Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 87

Mbacitani Bzinthu Mwanzeru Pakukonzekera Bzakutsogolo

Mbacitani Bzinthu Mwanzeru Pakukonzekera Bzakutsogolo

LUKA 16:1-13

  •   THERE LAKULEWA BZA NYAKUNYANG’ANIRA WAKUSAYA CIRUNGAMO

  • ‘KHALANI NA AXAMWALI’ MWA KUPHATISA BASA CUMA CANU

There lakulewa bza mwana wakutaika lomwe Jezu adalifotokoza lire, pinango lidathandiza anyakukhomesa mtsonkho, anembi na Afarizeu, kudziwa kuti Mulungu ngwakukonzeka kukhululukira munthu omwe wacita pikado akakungula. (Luka 15:1-7, 11) Patsogolo pace Jezu adayamba kulewalewa na anyakupfunza wace, mwa kuphatisa basa there lakulewa bza munthu wakudala omwe adazindikira kuti nyakunyang’anira nyumba yace, akhacita lini bzinthu mwakukhulupirika.

Jezu adafotokoza kuti nyakunyang’anirayo alibe kufambisa bwino cuma ca mbuya wace. Tenepo mbuyayo adauza nyakunyang’anirayo kuti animucosa basa. Tsono nyakunyang’anirayo adabzibvunza kuti: ‘Kodi ndin’cita ciyani ine pakuti mbuya wangu wandicosa basa lakunyang’anira? Ndiribe mphanvu yakulima ndipo ndina manyazi kuti ndimbaphempheze.’ Pakukonzekera bza kutsogolo iye adalewa kuti: ‘Ndadziwa bzomwe ndin’cita kuti wanthu akambanditambire m’mii mwawo, ndikacosedwa basa lakunyang’anirali.’ Tenepo mwakusaya kucedwa iye adacemera m’bodzi na m’bodzi wale omwe akhana mangawa na mbuya waceyo, ndipo adabvunza wakuyamba kuti: ‘Kodi mangawa yomwe unayo na mbuya wangu ni mangasi?’—Luka 16:3-5.

Munthu wakuyamba ule adatawira kuti: ‘Mitsuko 100 ya mafuta ya maoliva.’ Mitsuko imweyi ikhaimira malitro 2.200 ya mafuta. Munthu omwe adatenga mangawa yamweya pinango akhana munda ukulu wa maoliva ayai akhagulisa mafuta. Nyakunyang’anirayo adamuuza kuti: ‘Tenga tsamba lako lakutsimikizira, ukhale pansi ndipo unembe mitsuko 50 mwakamfulumize.’—Luka 16:6.

Nyakunyang’anirayo adabvunza munthu munango kuti: ‘Kodi iwepo, mangawa yako ni mangasi?’ Iye adati: ‘Mphimo zikulu-zikulu 100 za tirigu.’ Mphimo zimwezi zikhaimira malitro 22.000 ya tirigu. Nyakunyang’anirayo adamuuza kuti: ‘Tenga tsamba lako lakutsimikizira ndipo unembe mphimo 80.’ Tenepo, adamucosera mphimo 20 pa mangawa yaceyo.—Luka 16:7.

Nthawe yomwe nyakunyang’anirayo akhacita bzimwebzi, iye akhapitiriza kunyang’anira cuma ca mbuya waceyo. Na tenepo akhanazo mphanvu zakupunguzira wanthu mangawa yomwe akhanayo kwa mbuya waceyo. Kucita bzimwebzi kudathandiza nyakunyang’anirayo kuti akhale na anzace omwe angadadzamuthandiza basalo likadzamala.

Koma na kupita kwa nthawe, mbuya waceyo adadzadziwa bzomwe iye adacitabzo. Napo kuti bzomwe nyakunyang’anirayo adacita bzidacitisa kuti mbuyayo aluze cuma, koma mbuyayo adakomedwa ndipo adamutenda thangwe ‘adacita bzinthu mwanzeru, napo kuti akhali wakusaya kulungama.’ Jezu adalewa pomwe kuti: ‘Wana wa m’dziko lino, ambacitira mbadwe zawo bzinthu mwanzeru kuposa wana waceza.’—Luka 16:8.

Jezu akhalimbisa lini wanthu kuti ambacite bzinthu ninga momwe nyakunyang’anira ule adacitira ne kulimbisa wanthu kuti ambacite cinyengo pomwe ankucita malonda yawo. Tsono thangwe ranyi Jezuyo adalewa bzimwebzi? Iye adalimbisa anyakupfunza wace kuti: ‘Khalani na axamwali mwa kuphatisa basa cuma cakusaya kulungamaco, kuti cumaco cikadzamala, iwo adzakutambireni m’mbuto zakukhala zamuyaya.’ (Luka 16:9) Pamwepa Jezu ankutipfunzisa kuti tin’funika kumbawoneratu bzinthu bzakutsogolo na kucita bzinthu mwanzeru. Atumiki wa Mulungu omwe ni ‘wana wa ceza,’ an’funika kuphatisa basa cuma cawo mwanzeru kuti adzatambire moyo wakusaya kumala.

Yahova Mulungu pabodzi na Mwana wace, ndiwo wokha omwe angatambire munthu mu Umambo bwakudzulu ayai m’Paraiso pa dziko la pansi pano. Tenepo, mpsabwino kukhala pa uxamwali na iwo, mwa kuphatisa basa cuma cathu kuti tithandizire basa la Umambo. Tikacita bzimwebzi, tin’dzakhala na cidikhiro cakuti tin’dzatambira moyo wakusaya kumala, napo bzicikhala kuti oro, siriva na bzinthu bzinango bzatimalira ayai bzamala kudzongeka.

Jezu adalewambo kuti omwe ambakhala wakukhulupirika pakunyang’anira, na kuphatisa basa cuma ayai bzinthu bzomwe anabzo, an’dzakhalambo wakukhulupirika akapasidwa udindo bwakunyang’anira bzinthu bzakufunika kwene-kwene. Iye adalewa kuti: ‘Tsono, mukasaya kukhala wakukhulupirika pa kuphatisa basa cuma cakusaya kulungama, mbani omwe angadzakupaseni basa lakunyang’anira cuma cacadidi [ninga basa la Umambo]?’—Luka 16:11.

Pamwepa Jezu adalatiza anyakupfunza wace kuti an’funika kucita bzinthu bzizinji kuti adzatambiridwe ‘m’mbuto zakukhala zamuyaya.’ Na tenepo, munthu angakwanise lini kukhala mtumiki wakukhulupirika wa Mulungu pa nthawe ibodzi-bodziyo acikhalambo kapolo wa cuma ca m’dzikoli. Jezu adamaliza na malango yakuti: ‘Palibe kapolo omwe angatumikire ambuya awiri. Thangwe iye an’dzawenga m’bodzi, acifuna munangoyo, ayai an’dzakhulupirika kwa m’bodzi, acinyoza munangoyo. Imwepo mungatumikire lini Mulungu na Cuma pa nthawe ibodzi-bodziyo.’—Luka 16:9, 13.