Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 82

Jezu Adapalizira ku Pereya

Jezu Adapalizira ku Pereya

LUKA 13:22–14:6

  • CITANI NYONGO KUTI MUPITE PA MSUWO WAKUPAPATIDZA

  • JEZU ADAFUNIKA KUFERA KU JERUZALEMU

Pomwe Jezu akhali ku Judeya na ku Jeruzalemu iye adapfunzisa na kupoza wanthu. Patsogolo pace adayambuka mkulo wa Joridano kuti akapfunzise mizinda yakusiyana-siyana m’cigawo ca Pereya. Koma alibe kumala nthawe itali kumweko, iye adabwerera pomwe ku Jeruzalemu.

Pomwe Jezu akhali ku Pereya, munthu munango adamubvunza kuti: ‘Mbuya, kodi mbang’ono-ng’ono omwe ankupulumusidwa?’ Pinango munthuyo adabvunza tenepoyo thangwe adadziwa kunesana komwe kukhalipo pakati pa atsogoleri wa bzipembedzo. Winango akhalewa kuti ni wanthu azinji omwe an’dzapulumuka, ndipo winango akhalewa kuti ni wanthu ang’ono-ng’ono omwe an’dzapulumuka. M’mbuto mwa kupereka mtawiro, Jezu adacinja nkhaniyo, acilewa bzomwe munthu angacite kuti adzapulumuke. Iye adati: ‘Citani nyongo kuti mupite pa msuwo wakupapatidza.’ N’thangwe ranyi mpsakufunika kucita nyongo? Jezu adati: ‘Ndinkukuuzani kuti azinji, an’dzafunisisa kupitambo koma an’dzakwanisa lini.’—Luka 13:23, 24.

Jezu adalewa there lomwe likhafotokoza kufunika kwa kucita nyongo. Iye adati: ‘Pambuyo pa mwenekaciro wa nyumbayo kumuka, acikafunga msuwo, imwepo mun’dzakhala kunjako mucimbagogodza msuwoyo, mucimbalewa kuti: “Mbuya, tifungulireni.” . . . Koma iye an’dzakuuzani kuti: “Ndin’dziwa lini komwe mwacokera. Cokani pamaso pangu, mwensenemwe omwe mumbacita bzinthu bzakusaya kulungama!”’—Luka 13:25-27.

Thereli linkulewa bza mabvuto yomwe munthu omwe ambafika mwakucedwa, ambagumana nayo. Munthuyo adafika mwakucedwa thangwe adayamba ulendobo pa nthawe yomwe akhaiwona kuti ikhali yabwino kwa iye, tsono pomwe adafika, adagumana msuwo ukhadafunga ndipo ukhadakhiya. Iye akhafunika kufika mwakamfulumize napo kuti akhana bzinango bzakucita. Bzimwebzi bzidacitika na wanthu azinji omwe akhagumana phindu na bzomwe Jezu akhapfunzisa. Iwo adaluza mpata wa kuwona kunamata kwacadidi kukhala cithu cakufunika kwene-kwene pa moyo wawo. Koma Ajuda azinji omwe Jezu adawapfunzisa alibe kubvuma njira yomwe Mulungu adaipereka yomwe ingadawathandiza kuti adzapulumuke. Jezu adalewa kuti iwo an’dza lira na ‘kukukuta mano’ akadzathusidwa kunja. Ndipo ‘wanthu wakucokera kumabvadzuwa na kumadokero, kumpoto na kummwera’ inde wa kucokera ku mitundu yense, ‘an’dzadya pa citawo mu Umambo bwa Mulungu.’—Luka 13:28, 29.

Jezu adafotokoza kuti: ‘Pana wakumalizira [ninga wanthu omwe akhali lini Ajuda pabodzi na Ajuda winango omwe akhapundizidwa] an’dzakhala wakuyamba, ndipo pana wakuyamba [ninga Ajuda omwe akhafuna kunamata ndipo akhabzibva kuti iwo akhali wana wa Abalahamu] an’dzakhala wakumalizira.’ (Luka 13:30) Pomwe Jezu adalewa kuti ‘wakuyamba’ an’dzakhala ‘wakumalizira,’ akhathandauza kuti wanthu omwe ana mtima wakusaya kutenda, an’dzapita lini mu Umambo bwa Mulungu.

Tsono Afarizeu winango adafenderera Jezu acimuuza kuti: ‘Cokani pano muyende, thangwe Herode [Antipa] an’funa kukuphani.’ Mpsakukwanisika kuti mambo Herode adayambisa nkhani imweyi kuti Jezu acoke m’deralo. Pinango Herodeyo akhagopa kutokonyedwa pomwe na nkhani ya kupha  mpolofeta ninga momwe adacitira na Juwau Batista. Tsono Jezu adauza Afarizeuwo kuti: ‘Ndokoni mukauze nkhandwe ire kuti: “Ona, ndinkucosa madimonyo, ndipo ndinkupoza wanthu lero na mangwana, ndipo pa nsiku yacitatu, ndin’dzamaliza.”’ (Luka 13:31, 32) Jezu adacemera Herode kuti ‘nkhandwe’ thangwe nkhandwe imbacita bzinthu mwakucenjera na mwacinyengo. Tenepo, palibe munthu omwe angadakakamiza Jezu kuti acoke napo Herode ayai munthu munango. Iye adaphata basa lense lomwe Baba wace adamutuma, ndipo adacita bzimwebzo pa nthawe yakuthemera mwakusaya kuceukisidwa.

Jezu adapitiriza ulendo bwace bwakuyenda ku Jeruzalemu thangwe iye adalewa kuti: ‘Mpsakubvumizika lini kuti mpolofeta aphedwere kunja kwa Jeruzalemu.’ (Luka 13:33) Pakuti palibe polofesiya ya m’Bibliya yomwe imbalewa kuti Mesiya angadadzafera mu mzinda umweyo, tsono n’thangwe ranyi Jezu adalewa kuti akhafunika kufera kumweko? Thangwe Jeruzalemu likhali likulu la ku Judeya ndipo nyumba ya mphala ya Sinedriyo yomwe ikhana ayeruzi wakukwana 71 ikhali kumweko. Kuthumizira bzimwebzi, ku Jeruzalemu ndiko komwe kukhaperekedwa nsembe za bzirombo. Tenepo, Jezu akhadziwa kuti bzikhali lini bzakubvumizika kuti afere ku mbuto inango.

Jezu adadandaula kuti: ‘Jeruzalemu, Jeruzalemu, omwe umbapha apolofeta ndipo umbaboma na minyala wanthu wakutumidwa kwa iwepo, ndikhafuna mwakubwereza-bwereza kutsonkhanisa wana wako, ninga momwe nkhuku imbatsonkhanisira tutiyo twace m’maphaphidwe mwace! Koma imwepo mulibe kufuna bzimwebzo. Tsapano nyumba yanu inisiyidwa.’ (Luka 13:34, 35) Mtunduyo udafunika kulangidwa thangwe udalamba Mwana wa Mulungu.

Pomwe Jezu akhanati kuyenda ku Jeruzalemu, mtsogoleri wa Afarizeu adamucemera kuti ayende kumui kwace kuti akadye pa nsiku ya Malinkhuma. Wanthu wense omwe akhali pamuipo akhali tceru kuti awone bzomwe Jezu angadacita na munthu munango omwe akhaduwala matenda yakugwera manja na minyendo, omwe akhadayendambo kumuiko. Patsogolo pace, Jezu adabvunza Afarizeu pabodzi na wanthu winango wakudziwa Cakutonga kuti: ‘Kodi mpsakubvumizika kupoza pa nsiku ya Malinkhuma ayai nee?’—Luka 14:3.

Palibe munthu na m’bodziyo omwe adamutawira. Na tenepo, Jezu adamupoza munthuyo ndipo adabvunza wanthuwo kuti: ‘Kodi ni mbani wa imwepo omwe angaleke kupfuwira kunja mwakamfulumize mwana wace ayai ng’ombe yace icigwera mu mcera pa nsiku ya Malinkhuma?’ (Luka 14:5) Pamwepa wanthuwo alibe pomwe kumutawira, thangwe Jezu adalewa nfundo yakusaya kugazika.