Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 PFUNZIRO 12

Kodi Basa Lathu Lakupalizira Umambo Lidalinganizidwa Tani?

Kodi Basa Lathu Lakupalizira Umambo Lidalinganizidwa Tani?

Espanha

Belarus

Hong Kong

Perú

Mu nthawe ing’ono-ng’ono pomwe Jezu akhanati kufa, iye adati: ‘Bzipsa bzabwino bza Umambo, bzin’dzapaliziridwa pa dziko lense la pansi komwe kuna wanthu, ninga umboni kwa mitundu yense, ndipo pamwepo cimaliziro cin’dzafika.’ (Mateu 24:14) Tsono, kodi basa limweri lakupalizira pa dziko lense la pansi lingadakwanisika tani? Mwakutewezera ciratizo ca Jezu pomwe iye akhali pansi pano.Luka 8:1.

Timbalimbikira kuzungira wanthu m’mii mwawo. Jezu adapfunzisa ateweri wace kuti wambapalizire bzipsa bzabwino nyumba na nyumba. (Mateu 10:11-13; Mabasa 5: 42; 20:20) Apalizi wakuyambirira wale, wakhadapasidwa gawo kuti wakapalizire. (Mateu 10: 5, 6; 2 Wakolinto 10:13) Bzibodzi-bodzimbo lero, basa lathu lakupalizira lidalinganizidwa bwino, ndipo gwere liri-lense limbapasidwa gawo lace-lace kuti lipalizire. Bzimwebzi bzimbatithandiza kuteweza cakutonga ca Jezu cakuti ‘tipalizire wanthu, na kumbacitira umboni.’Mabasa 10:42.

Timbacita nyongo yakugumana wanthu kuli-kwense komwe wangagumanike. Jezu adapereka ciratizo mwa kupalizira wanthu m’mbuto zakugumanika wanthu wazinji, ninga m’misika ayai pa mcera. (Marko 4:1; Juwau 4:5-15) Ifepano timbauzambo wanthu bza Bibliya kuli-kwense komwe tingakwanise—m’miseu, m’misika, m’mbuto zakusenzekera wana ayai mwa kuwapfuira mtedwe. Ifepano timbapalizirambo anzathu womwe tidafendererana nawo nyumba, anzathu wa ku basa, anzathu wa ku xikola na wadzinza wathu tikakhala na mpata. Nyongo yenseneyi imbathandiza kuti wanthu bzulu na bzulu pa dziko lense la pansi wabve ‘bzipsa bzabwino bza cipulumuso.’Psalymo 96:2.

Kodi mungamukumbukire munthu omwe mungafune kumuuza bzipsa bzabwino bza Umambo bwa Mulungu pabodzi na bzomwe bzipsabzo bzin’thandauza kuna ifepano kutsogoloku? Lekani kubzikoyera mwekha nkhani ya cidikhiroyi, koma auzenimbo anzanu mwakafulumize.

  • Kodi mpsiponi ‘bzipsa bzabwino’ bzomwe bzin’funika kudziwisidwa?

  • Kodi Mboni za Yahova zinkutewezera tani njira zakupalizira za Jezu?