Mbani Ankucita Kufuna kwa Yahova Lero Lino?

Mboni za Yahova zinkugumanika pa dziko lense la pansi ndipo zimbacokera ku madzinza na bzikhalidwe bzakusiyana-siyana

Kodi Mulungu An’funa Ciyani?

Cikhumbo ca Mulungu n’cakuti kufuna kwace kudziwisidwe pa dziko lense la pansi. Kodi iye an’funa ciyani, ndipo mbani omwe ankupfunzisa winango bza kufuna kwaceko?

Kodi Mboni za Yahova ni Wanthu wa Mtundu Wanyi?

Kodi mumbadziwa Mboni za Yahova zingasi? Kodi mumbadziwa ciyani maka-maka bza ifepano?

Kodi Thangwe Ranyi Timbacemeredwa Mboni za Yahova?

Onani mathangwe matatu yomwe yadacitisa kuti tiphate dzina limweri.

Kodi Cadidi ca m’Bibliya Cidazindikiridwa Tani?

Kodi tingatsimikizire tani kuti ifepano timbabvesesa bwino bzomwe Bibliya limbapfunzisa?

Thangwe Ranyi Tidakonza Bibliya la Tradução Do Novo Mundo?

Kodi n’ciyani cimbacitisa kuti Bibliya lakusanduliziridwa papsali likhale lakusiyana kwene-kwene na mabibliya manango?

Kodi un’dzabzibva Tani pa Mitsonkhano Yathu Yacikristau?

Ifepano timbatsonkhana pabodzi kuti tipfunze Bibliya na kulimbisana. Imwepo mun’dzatambiridwa na manja mawiri!

Kodi Kutsonkhana na Wakristau Anzathu Kumbatipasa Phindu Liponi?

Fala la Mulungu limbalimbisa uxamwali bwa Wakristau. Dziwani momwe mungagumanire phindu na uxamwali bwa mtundu umweyu.

Kodi Mitsonkhano Yathu Idakhala Tani?

Kodi mudabzibvunza kale kuti n’ciyani cimbacitika pa mitsonkhano yathu? Imwepo mun’dzadabwisidwa na mapfunziso ya m’Bibliya yabwinoletu yomwe mun’dzatambira.

Thangwe Ranyi Timbabvala Bwino Pakuyenda ku Mitsonkhano Yathu?

Kodi Mulungu anabzo basa momwe timbabvalira? Idziweni mitemo ya m’Bibliya yomwe imbatitsogolera pa kusankhula bzakubvala na pa kubzidekesa.

Kodi Tingakonzekere Tani Bwino Mitsonkhano Yathu?

Kukonzekera mitsonkhano na nthawe, kun’dzakuthandizani kugumana phindu likulu.

Kodi Kunamata Ninga Banja N’ciyani?

Dziwani momwe makonzedweya yangakuthandizeni kufenderera Mulungu na kulimbisa ciphatano ca banja lanu.

Thangwe Ranyi Timbawonekera pa Mitsonkhano Mikulu-mikulu?

Pa gole liri-lense, ifepano timbatsonkhana pabodzi pa mitsonkhano mitatu yakupambulika. Kodi mitsonkhano imweyi ingakupaseni phindu liponi?

Kodi Basa Lathu Lakupalizira Umambo Lidalinganizidwa Tani?

Ifepano timbatewezera ciratizo ca Jezu pomwe iye akhali pansi pano. Kodi nziponi njira zinango zakupalizirira?

Kodi Mpainiya N’mbani?

Mboni zinango zimbaphata babsa maora 30, 50, ayai maora mazinjiretu pa mwezi mu utumiki. Kodi n’ciyani cimbalimbisa kucita bzimwebzo?

Kodi ni Xikola Ziponi Zomwe Ziripo kwa Apainiya?

Kodi ni xikola ziponi zomwe ziripo kwa womwe wambatumikira mwa nthawe zense pa basa lakupalizira Umambo?

Kodi Akulu Wambathandiza Tani Gwere?

Akulu mba amuna wakukhwima mwauzimu womwe wambatsogolera m’gwere. Kodi iwo wambapereka thandizo liponi?

Kodi Njaponi Mabasa ya Atumiki Wakuthandiza?

Atumiki wakuthandiza wambathandiza gwere kuti lifambe bwino-bwino. Dziwani momwe mabasa yawo yambathandizira wense womwe wambawonekera pa mitsonkhano.

Kodi Anyakuyang’anira Dera Wambatithandiza Tani?

Kodi anyakunyang’anira dera wambazungira magwere na thangwe liponi? Kodi mungagumane phindu liponi na kuzungira kwawoko?

Kodi Timbathandiza Tani Abale Wathu pa Mabvuto?

Pakawoneka mabvuto, ifepano timbacitiratu makonzedwe kuti tipereke thandizo la kuthupi na mtsangalazo wauzimu kwa anyakuwonekeredwawo. Kodi timbacita bzimwebzo mwa njira ziponi?

Kodi Mbani Kapolo Wakukhulupirika na Wanzeru?

Jezu adapicira kuti angadalata kapolo omwe angadapereka cakudya pa nthawe yace. Kodi bzimwebzi bzinkucitidwa tani?

Kodi Bungwe Lakutonga Limbaphata Tani Basa Nsiku Zino?

Pa magole dzana yakutoma, kathimu kang’ono ka amuna na wapostolo, kadatumikira ninga bungwe lakutonga kwa magwere yacikristau. Kodi tani nsiku zino?

Kodi Beteli N’ciyani?

Beteli ni mbuto yakupambulika yomwe ina cakulinga cakufunika kwene-kwene. Dziwani bzizinji bza wale womwe wambatumikira kumweko.

Kodi ku Cipinda ca Mthambi Kumbacitidwa Ciyani

Timbawatambira na manja mawiri wanthu wakufuna kuzungira bzipinda bza mthambi zathu!

Kodi Mabukhu Yathu Yambanembedwa na Kusandulizidwa Tani?

Ifepano timbanemba mabukhu m’bzirewedwe bzakupirira 700. Thangwe ranyi timbalimbikira kucita bzimwebzi?

Kodi Kobiri Zakuthandizira Basa Lathu Zimbacokera Kuponi?

Pa nkhani ya kobiri, kodi gulu lathu limbasiyana tani na bzipembedzo bzinango?

Nyumba za Umambo—Thangwe Ranyi Timbazimanga ndipo Timbazimanga Tani?

Thangwe ranyi mbuto zakunamatira za Mboni za Yahova zimbacemeredwa Nyumba za Umambo? Dziwani momwe nyumba zimwezi zimbathandizira magwere.

Kodi Tingathandize Tani Kusamalira Nyumba Yathu ya Umambo?

Nyumba ya Umambo yakucena na yakuwoneka bwino imbacitisa kuti Mulungu wathu atumbizidwe. Kodi pambacitidwa makonzedwe yanyi kuti Nyumba ya Umambo icenesedwe?

Kodi Biblioteka ya ku Nyumba ya Umambo Ingatipase Phindu Liponi?

Mungafune kufufudza kuti muthumizire cidziwiso canu ca Bibliya? Ndokoni m’cipinda ca mabukhu ca mu Nyumba ya Umambo!

Kodi Mungagumane Ciyani pa Webisaite Yathu?

Mungapfunze bzizinji bza ifepano, bzikhulupiro bzathu, na kugumana mitawiro ya mibvunzo ya m’Bibliya.

Kodi Mun’dzacita Imwepo Kufuna kwa Yahova?

Yahova ambakufunani bzacadidi. Kodi mungalatize tani cikhumbo canu cakufuna kumukondwesa pa moyo wanu wa nsiku na nsiku?