Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 PFUNZIRO 2

Kodi Thangwe Ranyi Timbacemeredwa Mboni za Yahova?

Kodi Thangwe Ranyi Timbacemeredwa Mboni za Yahova?

Nowe

Abalahamu na Sara

Mozeji

Jezu Kristu

Wanthu wazinji wambayesa kuti Mboni za Yahova ni dzina la cipembedzo cipsa. Tsono, papita kale magole yakuposa 2.700 pomwe atumiki wa Mulungu m’bodzi-yekha wacadidi, wambacemeredwa ninga ‘mboni’ zace. (Zaiya 43:10-12) Nthawe yenseneyi mpaka mu gole la 1931, ifepano tikhadziwika ninga Apfunzi wa Bibliya. Tsono, thangwe ranyi tidaphata dzina la Mboni za Yahova?

Dzinali limbazindikirisa Mulungu wathu. Mwakubverana na mabukhu yakale-kale, dzina la Mulungu, Yahova, likhagumanika m’Bibliya nthawe yakuposa bzulu na bzulu. M’mabibliya mazinji yakusanduliziridwa, dzinali lidacinjidwa na madzina ya umbiri, ninga Mbuya ayai Mulungu. Tsono, Mulungu wacadidi adazimbula yekha dzina lace, Yahova, kuna Mozeji, aciti: ‘Limweri ndiro dzina langu, mpaka kale-kale.’ (Kufuluka 3:15) Mwa njira imweyi, iye adabzisiyanisa na mirungu yense yakunama. Ifepano timbakomedwa kudziwika na dzina lakucena la Mulungu.

Dzinali limbalewa bza basa lathu. Mwamuna wakulungama wakutoma, Abeli, ndiye adayambisa mfolo ukulu wa wanthu womwe wadacitira umboni bwa cikhulupiro cawo kwa Yahova. Mkati mwa magole mazinji, Nowe, Abalahamu, Sara, Mozeji, Davide na winango wadapita mu ‘mtambo ukulu wa mboni’. (Wahebereu 11:4–12:1) Ninga momwe munthu ambacitira umboni mu nyumba yakuyeruzira mirandu kuti athandize mwanzace omwe alibe kuphonya, ifepano timbafunisisa kudziwisa cadidi ca Mulungu wathu.

Timbateweza Jezu. Bibliya limbalewa bza Jezu ninga ‘mboni yakukhulupirika na yacadidi.’ (Cibvumbulutso 3:14) Jezu caiyeyo adalewa kuti iye ‘adalidziwisa dzina la Mulungu’ ndipo adapitiriza ‘kucitira umboni cadidi’ ca Mulungu. (Juwau 17:6; 18:37) Ateweri wacadidi wa Jezu wan’funika kutenga dzina la Yahova na kulidziwisa. Bzimwebzi ndibzo bzomwe Mboni za Yahova zinkucita na nyongo.

  • Kodi thangwe ranyi Apfunzi wa Bibliya wadaphata dzina la Mboni za Yahova?

  • Kodi Yahova ana mboni pa dziko la pansi pano kuyambira lini?

  • Kodi mboni ikululetu ya Yahova ni yani?