabzipswipize mwakuphatisa basa ‘bziwalo’ bza thupi lace kuti acite pikado zimwezi. Mwa ciratizo, Mkristau akambawona bzinthu bza maika ayai mavidiyo ya ciwembo, iye ankucita pikado na maso yace, acipswipiza thupi lace lense. Nsembe iri-yense yomwe iye angapereke kwa Mulungu, imbabvumidwa lini na iye. (Bzakutonga 15:21; 1 Pedru 1:14-16; 2 Pedru 3: 11) Bzimwebzi ndibzo bzomwe bzingacitikire munthu omwe ambasenzeka na bzinthu bzakuipa!

7 Tenepo, bzinkuwonekeratu padeca kuti bzomwe Mkristau angasankhule kusenzeka nabzo, bzingamubweresere mabvuto makulu. Ndipopa, tin’funika kusankhula bwino masenzeka yomwe yangadekese nsembe yomwe timbapereka kwa Mulungu, sikuti yomwe yangapswipize. Tsapano mbatiwoneni momwe tingadziwire masenzeka yomwe njabwino na yomwe si yabwino.

‘WENGANI COMWE N’CAKUIPA’

8, 9. (a) Kodi masenzeka yangagawidwe m’mbali zingasi, ndipo ziponi? (b) Kodi timbatcenkheratu masenzeka ya mtundu uponi, ndipo thangwe ranyi?

8 Masenzeka yangagawidwe m’mbali ziwiri. Mbali yakuyamba ni masenzeka yomwe Akristau an’funika kuyatcenkha; ndipo mbali yaciwiri ni masenzeka yomwe Akristau angayawone penu njabwino ayai ne. Mbatiyambeni kucezerana bza masenzeka yomwe Akristau an’funika kutcenkha.

9 Ninga momwe tidawonera mu Msolo 1, masenzeka manango yambakhala ya bzinthu bzomwe bzimbaletsedwa m’Bibliya. Mwa ciratizo, bzinthu bza mizimu, bza unzazi, na bzinthu bzakulimbisa wanthu kukhala na makhalidwe yakuipa bzimbagumanika m’mawebisaite, mavidiyo, programa za pa TV na nyimbo. Pakuti bzinthu bzimwebzi bzimbapitana na mitemo ya m’Bibliya, Akristau wacadidi an’funika kubzitcenkheratu. (Mabasa 15:28, 29; 1 Wakolinto 6:9, 10; Cibvumbulutso 21:8) Tikatcenkha masenzeka yakuipa ninga yamweya, tin’dzalatiza kwa Yahova kuti ‘timbanyansidwadi na bzakuipa,’ ndipo nthawe zense timbatcenkha kucita bzakuipabzo. Mwa kucita bzimwebzi, tin’dzakhala wanthu wa ‘cikhulupiro cakusaya cinyengo.’—Waroma 12:9; Psalymo 34:14; 1 Timotio 1:5.

10. Kodi n’ciyani comwe wanthu winango ambakumbuka pa nkhani ya masenzeka, ndipo thangwe ranyi makumbukidwe yamweyo yangabwerese ngozi?

10 Tsono, winango ambakumbuka kuti kusenzeka na bzinthu bzomwe bzimbawonesa bzinthuzi-thunzi bza maika  kumbadzonga lini. Iwo ambati: ‘Ndingambawone bzinthunzi-thunzibzo m’mavidiyo ayai pa TV, koma cipo ndicidzabzicita.’ Makumbukidwe yamweya ngakunyenga, ndipo yangabwerese ngozi. (Werengani Jeremiya 17:9.) Kodi tikambasenzeka na bzinthu bzomwe Yahova ambawenga, tingalewe kuti ‘tinkunyansidwa na comwe n’cakuipa?’ Kusenzeka kawiri-kawiri na bzinthu bzakuipa, kungaphe cikumbu-mtima cathu. (Psalymo 119:70; 1 Timotio 4:1, 2) Msambo umweyo ungayambe kucinja bzicito bzathu na kumbandonyang’anisa pikado za wanthu winango.

11. Kodi n’ciyani comwe cinkutsimikizira kuti mafala ya pa Wagalata 6:7 njacadidi pa nkhani ya masenzeka?

11 Bzidacitika kale kuti Akristau winango adacita bza unzazi thangwe ra bzomwe akhadazolewera kumbawona. Iwo adadzapfunza nfundo yakuti ‘ciri-cense comwe munthu an’bzala, cimweco ndico an’dzabvuna.’ (Wagalata 6:7) Tsono mabvuto ninga yamweya yangatcenkheke. Tikambakumbukira bzinthu bzabwino nthawe zense, tin’dzabvuna bzinthu bzabwino pa moyo wathu.—Onani kwadru yakuti “ Kodi Ndingasankhule Tani Bzinthu Bzakusenzeka Nabzo?

BZOMWE MUNTHU AN’FUNIKA KUSANKHULA YEKHA MWAKUBVERANA NA MITEMO YA M’BIBLIYA

12. Kodi mafala ya pa Wagalata 6:5 tingayaphatise tani basa pa nkhani ya kusankhula masenzeka, ndipo n’ciyani comwe cingatithandize kudziwa bzomwe tingasankhule?

12 Tsapano mbaticezeraneni bza masenzeka yomwe yambaletsedwa lini ayai kubvumidwiratu padeca m’Fala la Mulungu. Pakusankhula masenzeka ya mtundu umweyu, Mkristau ali-wense an’funika kusankhula yekha bzomwe ankuwona kuti mpsabwino. (Werengani Wagalata 6:5.) Tsono, tireke kuyebwa kuti yalipo malango yomwe yangatitsogolere pakucita bzimwebzo. Bibliya lina mitemo yomwe ingatithandize kuzindikira momwe Yahova ambawonera cinthu. Kuphatisa basa mitemo imweyo, ku’dzatithandiza kuzindikira ‘kufuna kwa Yahova,’ m’bzinthu bzense, kuphatanidzambo nkhani ya kusankhula bzinthu bzakusenzeka nabzo.—Wayefezo 5:17.

13. Kodi n’ciyani cin’dzatithandiza kutcenkha masenzeka yomwe Yahova ambakomedwa lini nayo?

 13 Kulewa cadidi, Akristau wense alibe luso libodzi-bodzi lakusiyanisa bzinthu. (Wafiripo 1:9) Ndipo, Akristaufe timbadziwa kuti masenzeka yalipo yakusiyana-siyana. Tenepo, tin’funika lini kudikhirira kuti Akristau wense ambasankhule masenzeka mabodzi-bodzi. Na tenepo, tikambabvuma kuti makumbukidwe yanthu na mtima wathu bzitsogoleredwe na mitemo ya Mulungu, ifepano tin’dzafunisisa kutcenkha masenzeka  yomwe Yahova ambakomedwa lini nayo.—Psalymo 119:11, 129; 1 Pedru 2:16.

14. (a) Kodi tin’funikambo kukumbukira ciyani pakusankhula masenzeka? (b) Kodi tingacite tani kuti tipitirize kuikha patsogolo bzinthu bzauzimu pa moyo wathu?

14 Pana cinthu cinango cakufunika kwene-kwene comwe mun’funikambo kucikumbukira pakusankhula masenzeka. Cinthuco ni nthawe yomwe mun’mala mucimbacita masenzekayo. Mtundu wa masenzeka omwe mumbasankhula, umbalatiza bzomwe mumbawona kukhala bzabwino. Tsono, nthawe yomwe mumbamala munkucita masenzekayo, ndiyo imbalatiza bzinthu bzomwe mumbawona kukhala bzakufunika kwene-kwene kwa imwepo. Kwa Akristaufe, bzinthu bzauzimu ndibzo bzakufunika kwene-kwene. (Werengani Mateu 6:33.) Tsono, tingacite ciyani kuti tipitirize kuikha patsogolo bzinthu bzauzimu pa moyo wathu? Mpostolo Paulo adati: ‘Samalani kuti mufambe, sikuti ninga wanthu wakusaya nzeru, koma ninga wanthu wanzeru, mucimbabzigulira nthawe yakuthemera.’ (Wayefezo 5:15, 16) Kulewa cadidi, kuikha malire pa nthawe yomwe timbamala tinkusenzeka, kungatithandize kugumana nthawe yakucita ‘bzinthu bzakufunika kwene-kwene,’ ticikhala wakulimba mwauzimu.—Wafiripo 1:10.

15. Thangwe ranyi tin’funika kusamala kwene-kwene pomwe tinkusankhula masenzeka?

15 Tsono, ciripo cinthu cinango pomwe comwe tin’funika kusamala naco pakusankhula masenzeka. Kodi tin’funa kulewa ciyani? Mbatikumbukireni ciratizo ca cisapo cire. Kuti mutcenkhe kudya mbali yakubvunda ya cisapoco, imwepo mungandoceke lini mbuto idabvundayo basi. Tenepo, tin’funikambo kucita bzibodzi-bodzi pomwe tinkusankhula masenzeka. Mkristau wanzeru ambatcenkha masenzeka yomwe yambatsutsaniratu na mitemo ya m’Bibliya, pabodzi na masenzeka yakupenukisa ayai yomwe yana mbali zinango zomwe zingatidzonge mwauzimu. (Mimwani 4:25-27) Kuti tikwanise kucita bzimwebzi, tin’funika kuteweza bwino-bwino bzomwe Fala la Mulungu limbalewa.

 ‘BZINTHU BZIRI-BZENSE BZOMWE MPSAKUCENA’

Kuphatisa basa mitemo ya m’Bibliya pakusankhula bzinthu bzakusenzeka nabzo kumbatithandiza kukhotcerera uxamwali bwathu na Mulungu

16. (a) Kodi tingalatize tani kuti tina makumbukidwe ya Yahova pa nkhani ya cabwino na cakuipa? (b) Kodi mungacite ciyani kuti muzolowere kuphatisa basa mitemo ya m’Bibliya pa moyo wanu?

16 Pakusankhula masenzeka, Akristau wacadidi ambayamba kukumbukira momwe Yahova ambawonera masenzeka ya mtundu umweyo. Bibliya limbatithandiza kudziwa makumbukidwe ya Yahova pabodzi na mitemo yace. Mwa ciratizo, mambo Salomau adalewa bzinthu bzinango bzomwe Yahova ambaipidwa nabzo, ninga ‘lirime lakunama, manja yakucosa mulopa wa anyakusaya mulandu, mtima wakukonzera winango bziwembo na nzayo zakuthamangira kucita bzakuipa.’ (Mimwani 6:16-19) Kodi tingathandizidwe tani na momwe Yahova ambawonera bzinthu? Nyakunemba Psalymo ambatilimbisa kuti: ‘Imwe omwe mumbafuna Yahova, wengani cakuipa.’ (Psalymo 97:10) Masenzeka yomwe mumbasankhula yan’funika kulatiza kuti mumbawengambo bzinthu bzomwe Yahova ambawenga. (Wagalata 5:19-21) Ndipo, kumbukiranimbo kuti bzomwe mumbacita mukakhala muli mwekha, ndibzo bzimbalatiziratu kuti ndimwe munthu wa mtundu wanyi, kuposa mukakhala muli pabodzi na wanthu winango. (Psalymo 11:4; 16:8) Tenepo, mukambafuna kulatiza kuti muna makumbukidwe ya Yahova pa nkhani ya cabwino na cakuipa, nthawe zense mun’dzasankhula kusenzeka na bzinthu bzomwe bzimbaphonyana lini na mitemo ya m’Bibliya. Mukambacita bzimwebzo, mun’dzazolowera kuphatisa basa mitemo ya m’Bibliya pa moyo wanu.—2 Wakolinto 3:18.

17. Kodi mun’funika kubzibvunza ciyani pomwe mukanatani kusankhula masenzeka?

 17 Pakusankhula masenzeka, kodi n’ciyani cinango comwe mungacite pakufuna kulatiza kuti munkucita bzinthu mwakubverana na makumbukidwe ya Yahova? Mun’funika kukumbukira mbvunzo uyu: ‘Kodi masenzeka yomwe ndinkusankhulaya yangadzonge uxamwali bwangu na Yahova?’ Mwa ciratizo, pomwe mukanati kusankhula kuwona vidiyo iri-yense, bzibvunzeni kuti: ‘Kodi bzomwe bzimbalatizidwa mu vidiyoyi bzingadzonge cikumbu-mtima cangu?’ Mbatiwoneni mitemo yomwe ingatithandize pa nkhani imweyi.

18, 19. (a) Kodi mtemo wa pa Wafiripo 4:8 ungatithandize tani kudziwa penu masenzeka yathu njabwino ayai ne? (b) Kodi njiponi mitemo inango yomwe ingakuthandizeni kusankhula masenzeka yabwino? (Onani mafala ya m’nyansi.)

18 Mtemo wakufunika kwene-kwene umbagumanika pa Wafiripo 4:8, pomwe pambati: ‘Bzinthu bziri-bzense bzomwe mpsacadidi, bziri-bzense bzomwe mpsakufunika kwene-kwene, bziri-bzense bzomwe mpsakulungama, bziri-bzense bzomwe mpsakucena, bziri-bzense bzomwe mpsakufunidwa, bziri-bzense bzomwe mpsa mbiri yabwino, makhalidwe yali-yense yomwe njabwino, na bzense bzomwe bziripo bzomwe mpsakutumbizidwa, pitirizani kukumbukira bzinthu bzimwebzi.’ N’cadidi kuti Paulo akhalewa lini bza masenzeka, koma akhalewa bza makumbukidwe yathu yomwe yan’funika kukhala yakukondwesa Mulungu. (Psalymo 19:14) Tsono mafala yaceya yangaphatisidwembo basa pa nkhani ya masenzeka. Mwa njira iponi?

19 Bzibvunzeni kuti: ‘Kodi mafilime, mavidiyo-geime, nyimbo, na masenzeka yanango yomwe ndimbakomedwa nayo bzimbandithandiza kukumbukira bzinthu bzomwe mpsakucena?’ Mwa ciratizo, mukamala kuwona vidiyo iri-yense, kodi mumbakhala mucikumbukira bzinthu bza mtundu wanyi? Penu mumbakhala mucikumbukira bzinthu bzabwino, bzakucena na bzakudekeza, ndiye kuti vidiyoyo njabwino. Tsono, penu vidiyo yomwe mwawonayo inkucitisa kuti mumbandokumbukire bzinthu bzakuipa, ndiye kuti vidiyoyo si yabwino, ndipo imbadzonga. (Mateu 12:33; Marko 7:20-23)  Thangwe ranyi tinkulewa tenepoyo? Thangwe kumbakumbukira bzinthu bzakuipa kumbamalisa mtendere wa munthu, kumbapha cikumbu-mtima cace cakupfunzisidwa na Bibliya, ndipo kumbadzonga uxamwali bwace na Mulungu. (Wayefezo 5:5; 1 Timotio 1:5, 19) Pakuti masenzeka ya mtundu umweyo yangakudzongeni, mun’funikira kuyatcenkha na mtima wense. * (Waroma 12:2) Khalani ninga nyakunemba Psalymo omwe adapemba kwa Yahova, aciti: ‘Citisani maso yangu kuleka kuwona bzinthu bzapezi-pezi.’—Psalymo 119:37.

LINGANI BZINTHU BZOMWE BZINGABWERESERE PHINDU WANTHU WINANGO

20, 21. Kodi mtemo wa pa 1 Wakolinto 10:23, 24 ungaphatisidwe tani basa pa nkhani ya kusankhula masenzeka yabwino?

20 Mpostolo Paulo adalewa mtemo wakufunika kwene-kwene omwe tin’funika kuukumbukira pa kucita bzakusankhula bzathu. Iye adati: ‘Bzinthu bzense mpsakubvumizika, koma si bzense bzomwe mpsakulimbisa. Munthu ali-wense aleke kumbandonyang’ana phindu la iye yekha basi, koma la winangombo.’ (1 Wakolinto 10:23, 24) Kodi mungauphatise tani basa mtemo umweyu pa nkhani yakusankhula masenzeka yabwino? Mwa kubzibvunza kuti: ‘Kodi masenzeka yomwe ndimbasankhula yangatokonye tani wanthu winango?’

21 Cikumbu-mtima canu cingakubvumizeni kusankhula masenzeka yomwe mumbawona kukhala yabwino. Tsono, mukazindikira kuti anzanu wacikhulupiro ankuwona kuti masenzekayo ngakupenukisa thangwe ra cikumbu-mtima cawo, imwepo mungasankhule kuyasiya. Thangwe ranyi? Thangwe Paulo adalewa kuti tin’funika lini ‘kuphonyera abale wathu,’ ayai ‘kuphonyera Kristu’ mwa kutazisa anzathu kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu. Tin’funika kubvera na mtima wense malango yakuti: ‘Samalani kuti muleke kukhala cakukhumudwisa’ kwa anzanu. (1 Wakolinto 8:12; 10:32) Akristau wacadidi wa nsiku zino, ambabvera malango yanzeru  ya Pauloya mwa kutcenkha masenzeka yomwe napo ‘njakubvumizika,’ masenzekayo yangagwese anzawo m’mbuto mwa kuwalimbisa.—Waroma 14:1; 15:1.

22. Thangwe ranyi Akristau an’funika kulemekeza bzakusankhula bza anzawo wacikhulupiro pa bzinthu bzomwe munthu ali-wense angacite kusankhula yekha?

22 Tsono, pana cinthu cinango pomwe comwe tin’funika kucikumbukira pa nkhani ya kucita bzinthu bzomwe bzingabweresere phindu anzathu. Mkristau omwe cikumbu-mtima cace cimbamuletsa bzinthu bzinango, an’funika lini kungingimira wanthu wense m’gwere kuti ambateweze makumbukidwe yace pa nkhani ya masenzeka yabwino. Iye akacita tenepoyo, angandendemerane na motorista omwe an’funa kuti amotorista anzace afambe na liwiro lomwe iye ankufamba nalo. Kulewa cadidi, kucita bzimwebzo n’kulatiza kuti iye si munthu wakukumbuka bwino. Thangwe ra lufoyi na anzace, munthu omwe cikumbu-mtima cace cimbamuletsa kucita bzinthu bzinango, an’funika kulemekeza anzace wacikhulupiro omwe ana makumbukidwe yakusiyana na yace pa nkhani ya masenzeka yomwe yambatsutsana lini na mitemo ya m’Bibliya. Mwa njira imweyi, wanthu wense an’dzadziwa kuti iye ambakumbuka bwino.—Wafiripo 4:5; Mpalizi 7:16.

23. Kodi mungacite ciyani kuti mumbasankhule masenzeka yabwino?

23 Pakufuna kubwerezera bzomwe tafotokozeranabzi, kodi n’ciyani comwe mungacite kuti mumbasankhule masenzeka yabwino? Mbatcenkhani bzinthu bzense bzakusenzeka nabzo bzomwe bzimbalatiza bzithunzi-thunzi bza maika na bzinango bzomwe bzimbaletsedwa m’Fala la Mulungu. Mbaphatisani basa mitemo ya m’Bibliya pakusankhula masenzeka yali-yense yomwe yambaletsedwa lini ne kubvumizidwiratu padeca m’Bibliya. Mbatcenkhani masenzeka yomwe yangadzonge cikumbu-mtima canu pabodzi na bzinthu bzense bzomwe bzingakhumudwise anzanu, maka-maka wale omwe ni anzanu wacikhulupiro. Mukacita bzimwebzi, mun’dzabweresera mbiri Mulungu, ndipo imwepo na banja lanu mun’dzapitiriza kufunidwa na iye.

^ ndi. 19 Mitemo inango yomwe ingakuthandizeni kusankhula masenzeka yabwino imbagumanika pa Mimwani 3:31; 13:20; Wayefezo 5:3, 4; na Wakoloso 3:5, 8, 20.