Nova Zelândia

Japão

Uganda

Lituânia

Wakristau wakuyambirira, pa mitsonkhano yawo iwo wakhaimba nyimbo, wakhacita mipembo, ndipo wakhawerenga na kufokotozerana mafala ya m’Bibliya—ndipo pakhalibe misambo yapezi-pezi. (1 Wakolinto 14:26) Imwepo mungadikhirire kuwona bzibodzi-bodzimbo pa mitsonkhano yathu.

Mapfunziso yambacokera m’Bibliya ndipo njakuphata basa. Pa nsiku za kumala kwa mdzinga, gwere liri-lense limbatsonkhana kuti libve nkhani ya m’Bibliya ya mphindi 30 yakulewa momwe mafala ya m’Bibliya yambalewera bza moyo wathu na bza nthawe zomwe tinkukhala zino. Tense timbalimbisidwa kutewera nkhaniyo na mabibliya yathu. Pambuyo pa nkhaniyo, timbakhala na Pfunziro la “A Sentinela” la ora ibodzi, lomwe wanthu wa womwe wali pa mtsonkhanopo wambakhala wakutsudzuka kupereka mitawiro pa nkhani yakufokotozedwa kucokera mu revista ya A Sentinela yakupfunzira. Nkhani yakufokotozeranayi imbatithandiza kuphatisa basa malango ya m’Bibliya pa moyo wathu. Nkhani ibodzi-bodziyo imbapfunzidwa m’magwere yakupitirira 110.000 pa dziko lense la pansi.

Timbathandizidwa kupfunzisa bwino. Ifepano timbatsonkhanambo pakati pa mdzinga, ndipo mtsonkhanoyo umbakhala na mbali zitatu. Mbali yakuyamba nja mphindi-30 yomwe ni Pfunziro la Bibliya la Gwere, ni mbali ya mibvunzo na mitawiro yomwe imbatithandiza kubvesesa bwino mitemo na mapolofesiya ya m’Bibliya. Patsogolo pace, timbakhala na Xikola ya Utumiki bwa Mulungu ya mphindi-30 yomwe imbayamba na kufokotozedwa kwa cipande ca m’Bibliya comwe gwere limbakhala litawerenga kale. Pambuyo pace, anyakupfunza wakusankhulidwa pa xikolayo wambafotokoza nkhani zakucepa zomwe wambakhala watakonzekera. Wakamala, Mulangizi m’bodzi ambawauza bzomwe iwo wan’funikira kucita bwino pa nkhani ya kuwerenga na kulewalewa. (1 Timotio 4:13) Pakumalizira, pambacitidwa Mtsonkhano wa Basa wa mphindi-30, pomwe pambafotokozedwa nkhani, pambacitidwa bziratizo na mibvunzo, ndipo timbapfunza momwe tingapfunzisire Bibliya wanthu winango.

Mukawonekera pa mitsonkhano yathu, imwepo mwakusaya kupenukira mun’dzadabwa na mkhalidwe wa mapfunziro ya Bibliya yomwe mun’dzatambira.Zaiya 54:13.

  • Kodi mungadikhirire kubva ciyani pa mitsonkhano ya Mboni za Yahova?

  • Kodi ni mitsonkhano iponi ya pa mdzinga yomwe mungafune kuwonekera pakuyamba?