Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Kumalisa Mulandu pa Nkhani za Malonda

Kumalisa Mulandu pa Nkhani za Malonda

Pa 1 Wakolinto 6:1-8, mpostolo Paulo adafotokoza bzomwe Akristau an’funika kucita akasaya kubvesesana. Pa vesi 1 pambafotokoza kuti Pauloyo alibe kukomedwa na Akristau winango wa ku Kolinto omwe akhayendesa abale wawo ku nyumba za mphala kuti akatongedwe na ‘wanthu wakusaya cirungamo.’ Pauloyo adafotokoza mathangwe yamphanvu yomwe yangadacitisa kuti Akristau aleke kumbafikisana ku nyumba za mphala, koma ambamalise kusaya kubvesesana kwawoko m’gwere. Mbatiwoneni mathangwe manango yakucitira bzimwebzo, ticifotokozambo bzakucitika bzing’no-ng’ono bzomwe bzingafunikire kuphatisa basa malangoya.

Tikasaya kubvesesana na Mkristau mwanzathu pa nkhani ya malonda, cakuyamba tin’funika kumalisa bvutolo mu njira zomwe Yahova ambafunira, sikuti kuphatisa basa njira zathu. (Mimwani 14:12) Ninga momwe Jezu adalatizira, bziri bwino kumalisa kusaya kubvesesanako mwakamfulumize pomwe nkhaniyo ikanati kufika kutali. (Mateu 5:23-26) Tsono, bzakubvesa nsisi mpsakuti Akristau winango ambanesana kwene-kwene mpaka kukafikisana ku nyumba za mphala. Mpostolo Paulo adalewa kuti: ‘Kulewa cadidi, n’kukundidwa mukambayendesana ku nyumba ya mphala.’ Thangwe ranyi? Thangwe likulu ndakuti kuyendesa m’bale ku nyumba ya mphala kungapswipize mbiri ya gwere na Mulungu omwe timbamunamata. Tenepo, tin’funika kukumbukira bwino-bwino mbvunzo wa Paulo wakuti: ‘Kodi mun’sairanyi kundobvuma kuphonyeredwako?’—Vesi 7.

Paulo adafotokozambo kuti Mulungu adacita makonzedwe yabwino m’gwere yakumalisira kusaya kubvesesana pakati pa abale. Akulu wa m’gwere ni amuna wanzeru thangwe ambadziwa bwino mitemo m’Bibliya, ndipo Paulo adalewa kuti iwo an’dzayeruza mirandu pakati pa abale, bzikakhala kuti nkhaniyo nja ‘moyo uno.’ (Mavesi 3-5) Jezu adalatiza kuti abale akanesana thangwe ra bzakuphonya bzikulu-bzikulu bza anzawo, ninga kunamizira ayai kukhulukha munthu munango, nkhaniyo in’funikira kusamaliridwa mwakuteweza njira zitatuzi: (1) anyakuphonyeranawo acite nyongo ya kumalisa bvutolo pa wokha-wokha; (2) njira yakuyambayi ikasaya kuthandiza, bzingafunike kucemeresa mboni ibodzi ayai ziwiri; (3) njira yaciwiriyi  ikasaya kuthandizambo, nkhaniyo in’funika kufikisidwa ku gwere lomwe limbaimiridwa na akulu.—Mateu 18:15-17.

N’cadidi kuti akulu wa m’gwere si ayeruzi ayai alangizi wa mirandu ya anyamalonda. Iwo an’funika lini kumbakonza bzakutonga bzakumalisira kunesana kwa abale pa nkhani za malonda. M’mbuto mwace, iwo ambanyang’ana njira zakuthandiza wense omwe ankutokonyedwa na nkhaniyo kuti aphatise basa mitemo ya m’Bibliya, acimalisa bvutolo mwa mtendere. Nkhaniyo ikawakulira, iwo angaifikisembo kwa nyakunyang’anira dera ayai ku mthambi ya Mboni za Yahova. Tsono, pana nkhani zinango zomwe zidasiyana na bzomwe Paulo akhalewa. Kodi nkhani zimwezo n’ziponi?

Nthawe zinango, kuyendesa nkhaniyo ku boma kungakhale njira yakuthemera ayai yakufunikira kuti nkhaniyo imale mwa mtendere na kutcenkha kupenyererana. Mwa ciratizo, pinango kufikisa nkhaniyo ku boma kungathandize kukhala na tsamba lakupfudzisa malowozi, kungathandize kupasidwa tsamba lakubvumizidwa kupitiriza kulera wana banja likamala. Ndipo kuyenda ku bomako kungathandizembo kupasidwa tsamba lakumbatambirira thandizo pakawoneka ngozi na pomwe empreza yagwa. Nthawe zinango m’bale angakumbuke bza kufikisa nkhani ku boma kuti abzikhotcerere kwa mulandu wa mwanzace. *

Akristau akafikisana ku boma pa nkhani ninga zimwezi mwakusaya kunesana, iwo ankucita lini bzinthu bzakusiyana na malango yomwe mpostolo Paulo adapereka. * Tsono, pakucita bzimwebzo, cakulinga cikulu ca Mkristau cikhale ca kufuna kucenesa dzina la Yahova pabodzi na kusunga mtendere na ciphatano m’gwere. Ateweri wa Kristu ambazindikiridwa kwene-kwene na lufoyi, ndipo ‘lufoyi . . . limbandosamala lini bzace bzokha.’—1 Wakolinto 13:4, 5; Juwau 13:34, 35.

^ ndi. 2 Nthawe zinango, Mkristau angapalamule mulandu ukulu kwa Mkristau mwanzace, ninga mwa kupswitha munthu, kumenya munthu, kupha ayai kuba bzinthu bzikulu-bzikulu. Bzimwebzi bzikacitika, kungakhale lini kuphonyeka kufikisa nkhaniyo kwa wamphanvu za umangi, napo bzimwebzi bzingacitise kuti nyakuphonyayo akatawire mulandu ku nyumba ya mphala.

^ ndi. 3 Kuti mudziwe bzinango, onani Nsanza ya Mulindiri ya 15 Março, 1997, pa tsamba 17 mpaka 22, na Nsanza ya Mulindiri ya 15 Outubro, 1991, pa tsamba 25 mpaka 28.