Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 88

Momwe Bzinthu Bzidacinjira kwa Munthu wa Cuma na Lazaro

Momwe Bzinthu Bzidacinjira kwa Munthu wa Cuma na Lazaro

LUKA 16:14-31

  •   THERE LAKULEWA BZA MUNTHU WACUMA NA LAZARO

Jezu akhadapereka malango yakufunika kwene-kwene kwa anyakupfunza wace ya momwe angaphatisire basa cuma cakuthupi. Koma si anyakupfunza wace okha omwe akhabvesera malangoyo. Afarizeu akhalipombo ndipo ndiwo omwe akhafunika kubvesera bwino-bwino malangoyo. N’thangwe ranyi? Thangwe iwo ‘akhafunisisa kobiri.’ Pomwe akhabva bzomwe Jezu akhalewa, iwo ‘adayamba kumunyaza.’—Luka 15:2; 16:13, 14.

Koma Jezu alibe kucita mantha na bzimwebzi. Iye adawauza kuti: ‘Imwepo mumbabziti wakulungama pamaso pa wanthu, tsono Mulungu ambadziwa mitima yanu. Pakuti cinthu comwe n’cakufunika kwene-kwene pa maso pa wanthu, n’cakunyansa pa maso pa Mulungu.’—Luka 16:15.

Kwa nthawe itali wanthu wakusauka akhawona Afarizeu ninga ‘wanthu wapadzulu kwene-kwene,’ koma idafika nthawe yakuti bzinthu bzicinje. Wanthu omwe akhawoneka ninga wapadzulu kwene-kwene thangwe akhali akulu-akulu wa boma, atsogoleri wa bzipembedzo nakuti akhali wacuma, adakhala wakunyozeka. Koma wanthu wakusauka omwe akhafuna kupfunza bzinthu bzauzimu, adakhala wapadzulu. Bzomwe Jezu adalewa, bzidalatiza kuti pakhana kucinja kukulu. Iye adati:

‘Cakutonga na Apolofeta bzidalewedwa mpaka mu nthawe ya Juwau. Kuyambira pamwepo, Umambo bwa Mulungu bunkupaliziridwa ninga bzipsa bzabwino, ndipo wanthu wa mitundu yense akucita nyongo kuti akapite. Kulewa cadidi, mpsakupusa kudzulu na dziko la pansi bzipite kuposa kuti kambali kang’ono-ng’ono ka cakutonga kasaye kukwanisika.’ (Luka 3:18; 16:16, 17) Kodi bzomwe Jezu adalewabzi, bzidalatiza tani kuti pakhana kucinja kukulu?

Atsogoleri wa cipembedzo wacijuda akhabziti akhateweza Cakutonga ca Mozeji. Pinango mungakumbukire pomwe Jezu adapoza zimola ku Jeruzalemu, Afarizeu adalewa mwakubzibva kuti: ‘Ifepano ndife anyakupfunza wa Mozeji. Timbadziwa kuti Mulungu adalewalewa na Mozeji.’ (Juwau 9:13, 28, 29) Thangwe libodzi lomwe Mulungu adaperekera Cakutonga ca Mozeji, likhali lakuti athandize wanthu kudziwa Mesiya, omwe ni Jezu. Juwau Batista adalewa kuti Jezu akhali Mwana wa Bira wa Mulungu. (Juwau 1:29-34) Kuyambira pa nthawe yomwe Juwau adayamba utumiki bwace, Ajuda wakubzicepswa, maka-maka anyakusauka, adabva bza ‘Umambo bwa Mulungu.’ Wanthu omwe akhafuna kudzakhala nzika za Umambo, acikondwa na bzisimbo bzomwe Umambobo bun’dzabweresa, adabva ‘bzipsa bzabwinobzi.’

Cakutonga ca Mozeji cidaphatadi basa lace. Cidathandiza wanthu kudziwa Mesiya ndipo pakhalibe thangwe lakuti munthu apitirize kuteweza Cakutongaco. Mwa ciratizo, Cakutonga cikhabvumiza munthu kumalisa banja lace pa mathangwe yakusiyana-siyana, tsono Jezu adafotokoza kuti ‘munthu ali-wense omwe anilambana na mkazi wace, acikalowola mkazi munango, wacita upombo ndipo mwamuna omwe anilowola mkazi omwe alambana na mwamuna wace, wacita upombo.’ (Luka 16:18) Bzomwe Jezu adalewabzi bzidakalipisa kwene-kwene Afarizeu omwe akhambaikha malamulo pa nkhani iri-yense.

Tenepo, Jezu adafotokoza there lomwe lidalatiza kucinja kukulu komwe kukhacitika. Therelo likhalewa bza wanthu awiri omwe bzinthu bzidacinja pa moyo wawo mwakusaya kudikhirika. Pomwe munkuwerenga thereli, kumbukirani kuti wanthu winango omwe akhabvesera akhali Afarizeu, omwe akhafunisisa kobiri ndipo akhawonedwa kuti akhali wanthu wapadzulu.

Jezu adati: ‘Akhalipo munthu munango wakudala kwene-kwene, omwe akhambabvala bzakubvala bzifuira na nguwo zathonje. Iye akhakondwa nsiku zense na bzakudya bzabwino. Koma nyakuphempheza munango omwe akhacemeredwa kuti Lazaro, akhambaikhidwa pafupi na pa cipata ca munthu wakudalayo, ndipo akhana bzironda thupi lace lense; Iye akhafuna kupha njala yace na tunvululu tomwe tukhagwa pa citawo ca munthu wakudala. Napo mbwaya zikhabwera kudzanyanguta bzironda bzace.’—Luka 16:19-21.

Penu Afarizeu akhafuna kwene-kwene kobiri, kodi mpsakupenukisa kuti ni mbani ‘munthu wacuma’ omwe Jezu adamulewa mu thereli? Atsogoleri wa bzipembedzo wacijudawa, akhafuna bzakubvala bzapadzulu ndipo bzakuumira kwene-kwene. Ndipo kuthumizira pa cuma comwe akhanaco, bzinkuwoneka kuti akhakondwa na udindo bwapadzulu bomwe akhanabo, pabodzi na bzinthu bzomwe akhakhala nabzo thangwe ra udindobo. Tenepo, pakuwandendemeza na munthu omwe akhabvala bzakubvala bzifuira, Jezu akhathandauza kuti Afarizeu akhana udindo bwakusiririka, ndipo bzakubvala bzabwino bzicena kwene-kwene, bzikhalatiza kuti iwo akhabziti wakulungama.—Danyeri 5:7.

Kodi atsogoleri wakudala na wakubzikuzawa akhawona tani wanthu wakunyozeka na wakusauka? Akhawanyoza kwene-kwene ndipo  akhawacemera kuti ‘am ha·’a rets,’ bzomwe bzimbathandauza kuti wanthu wa m’dziko. Atsogoleriwo akhawona kuti wanthu wakunyozekawo akhadziwa lini cakutonga ndipo akhafunikira lini kupfunzisidwa cakutongaco. (Juwau 7:49) Bzimwebzi, bzinkulatiza kuti moyo wa ‘nyakuphempheza omwe akhacemeredwa kuti Lazaro,’ ukhali wakundendemerana na moyo wa wanthu wakunyozekawo. Iye ‘akhafuna kupha njala yace na tunvululu tomwe tukhagwa pa citawo ca munthu wakudala.’ Ninga Lazaro omwe akhana bzironda thupi lense, wanthu wakusauka akhanyozedwa ninga kuti akhaduwala mwauzimu.

Kwa nthawe itali, Afarizeu akhanyoza wanthu wakusauka ndipo bzimwebzi bzikhapasa nsisi kwene-kwene. Koma Jezu akhadziwa kuti ikhadafika nthawe yakuti bzinthu bzicinje kwa wanthu omwe akhali ninga munthu wacuma na omwe akhali ninga Lazaro.

MOMWE BZINTHU BZIDACINJIRA PAKATI PA MUNTHU WACUMA NA LAZARO

Jezu adapitiriza kufotokoza momwe bzinthu bzidacinjira mwakusaya kudikhirika. Iye adati: ‘Na kupita kwa nthawe, nyakuphempheza ule adadzafa, ndipo iye adatengedwa na wanjo, acikaikhidwa pa cifuwa pa Abalahamu. Ndipo nyakudala ule adadzafambo, acipendesedwa. Pomwe akhali m’thenjemo, acimbazunzika, iye adakwiza maso yace, ndipo adawona Abalahamu na patali ndipo Lazaro akhali pa mbali pace.’—Luka 16:22, 23.

Wanthu omwe akhabvesera there la Jezuli, akhadziwa kuti Abalahamu adafa kale-kale ndipo ali m’thenje. Ndipo Bibliya limbalewa mwakubveka bwino kuti palibe munthu omwe ali m’thenje ayai Sheol, omwe angakwanise kuwona ayai kubva, kuphatanidza Abalahamu. (Mpalizi 9:5, 10) Kodi atsogoleri wa bzipembedzowo akhakumbuka kuti Jezu akhathandauza ciyani pakulewa there limweri? Kodi Jezu akhathandauza ciyani pakulewa bza wanthu wakunyozeka na atsogoleri wa bzipembedzo omwe akhafunisisa kobiri?

Jezu adafotokoza momwe bzinthu bzidacinjira pomwe iye adalewa kuti ‘Cakutonga na Apolofeta bzidalewedwa mpaka mu nthawe ya Juwau Batista, ndipo kuyambira pamwepo, Umambo bwa Mulungu bunkupaliziridwa ninga bzipsa bzabwino.’ Tenepo, basa la kupalizira lomwe Juwau pabodzi na Jezu adacita, lidacitisa kuti Lazaro pabodzi na munthu wacuma ule akhale ninga adafa ku moyo wawo wakale-kale, acikhala na moyo upsa pamaso pa Mulungu.

Kwa nthawe itali wanthu wakusauka na wakunyozeka, akhapfunzisidwa lini bzinthu bza uzimu. Koma pa nthawe imweyi akhakondwa thangwe ra kupfunza bzipsa bza Umambo bomwe pakuyamba budapaliziridwa na Juwau Batista, ndipo patsogolo pace na Jezu. Bzipsabzi bzidawathandiza kwene-kwene. Pakuyamba bzikhali ninga kuti wanthuwa akhadya ‘tunvululu tomwe tukhagwa pa citawo’ ca atsogoleri wa cipembedzo. Koma tsapano, akhana mwayi wakupfunza bzinthu bzakukondwesa bzomwe Jezu akhawapfunzisa bzomwe ni cakudya cacadidi cauzimu. Pakumalizira pace Yahova akhawawona kuti akhana udindo bwakusiririka.

 Mwakusiyana na wanthu wakusauka na wakunyozeka wale, atsogoleri wa cipembedzo omwe akhali ninga munthu wacuma ule, akhalamba kubvesera bzipsa bza bwino bzomwe Juwau na Jezu akhapalizira m’madera yakusiyana-siyana. (Mateu 3:1, 2; 4:17) Ndipo bzipsabzo bzikhawakalipisa ayai kuwaboneresa mu mtima thangwe bzikhalewa bza ciyeruzo cakugopswa ninga moto, comwe akhacidikhira kucokera kwa Mulungu. (Mateu 3:7-12) Na tenepo, atsogoleri wa cipembedzo omwe akhafunisisa kobiriwo angadabva bwino penu Jezu pabodzi na anyakupfunza wace angadasiya kupalizira bzipsa bzakucokera kwa Mulungu. Atsogoleri wa cipembedzowa akhali ninga munthu wacuma wa m’there lire, omwe adalewa kuti: ‘Baba Abalahamu, ndibverenimbo nsisi, mucitumiza Lazaro kuti abvike cala cace m’madzi, acidzadjedjeresa lirime langu, thangwe ndinkubonera na moto uzinjiyu.’—Luka 16:24.

Tsono bzimwebzi bziribe kukwanisika. Atsogoleri azinji wa cipembedzo alibe kudzacinja. Iwo adalamba ‘kubvera bzomwe Mozeji adanemba ne bzomwe Apolofeta adanemba,’ bzomwe bzingadawathandiza kutawiriza kuti Jezu ni Mambo ndipo ni Mesiya omwe adasankhulidwa na Mulungu. (Luka 16:29, 31; Wagalata 3:24) Iwo alibe kubzicepswa kuti atawirize kuti Jezu akhali Mesiya ne alibe kutokonyedwa pakuwona kuti wanthu wakusauka akhatawiriza kuti Jezu ni Mesiya na kuti wanthu wakusaukawo akhali pa uxamwali bwakulimba na Mulungu. Anyakupfunza wa Jezu angadacepesa lini mphanvu ayai kupepusa nfundo za cadidi zomwe akhapfunzisa kuti akondwese atsogoleri wacipembedzo. Mafala yomwe ‘Baba Abalahamu’ adalewa kwa munthu wacuma wa m’there ule, yambalatiza nfundo imweyi, pomwe iye adati:

‘Mwanangu, kumbukira kuti iwepo udatambiriratu bzinthu bzako bzense bza bwino pomwe ukhana moyo, koma Lazaro adatambira bzinthu bzakuipa bzokha-bzokha. Tsapano iye ankutambirambo mtsangalazo kuno, koma iwepo unkuzunzika. Ndipo kusiya bzimwebzi, paikhidwa ciphompho cikulu pakati pa ifepano na imwepo, mwakuti omwe an’funa kucoka kuno kuti abwere kumweko, an’kwanisa lini, ndipo palibe omwe an’kwanisambo kucokera kumweko kubwera kuno.’—Luka 16:25, 26.

Cikhali cirungamo ndipo bzikhali bzakuthemera kuti kucinja kumweku kucitike. Bzimwebzi bzikhali ninga kuti atsogoleri wacipembedzo wakubzibva acinjana mbuto na wanthu wakubzicepswa omwe adabvuma kunyamula djoki la Jezu ndipo akhalimbisidwa na kudyesedwa mwauzimu. (Mateu 11:28-30) Kucinja kumweku kudawonekera kwene-kwene patapita minyezi, pomwe mpangano wa cakutonga udapitidwa m’mbuto na mpangano upsa. (Jeremiya 31:31-33; Wakoloso 2:14; Wahebereu 8:7-13) Pomwe Yahova adatsanula mzimu wace wakucena pa Pentekosite wa mu 33 EC, bzidawonekeratu kuti anyakupfunza wa Jezu ndiwo omwe akhafunidwa kwene-kwene na Mulungu kusiyana na Afarizeu pabodzi na atsogoleri wa cipembedzo.