Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 PFUNZIRO 18

Kodi Timbathandiza Tani Abale Wathu pa Mabvuto?

Kodi Timbathandiza Tani Abale Wathu pa Mabvuto?

República Dominicana

Japão

Haiti

Pakawoneka malengwa ya pansi, pa nthawe ibodzi-bodziyo Mboni za Yahova zimbalinganiza thandizo kuti zitsangalaze abale wawo womwe wagwedwa na malengwayo. Nyongo imweyi imbalatiza lufoyi lathu cairo kuna anzathu. (Juwau 13:34, 35; 1 Juwau 3:17, 18) Kodi thandizolo timbalipereka tani?

Timbapereka kobiri. Pomwe cidawoneka cinjala cikulu ku Judeya, mwakanfulumize Wakristau wa ku Antiyokiya wadatumiza kobiri kuna abale wawo wa ku Judeya. (Mabasa 11:27-30) Bzibodzi-bodzimbo, tikadziwa kuti abale wathu wa ku mbali zinango za pa dziko la pansi wankugumana bzineso, ifepano timbacita cakupereka m’gwere mwathu kuti kobirizo zikaphatisidwe basa pakusamalira bzakusaya bzawo.2 Wakolinto 8:13-15.

Timbapereka thandizo la pa nthawe yace. Akulu wakugwedwambo na malengwayo wambanyang’ana anzawo wa m’gwere kuti adziwe penu alipo wense, wacikhala wakusungika. Bungwe lakuthandiza anyakugwedwa na malengwa ya pansi, limbakhazikisa cakudya, madzi yakumwa yakucena, bzakubvala, mui na thandizo la mankhwala. Mboni zizinji za luso, zimbabzipereka, ziciyenda mwakubzilipirira zokha kuti zikathandize kukonza nyumba zakudzongeka pabodzi na Nyumba za Umambo. Ciphatano comwe tinaco ninga gulu na cizolowezi comwe timbakhala naco pakuphata basa pabodzi, bzimbatithandiza kugumanana mwakufulumize pa nthawe ya bzineso. Napo timbathandiza ‘womwe tidaphatana nawo cikhulupiro,’ ifepano timbathandizambo winango bzikakwanisika, bziribe basa cipembedzo comwe iwo wali.Wagalata 6:10.

Timbapereka thandizo lauzimu na mtsangalazo. Anyakugwedwa na malengwa ya pansi, iwo wambafuna kutsangalazidwa maka-maka. Pa nthawe zimwezo, ifepano timbapasidwa mphamvu na Yahova, ‘Mulungu wa mtsangalazo wense.’ (2 Wakolinto 1:3, 4) Ifepano timbakomedwa kuuza anzathu wakugwedwa na matsokayo bza mapiciro ya m’Bibliya, ticiwapasa cikhulupiro cakuti Umambo bwa Mulungu bun’dzamala na malengwa yense ya pansi yomwe yambacitisa kuti wanthu wabve kuwawa na kubonera.Cibvumbulutso 21:4.

  • Thangwe ranyi Mboni za Yahova zimbathandizana mwakanfulumize pakawoneka malengwa ya pansi?

  • Kodi tingawatsangalaze tani mwauzimu wanthu wakupulumuka pa malengwa ya pansi?