Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 90

Jezu ni ‘Kumuka na Moyo’

Jezu ni ‘Kumuka na Moyo’

JUWAU 11:17-37

  • POMWE JEZU ADAFIKA, LAZARO AKHADAFA KALE

  • ‘KUMUKA NA MOYO’

Pomwe akhacoka ku Pereya, Jezu adafika kufupi na mudzi wa Betanya, omwe ukhali pa mtantho wa makilometro matatu kucokera kumabvadzuwa kwa Jeruzalemu. Mariya na Marta, omwe akhali azibale wace wa Lazaro akhadasunama thangwe ra m’bale wawoyo akhadafa tsapanopa. Wanthu azinji akhayenda kukawatsangalaza.

Patsogolo pace, munthu munango adauza Marta kuti Jezu akhafika, ndipo Martayo adayenda mwakamfulumize kuti akagumane naye. Marta adauza Jezu bzomwe iye na m’bale wace Mariya akhakumbuka kwa nsiku zinai. Iye adati: ‘Mbuya, mungadakhala imwepo mukhali pano, m’bale wangu angadafa lini.’ Bzimwebzi bzinkulatiza lini kuti iye akhalibe cidikhiro thangwe iye adalewa kuti: ‘Inepano ndin’dziwa kuti, napo tsapano, Mulungu angakupaseni bzense bzomwe mungamukumbirebzo.’ (Juwau 11:21, 22) Marta akhadziwa kuti Jezu anazo mphanvu zakuthandiza m’bale waceyo.

Jezu adatawira kuti: ‘M’bale wako an’dzamuka.’ Marta akhakumbuka kuti Jezu akhalewa bza kumuka kwa anyakufa kutsogolo pa dziko la pansi pano, ninga cidikhiro comwe akhanaco Abalahamu na winango. Ndipo iye adafotokoza bza cikhulupiro cace cakuti bzomwe Jezu akhalewa bzin’dzacitikadi. Iye adati: ‘Ndin’dziwa inde kuti an’dzamuka, pakudzamuka anyakufa, pa nsiku yakumalizira.’—Juwau 11:23, 24.

Tsono, kodi Jezu angadakwanisadi kuthandiza Lazaro pa nthawe imweyi? Iye adakumbusa Marta kuti adapasidwa mphanvu na Mulungu zakuposa infa, pomwe adati: ‘Munthu, omwe an’ndikhulupira, napo acifa, an’dzakhala pomwe na moyo; ndipo ali-wense omwe anikhala na moyo acikhulupirambo inepano, cipo acidzafa.’—Juwau 11:25, 26.

Jezu akhathandauza lini kuti anyakupfunza wace omwe akhana moyo pa nthawe imweyo, angadadzafa lini. Napo Jezu caiyeyo akhadikhirambo kudzafa, ninga momwe iye akhauzira anyakupfunza wacewo. (Mateu 16:21; 17:22, 23) Koma iye akhathandauza kuti ali-wense omwe animukhulupira, an’dzatambira moyo wakusaya kumala. Kwa wanthu azinji, moyo wakusaya kumalayo an’dzautambira mwa kulamusidwa kwa anyakufa. Tenepo, kwa wanthu wakukhulupirika omwe an’dzakhala na moyo kuphampha kwa nkonzedwe uno wa bzinthu, pinango cipo acidzawona infa. Penu bzinthu bzin’dzakhala mwa mtundu wanyi, koma nfundo njakuti ali-wense omwe ambakhulupira Jezu, an’funika kukhulupira kuti an’dzafa lini kwa muyaya.

Tsono, kodi Jezu omwe adalewa kuti ‘Inepano ndine kumuka na moyo,’ angadalamusa Lazaro omwe akhadafa kwa nsiku zinai? Jezu adabvunza Marta kuti: ‘Kodi unkukhulupira bzimwebzi?’ Iye adatawira kuti: ‘Inde, Mbuya, Inepano ndimbakhulupira kuti imwepo ndimwe Kristu, Mwana wa Mulungu, omwe angadadzabwera padziko la pansi pano.’ Na cikhulupiro cakuti Jezu angadacita ciri-cense pa nsiku imweyire, Marta adathamanga kumui, acikauza Mariya pambali kuti: ‘Mpfunzisi ali kuno ndipo ankukucemera.’ (Juwau 11:25-28) Nthawe imweyoletu Mariya adacoka pamuipo ndipo wanthu azinji adamutewera thangwe akhakumbuka kuti akhayenda ku thenje komwe akhadapendesa Lazaro.

 Koma Mariya akhayenda komwe kukhana Jezu ndipo pomwe adafika, iye adagodamana m’minyendo mwa Jezu, acilewa pomwe bzomwe m’bale wace akhadalewambo kale. Iye adati: ‘Mbuya, bzingadakhala kuti mukhali kuno, m’bale wangu angadafa lini.’ Pakuwona Mariya pabodzi na thimu la wanthu ankulira, Jezu adatokonyedwa ndipo adabva nsisi kwene-kwene mwakuti adayambambo kulira. Pomwe wanthu adawona Jezu ankulira, adadabwa kwene-kwene ndipo winango akhabvunza kuti: ‘Penu Jezuyu adakwanisa kufungula maso ya zimola ule, kodi angadakwanisambo lini kucitisa kuti Lazaro aleke kufa?’—Juwau 11:32, 37.