Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 98

Apostolo Akhalinga Udindo Bwapadzulu

Apostolo Akhalinga Udindo Bwapadzulu

MATEU 20:17-28 MARKO 10:32-45 LUKA 18:31-34

  • JEZU ADALEWA POMWE BZA INFA YACE

  • ADATHANDIZA APOSTOLO WACE OMWE AKHAFUNA UDINDO BWAPADZULU

Jezu pabodzi na anyakupfunza wace adayambuka mkulo wa Joridano kufupi na mzinda wa Jeriko pomwe akhacoka kummwera kwa Pereya pakuyenda ku Jeruzalemu. Pa ulendobo pakhana wanthu winango omwe akhayendambo ku msinda wa paskwa ya mu 33 EC.

Jezu akhafamba patsogolo pa anyakupfunza wace, thangwe akhafuna kuti akafike na nthawe ya bwino ku Jeruzalemu, kuti akagumanikembo pa msinda wa paskwa. Tsono anyakupfunza wace akhana mantha. Kumbukirani kuti pomwe Lazaro adafa, Jezu akhafuna kupita na ku Judeya ndipo Thomasi adauza anyakupfunza winangowo kuti: ‘Mbatiyendenimbo, kuti tikafe nawo pabodzi.’ (Juwau 11:16, 47-53) Tenepo, kuyenda ku Jeruzalemu kukhali kuikha moyo pa ngozi ndipopa anyakupfunzawo akhacita mantha.

Pakufuna kukonzekeresa anyakupfunza wace pa bzomwe angadadzagumana nabzo kutsogolo, Jezu adawauza kuti: ‘Tinkukwira ku Jeruzalemu, ndipo Mwana wa Munthu an’dzaperekedwa m’manja mwa akulu-akulu wa ansembe na anembi. Ndipo iwo an’kamutonga kuti aphedwe ndipo an’dzamupereka kwa wanthu wa mitundu kuti amunyoze, amukwapule, nakuti amuphe pa muti; ndipo pa nsiku yacitatu iye an’dzalamusidwa.’—Mateu 20:18, 19.

Kamweka kakhali kacitatu Jezu kuuza anyakupfunza bza infa yace na kuti an’dzalamusidwa. (Mateu 16:21; 17:22, 23) Tenepo, pa nthawe imweyi adawauza kuti an’kakhomereredwa pa muti, koma ayakupfunzawo alibe kubvesesa bzomwe iye akhathandauza. Pinango anyakupfunzawo akhakumbuka kuti Jezu anibwezeresa Umambo bwa Jirayeri. Tenepo, iwo akhadikhirira kukondwa na umbiri pabodzi na kupasidwa ulemu pakutonga na Jezu mu Umambobo.

Salome omwe akhali mai wa apostolo Tiyago na Juwau, akhalipombo pa ulendobo. Jezu akhadapasa  apostolo awiriwa dzina lomwe limbathandauza ‘Wana wa Ciphaliwali,’ mwakusaya kupenukira iye adawapasa dzina limweri thangwe ra kuti akhacita bzinthu mwakankulumize ndipo akhacedwa lini kukalipa. (Marko 3:17; Luka 9:54) Kwa nthawe itali, anyakupfunza awiriwa akhalinga mbuto ya padzulu mu Umambo bwa Kristu. Ndipo mai wawo akhadziwa bzimwebzi. Tenepo, maiyo adafenderera Jezu ndipo adagodama acimukumbira kuti acite bzinthu bzinango. Patsogolo pace Jezu adawabvunza kuti: ‘Mun’funa ciyani? Ndipo maiyo adati: “Picirani kuti wana wangu awiriwa an’dzakhala, m’bodzi ku boko lanu lamadidi ndipo m’bodzi kumadzere kwanu, mu umambo bwanu.”’—Mateu 20:20, 21.

Napo kuti Salome ndiye omwe adakakumbira Jezu, koma Tiyago na Juwau ndiwo omwe adawatuma. Pakuti Jezu akhadawauza kale bzinthu bzakupasa manyazi bzomwe iye akhadikhirira kugumana nabzo, iye adawauza kuti: ‘Imwepo munkudziwa lini bzomwe munkukumbirabzo. Kodi mungamwere mu kopo yomwe ine ndin’funa kumwera? Iwo adamutawira kuti: “Inde tingamwere.”’ (Mateu 20:22) Napo kuti iwo adatawira tenepo, koma alibe kubvesesa bzomwe Jezu akhathandauza.

Koma Jezu adawauza kuti: ‘Inde mun’dzamweradi m’kopo yangu, tsono kulewa bza kukhala ku boko langu lamadidi na lamadzere, si ine omwe ndin’pereka mwayi umweyo, koma Baba wangu an’dzaupereka kwa omwe iye awakonzera.’—Mateu 20:23.

Pomwe apostolo khumi winangowo adabva bzimwebzi, iwo adakalipa kwene-kwene. Pinango Tiyago na Juwau ndiwo omwe adacitisa kuti apostolowo anesane pa nkhani yakuti mbani angadakhala mkulu pakati pawo. (Luka 9:46-48) Bzomwe anyakupfunzawo adakumbirabzi, bzinkulatiza kuti apostolo 12 wale alibe kuteweza malango yomwe Jezu adawapasa yakuti aleke kumbabziwona ninga wanthu wapadzulu. Bzimwebzi bzinkulatiza kuti anyakupfunzawo akhalinga udindo bwapadzulu.

Jezu adakumbuka bza kumalisa kusaya kubveranako pabodzi na mabvuto yomwe nkhaniyi ikhayambisa. Iye adacemera anyakupfunza 12 wale ndipo adawapasa malango mwa lufoyi, pomwe adati: ‘Imwepo mumbadziwa kuti omwe ambawoneka ninga atongi wa mitundu ya wanthu, ambawapondereza, ndipo akulu-akulu wawo ambakhala na mphanvu pa iwo. Bzireke kukhala tenepo pakati panu. Koma ali-wense omwe an’funa kukhala mkulu pakati panu, an’funikambo kukhala mtumiki wanu. ndipo omwe an’funa kukhala wakuyamba pakati panu, an’funika kukhala kapolo wa wense.’—Marko 10:42-44.

Jezu adauza anyakupfunza wacewo kuti atewezere ciratizo cace. Iye adati: ‘Mwana wa munthu alibe kubwera kuti adzatumikiridwe, koma kuti adzatumikire na kupereka moyo wace ninga cakulombolera wanthu azinji.’ (Mateu 20:28) Kwa magole matatu, Jezu akhatumikira wanthu winango. Ndipo adacita bzimwebzi mpaka kufika pa kufera wanthu wense. Anyakupfunza wace an’funika kukhala na makumbukidwe yomwe Kristu akhanayo ya kutumikira winango m’mbuto mwa kufuna kutumikiridwa ndipo an’funikambo kubziwona kuti mbakunyozeka m’mbuto mwa kufuna udindo bwa padzulu.